0

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

15 6,174 63

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:55

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1. Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :M«n To¸n líp 1 më ®êng cho trỴ ®i vµo thÕ giíi kú diƯu cđa to¸n häc, råi mai ®©y c¸c em lín lªn trë thµnh anh hïng, nhµ gi¸o, nhµ khoa häc, nhµ th¬, trë thµnh nh÷ng ng-êi lao ®éng s¸ng t¹o trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng vµ s¶n xt, trªn tay cã m¸y tÝnh x¸ch tay, nhng kh«ng bao giê c¸c em quªn ®ỵc nh÷ng ngµy ®Çu tiªn ®Õn trêng häc ®Õm vµ tËp viÕt 1,2,3 häc c¸c phÐp tÝnh céng,trõ c¸c em kh«ng thĨ quªn ®ỵc v× ®ã lµ kØ niƯm ®Đp ®Ï nhÊt cđa ®êi ngêi vµ h¬n thÕ n÷a nh÷ng con sè, nh÷ng phÐp tÝnh ®¬n gi¶n Êy cÇn thiÕt cho st cc ®êi cđa c¸c em.§ã còng lµ vinh dù vµ tr¸ch nhiƯm cđa ngêi gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn líp 1 nãi riªng. Ngêi thÇy gi¸o tõ khi chn bÞ cho tiÕt d¹y ®Çu tiªn ®Õn khi nghØ hu kh«ng lóc nµo døt nỉi tr¨n trë vỊ nh÷ng ®iỊu m×nh d¹y vµ nhÊt lµ m«n To¸n líp 1 lµ mét bé phËn cđa ch¬ng tr×nh m«n To¸n ë tiĨu häc. Ch¬ng tr×nh nã kÕ thõa vµ ph¸t triĨn nh÷ng thµnh tùu vỊ d¹y To¸n líp 1, nªn nã cã vai trß v« cïng quan träng kh«ng thĨ thiÕu trong mçi cÊp häc.D¹y häc m«n To¸n ë líp 1 nh»m gióp häc sinh:a. Bíc ®Çu cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n, ®¬n gi¶n, thiÕt thùc vỊ phÐp ®Õm, vỊ c¸c sè tù nhiªn trong ph¹m vi 100, vỊ ®é dµi vµ ®o ®é dµi trong ph¹m vi 20, vỊ tn lƠ vµ ngµy trong tn, vỊ giê ®óng trªn mỈt ®ång hå; vỊ mét sè h×nh häc (§o¹n th¼ng, ®iĨm, h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn); vỊ bµi to¸n cã lêi v¨n.b. H×nh thµnh vµ rÌn lun c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh ®äc, viÕt, ®Õm, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100; céng trõ vµ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100; ®o vµ íc lỵng ®é dµi ®o¹n th¼ng( víi c¸c sè ®o lµ sè tù nhiªn trong ph¹m vi 20 cm). NhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn, ®o¹n th¼ng, ®iĨm, vÏ ®iĨm, ®o¹n th¼ng).Gi¶i mét sè d¹ng bµi to¸n ®¬n vỊ céng trõ bíc ®Çu biÕt biĨu ®¹t b»ng lêi, b»ng kÝ hiƯu mét sè néi dung ®¬n gi¶n cđa bµi häc vµ bµi thùc hµnh, tËp so s¸nh, ph©n tÝch, tỉng hỵp, trõu tỵng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ trong ph¹m vi cđa nh÷ng néi dung cã nhiỊu quan hƯ víi ®êi sèng thùc tÕ cđa häc sinh.c. Ch¨m chØ, tù tin, cÈn thËn ham hiĨu biÕt vµ häc sinh cã høng thó häc to¸n.d. Xác đònh được mục tiêu và thực tế học sinh tôi đang dạy là học sinh dân tộc, tôi hiểu phải làm gì ? Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 1Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Lµ mét ngêi gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp 1 vµ ®Ỉc biƯt lµ d¹y m«n to¸n, Thùc hiƯn ch¬ng tr×nh ®ỉi míi gi¸o dơc to¸n häc líp 1 nãi riªng ë tiĨu häc nãi chung. T«i rÊt tr¨n trë vµ suy nghÜ nhiỊu ®Ĩ häc sinh lµm sao lµm ®ỵc c¸c phÐp tÝnh céng, trõ mµ viƯc gi¶i to¸n cã lêi v¨n th× cµng khã h¬n ®èi víi häc sinh líp 1 nªn t«i ®i s©u vỊ nghiªn cøu d¹y “ gi¶i to¸n cã lêi v¨n” ë líp 1. II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : 1.C¬ së lý ln: Kh¶ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n chÝnh lµ ph¶n ¸nh n¨ng lùc vËn dơng kiÕn thøc cđa häc sinh. Häc sinh hiĨu vỊ mỈt néi dung kiÕn thøc to¸n häc vËn dơng vµo gi¶i to¸n kÕt hỵp víi kݪn thøc TiÕng ViƯt ®Ĩ gi¶i qut vÊn ®Ị trong to¸n häc. Tõ ng«n ng÷ th«ng th-êng trong c¸c ®Ị to¸n ®a ra cho häc sinh ®äc - hiĨu - biÕt híng gi¶i ®a ra phÐp tÝnh kÌm c©u tr¶ lêi vµ ®¸p sè cđa bµi to¸n. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n gãp phÇn cđng cè kiÕn thøc to¸n, rÌn lun kü n¨ng diƠn ®¹t, tÝch cùc gãp phÇn ph¸t triĨn t duy cho häc sinh tiĨu häc. §ã lµ nguyªn nh©n chÝnh mµ t«i chän ®Ị tµi nghiªn cøu: Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1. 2.C¬ së thùc tiƠn §èi víi trỴ lµ häc sinh líp 1, m«n to¸n tuy cã dƠ nhng ®Ĩ häc sinh ®äc-hiĨu bµi to¸n cã lêi v¨n qu¶ kh«ng dƠ dµng, v¶ l¹i viƯc viÕt lªn mét c©u lêi gi¶i phï hỵp víi c©u hái cđa bµi to¸n còng lµ vÊn ®Ị kh«ng ®¬n gi¶n. Bëi vËy nçi b¨n kho¨n cđa gi¸o viªn lµ hoµn toµn chÝnh ®¸ng. VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ gi¸o viªn nãi - häc sinh hiĨu , häc sinh thùc hµnh - diƠn ®¹t ®óng yªu cÇu cđa bµi to¸n.§ã lµ mơc ®Ých chÝnh cđa ®Ị tµi nµy. III. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN : 1. Thùc tr¹ng: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë TiĨu häc, ®Ỉc biƯt d¹y líp 1, t«i nhËn thÊy hÇu nh gi¸o viªn nµo còng phµn nµn khi d¹y ®Õn phÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë líp 1. HS rÊt lóng tóng Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 2Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 khi nªu c©u lêi gi¶i, thËm chÝ nªu sai c©u lêi gi¶i, viÕt sai phÐp tÝnh, viÕt sai ®¸p sè. Nh÷ng tiÕt ®Çu tiªn cđa gi¶i to¸n cã lêi v¨n mçi líp chØ cã kho¶ng 20% sè HS biÕt nªu lêi gi¶i, viÕt ®óng phps tÝnh vµ ®¸p sè. Sè cßn l¹i lµ rÊt m¬ hå, c¸c em chØ nªu theo qu¸n tÝnh hc nªu miƯng th× ®ỵc nhng khi viÕt c¸c em l¹i rÊt lung tóng, lµm sai, mét sè em lµm ®óng nhng khi c« hái l¹i l¹i kh«ng biÕt ®Ĩ tr¶ lêi . Chøng tá c¸c em cha n¾m ®ỵc mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. GV ph¶i mÊt rÊt nhiỊu c«ng søc khi d¹y ®Õn phÇn nµy. 2. Nh÷ng nguyªn nh©n : a. Nguyªn nh©n tõ phÝa GV: - GV cha chn bÞ tèt cho c¸c em khi d¹y nh÷ng bµi tríc. Nh÷ng bµi nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp, ®èi víi nh÷ng bµi nµy hÇu nh HS ®Ịu lµm ®ỵc nªn GV tá ra chđ quan, Ýt nhÊn m¹nh hc kh«ng chó ý l¾m mµ chØ tËp trung vµo d¹y kÜ n¨ng ®Ỉt tÝnh, tÝnh to¸n cđa HS mµ quªn mÊt r»ng ®ã lµ nh÷ng bµi to¸n lµm bíc ®Ưm , bíc khëi ®Çu cđa d¹ng to¸n cã lêi v¨n sau nµy. §èi víi GV d¹y líp 1 khi d¹y d¹ng bµi nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp, cÇn cho HS quan s¸t tranh tËp nªu bµi to¸n vµ thêng xuyªn rÌn cho HS thãi quen nh×n h×nh vÏ nªu bµi to¸n . Cã thĨ tËp cho nh÷ng em HS giái tËp nªu c©u tr¶ lêi cø nh vËy trong mét kho¶ng thêi gian chn bÞ nh thÕ th× ®Õn lóc häc ®Õn phÇn bµi to¸n cã lêi v¨n HS sÏ kh«ng ngì ngµng vµ c¸c em sÏ dƠ dµng tiÕp thu, hiĨu vµ gi¶i ®óng . b. Nguyªn nh©n tõ phÝa HS: Do HS míi b¾t ®Çu lµm quen víi d¹ng to¸n nµy lÇn ®Çu, t duy cđa c¸c em cßn mang tÝnh trùc quan lµ chđ u. MỈt kh¸c ë giai ®o¹n nµy c¸c em cha ®äc th«ng viÕt th¹o, c¸c em ®äc cßn ®¸nh vÇn nªn khi ®äc xong bµi to¸n råi nhng c¸c em kh«ng hiĨu bµi to¸n nãi g×, thËm chÝ cã nh÷ng em ®äc ®i ®äc l¹i nhiỊu lÇn nhng vÉn cha hiĨu bµi to¸n . V× vËy HS kh«ng lµm ®óng còng lµ ®iỊu dƠ hiĨu . VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ HS n¾m ®ỵc c¸ch gi¶i mét c¸ch ch¾c ch¾n chÝnh x¸c? IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 3Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Møc ®é 1: Ngay tõ ®Çu häc kú I c¸c bµi to¸n ®ỵc giíi thiƯu ë møc ®é nh×n h×nh vÏ- viÕt phÐp tÝnh. Mơc ®Ých cho häc sinh hiĨu bµi to¸n qua h×nh vÏ, suy nghÜ chän phÐp tÝnh thÝch hỵp. Th«ng thêng sau mçi phÐp tÝnh ë phÇn lun tËp cã mét h×nh vÏ gåm 5 « vu«ng cho häc sinh chän ghi phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ phï hỵp víi h×nh vÏ. Ban ®Çu ®Ĩ gióp häc sinh dƠ thùc hiƯn s¸ch gi¸o khoa ghi s½n c¸c sè vµ kÕt qu¶ : VD: Bµi 5 trang 46 a) ChØ yªu cÇu häc sinh viÕt dÊu céng vµo « trèng ®Ĩ cã : 1 + 2 = 3 b) §Õn c©u nµy n©ng dÇn møc ®é - häc sinh ph¶i viÕt c¶ phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ 1 + 1 = 2 Vµ yªu cÇu t¨ng dÇn, häc sinh cã thĨ nh×n tõ mét tranh vÏ bµi 4 trang 77 diƠn ®¹t theo 2 c¸ch . C¸ch 1: Cã 8 hép thªm 1 hép , tÊt c¶ lµ 9 hép. 8 + 1 = 9 C¸ch 2: Cã 1 hép ®a vµo chç 8 hép , tÊt c¶ lµ 9 hép. 1 + 8 = 9T¬ng tù c©u b : Cã 7 b¹n vµ 2 b¹n ®ang ®i tíi. TÊt c¶ lµ 9 b¹n. C¸ch 1: 7 + 2 = 9 Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 1 2 = 34Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 C¸ch 2:2 + 7 = 9 §Õn bµi 3 trang 85 Häc sinh quan s¸t vµ cÇn hiĨu ®ỵc: Lóc ®Çu trªn cµnh cã 10 qu¶. Sau ®ã rơng 2 qu¶ . Cßn l¹i trªn cµnh 8 qu¶. 10 - 2 = 8 ë ®©y gi¸o viªn cÇn ®éng viªn c¸c em diƠn d¹t _ tr×nh bµy miƯng ghi ®óng phÐp tÝnh . T duy to¸n häc ®ỵc h×nh thµnh trªn c¬ së t duy ng«n ng÷ cđa häc sinh. Khi d¹y bµi nµy cÇn híng dÉn häc sinh diƠn ®¹t tr×nh bµy ®éng viªn c¸c em viÕt ®ỵc nhiỊu phÐp tÝnh ®Ĩ t¨ng cêng kh¶ n¨ng diƠn ®¹t cho häc sinh. Møc ®é 2: §Õn ci häc k× I häc sinh ®· ®ỵc lµm quen víi tãm t¾t b»ng lêi: Bµi 3 trang 87 B, Cã : 10 qu¶ bãng Cho : 3 qu¶ bãng Cßn : qu¶ bãng? 10 - 3 = 7 Häc sinh tõng bíc lµm quen víi lêi thay cho h×nh vÏ, häc sinh dÇn dÇn tho¸t ly khái h×nh ¶nh trùc quan tõng bíc tiÕp cËn ®Ị bµi to¸n. Yªu cÇu häc sinh ph¶i ®äc vµ hiĨu ®ỵc tãm t¾t, biÕt diƠn ®¹t ®Ị bµi vµ lêi gi¶i bµi to¸n b»ng lêi, chän phÐp tÝnh thÝch hỵp nhng cha cÇn viÕt lêi gi¶i. Tuy kh«ng yªu cÇu cao,tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ t¶i víi häc sinh, nhng cã thĨ ®éng viªn häc sinh kh¸ giái lµm nhiỊu c¸ch , cã nhiỊu c¸ch diƠn ®¹t tõ mét h×nh vÏ hay mét t×nh hng s¸ch gi¸o khoa. Møc ®é 3: Giíi thiƯu bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng c¸ch cho häc sinh tiÕp cËn víi mét ®Ị bµi to¸n cha hoµn chØnh kÌm theo h×nh vÏ vµ yªu cÇu hoµn thiƯn ( tiÕt 81- bµi to¸n cã lêi v¨n ). T duy HS tõ h×nh ¶nh ph¸t triĨn thµnh ng«n ng÷, thµnh ch÷ viÕt. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n ban ®Çu ®ỵc thùc hiƯn b»ng phÐp tÝnh céng lµ phï hỵp víi t duy cđa HS. Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 5Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 CÊu tróc mét ®Ị to¸n gåm 2 phÇn: phÇn cho biÕt vµ phÇn hái, phÇn cho biÕt gåm cã 2 u tè. Møc ®é 4: §Ĩ h×nh thµnh c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n, s¸ch gi¸o khoa ®· nªu mét bµi to¸n , phÇn tãm t¾t ®Ị to¸n vµ gi¶i bµi to¸n hoµn chØnh ®Ĩ häc sinh lµm quen.( Bµi to¸n- trang 117) Gi¸o viªn cÇn cho häc sinh n¾m v÷ng ®Ị to¸n, th«ng qua viƯc tãm t¾t ®Ị to¸n. BiÕt tãm t¾t ®Ị to¸n lµ yªu cÇu ®Çu tiªn dĨ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. Bµi gi¶i gåm 3 phÇn : c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh vµ ®¸p sè. Chó ý r»ng tãm t¾t kh«ng n»m trong lêi gi¶i cđa bµi to¸n, nhng phÇn tãm t¾t cÇn ®ỵc lun kü ®Ĩ häc sinh n¾m ®ỵc bµi to¸n ®Çy ®đ, chÝnh x¸c. C©u lêi gi¶i trong bµi gi¶i kh«ng yªu cÇu mäi häc sinh ph¶i theo mÉu nh nhau, t¹o diỊu kiƯn cho HS diƠn ®¹t c©u tr¶ lêi theo ý hiĨu cđa m×nh. Quy íc viÕt ®¬n vÞ cđa phÐp tÝnh trong bµi gi¶i HS cÇn nhí ®Ĩ thùc hiƯn khi tr×nh bµy bµi gi¶i. Bµi to¸n gi¶i b»ng phÐp tÝnh trõ ®ỵc giíi thiƯu khi HS ®· thµnh th¹o gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp tÝnh céng.GV chØ híng dÉn c¸ch lµm t¬ng tù,thay thÕ phÐp tÝnh cho phï hỵp víi bµi to¸n. ë líp 1,HS chØ gi¶i to¸n vỊ thªm,bít víi 1 phÐp tÝnh céng hc trõ,mäi HS b×nh thêng ®Ịu cã thĨ hoµn thµnh nhiƯm vơ häc tËp mét c¸ch nhĐ nhµng nÕu ®ỵc gi¸o viªn híng dÉn cơ thĨ. GV d¹y cho Hs gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n cÇn thùc hiƯn tèt c¸c bíc sau: - §äc kÜ ®Ị bµi:§Ị to¸n cho biÕt nh÷ng g×?§Ị to¸n yªu cÇu g×? - Tãm t¾t ®Ị bµi - T×m ®ỵc c¸ch gi¶ibµi to¸n - Tr×nh bµy bµi gi¶i - KiĨm tra lêi gi¶i vµ ®¸p sè Khi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n GV lu ý cho HS hiĨu râ nh÷ng ®iỊu ®· cho,yªu cÇu ph¶i t×m,biÕt chun dÞch ng«n ng÷ th«ng thêng thµnh ng«n ng÷ to¸n häc,®ã lµ phÐp tÝnh thÝch hỵp. Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 6Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 VÝ dơ,cã mét sè qu¶ cam,khi ®ỵc cho thªm hc mua thªm nghÜa lµ thªm vµo,ph¶i lµm tÝnh céng; nÕu ®em cho hay ®em b¸n th× ph¶i lµm tÝnh trõ, . Gv h·y cho HS tËp ra ®Ị to¸n phï hỵp víi mét phÐp tÝnh ®· cho,®Ĩ c¸c em tËp t duy ngỵc,tËp ph¸t triĨn ng«n ng÷,tËp øng dơng kiÕn thøc vµo c¸c t×nh hng thùc tiƠn. VÝ dơ,víi phÐp tÝnh 3 + 2 = 5.Cã thĨ cã c¸c bµi to¸n sau:- B¹n Hµ cã 3 chiÕc kĐo,chÞ An cho Hµ 2 chiÕc n÷a.Hái b¹n Hµ cã mÊy chiÕc kĐo?- Nhµ Nam cã 3 con gµ mĐ Nam mua thªm 2 con gµ. Hái nhµ Nam cã tÊt c¶ mÊy con gµ?- Cã 3 con vÞt b¬i díi ao,cã thªm 2 con vÞt xng ao.Hái cã mÊy con vÞt díi ao?- H«m qua líp em cã 3 b¹n ®ỵc khen.H«m nay cã 2 b¹n ®ỵc khen.Hái trong hai ngµy líp em cã mÊy b¹n ®ỵc khen? Cã nhiỊu ®Ị bµi to¸n HS cã thĨ nªu ®ỵc tõ mét phÐp tÝnh.BiÕt nªu ®Ị bµi to¸n tõ mét phÐp tÝnh ®· cho,HS sÏ hiĨu vÊn ®Ị s©u s¾c h¬n,ch¾c ch¾n h¬n,t duy vµ ng«n ng÷ cđa HS sÏ ph¸t triĨn h¬n.* T×m ra ®iĨm u cđa häc sinh:  Häc sinh biÕt gi¶i to¸n cã lêi v¨n nhng kÕt qu¶ cha cao. Sè häc sinh viÕt ®óng c©u lêi gi¶i ®¹t tû lƯ thÊp.  Lêi gi¶i cđa bµi to¸n cha s¸t víi c©u hái cđa bµi to¸n.* Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc nghiƯm:Trong ph¹m vi 27 tiÕt d¹y tõ tiÕt 81 ®Õn tiÕt 108 t«i ®Ỉc biƯt chó ý vµo 1 sè tiÕt chÝnh sau ®©y: TiÕt 81 Bµi to¸n cã lêi v¨n Cã .b¹n, cã thªm . b¹n ®ang ®i tíi. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu b¹n? HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái §iỊn vµo chç chÊm sè 1 vµ sè 3. - Bµi 2 t¬ng tù.Qua t×m hiĨu bµi to¸n gióp cho häc sinh x¸c ®Þnh ®ỵc bµi cã lêi v¨n gåm 2 phÇn:- Th«ng tin ®· biÕt gåm 2 u tè.- C©u hái ( th«ng tin cÇn t×m ) Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 7Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Tõ ®ã häc sinh x¸c ®Þnh ®ỵc phÇn cßn thiÕu trong bµi tËp ë trang116: Cã 1 con gµ mĐ vµ 7con gµ con. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ?KÕt hỵp gi÷a viƯc quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái gỵi ý cđa gi¸o viªn, häc sinh hoµn thµnh bµi to¸n 4 trang 116: Cã 4 con chim ®Ëu trªn cµnh , cã thªm 2 con chim bay ®Õn. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con chim? TiÕt 82 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. Gi¸o viªn nªu bµi to¸n . Häc sinh ®äc bµi to¸n- §©y lµ bµi to¸n g×? Bµi to¸n cã lêi v¨n.-Th«ng tin cho biÕt lµ g× ? Cã 5 con gµ , mua thªm 4 con gµ.- C©u hái lµ g× ? Hái nhµ An cã tÊt c¶ mÊy con gµ ? Dùa vµo tranh vÏ vµ tãm t¾t mÉu, G ®a ra c¸ch gi¶i bµi to¸n mÉu: Bµi gi¶i Nhµ An cã tÊt c¶ lµ: 5 + 4 = 9 ( con gµ ) §¸p sè: 9 con gµBµi 1 trang117 Häc sinh ®äc bµi to¸n- ph©n tÝch ®Ị bµi- ®iỊn vµo tãm t¾tVµ gi¶i bµi to¸n . Tãm t¾t: An cã : 4 qu¶ bãngB×nh cã : 3 qu¶ bãngC¶ hai b¹n cã : qu¶ bãng? Bµi gi¶i C¶ hai b¹n cã lµ: 4+3=7( qu¶ bãng ) §¸p sè: 7 qu¶ bãng Bµi 2 trang 118Tãm t¾t:Cã : 6 b¹n Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 8Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Thªm: 3 b¹n Cã tÊt c¶ : . b¹n? Bµi gi¶i Cã tÊt c¶ lµ : 6+3=9( b¹n ) §¸p sè: 9 b¹nQua 2 bµi to¸n trªn t«i rót ra c¸ch viÕt c©u lêi gi¶i nh sau: LÊy dßng thø 3 cđa phÇn tãm t¾t + thªm ch÷ lµ: VD - C¶ hai b¹n cã lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: T¬ng tù bµi 3 trang118 c©u lêi gi¶i sÏ lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 84 Lun tËp Bµi 1 vµ bµi 2 trang 121 t¬ng tù bµi 1,2,3 trang117.Nhng c©u lêi gi¶i ®ỵc më réng h¬n b»ng c¸ch thªm cơm tõ chØ vÞ trÝ vµo tríc cơm tõ cã tÊt c¶ lµ Cơ thĨ lµ -Bµi 1 tr 121 Trong v ên cã tÊt c¶ lµ: -Bµi 2 tr 121 Trªn t êng cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 85 Lun tËp Bµi 1 trang 122 HS ®äc ®Ị to¸n – ph©n tÝch bµi to¸n ( nh trªn ) §iỊn sè vµo tãm t¾t Vµi ba häc sinh nªu c©u lêi gi¶i kh¸c nhau GV chèt l¹i mét c¸ch tr¶ lêi mÉu: -Sè qu¶ bãng cđa An cã tÊt c¶ lµ:T¬ng tù Bµi 2 trang122- Sè b¹n cđa tỉ em cã lµ:Bµi 3 trang122 - Sè gµ cã tÊt c¶ lµ: Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 9Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 VËy qua 3 bµi tËp trªn häc sinh ®· më réng ®ỵc nhiỊu c¸ch viªt c©u lêi gi¶i kh¸c nhau ,song GV chèt l¹i c¸ch viÕt lêi gi¶i nh sau: Thªm ch÷ Sè+ ®¬n vÞ tÝnh cđa bµi to¸n tríc cơm tõ cã tÊt c¶ lµ nh ë tiÕt 82 ®· lµm . Riªng víi lo¹i bµi mµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi( cm) cÇn thªm ch÷ dµi vµo tríc ch÷ lµ VD cơ thĨ Tãm t¾t §o¹n th¼ng AB : 5cm §o¹n th¼ng BC : 3cm C¶ hai ®o¹n th¼ng : . cm?Bµi gi¶iC¶ hai ®o¹n th¼ng dµi lµ:5+ 3 = 8 ( cm) §¸p sè : 8 cm TiÕt 86 TiÕt 104 HÇu hÕt ®Ịu cã bµi to¸n cã lêi v¨n vËn dơng kiÕn thøc to¸n ®ỵc cung cÊp theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh . Tuy nhiªn, viƯc ph©n tÝch ®Ị- tãm t¾t- gi¶i bµi to¸n ph¶i lu«n lu«n ®ỵc cđng cè duy tr× vµ n©ng dÇn møc ®é. Song c¬ b¶n vÉn lµ c¸c mÉu lêi gi¶i cho c¸c bµi to¸n thªm lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: - Sè ( ®¬n vÞ tÝnh ) + cã tÊt c¶ lµ: - VÞ trÝ ( trong, ngoµi, trªn, díi, .)+ cã tÊt c¶ lµ: - . ®o¹n th¼ng + dµi lµ:TiÕt 105: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n(tiÕp theo) Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mĐ ®em b¸n 3 con gµ. Hái nhµ An cßn l¹i mÊy con gµ?HS ®äc – ph©n tÝch bµi to¸n : +Th«ng tin cho biÕt lµ g×? Cã 9 con gµ. B¸n 3 con gµ. Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 10[...]... 4 = 4( hình ) 15 - 4 = 11 ( hình ) Đáp số: 4 hình tam giác Đáp số: 11 hình tròn. Bài 3 trang 15 1 Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng ? cm 2cm 13 cm Bài giải Sợi dây còn lại dài là: 13 2 = 11 ( cm) Đáp số : 11 cm Tiết 10 8 Luyện tập chung Đây là phần tổng hợp chốt kiến thức của cả 2 dạng toán đơn thêm và bớt ở lớp 1 Bài 1 trang 15 2A, Bài toán : Trong bến có ô tô, có thêm ô tô vào bến. Hỏi ?HS... kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Trªn bê: con? Bài giải Trên bờ có là: 8 -5=3 ( con vịt ) Đáp số: 3 con vịt . Tiết 10 6 Luyện tập Bài 1, 2 ( Tơng tự tiết 10 5 ) Tiết 10 7 Luyện tập Bài 1, 2 ( tơng tự nh trên )Nhng bài 4 trang 15 0 và bài 4 trang1 51 thì lời giải dựa vào dòng thứ 3 của phần tóm tắt bài toán:Số hình tam giác không tô màu là : Số hình tròn không tô màu là: 8 - 4 = 4( hình ) 15 - 4 = 11 (... văn ở lớp 1. Tôi đà đa ra phơng pháp dạy từ dễ đến khó để HS có thể giải toán mà không gặp khó khăn ở b-ớc viết câu lời giải.Tối thiểu HS cã lùc häc trung b×nh u cịng cã thĨ chọn cho mình 1 cách viết đơn giản nhất bằng cụm từ: Có tất cả là: Giaựo vieõn : Quảng Thị Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 13 Saựng kieỏn kinh nghieọm - Lụựp 1 Trên đây là quá trình nghiên cứu , áp dụng kinh nghiệm... mới ph-ơng pháp dạy học nói chung và phơng pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 nói riêng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu thành công về đổi mới phơng pháp dạy Toán và nâng cao hiểu biết cho bản thân trong quá trình dạy học ở Tiểu học. Xin chân thành cảm ơn! Nh Bỡnh , ngày 15 tháng 11 năm 2 011 NHAN XET CUA HOI ẹONG SKKN Ngêi viÕt SKKN TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ BÌNH CHỦ TỊCH Quảng... Trường tiểu học Như Bình 15 Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Lµ mét ngêi giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 và đặc biệt là dạy môn toán, Thực hiện chơng trình đổi mới giáo dục toán học lớp 1 nói riêng ở tiểu học nói chung. Tôi rất trăn trở và suy nghĩ nhiều để học sinh làm sao làm đợc các phép tính cộng, trừ mà việc giải toán có lời văn thì càng khó hơn đối với học sinh lớp 1 nên tôi đi sâu về nghiên... chính của đề tài này. III. THệẽC TRAẽNG VAỉ NGUYEN NHAN : 1. Thực trạng: Trong quá trình giảng dạy ở Tiểu học, đặc biệt dạy lớp 1, tôi nhận thấy hầu nh giáo viên nào cũng phàn nàn khi