0

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

13 453 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 06:20

Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 57 Sồ õọử cỏỳu taỷo maùy caỷp khọng tổỷ haỡnh õióửu khióứn bũng cồ hoỹc Sồ õọử cỏỳu taỷo maùy caỷp khọng tổỷ haỡnh õióửu khióứn bũng thuyớ lổỷc 1- moùc nọỳi; 2- caỡng õọứ; 3- xi lanh thuyớ lổỷc; 4- khung nọỳi; 5- cồ cỏỳu tay quay baớn lóử; 6- thuỡng chổùa õỏỳt; 7- khung giổợ thuỡng; 8- lổồợi cừt õỏỳt. * Loaỷi maùy caỷp tổỷ haỡnh: loaỷi naỡy khaùc vồùi loaỷi khọng tổỷ haỡnh ồớ chọứ khọng coù bọỹ phỏỷn õỏửu keùo taùch rióng Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 58 Sồ õọử maùy caỷp cỏỳu taỷo tổỷ haỡnh 1- õỏửu maùy keùo;2- truỷ õồớ caỡn; 3- caỡng quay;4- xi lanh thuyớ lổỷc nỏng haỷ thuỡng chổùa; 5- cổớa õoùng mồớ; 6- thuỡng chổùa;7- thaỡnh sau thuuỡng chổùa; 8-xi lanh thuyớ lổỷc mồớ cổớa thuỡng chổùa; 9- baùnh sau xe Sồ õọử quaù trỗnh laỡm vióỷc maùy caỷp a) Quaù trỗnh õaỡo vaỡ tờch õỏỳt vaỡo thuỡng chổùa b) Quaù trỗnh vỏỷn chuyóứn c) Quaù trỗnh õọứ õỏỳt vaỡ san bũng Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 59 * Caùch õaỡo õỏỳt Sồ õọử cừt õỏỳt cuớa maùy caỷp a) loaỷi õỏỳt rừn; b) loaỷi õỏỳt cổùng trung bỗnh; c) loaỷi õỏỳt móửm * Caùc sồ õọử di chuyóứn Sồ õọử di chuyóứn hỗnh elip Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 60 Sồ õọử di chuyóứn hỗnh chổớ chi * Nng suỏỳt cuớa maùy caỷp N = ckx tgd tk kkq . 3600 (m 3 /h) Trong õoù: q- dung tờch thuỡng xuùc chuyóứn (m 3 ) K õ - hóỷ sọỳ laỡm õaỡy thuỡng K x - hóỷ sọỳ tồi xọỳp cuớa õỏỳt t ck - thồỡi gian mọỹt chu kyỡ laỡm vióỷc( õaỡo- tờch õỏỳt- vỏỷn chuyóứn- õọứ õỏỳt- quay vóử nồi õaỡo) (giỏy) 3.4.3 Maùy san õỏỳt: Maùy san laỡ mọỹt trong nhổợng maùy cồ baớn trong cọng taùc laỡm õỏỳt, thổồỡng duỡng õóứ bọỳc lồùp ỏứm thổỷc vỏỷt coù chióửu daỡy 10 õóỳm 30cm kóứ caớ vỏỷn chuyóứn trong phaỷm vi 10 õóỳn 20m ; doỹn mỷt bũng, õaỡo, san lừp họỳ, raớnh, baỷt ta luy, san nóửn õổồỡng, sỏn bay, . . . Dổỷa vaỡo tờnh nng hoaỷt õọỹng, ngổồỡi ta chia ra loaỷi maùy san tổỷ haỡnh vaỡ loaỷi maùy san khọng tổỷ haỡnh Chỉång 3. Mạy lm âáút 61 May san khäng tỉû hnh 1- chäø ngäưi âiãưu khiãøn;2- cå cáúu âiãưu khiãøn gọc nghiãng bạnh sau xe; 3- cå cáúu âiãưu khiãøn lỉåíi san;4- khung;5- khung kẹo chênh; 6- thanh näúi våïi mạy kẹo;7- khung quay lỉåíi san;8- lỉåỵi san Mạy san tỉû hnh 1-pháưn chỉïa âäüng cå;2-häüp âiãưu khiãøn;3-khung âåí chênh; 4-bạn dáùn hỉåïng;5- ràng xåïi âáút;6- thanh kẹo;7- mám quay;8- lỉåíi san; 9-trủc truưn lỉûc cho bạnh xe ch âäüng * Thao tạc chênh ca mạy san a) Quay lỉåíi san ỉïng våïi cạc gọc quay trong màût phàóng ngang b) Tảo