0

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot

4 237 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 11:21

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn) Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới - Container 40 fit: 22USD/container -Container 20 fit: 11USD/container Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn) vào các ngày trong tuần. 2. Bước 2 Cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra thực tế 3. Bước 3 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp Gi y chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế. Bước 3 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cấp gi y chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Gi y khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập. dịch y tế quốc tế - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (368 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn) vào các ng y trong tuần. 2. Bước 2 Cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra thực tế 3. Bước 3 Trung tâm Y
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot, Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot,