quy-trinh-tham-dinh-gia-bat-dong-san.pdf

30 3.4K 7
quy-trinh-tham-dinh-gia-bat-dong-san.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu chia sẻ quy trình thẩm định giá bất động sản.

+ IIiilTlin ÌIlÌ ot it Ung sa Th.S Nguyén Van Truyén — B6 Tài Giới thiệu Quy trinh DG Khai niém: Quy trình định giá kế hoạch hành động có trật tự logic, bố cục phù hợp với quy tắc bản, giúp cho thẩm định viên giá đưa kết luận vững ước tính giá trị tài sản có sở tin cậy Giới thiệu Áp dụng để (mục đích): vPhát triển ý tưởng để đến kết luận giá trị thị trường Cung cấp khuôn mẫu để nghiên cứu thị trường, phân tích số liệu áp dụng kỹ thuật ĐG cần thiết v Là công cụ để thẩm định viên khách hàng kiểm tra kết định giá Giới thiệu Các bước tổng quát sau: Xác định vấn đề Lên kế hoạch định giá Thu thập thơng tin mơ tả BĐS Phân tích thông tin Xác định giá trị tài sàn cần định giá Lập báo cáo, hỗ sơ chứng thư kết định giá Bước 1: Xác định vấn đề Bao gồm công việc: a Xác na Xác a Mục na Xác định định định đích định khách hàng người sử dụng kết giá bất động sản cân định giá định giá loại giá trị cân tìm kiếm na Xác định ngày có hiệu lực ý kiến định giá na Xác định điêu kiện/giả thiết liên quan Xác định khách hàng người sử dung két qua tham dinh gia = Khach hang: Là người có quan hệ với thẩm định viễn thẩm định giá thông qua hợp đồng thẩm định giá „ Bên thứ ba liên quan đến sử dụng kết thẩm định giả người sử dụng báo cáo kết thâm định giá „ Khách hàng người định bên thứ ba liên quan Xác định đặc trưng bất động sản cần định giá = Vị trí mồ tả đặc trưng vật chất, pháp lý BĐS; „ Các quyền quyền lợi cần định giá (quyên sở hữu, quyên sử dụng lâu dài hay có thời hạn); =» Danh mục động sản, thiết bị thương mại kèm theo „ Những hạn chế sử dụng đất + Xác định mục đích định giá „ Khách hàng sử dụng kết định giả cho mục đích (để xác định giá mua bán; xác định khoản cho vay chấp; góp vốn, v.v.)? =m Mục đích định giá phải xác định thời điểm tiếp nhận công việc định giá phải ghi rõ Hợp đồng „ Là sở để xác định định giá đưa ý kiến loại giá trị nào? 4 Xac dinh loai gia tri can tim kiém „ Mỗi định giá bất động sản thường chi nhằm xác định loại giá trị định (giá tri thị trường hay giả trị phi thị trường: giá trị dau tu, gia tri su’ dung); = Phải giải thích loại giá trị tài sản cân xác định; = Phải bao đảm loại hình giá trị lựa chọn để định giả phải phủ hợp với mục đích định giả Xác định ngày có hiệu lực kết luận giá trị „ Kết luận gia trị tài sản có hiệu lực thời điểm cụ thể: - Hiện - Quá khứ (dùng để đánh thuế, bảo hiểm, xét xử) - Tương lai „ Phải báo cáo rõ 02 thời điểm: thời điểm có hiệu lực, thời điểm báo cáo định giá Thu thập số liệu SỐ liệu bất động sản so sánh - Dac tinh vé mat vat chat va phap ly - Ngay ban, gia ban, chi phi va khau hao, chi phi va thu nhap, ty lệ vốn hóa - Các điêu kiên thị trường tài chính, tín dụng tải suất, điều khoản vay, v.v.) anh ưởng đến giá trị tài sản - SỐ liệu cung cau tai sản so sánh: + Cung: + Cau: + Bước 4: Phân tích số liệu œ Phân tích thơng tin từ khảo sát trường bất động sản œ Phân tích thị trường œ Phần tích vê khách hàng tiêm nẵng œ Phân tích sử dụng tốt nhất, tối ưu Phân tích thơng tin từ khảo sát trường So sánh, đổi chiếu số liệu khảo sát thực tế số liệu mà khách hàng cung cấp để đảm bảo tính chuẩn xác số liệu; Phần tích, lựa chọn bất động sản phù hợp nhất, so sánh tốt nhất; Phân tích, đánh giá đặc điểm khác biệt BĐS cần định giá với BĐS so sánh a Phân tích thị trường Là việc nghiên cứu, phân tích đặc trưng thị trường cung cầu loại bất động sản cần thâm định giá 5= Phân tích chất hành vi ứng xử người tham gia thị trường: Phân tích cung cầu loại BĐS cần định giá « Xu hướng cung-cầu thị trường | Phân tích xu hướng cung cầu „ Những xu hướng tăng giàm nguồn cung, tăng giảm nhu cầu tài sản tương tự có thị trường „ Ảnh hưởng xu hướng đến giá trị tài sản thâm định giá

Ngày đăng: 13/08/2012, 14:32

Hình ảnh liên quan

-_ Tỉnh hình dân số và việc làm - quy-trinh-tham-dinh-gia-bat-dong-san.pdf

nh.

hình dân số và việc làm Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan