Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

31 5K 20
Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản trị nhân lực tại cty XD số 9 Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu Để nớc ta thực tốt trình công nghiệp hoá, đại hoá phải trọng nhiều tới quản trị nhân lực, nguồn nhân lực yếu tố định trình phát triển Một doanh nghiệp, hay tổ chức, để có đợc đội ngũ nhân viên đắc lực hay lực lợng lao động hùng hậu, điều trớc tiên doanh nghiệp hay tổ chức phải làm phải cã nghiƯp vơ qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa häc công tác quản trị nhân lực Đó nắm đợc yếu tố ngời đà nắm tay đợc nửa thành công Tổ chức quản lý để tối u hoá, suất lao động nghiệp vụ chủ yếu quản trị nhân lực đồng thời quản trị nhân lực tạo đợc động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao suất lao động, sáng tạo công việc Nhận thấy tầm quan trọng cần thiết phải đổi công tác quản trị nhân lực hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Đặc biệt doanh nghiệp Nhà nớc với mong muốn góp phần nhỏ công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp nói chung công tác quản trị nhân lực Công ty xây dựng số 9, với số kinh nghiệm ỏi đợt thực tập em chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty xây dựng số 9" để viết luận văn tốt nghiệp Luận văn em phần mở đầu kết luận gồm chơng: Chơng I: Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty xây dựng số Chơng II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty xây dựng số Luận văn tốt nghiệp Phần I Thực trạng công tác quản trị nhân lực công ty xây dựng số I trình hình thành phát triển công ty xây dựng số Sự đời hoạt động công ty Công ty xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp Nhà nớc hạng I (một) trực thuộc Tổng công ty Đầu t Phát triển Nhà Hà Nội, thành lập từ tháng năm 1976 Với 28 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực Đầu t Xây dựng, Công ty đà xây dựng nhiều loại công trình dự án đóng góp đáng kể vào phát triển Thủ Đô Hà Nội địa phơng khác Công ty đà bớc tạo dựng cho truyền thống xây dựng vẻ vang, đảm bảo uy tín chất lợng với bạn hàng trong, nớc - Công ty Xây dựng Đông Anh đợc thành lập theo Quyết định số 174/QĐ-UB ngày 01 tháng năm 1976 Uỷ Ban Hành Chính Thành phố Hà Nội - Công ty Xây dựng Đông Anh đợc đổi tên thành Công ty Xây dựng số Hà Nội theo Quyết định số 3265/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 1992 Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội - Công ty Xây dựng số Hà Nội đợc thành lập lại theo Quyết định số 677/QĐ-UB ngày 13 tháng 02 năm 1993 UBND Thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 105713 cấp ngày 11 tháng năm 1993 Trọng tài kinh tế Thành phố - Công ty Xây dựng số Hà Nội đợc Xếp hạng Doanh nghiệp loại I (một) theo Quyết định sô 3509/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 1994 UBND Thành phố Hà Nội - Công ty Xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty Đầu t Phát triển nhà Hà Nội theo Quyết định số 78/1999/QĐ-UB ngày 21 tháng năm 1999 UBND Thành Phố Hà Nội Luận văn tốt nghiệp - Công ty Xây dựng số Hà Nội đợc Bổ sung nhiệm vụ theo Quyết định số 7644/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2003 UBND Thành phố Hà Nội - Công ty Xây dựng số Hà Nội đợc đăng ký lại lần thứ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nớc số: 0106000146 ngày 20 tháng 02 năm 2004 sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp a Tên gọi đầy đủ Công ty: Công ty xây dựng số Hà Nội b Tên giao dịch quốc tế HaNoi Construction Company No9 c Tên viết tắt: Hanco9 d Giám đốc công ty: Kỹ s Nguyễn Văn Khiêu e Trụ sở giao dịch chính: Tại số 560 Nguyễn Văn Cừ -Long Biên - Hà Nội - Điện thoại giao dịch: (04).8.271774 - (04)8.776752 - Fax: (04)8.273730 f M· sè thuÕ: 0100105768 - g Tæng nguån vốn chủ sở hữu Công ty : 7.965.638.647 đồng Trong đó: - Vốn kinh doanh: 7.080.073.682 đồng Theo xác nhận vốn kinh doanh có đến ngày 30 tháng năm 2003 Chi cục Tài doanh nghiệp Thành phố Hà Nội h Tổng số Cán công nhân viên Công ty: 573 ngời Trong đó: - Trình độ đại học: 70 ngời - Trình độ cao đẳng, trung cấp: 55 ngời - Công nhân kỹ thuật : 268 ngời - Các lao động khác: 180 ngời - Độ tuổi bình quân là: 37 Chức nhiệm vụ: Chức nhiệm vụ Công ty đợc ghi Quyết định thành lập giấy phép kinh doanh là: Luận văn tốt nghiệp - Xây dựng công trình công nghiệp, Xây dựng công trình công cộng, Xây dựng công trình nhà ở, xây dựng khác - Xây dựng dự án đầu t, liên doanh liên kết với tổ chức, cá nhân nớc để thực dự án - Kinh doanh nhà - Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình giao thông vừa nhỏ - Thi công xây lắp công trình: Điện lực (đờng dây trạm biến áp) đến 35KV, hệ thống điều hoà trung tâm - Thi công xây lắp công trình: Giao thông, thể dục thể thao vui chơi giải trí, cấp - thoát nớc, thủy lợi, cầu cảng, kè sông, hồ kênh mơng - Sản xuất gia công cấu kiện bê tông, sản xuất gạch nung - Trang trí nội thất, mộc xây dựng - Kinh doanh làm đại lý bán vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng Chuyển giao công nghệ xây lắp vận hành lò nen Cơ cấu tổ chức công ty: 3.1 Cơ cấu tổ chức công ty Sơ đồ máy quản lý Công ty Giám đốc Phòng hành quản trị Phòng tổ chức lao động Phòng tài kế toán PGĐ Kỹ thuật PGĐ Kế hoạch Phòng KT chất lợng XN Xây dựng số XN X©y dùng sè XN X©y dùng sè PGĐ Dự án đầu t Phòng kế hoạch tổng hợp XN X©y dùng sè XN X©y dùng sè XN Xây dựng số Phòng quản lý dự án XN XD Vật t xe máy Đội xây dựng trang trí nội thất Luận văn tốt nghiệp Bộ máy quản lý văn phòng Công ty bao gồm : 01 Giám đốc 03 Phó giám đốc: Phó giám đốc phụ trách công tác Quản lý kỹ thuật, chất lợng, an toàn lao động Phó giám đốc phụ trách công tác Kế hoạch tổng hợp Hành Quản trị Phó giám đốc phụ trách công tác Dự án đầu t Công ty có phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Có chức tham mu giúp giám đốc công ty khâu xây dùng kÕ ho¹ch, kiĨm tra thùc hiƯn kÕ ho¹ch tỉng hợp báo cáo thống kê công tác hợp đồng kinh tế Phòng Quản lý Dự án: Có chức tham mu giúp giám đốc công ty công tác tiếp thị đấu thầu công trình, dự án phát triển kinh tế xà hội nhà nớc, địa phơng Phòng Kỹ thuật - Chất lợng: Có chức tham mu giúp giám đốc công ty lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt qu¶n lý chÊt lợng công trình an toàn lao động hoạt động khoa học kỹ thuật Phòng Tài kế toán: có chức tổ chức máy tài kế toán từ công ty đến đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Đồng thời tổ chức đạo thực toàn công tác tài kế toán, thông tin kinh tế, hạch toán kế toán theo điều lệ tổ chức kế toán, pháp lệnh kế toán thống kê nhà nớc quy định cụ thể công ty công tác tài Phòng Tổ chức lao động: Có chức tham mu giúp giám đốc công ty việc thực phơng án xếp cải tiến tổ chức sản xuất công tác quản lý đào tạo bồi dỡng tuyển dụng lao động đồng thời thực công tác tra nhân dân toàn công ty Phòng Hành quản trị: Có chức tiÕp nhËn th«ng tin, trun tin trun mƯnh lƯnh gióp giám đốc công ty việc quản lý Luận văn tốt nghiệp điều hành đơn vị quan hệ công tác với cấp trên, cấp dới, khách hàng 3.2 Cơ cấu sản xuất Công ty: Công ty trực tiếp điều hành sản xuất Xí nghiệp, đội, bao gồm Xí nghiệp đội xây dựng trang trí nội thất trực thuộc: Luận văn tèt nghiƯp - XÝ nghiƯp x©y dùng sè - XÝ nghiƯp x©y dùng sè - XÝ nghiƯp x©y dùng sè - XÝ nghiƯp x©y dùng sè - XÝ nghiƯp x©y dùng sè - XÝ nghiƯp x©y dùng sè - XÝ nghiƯp x©y dùng - Vật t xe máy - Đội xây dựng trang trí nội thất 3.3 Trụ sở đơn vị trực thuộc công ty: ã Xí nghiệp xây dựng số Trụ sở: 560/2 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel: 8.272071.- 5.564416 ã Xí nghiệp xây dựng số Trụ sở: 560/2 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel: 8.272562 ã XÝ nghiƯp x©y dùng sè Trơ së: 560/2 Phè Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel: 8.775.943 ã Xí nghiệp xây dựng số Trụ sở: 560/2 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel: 8.775804 ã Xí nghiệp xây dựng số Trụ sở: 560/2 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel: 0903458198 ã Xí nghiệp xây dựng số Trụ sở: 560/2 Phố Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội Tel: 0913564297 ã Xí nghiệp xây dựng - Vật t xe máy Trụ sở: Khối Thị trấn Đông Anh - Hà Nội Tel: 8.832650 ã Đội xây dựng - Trang trí nội thất Trụ sở: Khối Thị trấn Đông Anh - Hà Nội Tel: 8.832340 Luận văn tốt nghiệp Lực lợng lao động Công ty Ngay từ thành lập công tác tổ chức Công ty đợc hình thành để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu nhà nớc giao Đội ngũ cán Công ty đợc tuyển lựa từ trờng đại học së s¶n xt, võa giái vỊ lý thut võa giái thực tế đà đáp ứng đợc mục tiêu kinh doanh giai đoạn phát triển Công ty tt Chuyªn môn Đại học đơn vị Kỹ s Xây dựng Kỹ s điện Kỹ s Quy hoạch Cử nhân Kinh tế Cử nhân Tài Cử nhân Luật, ngoại ngữ Kỹ s Giao thông Kỹ s Thuỷ lợi Ngời Ngời Ngời Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Trung cÊp Trung cấp Xây dựng Trung cấp Điện Trung cấp Kinh tế Ngời Ngời Ngời Công nhân kỹ thuật Công nhân thợ nề Công nhân thợ sắt, hàn Công nhân thợ mộc Công nhân thợ điện, nơc Lái xe, lái cẩu, vận hành máy Lao ®éng phỉ th«ng Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Sè lỵng 70 35 2 10 13 3 55 38 12 268 135 64 25 32 12 180 Qua sè liƯu cđa b¶ng ta thÊy bé phËn lao động gián tiếp gồm đại học: 77 ngời trung cấp 55 ngời chiếm 22% Còn tỷ lệ lao động trực tiếp gồm công nhân kỹ thuật 268 ngời, lao động phổ thông 180 ngời chiếm 78% Xét cấu lao động trực tiếp công ty 78% tơng đối thấp Đây tình trạng chung doanh nghiệp Do công ty cần xem xét bố trí lại lực lợng lao động cho phù hợp II Kết sản xuất kinh doanh Công ty Năng lực kinh nghiệm công ty: a Số năm kinh qua làm tổng thầu thầu chính: Luận văn tốt nghiệp - Trên địa bàn Hà Nội: 28 năm - Trên địa bàn tỉnh, thành phố khác: 23 năm b Số năm có kinh nghiệm xây dựng chuyên dụng: Stt TÝnh chÊt công việc Số năm kinh nghiệm Các công trình công nghiệp Xây dựng công trình nhà Xây dựng công trình nhà cao tầng Xây dựng công trình nhà biệt thự Xây dựng công trình trờng học, nhà trẻ Xây dựng công trình Văn hoá Xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Xây dựng công trình Thể dục thể thao 28 năm 28 năm 17 năm 17 năm 28 năm 17 năm 14 năm 21 năm c Một số công trình công ty tiến hành thi công Tên hợp đồng Giá trị hợp đồng Tên quan ký hợp đồng Ngày h.thành Trung tâm thơng mại dịch vụ 151 Yên phụ 12,7 tỷ Công ty Cổ phần Thơng Mại 03/2006 Dịch vụ Du Lịch Ba Đình Khu nhà cho thuê dịch vụ du lịch 16B Ngũ xà 3,9 tỷ Công ty Cổ phần Thơng Mại 03/2004 Dịch vụ Du Lịch Ba Đình Chung c 17 tầng B6C Khu đô thị Nam Trung Yên 33 tỷ Chung c cao tầng CT4 khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì 30 Tỷ Chung c tầng A3 Khu đô thị Nam Trung Yên 20 Tỷ Giảng đờng tầng Trờng Đại học Thơng Mại 16,5 tỷ Trờng Đại Học Thơng Mại Thân nhà N2A Khu đô thị Trung hoà - Nhân 10,7 tỷ Công ty đầu t phát triển 12/2004 nhà số Hà nội Tổng giá trị: 127,2 tỷ Ban QLDA xây dựng Nam 12 /2004 Trung Yên Ban Quản lý Dự án đô thị khu vực Hà Nội - Cty 04/2005 CPĐTPT Đô thị KCN Sông Đà Ban QLDA xây dựng Nam 12/2005 Trung Yên d Một số Công trình công ty Đà thực năm vừa qua 7/2005 Luận văn tốt nghiệp tt Tên/Tính chất công trình Khu nhà Đầm Trấu Hà Nội Trung tâm giáo dục Quảng An Tây Hồ Trờng Thể thao thiÕu niªn häc sinh nghiƯp d 10-10 HN Khu nhà (lô số 3) 560 Nguyễn Văn Cừ Gia Lâm Hà Nội Khu nhà (lô số 1) 560 Nguyễn Văn Cừ Gia lâm Hà Nội Tổn g Giá trị tỷ 4,5 tỷ Thời hạn Hợp đồng Giá trị T.H Cơ quan chủ đầu t K.côn g H.thàn h tỷ 4/1998 8/1998 Ban QLDA Công ty Đầu t Phát triển nhà Hà Nội 4,5 tỷ 3/1999 8/1999 Ban QLDA Quận Tây Hồ Hà Nội 8,6 tû 1,8tû 10/1999 5/2000 5,2 tû 5,2 tû 10/1999 12/2000 9,1 tû 9,1 tû 12/1999 10/2001 Ban Qu¶n lý dự án Trờng Thể thao thiếu niên học sinh nghiệp d 10-10 Ban quản lý dự án Công ty xây dựng số Hà Nội Ban quản lý dự án Công ty xây dựng số Hà Nội Ban quản lý dự án Công ty xây dựng số Hà Nội Khu nhà 684 Nguyễn Văn Cừ Gia lâm Hà Nội 5,1 tỷ 5,1 tỷ 11/1999 11/2001 Kiên cố hoá kênh mơng Đông Anh 3,6 tỷ 2,5 tỷ 11/2000 1/2001 Ban quản lý dự án Huyện Đông Anh Chung c tÇng G3 VÜnh Cèng vị - Ba đình 6,4 tỷ 6,4 tỷ 12/2000 10/2001 Ban quản lý dự án Quận Ba Đình Xởng sản xuất thịt nguội Xuất nhập chế biến Thực phẩm Hà Nội tỷ tỷ 10/2002 12/2002 Công ty SX -DV vµ XNK Nam Hµ Néi 7,7 tû 7,65 tỷ 10/2002 1/2003 Công ty Thiết kế xây dựng nhà Khu nhà N1,N2 10 xà Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội 10 Luận văn tốt nghiệp - Tuyển chọn bên ngoài, qua giới thiệu, qua phân bổ từ cấp đa tiêu lao động xuống, họ thờng ngời có trình độ đà làm việc nghành khác chuyển tới - Từ năm 1999 trở lại giảm biên chế nhà nớc nên số lợng lao động Công ty đà không tăng nhiều so với trớc, lao động chủ yếu Công ty đợc bố trí xếp công việc chủ yếu Công ty Công tác tuyển chọn Công ty thờng đợc tiến hành chặt chẽ - Căn vào đơn xin việc, lý lịch, cấp giấy chứng trình độ chuyên môn ngời xin việc - Căn vào hệ thống câu hỏi trả lời để tìm hiểu ngời xin việc, câu hỏi Công ty đề - Căn vào tiếp xúc, gặp gỡ Phòng tổ chức ngời xin việc - Căn vào kiểm tra sức khoẻ, thử tay nghề, thử trình độ khả chuyên môn Do việc xem xét lại nguồn nhân lực hàng năm làm cho tổ chức thấy rõ chất lợng nguồn nhân lực, chuẩn bị sẵn cho nhu cầu tơng lai - Trách nhiệm tuyển mộ, thuê mớn, xếp ngời lao động thờng đợc giao cho Phòng tổ chức, ngời giám sát thi tuyển "Trởng, Phòng, Ban giao cho ngời đứng đầu Bộ máy có nhu cầu nhân lực - Đối với tổ chức, doanh nghiệp nói chung Công ty xây dựng số nói riêng việc xác định số lao động cần thiết phận trực tiếp gián tiếp có ý nghĩa quan trọng vấn đề hoàn thành cấu lao động tối u Vì mà thừa lao động gây khó khăn cho quỹ tiền lơng lÃng phí sức lao động thiếu không đáp ứng đợc yêu cầu công việc Số lợng lao động Chỉ tiêu 2002 2003 2004 Số lỵng Tû lƯ % Sè lỵng Tû lƯ % Sè lợng Tỷ lệ % Lao động gián tiếp 66 22,2 68 21,5 70 20,7 Lao ®éng trùc tiÕp 231 77,8 247 78,5 268 79,3 Tỉng sè lao ®éng 297 100 315 100 338 100 17 Luận văn tốt nghiệp Qua số liệu bảng ta thấy cấu lao động trực tiếp gián tiếp Công ty tăng nhng không đáng kể, cụ thể qua năm số lao động gián tiếp từ 66 ngời năm 2002 lên 70 ngời năm 2004, tơng ứng từ 22,2% năm 2002 giảm 20,7% Lao động trực tiếp tăng 37 ngời qua năm, tơng ứng với 77,8% năm 2002 lên 79,3% năm 2004 - Tại công ty sau số cán công nhân hu sau năm công tác cống hiến cho Công ty, nhng sau Công ty đà kịp thời bổ sung từ nguồn sinh viên trờng, cán công nhân viên có chuyên ngành từ Công ty khác chuyển đến v.v để thay tạo động lực đội ngũ lao động Để làm rõ tình hình chất lợng tuyển dụng sử dụng lao động ta hÃy nghiên cứu thực trạng lao động máy gián tiếp qua bảng biểu sau: Kết cấu theo trình độ, độ tuổi máy gián tiếp năm 2004 TT Trình độ học thức Độ ti §H TH S.C 50 sè Tỉng sè 70 31 24 15 33 35 Nhân viên quản lý 23 8 14 Nhân viên kü thuËt 21 13 11 Nh©n viên khác 26 13 15 11 Tỷ lÖ % 100 44,2 34,4 21,4 47,1 50,0 2,9 Ta thấy số lợng lao động gián tiếp Công ty có kết cấu tơng Loại lao động Tổng đối hợp lý, ngời có trình độ Đại học Đại học chiếm 44,2% vị trí nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật, kỹ s xây dựng v.v lĩnh vực chiếm vị trí chủ chốt Công ty tiềm lực thúc đẩy đa Công ty phát triển ngày - Còn xét độ tuổi ta thấy kết hợp sức trẻ kinh nghiệm cụ thể độ tuổi dới 33 chiếm 47,1; ®é ti 35-50 chiÕm 50,0%, nhê vËy ®· ph¸t huy đợc kinh nghiệm, sức trẻ công việc Công ty IV Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty xây dựng số Sơ lợc tình hình đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam - Tính đến năm 2002 dân số nớc ta khoảng 75 triệu ngời, 80% dân số nớc ta sống nông thôn, số ngời độ tuổi lao động 40 ngời, lao động 18 Luận văn tốt nghiệp trẻ 50,1%, dân số dới 18 tuổi 35% Vì vậy, nguồn dự trữ lao động lớn hàng năm phải bố trí khoảng 1,6 - 1,7 triệu chỗ làm phù hợp với số lao động trẻ Mô hình tháp lao động Việt Nam so với nớc khác Việt Nam Lao động không lành nghề Lao động lành nghề Chuyên viên kỹ thuật Kỹ s 85% 5,5% 3,5% 2,7% 35% 35% 24% 5% Níc kh¸c lần lần lần Thông qua số cho thấy việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam cần thiết có đào tạo theo kịp đợc tiến độ phát triển khoa học kỹ thuật nớc giới, đồng thời phát triển Việt Nam Để khắc phục sách Nhà nớc đà có sách đó, định hớng cho công tác đào tạo phát triển nguồn lao động Việt Namm, tạo điều kiện công ăn việc làm cho ngời lao động, mở trờng Trung cấp, cao đẳng dạy nghề, đào tạo v.v 19 Luận văn tốt nghiệp Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty xây dựng số - Đào tạo nhằm giúp cho ngời lao động có đợc kỹ kiến thức cần thiết cho nghiệp mà theo đuổi, từ mà phát huy đợc lực họ, giúp họ ổn định công ăn việc làm, nâng cao địa vị kinh tế xà hội ngời lao động góp phần cho phát triển xà hội, có ích cho đất nớc, mang lại hiệu cao - Nền kinh tế xà hội đà trải qua bớc tiến lớn, thông qua tiến công nghệ làm biến đổi cấu công nghiệp phát triển nguồn nhân lực trở lên quan trọng cần thiết hết Bởi mà xây dựng kế hoạch cụ thể cho đào tạo sử dụng nguồn nhân lực cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức, Công ty xây dựng số Công ty đà tổ chức công tác đào tạo nhân lực cách có cụ thể: Những mục tiêu đào tạo Công ty: + Trang bị kỹ cần thiết, nâng cao đợc lực làm việc cho ngời lao động + Đào tạo cho cán bộ, chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật + Nâng cao tay nghề, bồi dỡng cho bậc thợ cho công nhân - Từ năm 1999 Công ty đà đổi đội ngũ nhân viên lẫn nâng cao công nghệ mới, tất kiện cho thấy Công ty ®· vµ ®ang cã ®iỊu kiƯn hoµn thiƯn vỊ chÊt lợng công trình, điều có lợi cho phát triển hoạt động kinh doanh Công ty - Về trình độ lực lợng lao động trực tiếp Công ty hầu hết đà qua trờng đào tạo, nâng cao tay nghề - Vấn đề Công ty đặt Công ty phải nâng cao chất lợng công nhân viên, tiếp nhận ngời có tay nghề cao, khuyến khích công nhân dự thi nâng bậc thợ, trọng việc đầu t nâng cao chÊt lỵng cđa u tè ngêi, nã sÏ có hiệu lâu dài - Để công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty mang lại hiệu cao việc lựa chọn phơng pháp đào tạo phù hợp điều kiện Công ty phụ thuộc vốn, tài chính, ngời Công ty cần đào tạo đối tợng, đủ không tràn lan Từ điều kiện vốn có Công ty, Công ty đà lựa chọn cho phơng pháp đào tạo riêng, Công ty đà đặt kế hoạch đào tạo theo tiêu hàng năm, có quỹ riêng chi phí khuyến khích đào tạo 20 Luận văn tốt nghiệp - Thi lên bậc lơng - Những cán cần phải có trình độ phù hợp với thay đổi công việc hay nâng cao tay nghề, Công ty gửi đào tạo nhiều phơng pháp khác - Với cán cách gửi học nâng cao trình độ - Đối với công nhân: Đào tạo nơi làm việc v.v Sơ đồ mô hình đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp Môi trờng bên Các KH DN Đào tạo phát triển Các KH tổ chức Nhu cầu nhân lực Nguồn nhân lực Nguồn Phân tích nhu cầu Nguồn Tuyển chọn xếp đề bạt Chỉ đạo kiểm tra Đánh giá Môi trờng bên Doanh nghiệp Chế độ thù lao lao động Công ty xây dựng số 3.1 Mục tiêu đÃi ngộ Công ty - Mục tiêu: Thực trách nhiệm nghĩa vụ doanh nghiệp ngời lao động theo quy định Nhà níc - Ngêi lao ®éng cung cÊp søc lao ®éng họ cho doanh nghiệp, sức lao động nhân tố cấu thành nên nguồn lực đầu vào doanh nghiệp luôn nhân tố định ảnh hởng tới kết vầ hiệu trình 21 Luận văn tốt nghiệp kinh doanh hay thành tổ chức hay doanh nghiệp nh hàng hoá khác sức lao động có giá trị, xét phơng diện lý thuyết sức lao động, sức lao động đợc biểu hình thức tiền lơng Bởi mà Công ty đà có mục tiêu đÃi ngộ cán nhân viên nh sau: - Trả công xứng đáng cho đóng góp cống hiến cán công nhân viên Công ty - Đảm bảo tài sản sức lao động nâng cao đời sống cho toàn thể cán công nhân viên Công ty - Động viên, khuyến khích thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh công nhân viên để tạo nhiều thuận lợi, thành công Công ty - Khuyến khích lòng nhiệt tình, hăng say, tinh thần sáng tạo không ngừng, để thu hút lao động giỏi, có trình độ, có sức khỏe - Tất mục tiêu chế độ thù lao Công ty hớng tới mục đích phát triển không ngừng Công ty, cải thiện đời sống toàn thể cán công nhân viên Công ty 3.2 Chế độ thù lao lao động Công ty a Chế độ tiền lơng: - Tiền lơng vấn đề quan trọng xà hội, chế độ thù lao, lao động không phù hợp làm ngời lao động thất vọng Bởi mà Công ty xây dựng số đà cố gắng để có chế độ lơng bổng phù hợp với quy định nhà nớc, phù hợp với sức lao động công nhân viên, để kích thích lòng hăng hái công việc công nhân viên, đảm bảo công bằng, Công ty đà có chế độ trả lơng sau: + Phần 1: Lơng cấp bậc cán công nhân viên theo nghị định 26/CP (gọi tắt tiền lơng T1) + Phần 2: Tiền lơng theo kết kinh doanh cuối tập thể cá nhân ngời lao động (gọi tắt T2) đợc xác định theo công thức sau: T1 = Tli + T2i Víi T1i : tiỊn l¬ng cÊp bËc cđa ngêi thø i T2i = tiỊn l¬ng ngêi nhận đợc theo công việc đợc gắn với độ phức tạp trách nhiệm, kết ngày làm công thực tế 22 Luận văn tốt nghiệp - Trong đó: T1i = Ni Ti Với Ni : số ngày công thực tế ngời thứ i Ti : xuất lơng ngày theo cÊp bËc cđa ngêi thø i b ChÕ ®é tiền lơng - Là ngời muốn nghe lời khen muốn đợc công nhận công việc đà hoàn thành tốt công việc mà ®· cèng hiÕn cho C«ng ty, C«ng ty hay doanh nghiệp - Qua việc đánh giá, phân tích thành tích công tác xác, ban lÃnh đạo Công ty đà nắm đợc thông tin lực nhân viên, biết đợc rõ công nhân viên mang lại cho Công ty Từ có khen thởng kỷ luật, trì công thởng phạt Công ty - Tại Công ty xây dựng số thông qua tiền thởng đợc coi đòn bẩy kinh tế nhằm kích thích nhân viên mang lại hiệu cao kinh tế - Hàng năm Công ty không ngừng tăng cờng quỹ khen thởng phúc lợi cho công nhân viên - Việc phân chia quỹ tiền lơng từ phúc lợi Công ty hàng năm đợc phân chia theo nguyên tắc kết hợp tiền lơng cấp bậc T1 kết thành tích công việc đợc xếp hạng quý thời gian làm việc ngời c Chế độ phúc lợi xà hội - Bảo hiểm xà hội, bảo hiểm y tế, sách trợ cấp, hỗ trợ cho cán công nhân viên công tác Công ty làm việc làm thiếu đợc chế độ thù lao lao động Ban lÃnh đạo Công ty trọng tới - Tình hình sử dụng phúc lợi khác nh nào? (Có kỳ tham quan, nghỉ mát, dỡng sức cho CBCNV không? có trợ cấp ốm đau? có quan tâm tinh thần không? - Công ty đà tạo điều kiện môi trờng làm việc cho cán công nhân viên Công ty - Cải thiện đời sống, tinh thần cho ngời lao động - Tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho công nhân viên Công ty - Có quà tặng cho dịp lễ, tết, kỷ niệm hàng năm 23 Luận văn tốt nghiệp - Hàng năm Công ty tổ chức nghỉ mát, nghỉ dỡng sức cho cán công nhân viên, điểm nghỉ mát, du lịch nớc - Công ty có đề quĩ trợ cấp cho cán công nhân viên ốm, đau, v.v - Tổ chức thăm hỏi thờng xuyên, quan tâm đến đời sống tinh thần toàn công nhân viên Công ty - Khen thởng, khuyến khích cán công nhân viên tham gia công tác, đoàn, Đảng v.v - Bên cạnh phơng pháp hoàn thiện công tác quản trị, Công ty xây dựng số có khuyết điểm sau: - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, đặc biệt công tác tuyển dụng thờng xuyên cha phát huy hết tác dụng, cha có hệ thống hoàn chỉnh, mà Công ty cha tuyển đợc nhiều cán trẻ, có tài cho công tác hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 24 Luận văn tốt nghiệp Chơng II số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty xây dựng số I Phơng hớng mục tiêu Công ty xây dựng số - Mục tiêu kế hoạch năm tới đợc xây dựng sở kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trớc Thực theo nguyên tắc, đảm bảo việc làm nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên chức, đời sống vật chất đầy đủ hơn, tạo điều kiện cho họ công tác tốt - Nâng cao công nghệ kỹ thuật, trang bị, đầu t số máy móc đại đổi khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ công trình lớn đáp ứng nhu cầu khách hàng - Xây dựng mức lơng hoàn chỉnh - Tính toán chặt chẽ số ngời lao động, số công nhân viên để tinh giảm máy quản lý, nâng cao chất lợng công việc - Thờng xuyên kế hoạch hoá kiểm tra, kiểm soát tiêu tăng suất lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh lao động đòi hỏi trình độ kinh nghiệm - Quan tâm thích đáng đến vấn đề bảo hộ an toàn lao động, ý phát triển nghiên cứu kỹ hình thức tiền lơng, thởng - Tăng cờng giáo dục ý thức t tởng cho ngời lao động, t tởng giáo dục xuất phát điểm quan trọng kinh tÕ thÞ trêng hiƯn Ngêi cã ý thøc tù giác lao động hăng say công việc, sáng tạo hơn, suất lao động cao hơn, ngợc lại ngời có ý thức lao động thiếu nhiệt tình, suất lao động thấp, mà đôi lúc có t tởng rà đám, lôi kéo ngời khác ảnh hởng xấu tới công việc kinh doanh Công ty Vì tăng cờng kỷ luật lao động vầ điểm quan trọng 25 Luận văn tốt nghiệp - Hiện phần lớn công việc nhân viên Công ty hăng hái nhiệt tình công tác, song bên cạnh số Bởi Công ty cần phải có chấn chỉnh kịp thời, tháo gỡ khúc mắc nhỏ - Là doanh nghiệp xây dựng mục tiêu Công ty trớc mắt tăng suất lao động, nâng cao chất lợng công trình để cạnh tranh thị trờng, xây dựng Công ty thành doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên có trình độ giỏi, tay nghề cao, tạo hiêu tốt cho công tác Công ty - Công ty tiếp tục tăng cờng đào tạo, xếp bố trí, bổ sung cán bộ, nhân viên giỏi, đủ lực công tác vào chỗ thiếu phù hợp với yêu cầu công việc Công ty, Công ty xếp hoàn thiện Phòng, ban áp dụng triển khai tiền lơng, thởng theo định Bộ lao động thơng binh xà hội, đồng thời áp dụng chế khoán, nhằm khuyến khích ngời lao động tăng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, đảm bảo thu nhập tơng xứng với kết lao động - Tăng cờng kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý tài Nhà nớc, tiết kiệm, sử dụng vốn, ngăn ngừa vi phạm gây thất thoát tiền Nhà nớc - Đối với phận quản lý, Phòng ban tổ chức, tăng cờng công tác đào tạo đội ngũ cán trớc mắt, Phòng ban lÃnh đạo, hình thức nâng cao tay nghề, chuyên môn Công tác quản trị cần ý thực hiện: - Để nâng cao chất lợng công tác Công ty năm tới nâng cao, tính hiệu tổ chức việc tuyển dụng ngời, có lực trình độ công viƯc lu«n cÊp thiÕt cđa C«ng ty - Lùa chän đợc nhân tài cho công ty, phù hợp với yêu cầu công việc bên cạnh công tác tuyển dụng nội bộ, Công ty cần tăng cờng tuyển từ nguồn bên để tạo động lực mới, góp phần tạo dựng mục tiêu kinh doanh Công ty - Do yêu cầu Công ty nh Tổng công ty lĩnh vực xây dựng, nên việc tuyển dụng cần ngời có lực, trình độ chủ yếu mà cần chất lợng không cần số lợng, để đảm bảo việc làm cho ngời lao động, khắc 26 Luận văn tốt nghiệp phục tình trạng d thừa lao động Công ty, Công ty xem xét khả kỹ càng, trớc ký hợp đồng dài hạn cán bộ, công nhân lành nghề, đồng thời tinh giảm ngời lực công việc - Vẫn trì công tác tuyển chọn thờng xuyên để có hội tìm đợc cán công nhân viên giỏi cho Công ty, nhân tài cho đất nớc * Hoàn thiện cấu quản lý: Việc hoàn thiện đổi cấu tổ chức quản lý Công ty tất yếu cần thiết phù hợp với chế quản lý mới, cấu phải phải phát huy đợc vai trò lÃnh đạo tổ chức Đảng Công ty, Công ty đà đổi hoàn toàn cấu quản lý gọn, nhẹ, chất lợng, từ giúp Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh cách có hiểu quả, lÃnh đạo đa Công ty thực tốt mục tiêu vừa qua tới Công ty * Đào tạo bồi dỡng nâng cao trình độ làm vịêc cho cán công nhân viên Công ty qua hình thức sau - Cử cán có lực, tham gia học nâng cao tay nghề, trung tâm đào tạo - Tạo điều kiện cho công nhân viên có tay nghề cao, nâng cao trình độ cách nhập học trờng Đại học, Tại chức, dành cho cán công nhân viên - Mở lớp huấn luyện đào tạo cán quản lý, nghiên cứu, thợ kỹ thuật v.v nâng cao trình độ nghiệp vụ để giúp cho Công ty trởng thực công tác Công ty năm tới, tạo điều kiện cho cán giỏi có hội thăng tiến, đảm nhiệm trọng trách quan trọng Công ty - Thực công tác giáo dục t tởng, đạo đức, để họ cảm thấy nh sống gia đình lớn Công ty họ chia sẻ gắn bó với công việc làm - Xem xét lại chế độ thù lao, lao động Công ty, để có phơng pháp trả lơng, thởng cho cán công nhân viên cách công cho ngời lao động - Đánh giá mức độ đóng góp, hoàn thành công việc * Những ngời đợc hởng chế độ hệ số lơng cao phải ngời có trình độ, tay nghề cao, nắm bắt áp dụng phơng pháp lao động tiên tiến, có hiệu quả, ngày công lao động vợt mức suất lao động cá nhân 27 Luận văn tốt nghiệp * Những ngời đợc hởng hệ số trung bình ngời đảm bảo ngày, công lao động, chấp hành cha nghiêm qui tắc Công ty, ngời việc hởng mức lơng thấp có nguy bị sa thải * Về sách phúc lợi cho toàn thể cán công nhân viên Công ty - Tăng cờng đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo sức khoẻ, chế độ làm việc cho ngời lao động - Chú ý chế ®é b¶o hiĨm x· héi, y tÕ v.v cho ngêi lao động (tạo cảm giác an toàn) thoải mái công việc, thởng, phạt, kịp thời - Đề bạt, nâng cao, tận dụng có hiệu quả, sáng kiến cải tiến kỹ thuật II Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng quản trị nhân lực Công ty xây dựng số Về tuyển dụng Để Công ty ngày phát triển, hiệu kinh doanh ngày cao việc tuyển dụng ngời có lực, trình độ cần thiết Hiện sách tuyển dụng Công ty tơng đối thích hợp có hiệu - Công ty tuyển ngời chuyên ngành, nghề phù hợp với công việc, cần tuyển dụng nhân viên, muốn có hội chọn lựa Công ty cần tăng cờng tuyển từ nguồn bên - Trong trờng hợp cần lao động gấp Công ty nên Công ty sử dụng phơng pháp nhờ giới thiệu đăng tin tuyển - Do đặc thù công việc Công ty chuyên xây dựng công trình dân dụng công nghiệp nên thành phẩm sản xuất mặt hàng đáp ứng yêu cầu chất lợng ngời tiêu dùng xà hội nên đảm bảo lực lợng lao động Công ty đủ ngời, không thừa, không thiếu Về tuyển dụng cần phải làm ngay: - Thờng xuyên tuyển dụng nguồn bên trong, lẫn bên ngoài, phát cán công nhân viên giỏi, có tay nghề để tuyển lao động vào làm việc Công ty Tránh tuyển lao ®éng theo sù giíi thiƯu th©n quen, mang tÝnh chÊt gia đình 28 Luận văn tốt nghiệp Nhất thiết Công ty nên áp dụng bớc tuyển chọn nhân lực sau: Phỏng vấn sơ ứng viên Nghiên cứu đơn xin việc Trắc nghiệm lĩnh vực Phỏng vấn thức Nghiên cứu điều tra hồ sơ xin việc Khám sức khoẻ Chính thức tuyển dụng Hoàn thiện cấu quản lý Thực tế Công ty Xây dựng số cấu máy cha thực gọn nhẹ, bất lợi việc giám đốc trực tiếp đạo điều hành, bất lợi thể chỗ định hoạt động kinh doanh cđa c«ng ty chØ tËp chung nhÊt ë giám đốc Do dẫn tới khó khăn cho phòng ban, đơn vị thành viên việc xin ý kiến đạo nh việc định kịp thời giám đốc Để khắc phục tồn công ty cần thực công việc cụ thể sau: - Thực việc uỷ quyền giám đốc phó giám đốc: Giám đốc công ty uỷ quyền phần toàn cho phó giám đốc mảng công việc vắng Trong trình điều hành phó giám đốc phải thờng xuyên liên hệ với giám đốc qua th tín điện thoại để báo cáo xin ý kiến đạo có vấn đề đột xuất xảy Các phong ban, đơn vị thành viên phải có trách nhiệm giúp đỡ phó giám đốc hoàn thành trách nhiệm đợc giao thực công việc phải xin ý kiến đạo phó giám đốc 3.Về đào tạo phát triển nhân lực - Việc đào tạo bồi dỡng nâng cao trình độ lực cho ngời lao động phải vào mục tiêu phát triển Công ty Từ đánh giá xác nhu cầu nhữgn mục tiêu năm - Công ty mở lớp đào tạo, huấn luyện số cán quản lý Công ty, cử học cán khoá nâng cao chuyên ngành, thi lên bậc, nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng ban, học thêm ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính - Đồng thời tạo điều kiện cho cán quản lý giỏi có hội thăng tiến 29 Luận văn tốt nghiệp - Để có đội ngũ cán nh mong muốn Công ty cần có kế hoạch đào tạo để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công tác quản trị - Đối với lao động có chuyên môn nghiệp vụ phải có kế hoạch, chơng trình cụ thể đặt để bồi dỡng cho cán vào kỳ đến niên hạn xét bậc lơng - Thực công tác giáo dục t tởng, đạo đức để họ có trách nhiệm, yêu thích công việc làm, để họ cố gắng nghiệp Công ty - Đề bạt nhân viên, cán có tài năng, có chế độ thởng, phạt rõ ràng, công bằng, yếu tố kích thích, cống hiến Công ty - Nhân viên phải đợc đào tạo ngành, nghề - Ngoài Công ty nên tổ chức lần giao lu nhân viên với - Ngời công nhân có kinh nghiệp hớng dẫn cho công nhân Về chế độ thù lao lao động chế độ khen thởng - Để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty để phát triển Công ty thành công ty lớn có uy tín ngành xây dựng Hà Nội Công ty phải trọng tới nguồn nhân lực mình, phải khuyến khích có chế độ u đÃi đặc biệt nhân viên đà làm tốt phần việc mình, có tay nghề cao - Xây dựng mức lơng bản, trả công xứng đáng với sức lao động mà ngêi lao ®éng bá Tõ ®ã sÏ thóc ®Èy đợc nhân viên lao động với hiệu cao - Nhân viên đợc thởng với mức thu nhập gia tăng vợt mức kế hoạch - Công ty đà trả lơng theo (mức lơng sản phẩm) hình thức trả lơng theo kết lao động đo sản phẩm tạo ra, lơng có thởng -Với hình thức trả lơng có thởng, trả lơng tăng thêm suất lao động tăng mà trả tăng thêm nâng cao chất lợng công việcd chẳng hạn nh: giảm phế phẩm, tiết kiệm tiêu hao vật t, có phát minh sáng kiến có lợi cho công việc khoản tiền + Tiền thởng suất + Tiền thởng chất lợng + Tiền thởng tiết kiệm 30 Luận văn tốt nghiệp - Ngoài việc đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc ngời lao động phải phản ánh đợc chất lợng, số lợng lao động thực tế ngời lao động tập thể bàn bạc định cách dân chủ, việc đa tiêu đánh giá phơng pháp cho điểm tuỳ theo ®iỊu kiƯn thĨ cđa doanh nghiƯp nhng ph¶i phï hợp nội dung sau: - Những ngời hởng hệ số lơng cao phải ngời có trình độ tay nghề cao áp dụng phơng pháp lao động tiên tiến, ngày công lao động đạt vợt mức suất cá nhân - Những ngời đợc hởng hệ số trung bình bảo đảm ngày, giờ, chấp hành phân công ngời phụ trách, đạt suất cá nhân, đảm bảo an toàn lao động - Những ngời hởng hệ số thấp ngời không đảm bảo ngày công quy định, chấp hành cha nghiêm phân công ngời phụ trách, không đợc đa suất lao động + Về sách phúc lợi cho cán công nhân viên Công ty, hoạt động phúc lợi Công ty đà có kết tốt, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động, tạo cảm giác an toàn công việc, hoạt động khuyến khích vật chất lẫn tinh thần cho ngời lao động đòi hỏi Công ty phải trì phát triển nhiều công tác - Bên cạnh chế độ trả lơng phúc lợi xà hội, Công ty cần có hình thức khác nh thởng phạt kịp thời ngời hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ đợc giao, có khuyến khích đợc họ động viên đợc tinh thần tự giác cao họ để kịp thời động viên khen thởng lao động có thành tích xuất sắc, sáng tạo công việc, đem lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh Công ty - Công ty cần trích quỹ khen thởng kịp thời ngời mắc lỗi lầm cần phải đa hình thức đáng để răn đe kịp thời nh kỷ luật, trừ lơng.v.v - Chế độ tiền thởng nên áp dụng nh sau: + Đối với lao động gián tiếp tiền thởng = 0.005% Tổng giá trị hợp đồng + Đối với lao động trực tiếp tiền thởng = 0.1% Tổng giá trị hợp đồng Một số biƯn ph¸p kh¸c 31 ... 8/ 199 8 Ban QLDA Công ty Đầu t Phát triển nhà Hà Nội 4,5 tỷ 3/ 199 9 8/ 199 9 Ban QLDA Quận Tây Hồ Hà Nội 8,6 tỷ 1,8tû 10/ 199 9 5/2000 5,2 tû 5,2 tû 10/ 199 9 12/2000 9, 1 tỷ 9, 1 tỷ 12/ 199 9 10/2001 Ban Quản. .. triển nguồn nhân lực Công ty xây dựng số Sơ lợc tình hình đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam - Tính đến năm 2002 dân số nớc ta khoảng 75 triệu ngời, 80% dân số nớc ta sống nông thôn, số ngời độ tuổi... Hà Nội - Công ty Xây dựng số Hà Nội doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty Đầu t Phát triển nhà Hà Nội theo Quyết định số 78/ 199 9/QĐ-UB ngày 21 tháng năm 199 9 UBND Thành Phố Hà Nội Luận

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:59

Hình ảnh liên quan

Ngay từ khi mới thành lập công tác tổ chức của Công ty đợc hình thành để đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của nhà nớc giao. - Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

gay.

từ khi mới thành lập công tác tổ chức của Công ty đợc hình thành để đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của nhà nớc giao Xem tại trang 8 của tài liệu.
máy có đủ khả năng thi công cơ giới mọi công trình có quy mô lớn, địa hình phức tạp và chiều cao khác nhau. - Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

m.

áy có đủ khả năng thi công cơ giới mọi công trình có quy mô lớn, địa hình phức tạp và chiều cao khác nhau Xem tại trang 14 của tài liệu.
Nhìn vào bảng ta thấy sự gia tăng về các chỉ tiêu không ngừng qua mỗi năm, năm sau luôn cao hơn năm trớc - Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

h.

ìn vào bảng ta thấy sự gia tăng về các chỉ tiêu không ngừng qua mỗi năm, năm sau luôn cao hơn năm trớc Xem tại trang 15 của tài liệu.
1. Tình hình tuyển dụng lao động của Công ty - Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

1..

Tình hình tuyển dụng lao động của Công ty Xem tại trang 16 của tài liệu.
Mô hình tháp lao động của Việt Nam so với các nớc khác. - Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

h.

ình tháp lao động của Việt Nam so với các nớc khác Xem tại trang 19 của tài liệu.
Sơ đồ mô hình đào tạo và phát triển nhân lực ở doanh nghiệp - Quản trị nhân lực tại cty XD số 9

Sơ đồ m.

ô hình đào tạo và phát triển nhân lực ở doanh nghiệp Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan