0

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

11 497 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 06:20

Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 20 * Cỏửn truỷc thaùp cọỳ õởnh neo vaỡo cọng trỗnh, duỡng trong xỏy dổỷng nhaỡ cao tỏửng a) sồ õọử cỏỳu taỷo; b) sồ õọử mừc caùp nỏng vỏỷt vồùi hai cồ cỏỳu dỏựn õọỹng; thanh giũng; d) sồ õọử caùp lừp dổỷng Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 21 Cỏửn truỷc thaùp cọỳ õởnh potain, sồ õọử nọỳi thaùp tổỡ phờa trón Sồ õọử nọỳi thaùp tổỡ phiaù trón, õoaỷn thaùp trón lọửng vaỡo thaùp cọỳ õởnh Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 22 * Cỏửn truỷc thaùp chuyón duỡng trong xd dỏn duỷng vaỡ cọng nghióỷp I- quan hóỷ giổợa chióửu cao nỏng cuớa moùc treo phuỷ vaỡ tỏửm vồùi II- quan hóỷ giổợa chióửu cao nỏng cuớa moùc treo chờnh vaỡ tỏửm vồùi III vaỡ IV- quan hóỷ giổợa taới troỹng nỏng cuớa moùc treo chờnh vaỡ tỏửm vồùi tổồng ổùng vồùi bọỹi suỏỳt palng nỏng vỏỷt a= 4 vaỡ a=2 V- Taới troỹng nỏng cuớa moùc treo phuỷ Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 23 2.2.4c Cáưn trủc tỉû hnh: l loải cáưn trủc khäng cáưn cung cáúp náng lỉåüng tỉì bãn ngoi trong quạ trçnh lm viãûc. Cáưn trủc tỉû hnh sỉí dủng räüng ri trãn cạc kho, bi hồûc làõp rạp trong xáy dỉûng dán dủng v cäng nghiãûp. Ỉu âiãøm chênh ca cáưn trủc tỉû hnh l lm viãûc âäüc láûp, cọ tênh cå âäüng cao. Vç váûy nọ cn âỉåüc gi l cáưn trủc kiãøu cáưn quay, di âäüng vản nàng. Theo kãút cáúu pháưn di chuøn ta cọ cạc loải cáưn trủc ätä, cáưn trủc bạnh läúp, cáưn trủc xêch, cáưn trủc âỉåìng sàõt v cáưn trủc mạy kẹo Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 24 Cỏửn truỷc ọtọ dỏựn õọỹng chung Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 25 Cỏửn truỷc ọ tọ dỏựn õọỹng thuớy lổỷc Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 26 Cỏửn truỷc baùnh lọỳp Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 27 Cáön truûc xêch Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 28 2.2.4d Cỏửn truỷc kióứu cọứng truỷc 2.2.4e Cỏửn truỷc caùp Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn 29 2.2.5 Khai thaùc cỏửn truỷc 2.2.5a Nng suỏỳt cỏửn truỷc Nng suỏỳt sổớ duỷng trung bỗnh cuớa cỏửn truỷc duỡng trong xỏy dổỷng õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc N sd = Q. k q . k tg . n (t/h) Trong õoù: Q- taới troỹng nỏng cuớa cỏửn truỷc ( tỏỳn) K q vaỡ k tg - hóỷ sọỳ sổớ duỷng taới troỹng nỏng vaỡ hóỷ sọỳ sổớ duỷng thồỡi gian, lỏỳy theo thióỳt bở mang vỏỷt: vồùi vồùi moùc treo K q =0.8 õóỳn 0.9, K tg = 0.8 õóỳn 0.88; vồùi gỏửu ngoaỷm k q = 0.8 õóỳn 0.9, K tg = 0.85 õóỳn 0.95 n = ck t 3600 - sọỳ chu kyỡ laỡm vióỷc cuớa cỏửn truỷc trong moỹt giồỡ vồùi t ck laỡ thồỡi gian trung bỗnh cuớa mọỹt chu kyỡ laỡm vióỷc (s) [...]... trçnh (m) h: khong cạch tỉì màût trãn ca cäng trçnh âãún màût dỉåïi ca váût náng (m) vn: täúc âäü náng (m/s) t h= H1 + h - thåìi gian hả mọc treo khäng ti sau khi d làõp âàût váût nàûng vo vh vë trê cáưn thi út våïi täúc âäü hả nhanh( nãúu cáưn trủc cọ hai täúc âäü hả) âãø rụt ngàõn thåìi gian hả th= tn nãúu täúc âäü hả bàòng täúc âäü náng l tdc= 0 - thåìi gian di chuøn cáưn trủc vdc lo- chiãưu di qung... v dáy chàòng khi hng Nàng sút sỉí dủng cáưn trủc theo ca hồûc nàm: Nca(nàm)= Nsd.T (t/ca(nàm)) Trong âọ T l säú giåì sỉí dủng mạy trong ca (nàm) xạc âënh theo chãú âäü lm viãûc thỉûc tãú ca cáưn trủc 30 . thồỡi gian, lỏỳy theo thi ỳt bở mang vỏỷt: vồùi vồùi moùc treo K q =0.8 õóỳn 0.9, K tg = 0.8 õóỳn 0.88; vồùi gỏửu ngoaỷm k q = 0.8 õóỳn 0.9, K tg = 0.85 õóỳn 0.95 n = ck t 36 00 - sọỳ chu kyỡ. vaỡ a=2 V- Taới troỹng nỏng cuớa moùc treo phuỷ Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 23 2.2.4c Cáưn trủc tỉû hnh: l loải cáưn trủc khäng cáưn cung cáúp náng lỉåüng tỉì bãn ngoi trong. laỡ thồỡi gian trung bỗnh cuớa mọỹt chu kyỡ laỡm vióỷc (s) Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 30 Trong trỉåìng håüp täøng quạt, mäüt chu k lm viãûc bao gäưm cạc thåìi gian sau: t ck =
- Xem thêm -

Xem thêm: máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx, máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx,

Từ khóa liên quan