1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 3 ppsx

... thồỡi gian, lỏỳy theo thi ỳt bở mang vỏỷt: vồùi vồùi moùc treo Kq=0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0.8 õóỳn 0.88; vồùi gỏửu ngoaỷm kq= 0.8 õóỳn 0.9, Ktg= 0.85 õóỳn 0.95 n = ckt 36 00 - sọỳ chu kyỡ ... th= hvhH+1- thåìi gian hả mọc treo khäng ti sau khi d làõp âàût váût nàûng vo vë trê cáưn thi út våïi täúc âäü hả nhanh( nãúu cáưn trủc cọ hai täúc âäü hả) âãø rụt ngàõn thåìi gian hả ... Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 30 Trong trỉåìng håüp täøng quạt, mäüt chu k lm viãûc bao gäưm cạc thåìi gian sau: tck=...
 • 11
 • 469
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 7 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 7 pptx

... bàịng phao( thi cäng mọng cáưu). Mạy âọng cc thỉåìng cọ 3 pháưn chênh: mạy cå såí, giạ bụa v âáưu bụa Cáúu tảo chung mạy âọng cc âàût trãn ráy: 1- khung dỉåïi;2-bạnh sàõt; 3- giạ bụa;4,5- ... 100-160kg/cm2). Bụa âọng cc thu lỉûc phi cọ thi út bë nẹn âãø tảo ạp sút cho cháút lng cäng tạc. Cạc bụa thu lỉûc cọ thãø âảt âãún nàng lỉåüng va âáûp 3. 5-120 KJ v säú láưn va âáûp 50-170 láưn/phụt, ... Chỉång 4. Mạy âọng cc 73 Trng lỉåüng pháưng cháưy : 1 - 6 táún Chiãưu cao náng cháưy : 0.9 - 1.5m p sút håi nỉåïc : 6 - 8 atm Säú nhạt âọng : 10 - 30 nhạt/phụt Ỉu âiãøm: - Cáúu...
 • 9
 • 437
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 6 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 6 potx

... luy Di chuóứn vỏỷt lióỷu 30 ữ40 35 ữ40 35 ữ50 60ữ70 50ữ60 60ữ65 35 ữ40 40 45 40ữ45 60 40ữ45 35 45 10ữ15 8ữ 13 3 5 0 0ữ5 60ữ70 2 3 Chỉång 3. Mạy lm âáút 68 * Mạy ... 50 Tọỳc õọỹ laỡm vióỷc(Km/h) 2. 73 1.9-4. 23 2.1-8 2.5-10 2-7 Truyóửn õọỹng Cồ khờ Thuyớ lổỷc - - - Kờch thổồùc bao(m) Daỡi 4 .38 5.2 5 .32 5.18 4 .30 5 Rọỹng 1.8 1.85 1.5 2.04 1.762 ... haỡnh Chổồng 3. Maùy laỡm õỏỳt 63 Sồ õọử san bũng vaỡ baỷt ta luy bũng maùy san 1- lổồợi san coù thi ỳt bở baỷt ta luy;2- maùy san õỷt lổồợi san nghióng theo maùy dọỳc; 3- maùy san mỷt...
 • 13
 • 422
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 5 pptx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 5 pptx

... Chỉång 3. Mạy lm âáút 50 3. 2.8 Täø chỉïc thi cäng mạy xục mäüt gáưu 3. 2.8a Chn loải mạy xục Viãûc chn loải mạy xục cho thi cäng l nhiãûm vủ quan trng ca ngỉåìi phủ trạch täø chỉïc thi cäng. ... nháút R 3 ; chiãưu cao náng gáưu låïn nháút Hmax; chiãưu cao x âáút lån nháút H. Trong xáy dỉûng sỉí dủng loải mạy âo cọ dung têch 3. 2m 3 khi dáùn âäüng cå khê, dung têch 1.6m 3 khi dáùn ... thàóng âỉïng. Chỉång 3. Mạy lm âáút 49 sáúp dáùn âäüng thu lỉûc âỉåüc sỉí dủng räüng ri hån so våïi mạy âo gáưu sáúp âiãưu khiãøn bàịng cạp v dung têch gáưu tåïi 3. 3m 3 Cạc thäng säú lm...
 • 12
 • 372
 • 0
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 4 pot

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 4 pot

... GAZ-53B MAZ-503A KrAZ-256b* Euclid* R32 KaMAZ 5511 Capterpilliar Komatsu HD205 -3 * BelAZ 549 Cäng sút(kw) 84 132 176 295 132 33 6 220 Khäúi lỉåüng( kg) 37 50 7100 10850 236 00 ... 236 00 9000 31 000 19100 26925 Dung têch thng xe(m 3 ) 3. 0 5.0 6.0 21.0 5.0 17.5 15.5 26 Ti trng( táún) 3. 5 4.5 11 32 6.9 36 20 40 Täúc âäü( km/h) 80 75 65 57 50 75 50 55 2 .3. 5 Mạy váûn ... KBSi.max=..fetT =Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 37 ỉåït báøn 0. 13- 0.25 0.1-0 .3 0.15-0.2 0.15-0.25 0.12-0.15 0.5-0.6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0 .3 0 .3- 0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût...
 • 14
 • 480
 • 1
máy xậy dựng và kỹ thuật thi công phần 2 potx

máy xậy dựng kỹ thuật thi công phần 2 potx

... cäng tạc thạo làõp mạy. Cáưn trủc ny cọ gọc quay 36 00 våïi ti trng náng Q = 0.5 âãún 0.8T Chiãưu cao nángH= 3 âãún 6m Táưm våïi R= 3 âãún 3. 65m Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn chuyóứn ... Cáön truûc thaïp KB-504 a) cáön nàòm ngang; b) cáön nghiãng 30 o I- táöm våïi L= 35 m; II- Táöm våïi L= 40m; III- táöm våïi L= 45m Chổồng 2. Maùy nỏng vaỡ vỏỷn ... låïn  Cáưn trủc thạp cäú âënh • Náng váût nàûng • Táưm våïi khạc nhau • Quay xung quanh âỉåüc 36 00 , nhỉng khäng di chuøn  Cáưn trủc tỉû hnh • Tỉû di chuøn  Cáưn trủc kiãøu cáưu Chỉång...
 • 10
 • 318
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 1

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 1

... Cạc thi út bë phủ 1.2- u cáưu chung Âãø âạp ỉïng quạ trçnh cäng nghãû trong xáy dỉûng, mạy xáy dỉûng phi âm bo cạc u cáưu thi út úu sau: 1) u cáưu nàng lỉåüng 2) Kêch thỉåïc, cäng nàng 3) ... xáy dỉûng 3 b) Båm pittäng - Lỉu lỉåüng loải nhiãưu hån mäüt pittäng: Q=0.785.d2.i.Do.n.tg(γ), cm 3 /phụt - Lỉu lỉåüng loải mäüt pittäng: Q=0.785.d2.S.n.Ktg, cm 3 /phụt d: âỉåìng ... ngoi Chỉång I: Khại niãûm chung vãư mạy xáy dỉûng 4 1 .3. 4- Mạy nẹn khê Mạy nẹn khê ch úu cung cáúp cho âäüng cå khê nẹn ca cạc thi út bë dng khê nẹn, âãø sån hay cung cáúp cho hãû thäúng...
 • 9
 • 921
 • 7
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 2

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 2

... GAZ-53B MAZ-503A KrAZ-256b* Euclid* R32 KaMAZ 5511 Capterpilliar Komatsu HD205 -3 * BelAZ 549 Cäng sút(kw) 84 132 176 295 132 33 6 220 Khäúi lỉåüng( kg) 37 50 7100 10850 236 00 ... 236 00 9000 31 000 19100 26925 Dung têch thng xe(m 3 ) 3. 0 5.0 6.0 21.0 5.0 17.5 15.5 26 Ti trng( táún) 3. 5 4.5 11 32 6.9 36 20 40 Täúc âäü( km/h) 80 75 65 57 50 75 50 55 2 .3. 5 Mạy váûn ... Chỉång 2. Mạy náng v váûn chuøn 37 ỉåït báøn 0. 13- 0.25 0.1-0 .3 0.15-0.2 0.15-0.25 0.12-0.15 0.5-0.6 Âáút Tåi xäúp 0.2-0 .3 0 .3- 0.4 0.1-0.2 0.4-0.6 0.07-0.1 0.6-0.7 Chàût dênh...
 • 35
 • 703
 • 0
Máy xây dựng và kỹ thuật thi công - Chương 5

Máy xây dựng kỹ thuật thi công - Chương 5

... di chuyóứn õỏửm(s) Chương 5. Thi t bị phục vụ công tác bê tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 85 Nng suỏỳt caớu maùy õỏửm trong. Q = (36 00. . R2. h)/ (t1+ t2).Ktg ... âàûc âiãøm ca âáưm cạn cỉïng l âäüng cå âàûc bãn trong qu âáưm. Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 83 5 .3. 2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån ... õỏửm caùc cỏỳu kióỷn bótọng moớng, heỷp, daỡi, . thồỡi gian õỏửm taỷi mọỹt vở trờ khoớang 30 s Chương 5. Thi t bị phục vụ cơng tác bê tơng 84 Mạy âáưm bãtäng dng âáưm chàûc cạt, âạ, ximàng...
 • 8
 • 631
 • 2
thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

thiết bị kỹ thuật thi công mạng - bài 7 máy chủ chuyên dụng

... THỐNG THI T BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNGBài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNGBài 4: THI T KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LANBài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY ... MHz 4.200 MB/s 8,400 MB/sDDR2-400 PC2 -32 00 200 MHz 3, 200 MB/s 6,400 MB/sDDR2- 533 PC2- 430 0 266 MHz 4,266 MB/s 8, 533 MB/sDDR2-667 PC2- 530 0 33 3 MHz 5 ,33 3 MB/s 10,666 MB/sDDR2-800 PC2-6400 400 ... nó cao, lớn đứng giống như máy desktop mà chúng ta thường sử dụng.12/15/20091TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: THI T BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANGBài...
 • 18
 • 400
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap nganh xay dung mon ky thuat thi congkỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi côngcông ty cp xây dựng và kỹ thuật việt namcông ty tnhh xây dựng và kỹ thuật kivthiết bị và kỹ thuật thi công mạngbao cao thuc tap xay dung nagnh ky that thi cong haytrình và kỹ thuật thi công các công việctrình và kỹ thuật thi côngkỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần ngầmđồ án kỹ thuật thi công phần móngkỹ thuật thi công phần móngky thuat thi cong phan ngamthuyết minh về đồ án đồ án kỹ thuật thi công phần sê nômau bao cao thuc hanh xay dung nganh ki that thi cong phan cuoiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP