0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 5 pptx

... Mạy lm âáút 50 3.2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3.2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng l nhiãûm vủ quan trng ca ngỉåìi phủ trạch täø chỉïc thi cäng. Nàng ... dáy cạp âiãûn, . . .ngỉåìi ta thỉåìng chn mạy sục gáưu nghëch cọ dung têch gáưu q= 0. 15; 0. 25; 0. 35; 0.5m3. Khi âo nhỉỵng häú sáu v âáút tỉång âäúi mãưm bàịng mạy xục gáưu thûn, thỉåìng phi ... sút cao. Mạy xục gáưu nghëch chè âo âỉåüc nhỉỵng häú näng(dung têch gáưu 0.5m3 thç chiãưu sáu âo täúi âa l 5. 5m). dng mạy sục gáưu nghëch âãø âo mỉång mạng nh, âo rnh âàût âỉåìng äúng, âỉåìng...
 • 12
 • 396
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 7 pptx

... tạc. Cạc bụa thu lỉûc cọ thãø âảt âãún nàng lỉåüng va âáûp 3 .5- 120 KJ v säú láưn va âáûp 50 -170 láưn/phụt, khäúi lỉåüng âáưu bụa 210- 750 0 kg. Loải bụa ny khi lm viãûc khäng gáy ä nhiãøm mäi trỉåìng, ... thỏỳp( 50 -70nhaùt/phuùt) nhoớ thua buùa hồi song õọỹng - Troỹng lổồỹng phỏửn chỏửy cuớa buùa õiózen cọỹt ọỳng 50 0-1000kg, coù thóứ õoùng õổồỹc caùc loaỷi coỹc BTCT nỷng tồùi 13 tỏỳn, daỡi 25m. ... phao( thi cäng mọng cáưu). Mạy âọng cc thỉåìng cọ 3 pháưn chênh: mạy cå såí, giạ bụa v âáưu bụa Cáúu tảo chung mạy âọng cc âàût trãn ráy: 1- khung dỉåïi;2-bạnh sàõt; 3- giạ bụa;4 ,5- cå...
 • 9
 • 477
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 5

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 5

... s) t2- Thồỡi gian di chuyóứn õỏửm(s) Chương 5. Thi t bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. Q = (3600. . ... Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 83 5. 3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån 12cm.Váûn chuøn lãún cao âãún 70m, váûn chuøn âi xa khong 50 0m, ... träün. Dung têch hçnh hc thỉåìng gáúp 1 .5- 3 láưn dung têch sn xút. Trong xáy dỉûng dng cạc loải mạy träün cọ dung têch sn xút: 250 , 50 0, 1000, 1200, 2400, 450 0 lêt. Mạy träün gäưm cạc bäü pháûn...
 • 8
 • 656
 • 2
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 6 potx

... Baỷt ta luy Di chuóứn vỏỷt lióỷu 30ữ40 35 40 35 50 60ữ70 50 ữ60 60ữ 65 35 40 40 45 40ữ 45 60 40ữ 45 35 45 10ữ 15 8ữ13 3 5 0 0 5 60ữ70 2ữ3 Chỉång 3. Mạy lm âáút ... thổồùc bao(m) Daỡi 4.38 5. 2 5. 32 5. 18 4.3 05 Rọỹng 1.8 1. 85 1 .5 2.04 1.762 Cao 2.6 2.6 2 .5 1.92 2 .58 0 Khọỳi lổồỹng maùy(kg) Coù gia taới 8000 12000 8800 1 250 0 8000 Khọng gia taới 6000 ... 0.4 0. 65 1.0 1. 25 1.6 2 .5 4.6 0 .5 4 .5 4 .5 7 7 10 - - 1.0 7 7 10 10 10 12 27 1 .5 7 7 10 10 12 18 27 2.0 7 10 10 12 18 18 27 3.0 7 10 12 12 18 27 40 4.0 10 10 12 18 18 27 40 5. 0 10...
 • 13
 • 453
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 4 pot

... 269 25 Dung têch thng xe(m3) 3.0 5. 0 6.0 21.0 5. 0 17 .5 15. 5 26 Ti trng( táún) 3 .5 4 .5 11 32 6.9 36 20 40 Täúc âäü( km/h) 80 75 65 57 50 75 50 55 2.3 .5 Mạy váûn chuøn liãn tủc 2.3.5a ... 0.3-0.6 0.06-0. 15 0.4-0 .5 0. 05- 0.1 0.6-0.7 Khä 0.4-0 .5 0. 25- 0.3 0.2-0.3 0.2-0.4 0. 15- 0.2 0.4-0 .5 Láưy 0. 25 0.1 0.3 0. 15 bãtäng 0.0 15- 0.02 0.7-0.8 0.02 0.7-0.8 0.06 0 .5- 0.6 Âàûc tênh ... GAZ -53 B MAZ- 50 3A KrAZ- 256 b* Euclid* R32 KaMAZ 55 11 Capterpilliar Komatsu HD2 05- 3* BelAZ 54 9 Cäng sút(kw) 84 132 176 2 95 132 336 220 Khäúi lỉåüng( kg) 3 750 7100 10 850 ...
 • 14
 • 512
 • 1
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

... duỷng thồỡi gian, lỏỳy theo thi ỳt bở mang vỏỷt: vồùi vồùi moùc treo Kq=0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0.8 õóỳn 0.88; vồùi gỏửu ngoaỷm kq= 0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0. 85 õóỳn 0. 95 n = ckt3600 - sọỳ ... viãûc thỉûc tãú ca cáưn trủc. Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 29 2.2 .5 Khai thaùc cỏửn truỷc 2.2.5a Nng suỏỳt cỏửn truỷc Nng ... th= hvhH+1- thåìi gian hả mọc treo khäng ti sau khi d làõp âàût váût nàûng vo vë trê cáưn thi út våïi täúc âäü hả nhanh( nãúu cáưn trủc cọ hai täúc âäü hả) âãø rụt ngàõn thåìi gian hả ...
 • 11
 • 493
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 2 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 2 potx

... quay tay cåí låïn cọ sỉïc náng 0 .5 âãún 10 táún, lỉåüng cạp cün trãn tang l 100 âãún 300m; tåìi cåí nh sỉïc náng tỉì 0. 25 âãún 0 .5 táún lỉåüng cạp cün trãn tang l 50 âãún 100m Ti trng náng ... Cáön truûc thaïp KB -50 4 a) cáön nàòm ngang; b) cáön nghiãng 30o I- táöm våïi L= 35m; II- Táöm våïi L= 40m; III- táöm våïi L= 45m Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn ... nỏng, coù chióửu cao nỏng õóỳn 150 m vaỡ tỏửm vồùi õóỳn 50 m. Mọỹt sọỳ cỏửn truỷc coù tỏửm vồùi õóỳn 70m do õoù coù thóứ bao quaùt õổồỹc toaỡn bọỹ cọng trỗnh õang thi cọng mỷc duỡ thaùp õỷt cọỳ...
 • 10
 • 335
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 1

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 1

... quay ca trủc båm, vng/phụt γ: gọc nghiãng ca mám - p sút nẹn: 40 âãún 50 Mpa - Hiãûu sút η = 0. 85- 0. 95 - Nàng sút båm âảt 750 lêt/ph v säú vng quay 1000 ÷ 3000 vng/phụt c) Båm cạnh quẹt - Lỉu ... 0,18. Thẹp hay gang âäúi våïi cháút do thç hãû säú f=0, 25 âãún 0, 45. Âäúi våïi thẹp v gang ma sạt våïi nhau trong dáưu f=0,03 âãún 0, 05. Tè säú truưn i = 21nn= 12dd n1,n2: ... khiãøn g. Khung v bãû mạy h. Cạc thi út bë phủ 1.2- u cáưu chung Âãø âạp ỉïng quạ trçnh cäng nghãû trong xáy dỉûng, mạy xáy dỉûng phi âm bo cạc u cáưu thi út úu sau: 1) u cáưu nàng lỉåüng...
 • 9
 • 974
 • 7
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 2

... 269 25 Dung têch thng xe(m3) 3.0 5. 0 6.0 21.0 5. 0 17 .5 15. 5 26 Ti trng( táún) 3 .5 4 .5 11 32 6.9 36 20 40 Täúc âäü( km/h) 80 75 65 57 50 75 50 55 2.3 .5 Mạy váûn chuøn liãn tủc 2.3.5a ... 0.1-0.4 0.3-0.6 0.06-0. 15 0.4-0 .5 0. 05- 0.1 0.6-0.7 Khä 0.4-0 .5 0. 25- 0.3 0.2-0.3 0.2-0.4 0. 15- 0.2 0.4-0 .5 Láưy 0. 25 0.1 0.3 0. 15 bãtäng 0.0 15- 0.02 0.7-0.8 0.02 0.7-0.8 0.06 0 .5- 0.6 Âàûc tênh ... GAZ -53 B MAZ- 50 3A KrAZ- 256 b* Euclid* R32 KaMAZ 55 11 Capterpilliar Komatsu HD2 05- 3* BelAZ 54 9 Cäng sút(kw) 84 132 176 2 95 132 336 220 Khäúi lỉåüng( kg) 3 750 7100 10 850 23600...
 • 35
 • 736
 • 0
thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

thiết bị kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

... THỐNG THI T BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNGBài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNGBài 4: THI T KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LANBài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY ... nó cao, lớn đứng giống như máy desktop mà chúng ta thường sử dụng.12/ 15/ 20091TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: THI T BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANGBài ... core Xeon 50 60 (3.20 GHz)Active or 1U 65 nm 1066MHz4MB (2x2)2 771Dual core Xeon 50 50 (3.0 GHz)Passive 65 nm 667 MHz4MB (2x2)2 771Dual core Xeon 50 50 (3.0 GHz)Active or 1U 65 nm 667...
 • 18
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM