0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 6 potx

... Rọỹng 1.8 1.85 1.5 2.04 1. 762 Cao 2 .6 2 .6 2.5 1.92 2.580 Khọỳi lổồỹng maùy(kg) Coù gia taới 8000 12000 8800 12500 8000 Khọng gia taới 60 00 9400 66 00 10000 60 00 Nổồùc saớn xuỏỳt nga ... lióỷu 30ữ40 35ữ40 35ữ50 60 ữ70 50 60 60 65 35ữ40 40 45 40ữ45 60 40ữ45 35 45 10ữ15 8ữ13 3ữ5 0 0ữ5 60 ữ70 2ữ3 Chỉång 3. Mạy lm âáút 68 * Mạy âáưm rung Nhåì ... xe lu trồn Thọng sọỳ DY- 50 DY- 48A VW77 06 KD- 761 0 2YJ6/8 Chióửu rọỹng vóỷt õỏửm(m) 1.8 1.85 1.99 2.04 1 .65 Aùp lổỷc tuyóỳn tờnh(N/cm) 50 75 60 80 50 Tọỳc õọỹ laỡm vióỷc(Km/h) 2.73...
 • 13
 • 453
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 2 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 2 potx

... tạc thạo làõp mạy. Cáưn trủc ny cọ gọc quay 360 0 våïi ti trng náng Q = 0.5 âãún 0.8T Chiãưu cao nángH= 3 âãún 6m Táưm våïi R= 3 âãún 3 .65 m Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn ... khạc nhau • Quay xung quanh âỉåüc 360 0 , nhỉng khäng di chuøn  Cáưn trủc tỉû hnh • Tỉû di chuøn  Cáưn trủc kiãøu cáưu Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 16 2.2.4 Cáưn Trủc: L loải mạy ... thaùp KB -67 4A a) sồ õọử cỏỳu taỷo; caùc sồ õọử mừc caùp; b) di chuyóứn õọỳi troỹng; c) di chuyóứn xe con; d) nỏng vỏỷt vồùi a= 4; e) nỏng vỏỷt vồùi a= 2 f) õỷc tờnh taới troỹng cuớa KB -67 4A ...
 • 10
 • 335
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 7 pptx

... Chỉång 4. Mạy âọng cc 76 4.5 Bụa âọng cc thu lỉûc: lm viãûc dỉåïi tạc dủng ca cháúït lng cäng tạc cọ ạp sút cao 10-16Mpa( 100- 160 kg/cm2). Bụa âọng cc thu lỉûc phi cọ thi út bë nẹn âãø tảo ... sai;5- muợ coỹc ;6- coỹc;7- hóỷ baùnh rng truyóửn lổỷc;8- tỏỳm gia troỹng;9- loỡ so giaớm rung c)Buùa va õỏỷp 1- bọỹ phỏỷn taỷo va õỏỷp;2- baùnh tỏm sai;3-õóỳ buùa;4- bóỷ;5- lo xo ;6- muợ coỹc ... 77 4 .6 Cäng sút ca bụa mạy: cäng sút ca bụa mạy phủ thüc ráút nhiãưu vo säú nàng lỉåüng chi phê cho mäüt chu k âọng cc, phủ thüc vo säú láưn va âáûp trong mäüt âån vë thåìi gian. 4 .6. 1 Cäng...
 • 9
 • 477
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 5 pptx

... khê, dung têch 1.6m3 khi dáùn âäüng thu lỉûc. Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 56 Nng suỏỳt cuớa maùy uới trong cọng taùc õaỡo vaỡ chuyóứn õỏỳt N = ckxgddtgkkkkkV. 360 0 (m3/h) ... 50 3.2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3.2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng l nhiãûm vủ quan trng ca ngỉåìi phủ trạch täø chỉïc thi cäng. Nàng sút cọ cao, ... váût liãûu v dng phäø biãún trong khai thạc cạt xáy dỉûng. 3.2 .6 Mạy âo gáưu bo: thỉåìng dng bo san cạc chäø máúp mä trãn bãư màût thi cäng. Âãø lm bàịng v dn sảch màût bàịng ngỉåìi ta cọ thãø...
 • 12
 • 396
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 4 pot

... 132 1 76 295 132 3 36 220 Khäúi lỉåüng( kg) 3750 7100 10850 2 360 0 9000 31000 19100 269 25 Dung têch thng xe(m3) 3.0 5.0 6. 0 21.0 5.0 17.5 15.5 26 Ti trng( táún) 3.5 4.5 11 32 6. 9 36 20 ... 0.5-0 .6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0.3 0.3-0.4 0.1-0.2 0.4-0 .6 0.07-0.1 0 .6- 0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0.4-0 .6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Cạt Ỉåït 0.1-0.4 0.3-0 .6 0. 06- 0.15 0.4-0.5 0.05-0.1 0 .6- 0.7 ... 0.15 bãtäng 0.015-0.02 0.7-0.8 0.02 0.7-0.8 0. 06 0.5-0 .6 Âàûc tênh k thût ca xe ä tä tỉû âäø Thäng säú GAZ-53B MAZ-503A KrAZ-256b* Euclid* R32 KaMAZ 5511 Capterpilliar...
 • 14
 • 512
 • 1
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

... thồỡi gian, lỏỳy theo thi ỳt bở mang vỏỷt: vồùi vồùi moùc treo Kq=0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0.8 õóỳn 0.88; vồùi gỏửu ngoaỷm kq= 0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0.85 õóỳn 0.95 n = ckt 360 0 - sọỳ chu kyỡ ... lo- chiãưu di qung âỉåìng di chuøn (m) vdc- täúc âäü di chuøn cáưn trủc ( m/s) tq= qn6α- thåìi gian quay αααα- gọc quay ca cáưn trủc (âäü) nq- täúc âäü quay ca cáưn trủc (vg/ph) ... th= hvhH+1- thåìi gian hả mọc treo khäng ti sau khi d làõp âàût váût nàûng vo vë trê cáưn thi út våïi täúc âäü hả nhanh( nãúu cáưn trủc cọ hai täúc âäü hả) âãø rụt ngàõn thåìi gian hả ...
 • 11
 • 493
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 1

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 1

... khiãøn g. Khung v bãû mạy h. Cạc thi út bë phủ 1.2- u cáưu chung Âãø âạp ỉïng quạ trçnh cäng nghãû trong xáy dỉûng, mạy xáy dỉûng phi âm bo cạc u cáưu thi út úu sau: 1) u cáưu nàng lỉåüng ... hoạ âiãưu khiãøn 6) Bo âm khäng ä nhiãøm mäi trỉåìng trong khi lm viãûc 7) u cáưu kinh tãú ( giạ thnh sỉí dủng tháúp) Chỉång I: Khại niãûm chung vãư mạy xáy dỉûng 6 Cáúu tảo ch úu ... Mạy lm âáút 1.1.4- Mạy gia cäng âạ 1.1.5- Mạy phủc vủ cäng tạc bãtäng v bãtäng cäút thẹp 1.1 .6- Mạy gia cäú nãưn mọng 1.1.7- Cạc loải mạy chun dng Ngoi cạch phán loải trãn, chụng ta cọ thãø...
 • 9
 • 974
 • 7
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 2

... 132 1 76 295 132 3 36 220 Khäúi lỉåüng( kg) 3750 7100 10850 2 360 0 9000 31000 19100 269 25 Dung têch thng xe(m3) 3.0 5.0 6. 0 21.0 5.0 17.5 15.5 26 Ti trng( táún) 3.5 4.5 11 32 6. 9 36 20 ... 0.5-0 .6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0.3 0.3-0.4 0.1-0.2 0.4-0 .6 0.07-0.1 0 .6- 0.7 Chàût dênh 0.1-0.2 0.4-0 .6 0.1-0.15 0.5-0.7 0.08 0.8-1.0 Cạt Ỉåït 0.1-0.4 0.3-0 .6 0. 06- 0.15 0.4-0.5 0.05-0.1 0 .6- 0.7 ... 0.015-0.02 0.7-0.8 0.2 0.7-0.8 ổồỡng õỏỳt Nóỷn khọ 0.02-0. 06 0 .6- 0.7 0.025-0.035 0.4-0 .6 0. 06- 0.07 0.8-1.0 jwifPPPPP ++=PvNPk= 360 0Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 10 CHỈÅNG II MẠY...
 • 35
 • 736
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 5

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 5

... chuyóứn õỏửm(s) Chương 5. Thi t bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. Q = ( 360 0. . R2. h)/ (t1+ t2).Ktg ... Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 86 Nng suỏỳt cuớa maùy õỏửm ngoaỡi Q = ( 360 0. F. h)/( t1+ t2) Trong õoù: F- dióỷn tờch mỷt ... Kn- hãû säú täøn tháút trong viãûc hụt v âáøy( Kn= 0 .6- 0.9) Ktg- hãû säú sỉí dủng thåìi gian 5.4 Mạy âáưm bãtäng Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng suỏỳt cuớa maùy...
 • 8
 • 656
 • 2
thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

thiết bị kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

... THỐNG THI T BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNGBài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNGBài 4: THI T KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LANBài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY ... PC2-3200 200 MHz 3,200 MB/s 6, 400 MB/sDDR2-533 PC2-4300 266 MHz 4, 266 MB/s 8,533 MB/sDDR2 -66 7 PC2-5300 333 MHz 5,333 MB/s 10 ,66 6 MB/sDDR2-800 PC2 -64 00 400 MHz 6, 400 MB/s 12,800 MB/sTRƯỜNG ... GHz)Active or 1U 65 nm 1 066 MHz4MB (2x2)2 771Dual core Xeon 5 060 (3.20 GHz)Passive 65 nm 1 066 MHz4MB (2x2)2 771Dual core Xeon 5 060 (3.20 GHz)Active or 1U 65 nm 1 066 MHz4MB (2x2)2 771Dual...
 • 18
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần móngkỹ thuật thi công phần móngkỹ thuật thi công và xây dựng hạ tầngkỹ thuật thi công xây dựngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