0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

CÓ thể áp dụng một hay nhiêu phương pháp thẩm định giá

Một phần của tài liệu QUY-TRINH-THAM-DINH-GIA-BAT-DONG-SAN.PDF (Trang 26 -29 )

1. Lựa chọn phương pháp định giá bât động sản - Tuy thuộc vào mục đích, qui mô của các cuộc - Tuy thuộc vào mục đích, qui mô của các cuộc

định giá và loại bất động sản cần định giá

- Thẩm định viên phải cân nhắc tính hợp lý của mỗi phương pháp thẩm định giá, thuận lợi và mỗi phương pháp thẩm định giá, thuận lợi và hạn chế của chúng

- CÓ thể áp dụng một hay nhiêu phương pháp thẩm định giá thẩm định giá

Phương pháp Thủ tục Áp dụng thích hợp với

ảnh giá Dựa trên cơ sở những bằng

chứng trực tiếp vê giá bán

BĐS có thể so sánh được

Những bất động sản có nhiêu bất

động sản tương tự (có thể so sánh được) được mua bán chuyển

nhượng

Chi phí Dựa trên cơ sở chỉ phí tái tạo | Những bất động sản mà ít có bất hoặc chi phí thay thế công động sản tương tự được mua bán trình xây dựng và không có số liệu vê thu nhập Thu nhập Dựa trên cơ sở giá trị hiện tại | Những bất động sản tạo ra thu

của những thu nhập (lợi ích) | nhập, ví dụ: văn phòng cho thuê, kỳ vọng mà bất động sản tạo | cửa hàng bán lẻ.

ra cho người chủ trong tương

lai

Lợi nhuận Dựa trên cơ sở lợi nhuận từ | Bất động sản mà có một số yếu tố các hoạt động trên bất động | độc quyên mà ít được mua bán, sản chuyển nhượng, ví dụ cửa hàng

xăng dầu

Thặng dư

Dựa trên cơ sở tổng giá trị phát triển và chi phí đầu tư

phát triển

Đất có tiềm năng đầu tư phát triển

2. Thống nhất các mức giá chỉ dẫn khác

#—

„ Khi áp dụng một hoác nhiêu phương pháp thẩm định giá và mỗi phương pháp cho ra

những kết quả ước tính (mức giá chỉ dẫn) khác

nhau

Quá trình điều hòa các mức giá chỉ dẫn khác

nhau để đi đến một mức giá duy nhất được gọi


$ Thống nhất các mức giá ....

„ Các tiêu chí cho phép thẩm định viên hình

Một phần của tài liệu QUY-TRINH-THAM-DINH-GIA-BAT-DONG-SAN.PDF (Trang 26 -29 )

×