0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Hệ cơ " pdf

15 928 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 13:20

  KHỞI ĐỘNG  !" #$% &'() !" *+,-. /0123$ /!456 718 79: 7;<9 7= 7> 7 139 7 5?9 718 79: 7;<9 7= 7> 7 139 7 5?9 97@A90B $C 7 !D 7 ; E # ;F7@5#11G$9?H$0 1F I3 18 # J D9 B 2K H 7 ;D1 # L?79 1#  0 @ : $M 2?N 1O$ P 2F9 ? Q=R 4=RSRT9R?H$R0$U KẾT LUẬN !V!*WVX'Y(Z *+,-[ /!D> /0123$ !V!*WVX'Y(Z [...]...KẾT LUẬN Khi co, sẽ ngắn hơn và chắc hơn Khi duỗi (dãn ra), sẽ dài hơn và mềm hơn Nhờ sự co và duỗi của mà các bộ phận của thể thể cử động được HOẠT ĐỘNG 3 - Nhóm đôi - Cả lớp LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SĂN CHẮC? Chúng ta nên làm gì để ? được săn chắc? -Tập thể dục thể thao - Vận động hàng ngày - Lao động vừa sức... thao - Vận động hàng ngày - Lao động vừa sức - Vui chơi - Ăn uống đầy đủ KẾT LUẬN Các em nên ăn uống đầy đủ, tập thể dục, rèn luyện thân thể hàng ngày để được săn chắc DẶN DÒ Hoàn thành Vở bài tập Tự nhiên hội Bài sau: Làm gì để xương và phát triển tốt . &'() !" *+,-. /01 23$  /!456 718 79: 7;<9 7= 7> 7 13 9 7 5?9 718 79: 7;<9 7= 7> 7 13 9 7 5?9 97@A90B $C. 97@A90B $C 7 !D 7 ; E # ;F7@5#11G$9?H$0 1F I 3  18 # J D9 B 2K H 7 ;D1 # L?79 1#  0 @ : $M 2?N. Q=R 4=RSRT9R?H$R0$U KẾT LUẬN !V!*WVX'Y(Z *+,-[ /!D> /01 23$  !V!*WVX'Y(Z $7R7]^9_7 # _ 7 $ 7 G$ `a
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Hệ cơ " pdf, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 " Hệ cơ " pdf,