QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 1 pps

10 526 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

1 MÔN HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 1. Khái niệm Doanh nghiệp và QTDN 1.1. Khái niệm doanh nghiệp • Có nhiều quan điểm nhìn nhận về DN. • Doanh nghiệp (theo quan điểm là một tổ chức): DN là một tổ chức kinh tế bao gồm một tập thể lao động, hiệp tác và phân công lao động với nhau để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm sản xuất sản phẩm hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của xã hội. 1.2. KN Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội để thực hiện một cách tốt nhất mọi hoạt động sản xuất - doanh nghiệp của doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội. 2. Phân loại DN 2.1. Phân loại theo ngành - DN Công nghiệp - DN Nông nghiệp - DN Thương mại, dịch vụ - DN Xây dựng - DN Giao thông vận tải… 2.2. Phân loại theo quy mô - DN quy mô lớn 2. Phân loại DN - DN quy mô vừa - DN quy mô nhỏ 2.3. Phân loại theo tính chất sở hữu TLSX - DN Nhà nước - DN tập thể - DN Tư nhân … Môn học N/C DN nói chung 3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Môn học Quản trị DN 3.1. Đối tượng nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu của QTDN là những vấn đề cơ bản về tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh của DN nhằm đạt các mục tiêu của DN . • Tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh bao gồm việc tổ chức, sắp xếp các yếu tố sản xuất và điều hành các công việc hàng ngày để tác động, phối hợp, điều hoà hoạt động của những cá nhân, những bộ phận của DN để thực hiện các mục đích DN đề ra. 5 3.2. Nội dung môn học • Chương I. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu • Chương II. Các loại hình doanh nghiệp • Chương III. Kế hoạch SXKD trong doanh nghiệp • Chương IV. Tổ chức SXKD trong DN • Chương V. Quản trị TLSX trong DN • Chương VI. Quản trị vốn trong DN • Chương VII. Tổ chức lao động và tiền lương trong DN • Chương VIII. Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN. • Chương IX. Quản trị kết quả SXKD trong DN. 6 7 3.3. Phương pháp nghiên cứu môn học • Phương pháp tiếp cận hệ thống • Phương pháp thống kê • Phương pháp chuyên khảo • Phương pháp điều tra • Phương pháp toán kinh tế • Phương pháp quy hoạch, lập dự án • Phương pháp tâm lý • Phương pháp chuyên gia • Phương pháp khảo nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO • PGS.TS Lê Văn Tâm, PGS.TS Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB ĐH KTQD, năm 2009 • Nguyễn Hải Sản, Giáo trình quản trị doanh nghiệp • Trương Hoà Bình, Võ Thị Tuyết, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB ĐH Cần Thơ 2004 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình quản trị học • Nguyễn Hải Sản, 2007, Giáo trình quản trị học, NXB Thống kê 2007. • …… 2. Giáo trình quản trị kinh doanh • GS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình quản trị kinh doanh (Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp), NXB Lao động xã hội, 2004 • GS.TS. Nguyễn Thức Minh, Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính 2007 (Dùng tại Học viện Tài Chính) • Trương Hoà Bình, Võ Thị Tuyết, Giáo trình Quản trị Kinh doanh, NXB ĐH Cần Thơ 2004 Một số quy định 1. Điểm chuyên cần: 0.1  Tham dự đầy đủ  Phát biểu ý kiến xây dựng bài 2. Điểm tiểu luận hoặc bài tập: 0.3  Điểm tiểu luận: chọn các chuyên đề  Bài tập: tổng hợp của các bài kiểm tra 3. Điểm thi: 0.6  Phần lý thuyết  Bài tập . 1 MÔN HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 1. Khái niệm Doanh nghiệp và QTDN 1. 1. Khái niệm doanh nghiệp • Có nhiều quan. của xã hội. 1. 2. KN Quản trị doanh nghiệp • Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử. Thanh, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB ĐH KTQD, năm 2009 • Nguyễn Hải Sản, Giáo trình quản trị doanh nghiệp • Trương Hoà Bình, Võ Thị Tuyết, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB ĐH Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 1 pps, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 1 pps, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 1 pps, Khái niệm Doanh nghiệp và QTDN, Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Môn học Quản trị DN

Từ khóa liên quan