dạy đến phần giải toán có lời văn ở lớp 1. HS rÊt lóng tóng Giáo viên : Quảng Thị Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 +C©u hái là gì ? Còn lại mấy con gà?GV hớng dẫn HS đọc... 9-3=6( con gà) Đáp số: 6 con gà.Bài 1 trang148Tóm tắtCó :8 con chimBay đi : 2 con chimCòn lại : con chim? Bài giải Số chim còn lại là: 8 - 2 = 6( con chim) Đáp số : 6 con chim.Bài 2 trang 14 9 Tóm tắt Có : 8 quả bóngĐà thả :3 quả bóng Còn lại: quả bóng? Bài giải Số bóng còn lại là : 8 - 3 = 5( quả bóng) Đáp số: 5 quả bóng Bài 3 trang 14 9Tóm tắt Đàn vịt có : 8 conë díi... tô vào bến. Hỏi ?HS quan sát tranhvà hoàn thiện bài toán thêm rồi giải bài toán với câu lời giải có cụm từ có tất cả Giáo viên : Quảng Thị Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 12 Saựng kieỏn kinh nghieọm - Lụựp 1 B, Bài toán : Lúc đầu trên cành có 6 con chim, có con bay đi. Hỏi ? HS quan sát tranh rồi hoàn thiện bài toán bớt và giải bài toán với câu lời giải có cụm từ còn lại Lúc này... học sinh làm sao làm đợc các phép tính cộng, trừ mà việc giải toán có lời văn thì càng khó hơn đối với học sinh lớp 1 nên tôi đi sâu về nghiên cứu dạy giải toán có lời văn ở lớp 1. II. NOI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : 1. C¬ së lý ln: Khả năng giải toán có lời văn chính là phản ánh năng lực vận dụng kiến thức của học sinh. Học sinh hiểu về mặt nội dung kiến thức toán học vận dụng vào giải toán... diễn đạt, tích cực góp phần phát triển t duy cho học sinh tiểu học. Đó là nguyên nhân chính mà tôi chọn đề tài nghiên cứu: Phơng pháp dạy toán có lời văn cho học sinh lớp 1. 2.Cơ sở thực tiễn Đối với trẻ là học sinh lớp 1, môn toán tuy có dễ nhng để học sinh đọc-hiểu bài toán có lời văn quả không dễ dàng, vả lại việc viết lên một câu lời giải phù hợp với câu hỏi của bài toán cũng là vấn đề . sốHS viÕt ®óng c¶ 3 bíc trªn1 2008-2009 1D 29 17 em 24 em 25 em 20 em2 2009-2 010 1D 29 19 em 25 em 26 em 24 em3 2 010 -2 011 1D 29 24 em 27 em 28 em 28 em. T¬ng tù bµi 3 trang 118 c©u lêi gi¶i sÏ lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 84 Lun tËp Bµi 1 vµ bµi 2 trang 12 1 t¬ng tù bµi 1, 2,3 trang 117 .Nhng c©u lêi gi¶i
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc, Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc, , LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

Hình ảnh liên quan

Mức độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I các bài toán đợc giới thiệu ở mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính - Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

c.

độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I các bài toán đợc giới thiệu ở mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính Xem tại trang 4 của tài liệu.