lỉåíi san cọ gọc càõt γ c) Tảo lỉåíi san nghiãng mäüt gọc bãn våïi gọc β âãø bảt ta luy d) Dng mạy san âãø vun âäúng váût liãûu e) Khi dng mạy san âãø tảo rnh, hồûc vỉìa âo vỉìa âàõp âỉåìng Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 62 Goùc õọỹ hồỹp lờ õóứ lừp lổồới san Loaỷi cọng taùc Goùc lừp lổồới san Goùc ọm ( ) Goùc cừt () Goùc nghióng() Cừt õỏỳt loaỷi TB chổa xồùi lón Cừt õỏỳt loaỷi TB õaợ õổồỹc xồùi Di chuyóứn õỏỳt San phúng mỷt õỏỳt san bũng moùng loỡng õổồỡng Baỷt ta luy Di chuóứn vỏỷt lióỷu 30ữ40 35ữ40 35ữ50 60ữ70 50ữ60 60ữ65 35ữ40 40 45 40ữ45 60 40ữ45 35 45 10ữ15 8ữ13 3ữ5 0 0ữ5 60ữ70 2ữ3 Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 63 Sồ õọử san bũng vaỡ baỷt ta luy bũng maùy san 1- lổồợi san coù thióỳt bở baỷt ta luy;2- maùy san õỷt lổồợi san nghióng theo maùy dọỳc; 3- maùy san mỷt bũng vaỡ mỷt nghióng * Nng suỏỳt cuớa maùy san N = xck tg kt kv . .3600 (m 3 /h) Trong õoù: v- thóứ tờch khọỳi õỏỳt trổồùc lổồợi san (m 3 ) T- thồỡi gian laỡm vióỷc trong mọỹt ca (giồỡ) K tg - hóỷ sọỳ sổớ duỷng thồỡigian ( k tg = 0.8 õóỳn 0.95) t ck - thồỡi gan mọỹt chu kyỡ laỡm vióỷc ( giỏy) k x - hóỷ sọỳ tồi xọỳp cuớa õỏỳt( giọỳng nhổ maùy uới) Nng suỏỳt theo m 2 N = )( )sin(3600 q t v l n lbL + k tg (m 2 /h) Trong õoù: l- quaớng õổồỡng san b- bóử rọỹng truỡng nhau giổợa hai vóỷt san v- vỏỷn tọỳc san n- sọỳ lỏửn san taỷi mọỹt chọứ L- chióửu daỡi lổồới san - goùc giổợa lổồới san vaỡ hổồùng chuyóứn õọỹng cuớa maùy khi uới õỏỳt vóử mọỹt phờa 3.4.4 Maùy õỏửm õỏỳt: Lu baùnh cổùng trồn, Lu chỏn cổỡu, Lu baùnh lọỳp, lu rung tổỷ õọỹng, maùy õỏửm õọỹng, maùy õỏửm rung Chỉång 3. Mạy lm âáút 64 Âáút sau khi âỉåüc âo âàõp âãø lm nãưn mọng cho cäng trçnh xáy dỉûng, cáưu âỉåìng, thy låüi thỉåìng khäng âm bo âäü chàût cáưn thiãút. Âáưm âáút lm cho âáút âỉåüc nẹn chàût lải, khäúi lỉåüng riãng v âäü bãưn chàût ca âáút tàng lãn âãø â sỉïc chëu tạc dủng ca ti trng, gim âäü lụn, chäúng tháúm Khi sỉí dủng mạy âáưm cạc loải âãø âáưm âáút, lm cho âáút chàût lải âỉåüc gi l âáưm nhán tảo. Âáưm tỉû nhiãn l do ngỉåìi, mạy mọc âi lải v mỉa tạc dủng. Kiãøu âáưm ny thỉåìng cọ thåìi gian âáưm di v âäü chàût khäng theo mún. Cháút lỉåüng ca nãưn âáút sau khi âáưm phủ thüc vo ba úu täú chênh: lỉûc, thåìi gian âáưm v âäü áøm ca âáút trong quạ trçnh âáưm. Do âọ chụng ta phi cán nhàõt sỉû lỉûa chn thiãút bë âáưm sao cho khi âáưm ỉïng sút sinh ra trong lục âáưm khäng vỉåüt quạ ỉïng sút cho phẹp cu tỉìng loải âáút. Song, trong quạ trçnh âáưm, sỉû biãún dảng ca âáút cng tiãún triãøn theo thåìi gian. Khi tạc dủng lỉûc âäüt ngäüt, thåìi gian âáút åí trảng thại nẹn quạ êt so våïi thåìi gian cáưn cho âáút biãún dảng hon ton cho nãn trong quạ trçnh âáưm cáưn tạc dủng lỉûc láu hay nhiãưu láưn. Cúi cng l âäü áøm ca âáút trong lục âáưm phi åí gáưn âäü m täúi thûn (åí âäü áøm ny âäü chàût ca âáút täút nháút cho mäüt cäng âáưm). Âäi khi chụng ta phi tỉåïi nỉåïc hay phåi khä âáút ỉåït. Cháút lỉåüng âáưm âáút s âỉåüc kiãøm tra thäng qua cạc chè tiãu cå l sau: khäúi lỉåüng riãng, âäü bãưn, v mämen biãún dảng. * Phán loải mạy âáưm ln Pháưn låïn cạc loải mạy âáưm âiãưu dỉûa trãn phỉång phạp âáưm âáút cå bn: âáưm nẹn do tènh lỉûc, âáưm do rung âäüng, âáưm do lỉûc âäüng. Âáưm nẹn bàòng lỉûc ténh: âáút âỉåüc âáưm l do trng lỉåüng bn thán ca mạy âáưm truưn qua qu làn cỉïng trån, lu chán cỉìu hay lu bạnh håi chuøn âäüng trãn bãư màût låïp âáút ri våïi âäü dy nháút âënh. Trong quạ trçnh âáưm âáút lỉûc âáưm khäng âäøi. Chỉång 3. Mạy lm âáút 65 Âáưm âáút bàòng ti trng âäüng, âáút âỉåüc âáưm chàût nhåì âäüng nàng ca qu âáưm khi råi. Lỉûc tạc dủng lãn âáút thay âäøi theo thåìi gian. Âáưm làn rung âäüng, mạy âáưm truưn dao âäüng cho âáút lm cạc hảt âáút di chuøn tỉång âäúi våïi nhau, v liãn kãút chàût lải. Khạc våïi hai trỉåìng håüp trãn, l táưn säú rung låïn, nhỉng nàng lỉåüng âáưm nẹn nh. * Lu bạnh cỉïng trån( bạnh thẹp): l loải mạy lu âån gin nháút, cọ thãø kẹo theo hồûc tỉû hnh. Lu bạnh cỉïng trån cọ chiãưu sáu âáưm nh 0.15 âãún 0.2m, bãư màût âáút âàõp sau khi lu thỉåìng nhàón mën lm cho låïp âáút âàõp tiãúp theo khọ kãút dênh våïi låïp c. Sỉïc bạm ca mạy kẹm, cäưng kãưnh, nàûng v cháûm chè ph håüp khi âáưm màût âáút cọ láøn âạ, trong thi cäng âỉåìng ä tä, âáưm nhỉïng låïp âáút hon thiãûn kãø c låïp ạo âỉåìng bãtäng nhỉûa. Cáúu tảo lu bạnh thẹp tỉû hnh 1- âäüng cå; 2- khung mạy( xạt xi); 3- bạnh thẹp dáùn hỉåïng;4- ân pha; 5- thiãút bë gảt âáút bạm; 6- v xe mạy;7- thng nhiãn liãu; 8- häüp âiãưu khiãøn; 9- cäüt chäúng mạy che cho ngỉåìi âiãưu khiãøn;10- tay lại; 11- ghãú ngäưi âiãưu khiãøn; 12- hm âỉûng dủng củ phủ tng; 13- bạnh thẹp ch âäüng; 14- häüp säú Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 66 * Lu chỏn cổỡu: Lu chỏn cổỡu thổồỡng laỡ loaỷi keùo theo. Khaùc vồùi lu trồn laỡ trón bóử mỷt coù haỡn vỏỳu vồùi sọỳ lổồỹng vaỡ trỗnh tổỷ nhỏỳt õởnh, vỏỳu õỏửm hỗnh chỏn cổỡu. Chióửu sỏu aớnh hổồớng lồùn so vồùi lu baùnh trồn vaỡ lu baùnh lọỳp, õỷc bióỷt hióỷu quaớ khi lu õỏỳt dờnh nhổng õọỹ ỏứm õổồỹc qui õởnh chỷt cheợ. Loaỷi naỡy duỡng nhióửu trong thuyớ lồỹi nhổ õỏửm leỡn ồớ caùc õoaỷn õó, õỏỷp lồùn õaớm baớo õọỹ chỷt vaỡ õọỹ oớn õởnh cuớa nóửn õừp tổồng õọỳi cao. Ngoaỡi ra lu chỏn cổỡu coù cỏỳu taỷo õồn giaớn, reớ tióửn vaỡ nng suỏỳt õỏửm tổồng õọỳi cao. óứ thi cọng ồớ nhổợng mỷt bũng rọỹng, ngổồỡi ta thổồỡng nọỳi nhióửu thióỳt bở õỏửm laỷi vồùi nhau, laỡm nhổ thóỳ seợ tng nng suỏỳt vaỡ chỏỳt lwongj õỏửm leỡn. Sồ õọử cỏỳu taỷo chỏn cổỡu 1- chỏn cổỡu; 2- thuỡng chổùa troỹng vỏỷt; 3- caỡng keùo; 4- chỏn chọỳng; 5- khung õồớ; 6- cồ cỏỳu gaỷt õỏỳt dờnh. * Lu baùnh lọỳp( coỡn goỹi laỡ lu baùnh hồi): gọửm lu baùnh lọỳp tổỷ haỡnh vaỡ khọng tổỷ haỡnh. sồ õọử cỏỳu taỷo lu baùnh lọỳp khọng tổỷ haỡnh 1- khung chờnh; 2- cồ cỏỳu nọỳi vồùi maùy keùo; 3- chọỳt nọỳi vaỡo maùy keùo; [...]... Nỉåïc sn xút Âàûc tênh k thût ca xe lu trån DY- 50 DY- 48A VW77 06 KD- 761 0 4 .6 27 27 27 40 40 40 2YJ6/8 1.8 1.85 1.99 2.04 1 .65 50 75 60 80 50 2.73 1.9-4.23 2.1-8 2.5-10 2-7 Cå khê Thu lỉûc - - - 4.38 1.8 2 .6 5.2 1.85 2 .6 5.32 1.5 2.5 5.18 2.04 1.92 4.305 1. 762 2.580 8000 60 00 nga 12000 9400 nga 8800 66 00 nháût 12500 10000 nháût 8000 60 00 TQ 69 ... - Âäúi våïi âáưm âäüng hc( âáưm råi) Q = 60 m (a - b)2 h n (m3/ph) Trong âọ: m- säú láưn råi ca âáưm trong mäüt phụt (1/ph) 68 Chỉång 3 Mạy lm âáút a- kêch thỉåïc vãût âáưm (m) h- chiãưu sáu tạc dủng âáưm (m) n- säú láưn råi ca âáưm tải mäüt âiãøm Ti trng xe ätä tỉû âäø(táún) theo dung têch gáưu(m3) Dung têch gáưu(m3) Cỉû ly váûn chuøn(km) 0.4 0 .65 1.0 1.25 1 .6 2.5 0.5 4.5 4.5 7 7 10 1.0 7 7 10 10 10...Chỉång 3 Mạy lm âáút 4- chán chäúng; 5- xạt xi; 6- bạnh läúp; 7- táưm gảt âáút dênh; 8- ủ âåí sau; 9- bạnh läúp dỉû trỉỵ; 10- trng váût Så âäư cáúu tảo lu bạnh läúp tỉû hnh Lu bạnh läúp cọ ỉu âiãøm l thêch ỉïng våïi mi loải âáút, cọ thãø thay âäøi âỉåüc... hồûc khäng dênh theo tỉìng låïp, sáu 1 âãún 1.5m v khäng âi hi chàût ch làõm âáút khä, âáút ỉåït âãưu âáưm âỉåüc nhỉng nàng sút tháúp Mạy âáưm âäüng 1- häüp gim täúc; 2- thanh dáùn hỉåïng; 3- váût råi 67 Chỉång 3 Mạy lm âáút * Mạy âáưm rung Nhåì lỉûc rung do kãút cáúu mạy tảo ra åí bäü pháûn gáy rung Bäü pháûn ny do cọ âéa lãûch tám( hồûc trủc lãûch tám hay hai trủc t lãn nhau bë lãûch tám) Khi sỉí . lióỷu 30ữ40 35ữ40 35ữ50 60 ữ70 50 60 60 65 35ữ40 40 45 40ữ45 60 40ữ45 35 45 10ữ15 8ữ13 3ữ5 0 0ữ5 60 ữ70 2ữ3 Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 63 Sồ õọử san bũng vaỡ. Rọỹng 1.8 1.85 1.5 2.04 1. 762 Cao 2 .6 2 .6 2.5 1.92 2.580 Khọỳi lổồỹng maùy(kg) Coù gia taới 8000 12000 8800 12500 8000 Khọng gia taới 60 00 9400 66 00 10000 60 00 Nổồùc saớn xuỏỳt nga. xe lu trồn Thọng sọỳ DY- 50 DY- 48A VW77 06 KD- 761 0 2YJ6/8 Chióửu rọỹng vóỷt õỏửm(m) 1.8 1.85 1.99 2.04 1 .65 Aùp lổỷc tuyóỳn tờnh(N/cm) 50 75 60 80 50 Tọỳc õọỹ laỡm vióỷc(Km/h) 2.73
- Xem thêm -

Xem thêm: máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx, máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx,