0

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

12 396 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 06:20

Chỉång 3. Mạy lm âáút 45 CHỈÅNG III MẠY LM ÂÁÚT 3.1 Khại niãûm chung v mủc âêch ca viãûc sỉí dủng mạy lm âáút Ngy nay, trong thi cäng cäng trçnh xáy dỉûng - âỉåìng, cäng trçnh dán dủng, cäng nghãûp, cạc cäng trçnh thy låüi, v cạc cäng trçnh xáy dỉûng khạc êt nhiãưu âãưu phi sỉí dủng mạy lm âáút âãø gii quút pháưn låïn cäng tạc âáút. Tải sao chụng ta lải dng mạy lm âáút, l vç âàûc âiãøm cäng tạc lm âáút l nàûng nhc v khäúi lỉåüng cäng viãûc nhiãưu vỉåüt quạ sỉïc lao âäüng ca cäng nhán. Ngoi ra, sỉí dủng mạy mọc vo thi cäng âáút cn mang lải låüi êch kinh tãú cao v rụt ngàõn thåìi gian thi cäng v cäng trçnh âáút âảt cháút lỉåüng cao. ÅÍ vng Âäưng Bàòng Säng Cỉíu Long, trong nhỉỵng nàm gáưn âáy v trong tỉång lai, säú lỉåüng cäng trçnh xáy dỉûng cọ qui mä låïn gia tàng våïi khäúi lỉåüng cäng tạc lm âáút cỉûc k låïn. Âiãưu ny âàût ra cho ngỉåìi k sỉ ngnh xáy dỉûng, thy cäng, cáưu âỉåìng, phi nghiãn cỉïu cạch sỉí dủng thiãút bë hiãûn cọ tải cạc cäng ty xáy dỉûng v cạc thiãút bë måïi khạc s xút hiãûn mäüt khi cạc cäng ty xáy dỉûng nỉåïc ngoi måí räüng thë trỉåìng hoảt âäüng tỉì cạc thnh phäú låïn nhỉ TP. Häư Chê Minh vãư khu vỉûc Âäưng Bàòng Säng Cỉíu Long. Váún âãư cå bn ch úu cáưn gii quút l sỉí dủng mạy nhỉ thãú no âãø cọ hiãûu qu kinh tãú ( cọ låìi trong thi cäng) m váøn âm bo täút u cáưu k thût v an ton. Âãø gii quút váún âãư ny ngỉåìi k sỉ xáy dỉûng phi hon thnh cạc cäng viãûc sau: - Âm bo sỉû âäưng bäü trong âäüi mạy: säú lỉåüng cạc loải mạy phi ph håüp. - Bäú trê dáy chuưn hoảt âäüng: nåi no thi cäng trỉåïc, mạy no trỉåïc mạy no sau. - Täø chỉïc qun l k thût âäüi mạy thi cäng: váût tỉ, bo dỉåỵng v lëch lm viãûc. - Nhỉỵng âiãưu kiãûn âëa cháút thy vàn nh hỉåíng âãún hoảt âäüng ca thiãút bë. - An ton trong quạ trçnh thi cäng tải cäng trỉåìng. Cäng tạc lm âáút thäng thỉåìng bao gäưm cạc cäng viãûc sau: Chỉång 3. Mạy lm âáút 46 - Âo âáút - Váûn chuøn âáút tỉì nåi ny sang nåi khạc - Âáưm âáút Ty theo tênh cháút cäng viãûc cng våïi tênh cháút ca âáút m chụng ta chn lc mạy no vo cäng viãûc thi cäng ca mçnh cho håüp l. Âãø cọ thäng tin cho quút âënh chn mạy chụng ta cng nhau nghiãn cỉïu mäüt säú mạy lm âáút tiãu biãøu âang âỉåüc dng tải nỉåïc ta v mäüt säú nỉåïc khạc cọ cng âiãưu kiãûn âëa cháút cäng trçnh nhỉ Viãût Nam. 3.2 Mạy xục âáút gáưu âån Mạy âo mäüt gáưu l mäüt trong nhỉỵng loải mạy âo ch âảo trong cäng tạc lm âáút. Mạy âo lm nhiãûm vủ khai thạc âáút räưi âäø v phỉång tiãûn váûn chuøn , hồûc chụng tỉû âo v váûn chuøn âáút trong củ ly ngàõn nhỉ âo âàõp kãnh mỉång. Ngoi chỉïc nàng âo xục âáút, khi thay cạc bäü pháûn cäng tạc trãn mạy cå såí cọ thãø thỉûc hiãûn nhiãưu chỉïc nàng ca cạc mạy khạc nhỉ cáưn trủc, bụa âọng cc, nhäø gäúc cáy Mạy âo mäüt gáưu l mäüt loải mạy lm viãûc theo chu k gäưm cạc ngun cäng âo têch âáút vo gáưu náng lãn v âäø vo phỉång tiãûn hồûc âäø thnh âäúng. 3.2.1 Phán loải mạy xục âáút gáưu âån Mạy âo mäüt gáưu cọ thãø phán loải theo hçnh dạng bäü cäng tạc, theo cå cáúu di chuøn, theo hãû dáùn âäüng, theo dung têch gáưu. - Theo hçnh dạng bäü cäng cäng tạc: mạy âo gáưu ngỉỵa, mạy âo gáưu sáúp, mạy âo gáưu ngoảm, mạy âo gáưu qng (gáưu dáy) v mạy âo gáưu bo. - Theo dung têch gáưu xục: Mạy xục loải nh; mạy xục loải trung bçnh; mạy xục loải låïn - Theo cå cáúu di chuøn: mạy âo bạnh läúp, bạnh xêch, bạnh sàõt (di chuøn trãn ráy), di chuøn bàòng cå cáúu tỉû bỉåïc, mạy âo âàût trãn phao näøi. - Theo hãû dáùn âäüng: mạy âo dáùn âäüng bàòng cå khê, thy lỉûc hồûc kãút håüp giỉỵa cå khê v thy lỉûc hay khê nẹn. Hiãûn nay Chỉång 3. Mạy lm âáút 47 háưu hãút cạc mạy âo cọ dung têch gáưu nh hồûc trung bçnh âãưu âỉåüc dáùn âäüng thy lỉûc. Thiãút bë cäng tạc thay thãú âỉåüc láúp vạo mạy âo. a)mạy xục gáưu thûn; b)gáưu nghëch; c) gáưu qng; d) cáưn trủc d) ngáưu ngảm; e) bảt c; g,h) âàût âỉåìng äúng; i) nhäø gọc cáy k) âọng cc; l) bảt ta luy; m) xục váût liãûu; n) âáưm ln 3.2.2 Mạy âo gáưu ngỉía (gáưu thûn) Mạy âo gáưu ngỉía thỉåìng dng âãø âo âáút åí mỉïc cao hån màût bàòng mạy âỉïng, phủc vủ cho viãûc khai thạc âáút, âạ, xục váût liãûu råìi, . . .Cạc thäng säú cå bn ca mạy âo gáưu ngỉía l bạn kênh âo nh nháút R 1 , bạn kênh âo låïn nháút R 2 ; bạn kênh x âáút låïn nháút R 3 ; chiãưu cao náng gáưu låïn nháút H max ; chiãưu cao x âáút lån nháút H. Trong xáy dỉûng sỉí dủng loải mạy âo cọ dung têch 3.2m 3 khi dáùn âäüng cå khê, dung têch 1.6m 3 khi dáùn âäüng thu lỉûc. Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 48 3.2.3 Maùy õaỡo gỏửu sỏỳp (gỏửu nghởch) Maùy õaỡo gỏửu sỏỳp thổồỡng duỡng õóứ õaỡo raớnh, kónh mổồng, họỳ moùng, . . .nồi maỡ õỏỳt õaỡo thỏỳp hồn mỷt bũng maùy õổùng. Maùy õaỡo gỏửu Chỉång 3. Mạy lm âáút 49 sáúp dáùn âäüng thu lỉûc âỉåüc sỉí dủng räüng ri hån so våïi mạy âo gáưu sáúp âiãưu khiãøn bàòng cạp v dung têch gáưu tåïi 3.3m 3 Cạc thäng säú lm viãûc cå bn ca mạy âo gáưu sáúp l bạn kênh âo R 1 , chiãưu cao âäø H 2 v chiãưu sáu âo h 3.2.4 Mạy âo gáưu qng: mạy âo gáưu qng cn gi l mạy âo gáưu dáy hay gáưu kẹo, thỉåìng dng âãø âo âáút, nảo vẹt ao, häư säng kãnh, rảch âo häú mọng räüng,. . . hồûc âãø gom váût liãûu tháúp hån màût bàòng mạy âỉïng. Mạy âo gáưu qng thỉåìng cọ dung têch 0.3 âãún 3m 3 . thåìi gian lm viãûc ca mạy âo gáưu qng thỉåìng låïn hån mạy âo gáưu ngỉía khong 8 âãún 12% âäúi våïi mạy âo cäng sút nh, khong 15 âãún 20% âäúi våïi mạy âo xáy dỉûng. 3.2.5 Mạy âo gáưu ngoảm: thỉåìng dng âãø âo âáút mãưm, âo häú mọng, âo giãúng, vẹt kãnh mỉång, xục váût liãûu v dng phäø biãún trong khai thạc cạt xáy dỉûng. 3.2.6 Mạy âo gáưu bo: thỉåìng dng bo san cạc chäø máúp mä trãn bãư màût thi cäng. Âãø lm bàòng v dn sảch màût bàòng ngỉåìi ta cọ thãø dng gáưu cọ miãûng räüng khäng cọ ràng, khi áúy cọ thãø thỉûc hiãûn cäng viãûc âo, bäúc dåỵ hng thäng thỉåìng. Cạc thäng säú cå bn ca mạy âo gáưu bo l R max , chiãưu sáu âo H ’ max v chiãưu cao âo täúi âa H ’’ max v chiãưu cao âäø täúi âa. 3.2.7 Nàng sút ca mạy âo mäüt gáưu Nàng sút thỉûc tãú ca mạy âo mäüt gáưu âỉåüc xạc âënh N = 3600. q. ck t 1 . tgx d kk k . (m 3 /h) q- dung têch gáưu (m 3 ) k â - hãû säú âáưy gáưu( l t säú giỉỵa thãø têch âáút âạ thỉûc tãú xụ âỉåüc v thãø têch hçnh hc ca gáưu) k x - hãû säú tåi xäúp ca âáút k tg - hãû säú sỉí dủng thåìi gian + Âäúi våïi mạy sục gáưu thûn âäø vo ä tä k tg = 1.07 + âäúi våïi mạy sục gáưu qng âäø vo ätä k tg = 1.15 t ck - thåìi gian mäüt chu k lm viãûc (s) Chỉång 3. Mạy lm âáút 50 3.2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3.2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng l nhiãûm vủ quan trng ca ngỉåìi phủ trạch täø chỉïc thi cäng. Nàng sút cọ cao, hiãûu sút sỉí dủng mạy cọ täút hay khäng l mäüt pháưn do ngỉåìi cạn bäü k thût trỉûc tiãúp qun lê sỉí dủng mạy cọ nàõm vỉỵng tênh nàng k thût v âiãưu kiãûn sỉí dủng mạy âãún mỉïc no. Âäúi våïi viãûc chn lỉûa mạy xục ta cáưn chụ âãún mäüt säú úu täú: khäúi lỉåüng cäng tạc, dảng cäng tạc, loải âáút, âiãưu kiãûn chun chåí, thåìi hản thi cäng. Mạy sục gáưu thûn cọ kãút cáúu bäü cäng tạc ráút chàõc chàõn, cho nãn âo kho, dng cọ låüi khi âo âáút v âäø vo xe váûn ti âãø chuøn âi xa. Mạy sục gáưu thûn chè lm viãûc täút khi nãưn âáút chäø mạy âỉïng khä rạo. Mạy xục gáưu dáy cọ cáưn di nãn cọ thãø âäø âáút tỉì häú âo âi khạ xa. Nọ âỉïng tỉì trãn cao âãø âäø nhỉỵng häú sáu( 10 âãún 20m) v âo âáút åí nhỉỵng nåi cọ nỉåïc nhỉ vẹt bn,. . . so våïi mạy xục gáưu thûn thç mạy xục gáưu dáy cọ nàng sút tháúp hån( nãúu cng mäüt dung têch gáưu) vç khọ hỉåïng cho gáưu âäø âụng vo phỉång tiãûn váûn chuøn, thao tạc âãø sục âáưy gáưu khọ hån gáưu thûn. Dng mạy sục gáưu dáy âo räưi âäø thnh âäúng hồûc âäø trỉûc tiãúp vo nåi cáưn âäø thç nàng sút cao. Mạy xục gáưu nghëch chè âo âỉåüc nhỉỵng häú näng(dung têch gáưu 0.5m 3 thç chiãưu sáu âo täúi âa l 5.5m). dng mạy sục gáưu nghëch âãø âo mỉång mạng nh, âo rnh âàût âỉåìng äúng, âỉåìng dáy cạp âiãûn, . . .ngỉåìi ta thỉåìng chn mạy sục gáưu nghëch cọ dung têch gáưu q= 0.15; 0.25; 0.35; 0.5m 3 . Khi âo nhỉỵng häú sáu v âáút tỉång âäúi mãưm bàòng mạy xục gáưu thûn, thỉåìng phi âo thãm nhỉỵng con âỉåìng lãn xúng cho mạy xục v cạc phỉång tiãûn váûn chuøn, khäúi lỉåüng âáút âo ca cäng tạc ny cng khạ låïn nãn trong trỉåìng håüp ny cọ thãø thi cäng bàòng mạy xục gáưu dáy s kinh tãú hån. Theo kinh nghiãûm viãûc chn mạy xục cn dỉûa vo khäúi lỉåüng âáút cáưìn khai thạc. Khi khäúi lỉåüng âáút âo låïn thç nãn dng loải mạy xục cọ dung têch gáưu låïn. Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 51 3.2.8b Caùc sồ õọử thi cọng maùy xuùc mọỹt gỏửu * ọỳi vồùi maùy xuùc gỏửu thuỏỷn thổồỡng coù caùch õaỡo sau: - aỡo doỹc õọứ bón - aỡo doỹc õọứ sau - aỡo ngang sồ õọử õaỡo doỹc dọứ bón: 1-troỹng tỏm cuớa vốa õaỡo; 2- chọứ õổùng cuớa maùy xuùc; 3- cồỡ hióỷu õóứ ọtọ õọứ Sồ õọử õaỡo ngang Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 52 Sồ õọử õaỡo doỹc õọứ sau a)mỷt cừt õổùng b) mỷt chióỳu bũng 1- cồỡ hióỷu;2- troỹng tỏm cuớa vốa traùi; 3- troỹng tỏm cuớa vốa phaới;4- chọứ maùy xuùc õổùng * ọỳi vồùi maùy xuùc gỏửu nghởch Vồùi khọỳi lổồỹng õaỡo khọng lồùn, tờnh chỏỳt cọng vióỷc khọng phổùc taỷp, loaỷi õỏỳt khọng rừn lừm, dung tờch gỏửu thổồỡng nhoớ; ta duỡng maùy xuùc gỏửu nghởch laỡ tióỷn lồỷi vaỡ kinh tóỳ khi õaỡo vaỡ õọứ õỏỳt sang bón caỷnh họỳ õaỡo. Khi ỏỳy maùy xuùc õổùng õaỡo doỹc vồùi raớnh õaỡo vaỡ õọứ õỏỳt sang hai bón raớnh õaỡo hoỷc mọỹt bón raớnh õaỡo. Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 53 Sồ õọử õaỡo doỹc õọứ bón cuớa maùy xuùc gỏửu nghởch * ọỳi vồùi maùy xuùc gỏửu qung Sồ õọử laỡm vióỷc maùy xuùc gỏửu qung õaỡo vaỡ õọứ õỏỳt vaỡo ọ tọ tổỷ õọứ: 1- truỷc õổồỡng ọ tọ;2- truỷc di chuyóứn maùy xuùc;3- chỏn ta luy;4- troỹng tỏm cuớa vốa õaỡo;5 vaỡ 6- vở trờ maùy xuùc õổùng õaỡo;7- cọỹt baùo hióỷu ọ tọ õọứ;8- raớnh thoaùt nổồùc Chỉång 3. Mạy lm âáút 54 Så âäư âo con thoi: 1- vë trê âỉïng ca mạy xục;2- trủc di chuøn ca mạy xục;3- cåì hiãûu ä tä âäø;4- âỉåìng dic huøn ca ä tä;5- gọc quay âäø trung bçnh;6- âỉåìng trủc mạy âỉïng trỉåïc 3.3 Mạy xục nhiãưu gáưu ( tham kho ti liãûu) 3.4 Mạy âo chuøn âáút: Mạy âo chuøn âáút l nhỉỵng mạy trong quạ trçnh di chuøn âäưng thåìi càõt âáút thnh tỉìng låïp v mang âáút âọ âãún nåi cáưn san láúp 3.4.1 Mạy i: mạy i l mạy ch úu trong cäng tạc lm âáút, nọ cọ thãø lm viãûc âäüc láûp hay phäúi håüp våïi nhỉỵng mạy khạc. Khi lm viãûc mt mçnh nọ cọ nhiãûm vủ: san bàòng, i nhỉỵng g âáút cao, láúp häú v chuưn âáút thỉìa âi nåi khạc, âàõp âáút nãưn cao tỉì 1.0 âãún 1.5m, âo häú âo rnh bäúc thỉûc váût, . . . Theo cå cáúu lỉåíi ben v kh nàng thay âäøi vë trê ca lỉåíi ta cọ hai loải mạy i: loẵi mạy i thỉåìng cọ lỉåíi v khung làõp cäú âënh; loải mạy i vản nàng cọ cå cáúu lỉåíi ben v khung âáøy khäng cäú âënh, cạc mạy i vản nàng làõp ben thàóng gọc våïi hỉåïng chuøn âäüng ca mạy kẹo v âiãưu chènh cáúp gọc càõt ca lỉåíi nhỉ mạy i khäng quay. Ngoi ra mạy i vản nàng cn cọ kh nàng quay lỉåíi ben åí trong hai màût phàóng: màût phàóg ngang v màût phàóng thàóng âỉïng. [...]... vỗ vỏỷy noù bở haỷn chóỳ tọỳc õọỹ khi thi cọng õỏỳt cổùng Maùy uới õióửu khióứn bũng thuyớ lổỷc, vióỷc nỏng haỷ ben hoaỡn toaỡn õióửu khióứn bũng cồ thuyớ lổỷc Do vỏỷy coù thóứ thay õọứi chióửu dỏửy lồùp õỏỳt daỡo theo yù muọỳn, tọỳc õọỹ nỏng chuyóứn ben khoaớng tổỡ 0. 15 õóỳn 0.25m/s, bồm dỏửu cao aùp cuớa bọỹ phỏỷn õióửu khióứn thổồỡng lừp ồớ phờa sau maùy keùo 55 Chổồng 3 Maùy laỡm õỏỳt Nng suỏỳt cuớa... Trong õoù: kd- hóỷ sọỳ kóứ õóỳn õọỹ dọỳc khi maùy õaỡo õỏỳt Ktg- hóỷ sọỳ sổớ duỷng thồỡi gian( ktg= 0. 75 õóỳn 0. 85) v- thóứ tờch khọỳi õỏỳt trổồùc lổồới uới (m3) v= L.H 2 2tg ( ).k x tck- thồỡi gian mọỹt chu kyỡ laỡm vióỷc (s) kgõ- hóỷ sọỳ giổớ õỏỳt xaùc õởnh theo kinh nghióỷm thổỷc tóỳ kgõ = 1-0.005L( L cổỷ li vỏỷn chuyóứn õỏỳt, m) kx- hóỷ sọỳ tồi xọỳp õỏỳt( phuỷ thuọỹc vaỡo loaỷi õỏỳt) ỏỳt loaỷi I... chia laỡm 2 loaỷi: maùy caỷp tổỷ haỡnh vaỡ maùy caỷp khọng tổỷ haỡnh * Loaỷi maùy caỷp khọng tổỷ haỡnh: loaỷi maùy naỡy coù hai bọỹ phỏỷn rióng bióỷt, bọỹ phỏỷn keùo vaỡ bọỹ phỏỷn thuỡng caỷp chuyóứn 56 . k tg = 1. 15 t ck - thåìi gian mäüt chu k lm viãûc (s) Chỉång 3. Mạy lm âáút 50 3.2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3.2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng. dáy cạp âiãûn, . . .ngỉåìi ta thỉåìng chn mạy sục gáưu nghëch cọ dung têch gáưu q= 0. 15; 0. 25; 0. 35; 0.5m 3 . Khi âo nhỉỵng häú sáu v âáút tỉång âäúi mãưm bàòng mạy xục gáưu thûn, thỉåìng phi. sút cao. Mạy xục gáưu nghëch chè âo âỉåüc nhỉỵng häú näng(dung têch gáưu 0.5m 3 thç chiãưu sáu âo täúi âa l 5. 5m). dng mạy sục gáưu nghëch âãø âo mỉång mạng nh, âo rnh âàût âỉåìng äúng, âỉåìng
- Xem thêm -

Xem thêm: máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx, máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx,