0

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

14 522 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 06:20

Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 31 3.10.1- Tờnh ọứn õởnh cuớa cỏửn truỷc Sồ õọử kióứm tra ọứn õởnh cuớa cỏửn truỷc kióứu cỏửn a) ọứn õởnh khi coù taới; b) ọứn õởnh khi khọng taới Hóỷ sọỳ ọứn õởnh khi coù taới õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc: k 01 = Q qtWG M MMM 1.15 trong õoù: M G = G[(b+c)cos - hsin] - momen giổợ do troỹng lổồỹng baớn thỏn cỏửn truỷc ( kóứ caớ õọỳi troỹng), G coù troỹng tỏm laỡ c, h M Q = Q(A-b)- mọmen lỏỷt do troỹng lổồỹng vỏỷt nỏng Q vồùi tỏửm vồùi lồn nhỏỳt cuớa cỏửn truỷc A. M W = W 1 a + W 2 L- momen lỏỷt do gioù vồùi W 1 laỡ lổỷc gioù lồùn nhỏỳt ồớ traỷng thaùi laỡm vióỷc taùc duỷng lón cỏửn truỷc vaỡ W 2 laỡ lổỷc gioù lồùn nhỏỳt ồớ trang thaùi laỡm vióỷc taùc duỷng lón vỏỷt nỏng qui vóử õỏửu cỏửn. M tg = M h + M dc + M lt - momen lỏỷt do caùc lổỷc: quaùn tờnh cuớa lổỷc nỏng khi phanh trong quaù trỗnh haỷ vỏỷt; quaùn tờnh cuớa cỏửn truỷc vaỡ vỏỷt nỏng khi phanh cồ cỏỳu di chuyóứn; quan tờnh li tỏm cuớa vỏỷt nỏng khi quay M h = g Q . 1 t v h (A-b) v h - tọỳc õọỹ haỷ vỏỷt t 1 - thồỡi gian phanh vỏỷt nỏng trong quaù trỗnh haỷ M dc = g G . 2 t v dc . h + g Q . 2 t v dc .L v dc - tọỳc õọỹ di chuyóứn cuớa cỏửn truỷc t 2 - thồỡi gian phanh cuớa cồ cỏỳu di chuyóứn( lổỷc quaùn tờnh cuớa vỏỷt nỏng Q khi phanh cồ cỏỳu di chuyóứn õổồỹc qui vóử õỏửu cỏửn nón coù caùnh tay õoỡn laỡ L) Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 32 Khi quay cáưn trủc, xút hiãûn lỉûc li tám quạn tênh ca váût náng F= g Q . w 2 . r ; w = 30 . n π ; r = A + Htgβ n- täúc âäü quay ca cáưn trủc (vg/ph) β- gọc nghiãng ca cạp khi quay do tạc dung ca lỉûc li tám v tgβ = Error! Tảo ra momen M lt =F. L (qui vãư âáưu cáưn) Hãû säú äøn âënh k 01 phi âỉåüc xạc âënh khi cáưn cọ táưm våïi låïn nháút v åí hai vë trê: cáưn nàòm vng gọc våïi canh láût v cáưn nàòm tảo gọc 45 0 so våïi cảnh láût Hãû säú äøn âënh ténh khi cọ ti K 02 = Q G M M = )( )( baQ cbG − + ≥ 1.4 Hãû säú äøn âënh ca cáưn trủc trong trảng thại khäng lm viãûc K 03 = W G M M = [ ] ' 0 '' sincos)( aW hcbG αα −− ≥ 1.15 2.3 Mạy váûn chuøn 2.3.1 Âàûc âiãøm chung Trong xáy dỉûng ngỉåìi ta sỉí dủng cạc phỉång tiãûn váûn chuøn trãn bäü, âỉåìng thy. Pháưn låïn cạc thiãút bë v váût liãûu âỉåüc váûn chuøn bàòng âỉåìng bäü: ätä, mạy kẹo, xe lỉía viãûc lỉûa chn phỉång tiãûn váûn chuøn phủ thüc vo âàûc âiãøm, khäúi lỉåüng váût liãûu, cỉû ly v thåìi gian váûn chuøn. Hån 80% khäúi lỉåüng âáút âạ, váût liãûu xáy dỉûng, kãút cáúu xáy dỉûng, thiãút bë mạy mọc âãưu dng ätä, mạy kẹo âáưu kẹo lm phỉång tiãûn váûn chuøn. Chi phê váûn chuøn cho cạc phỉång tiãûn ny chiãúm tåïi 15% giạ thnh xáy làõp, do tênh linh âäüng ca cạc phỉång tiãûn. Phán loải cạc thiãút bë váûn chuøn: − Phỉång tiãûn váûn ti cọ cäng dủng chung: ätä váûn ti, âáưu kẹo, råmooc dng váûn chuøn hng hoạ thäng dủng. − Phỉång tiãûn váûn chuøn chun dng: cạc thiãút bë dng váûn chuøn âỉåìng äúng, panen, dn thẹp, cạc thiãút bë siãu nàûng. − Phỉång tiãûn váûn chuøn trãn säng hay trãn biãøn ráút hiãûu qu nãúu tải cäng trçnh cọ bãún bäúc xãúp hng họa, váût liãûu lãn ätä. − Váûn chuøn, làõp rạp bàòng âỉåìng hng khäng chè thỉûc hiãûn trong nhỉỵng trỉåìng håüp âàûc biãût tải vng nụi non hiãøm tråí khäng thãø sỉí dủng cạc phỉång tiãûn khạc. Trong trỉåìng håüp ny thỉåïng dng mạy bay trỉûc thàng. − Mạy váûn chuøn liãn tủc v thiãút bë váûn chuøn bàòng khäng khê nẹn. 2.3.2 Ätä váûn chuøn, mạy kẹo, âáưu kẹo Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 33 2.3.2a Ätä ti. Xe ätä ti gäưm âäüng cå, thng xe, khung xe(satxi). Thán xe ätä cọ váúu tảo khạc nhau âãø ph håüp våïi loải hng họa. Trong ngnh xáy dỉûng sỉí dủng nhiãưu loải xe váûn ti cọ ti trng tỉì 3-30 táún. Nhiãưu hng chãú tảo xe näøi tiãún nhỉ Catepillar(M), Komatsu (Nháût), Volvo ( Thủy Âiãøn), sn xút nhiãưu loải xe cọ ti trng tåïi 100 táún, cäng sút âäüng cå tåïi 700 kW va âáưu kẹo âãún 200 táún. Mạy kẹo bạnh läúp cọ täúc âäü linh hoảt v cọ täúc âäü låïn nháút l 40 km/h, ạp lỉûc lãn âáút låïn (0,2-0,35 Mpa). Do âọ nọ khọ di chuøn trãn âỉåìng tảm våïi ti låïn. Trong trỉåìng håüp ny ngỉåìi ta dng xe bạnh xêch. Ä tä váûn ti a) thng xe âãø håí b) xe cọ kh nàng thäng qua låïn c) âáưu kẹo 2.3.2b Mạy kẹo xêch v mạy kẹo bạnh läúp Cạc loải ny dng kẹo hng nàûng hồûc âỉåìng tảm thåìi. Cạc loải mạy kẹo ny cọ thãø dng nhỉ mäüt âáưu kẹo råmooc hay mạy cå såí ca cạc mạy xáy dỉûng ( mạy cảp, mạy i, mạy âo, cáưn trủc ). mạy kẹo xêch cọ ạp lỉûc riãng lãn âáút nh ( 0,1 Mpa), hiãûu xút kẹo v sỉïc bạm cao nãn cọ kh nàng kẹo nàûng hån bạnh läúp. Täúc âäü di chuøn täúi âa khäng quạ 12 km/h. 2.3.2c Âáưu kẹo Âáưu kẹo dng lm mạy cå såí cho mạy xáy dỉûng hay dng lm råmooc. Âáưu kẹo cọ täúc âäü cao v sỉïc kẹo låïn ( 50km/h). 2.3.3 Cạc phỉång tiãûn váûn chuøn chun dng − Ä tä tỉû âäø Hçnh Ä tä tỉû âäø Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 34 tọ coù rồmooc Hỗnh tọ rồmooc Sồmi rồmooc chồớ bitum loớng Hỗnh Xe chồớ bitum loớng Xe chồớ õổồỡng ọỳng Hỗnh Xe chồớ õổồỡng ọỳng Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 35 Xe chồớ panen Hỗnh Xe chồớ panen Xe chồớ congtenồ Xe chồớ haỡng nỷng Hỗnh 2. Xe chồớ cọngtenồ Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 36 2.3.4 Tờnh toaùn lổỷc keùo ọ tọ vỏỷn taới Tờnh toaùn lổỷc keùo cuớa ọ tọ vỏỷn taới nhỏửm xaùc õởnh chóỳ õọỹ laỡm vióỷc tọỳi ổu, tuỡy theo õióửu kióỷn õổồỡng saù, õóứ phaùt huy cọng suỏỳt vaỡ nng suỏỳt tọỳi õa. ióửu kióỷn cỏửn vaỡ õuớ õóứ ọ tọ taới õi chuyóứn: P < P k < P b Trong õoù: tọứng lổỷc caớn di chuyóứn cuớa ọ tọ taới P k lổỷc keùo tióỳp tuyóỳn cuớa ọ tọ taới P b lổỷc baùm cuớa baùnh xe vaỡ mỷt õổồỡng (P b = G b .). G b : Phỏửn troỹng lổồỹng xe taùc õọỹng lón baùnh chuớ õọỹng ( troỹng lổồỹng baùm); hóỷ sọỳ baùm. Lổỷc caớn di chuyóứn cuớa xe taới: Trong õoù: P f : lổỷc caớn ln do bióỳn daỷng cuớa lọỳp xe vaỡ cuớa õổồỡng vaỡ ma saùt giổợa lọỳp xe vaỡ mỷt õổồỡng. P i : lổỷc caớn dọỳc P w : lổỷc caớn khọng khờ P j : lổỷc caớn quaùn tờnh do coù gia tọỳc Trong tổồỡng hồỹp ọ tọ chuyóứn õọỹng õóửu ( khọng coù gia tọỳc) P j = 0. Do ọ tọ chaỷy trón cọng trổồỡng vaỡ trón õổồỡng vồùi vỏỷn tọỳc khọng lồùn (50km/h) nón phỏửn lổỷc caớn P w coù thóứ boớ qua. Lổỷc keùo tióỳp tuyóỳn taỷo ra cho baùnh xe mọỹt lổỷc P k õổồỹc tờnh nổ sau: Trong õoù: N cọng suỏỳt danh nghộaa cuớa ọ tọ, kW v vỏỷn tọỳc cuớa ọ tọ, km/h 0,85 - 0,95 hióỷu suỏỳt cuớa hóỷ truyóửn õọỹng tổỡ õọỹng cồ tồùi caùc baùnh xe chuớ õọỹng Hóỷ sọỳ caớn ln f vaỡ hóỷ sọỳ baùm Baùnh lọỳp Baùnh xờch Aùp suỏỳt cao Aùp suỏỳt thỏỳp Loaỷi õổồỡng f F f Atphan bótọng 0.015-0.02 0.7-0.8 0.2 0.7-0.8 ổồỡng õỏỳt Nóỷn khọ 0.02-0.06 0.6-0.7 0.025-0.035 0.4-0.6 0.06-0.07 0.8-1.0 jwif PPPPP ++= P v N P k = 3600 Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 37 ỉåït báøn 0.13-0.25 0.1-0.3 0.15-0.2 0.15-0.25 0.12-0.15 0.5-0.6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0.3 0.3-0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0.4-0.6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Cạt Ỉåït 0.1-0.4 0.3-0.6 0.06-0.15 0.4-0.5 0.05-0.1 0.6-0.7 Khä 0.4-0.5 0.25- 0.3 0.2-0.3 0.2-0.4 0.15-0.2 0.4-0.5 Láưy 0.25 0.1 0.3 0.15 bãtäng 0.015-0.02 0.7-0.8 0.02 0.7-0.8 0.06 0.5-0.6 Âàûc tênh k thût ca xe ä tä tỉû âäø Thäng säú GAZ -53B MAZ- 503A KrAZ -256b * Euclid * R32 KaMAZ 5511 Capter pilliar Komatsu HD205-3 * BelAZ 549 Cäng sút(kw) 84 132 176 295 132 336 220 Khäúi lỉåüng( kg) 3750 7100 10850 23600 9000 31000 19100 26925 Dung têch thng xe(m 3 ) 3.0 5.0 6.0 21.0 5.0 17.5 15.5 26 Ti trng( táún) 3.5 4.5 11 32 6.9 36 20 40 Täúc âäü( km/h) 80 75 65 57 50 75 50 55 2.3.5 Mạy váûn chuøn liãn tủc 2.3.5a Bàng ti: bàng ti âỉåüc sỉí dủng räüng ri âãø váûn chuøn váût liãûu theo phỉång ngang hồûc nghiãng. Chụng cọ nàng sút cao( tåïi hng nghçn táún/h) v cọ thãø váûn chuøn âi xa tåïi hng cáy säú. Trong xáy dỉûng thỉåìng dng loải bàng ti cäú âënh v bàng ti di âäüng. Bàng ti di âäüng váûn chuøn váût liãûu åí cỉû li 10-15m v dåí váût liãûu åí cỉû li 2- 4m. Bàng ti cäú âënh cọ khung bãû lm tỉìng âoản 2-3m làõp rạt lải våïi nhau, bàng ti ny thỉåìng di 50-100m v cọ thãø tàng gim chiãưu di bàòng cạch thãm båït cạc âoản khung theo tênh toạn Bàng l bäü pháûn mang váût liãûu v l bäü pháûn kẹo. Hay dng nháút l loải bàng vi cao su, gäưm cạc låïp vi bãưn xen k cạc låïp cao su v bc xung quanh Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 38 bũng lồùp cao su. Lồùp vaới bóửn laỡ loaỷi chuyón duỡng laỡm õai, lồùp cao su boỹc ngoaỡi phờa trón dỏửy hồn phờa dổồùi Chióửu rọỹng bng taới cuợng nhổ sọỳ lồùp cao su cuớa bng taới õóửu laỡ nhổợng sọỳ lióỷu tióu chuỏứn hoaù. B = 0,4 - 1,6m. Sọỳ lồùp vaới õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc: Vồùi: B - chióửu rọỹng bng, m; K - taới troỹng phaù hoớng cho pheùp cuớa mọỹt lồùp vaới coù chióửu rọỹng 1m, N; S max - lổỷc keùo bng lồùn nhỏỳt ồớ nhaùnh cuọỳn vaỡo õỏựn õọỹng. Lổỷc keùo: P=T-t T - lổỷc cn trón nhaùnh cuọỳn t - lổỷc cn trón nhaùnh nhaớ Trong bng taới, lổỷc õỏựn õọỹng õổồỹc truyóửn tổỡ tang dỏựn qua bng nhồỡ ma saùt. Vỗ vỏỷy õóứ bng khoới bở trổồỹt trón tang dỏựn phaới õaớm baớo theo yóu cỏửu cuớa cọng thổùc le. Vồùi: f - hóỷ sọỳ ma saùt giổợa bng vaỡ tang dỏựn; - goùc ọm cuớa bng trón tang. Vỏỷy P = T( 1- f e . 1 ) K B S i . max = . . f etT = Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 39 Nng suỏỳt bng taới xaùc õởnh theo cọng thổùc: Q = 3600F.v. ( t/h) F- dióỷn tờch mỷt cừt cuớa vỏỷt lióỷu trón bng (m 2 ) v- tọỳc õọỹ vỏỷn chuyóứn vỏỷt lióỷu (m/s) - khọỳi lổồỹng rióng cuớa vỏỷt lióỷu ( kg/m 3 ) c- hóỷ sọỳ tờnh theo goùc nghióng cuớa bng taới = 0 - 10, c=1 = 10-15 , c= 0.95 = 15-20, c= 0.9 > 20, c= 0.85 ọỳi vồùi vỏỷt thóứ khọỳi l - khoaớng caùch giổợa caùc khọỳi (m) 2.3.5b Xờch tỏỳm taới Hỗnh Bng taới coù cồ cỏỳu bũng xờch a) xờch taới tỏỳm;b) bng gaỷt cBc tgBB c hb F ì= ìì = ì = 2 11 1 04,0 2 4,08,0 2 0 22 22 20 2 2 tg ab h ab F = + = l v Q ì = 3600 Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 40 2.3.5c Vờt taới Vờt taới a)cỏỳu taỷo chung;b)caùnh vờt lióửn; c)caùnh vờt hồớ;d,e)caùnh vờch khọng lión tuỷc Vờt taới duỡng vỏỷn chuyóứn vỏỷt lióỷu rồỡi tồi xọỳp, deớo nhổ xi mng, caùt bọỹt theo phổồng ngang hoỷc phổồng nghióng tồùi 20 0 , cổỷ ly 30-40m, nng suỏỳt 20 - 40 m 3 /h. Vờt taới coù ổu õióứm laỡ kóỳt cỏỳu õồn giaớn, kờch thổồùc nhoớ goỹn vỏỷt lióỷu õổồỹc che kờnh khọng thỏỳt thoaùt vaỡ gỏy ọ nhióứm mọi trổồỡng. Tuyỡ theo tờnh chỏỳt vaỡ kờch thổồùc cuớa vỏỷt lióỷu maỡ sổớ duỷng caùc loaỷi caỷnh vờt coù hỗnh daỷng khaùc nhau. Nng suỏỳt cuớa vờch taới õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc N = 3600 F. v. ( m 3 /h) F= 4 . 2 D . . c , laỡ dióỷn tờch trung bỗnh cuớa tióỳt dióỷn doỡng vỏỷt lióỷu trong ọỳng maùng (m 2 ) D- õổồỡng kờnh ngoaỡi cuớa caùnh vờt (m) - hóỷ sọỳ laỡm õỏửy cuớa tióỳt dióỷn maùng, phuỷ thuọỹc vaỡo tờnh chỏỳt cuớa vỏỷt lióỷu: Vồùi vỏỷt lióỷu xọỳp( xi mng, caùt khọ) = 0.3 õóỳn 0.45 Vồùi vỏỷt lióỷu cuỷc nhoớ( soới, xố) = 0.3 õóỳn 0.45 Vồùi vỏỷt lióỷu dờnh ỏứm, dung dởch = 0.3 õóỳn 0.45 Hóỷ sọỳ tờnh õóỳn sổỷ laỡm giaớm sổỷ õỏửy cuớa tiót dióỷn maùng khi bng õỷt nghióng. Hóỷ sọỳ c thay õọứi tuyỡ theo goùc nghióng 0 o 5 o 10 o 15 o 20 o c 1.0 0.9 0.8 0.7 0.65 v- tọỳc õọỹ chuyóứn õọỹng cuớa vỏỷt lióỷu trón bng vờt v = 60 .nS (m/s) [...]... thỉåïc nh gn, cọ chiãưu cao náng tỉång âäúi låïn( âãún 50m) Nàng sút cọ thãø âảt tỉì 5 âãún 140 m3/h 41 Chỉång 2 Mạy náng v váûn chuøn Trong quạ trçnh lm viãûc gáưu v thi út bë kẹo gáưu cọ thãø gàûp phi lỉûc cn phạt sinh ráút låïn do quạ trçnh xục, nảp váût liãûu vo gáưu, lỉûc ny låïn s lm hỉ hng gáưu, lm âỉït thi út bë kẹo, do âọ váûn täúc di chuøn ca gáưu chè nãn nh dỉåïi 1m/s Nàng sút gáưu âỉåüc xạc... âáưy gáưu( kâ= 0.6 âãún 0.85) 2.3.5e Mạy váûn chuøn bàòng khäng khê nẹn Xe chåí xi màng råìi 42 Chỉång 2 Mạy náng v váûn chuøn 2.3.5f Mạy bäúc xục Xe náng hng Xe náng hng 2.7.1- Mạy xục láût Mạy xục láût âäø vãư phêa trỉåïc 43 Chỉång 2 Mạy náng v váûn chuøn Mạy xục láût quay nỉỵa vng Thang náng( váûn thàng) 44 . 0.2-0.3 0.3-0 .4 0.1-0.2 0 .4- 0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0 .4- 0.6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Cạt Ỉåït 0.1-0 .4 0.3-0.6 0.06-0.15 0 .4- 0.5 0.05-0.1 0.6-0.7 Khä 0 .4- 0.5 0.25- 0.3. cBc tgBB c hb F ì= ìì = ì = 2 11 1 04, 0 2 4, 08,0 2 0 22 22 20 2 2 tg ab h ab F = + = l v Q ì = 3600 Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 40 2.3.5c Vờt taới Vờt. xọỳp( xi mng, caùt khọ) = 0.3 õóỳn 0 .45 Vồùi vỏỷt lióỷu cuỷc nhoớ( soới, xố) = 0.3 õóỳn 0 .45 Vồùi vỏỷt lióỷu dờnh ỏứm, dung dởch = 0.3 õóỳn 0 .45 Hóỷ sọỳ tờnh õóỳn sổỷ laỡm giaớm
- Xem thêm -

Xem thêm: máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot, máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot,