0

Giáo án tự chọn môn toán lớp 6 học kì I đợt 1

21 1,794 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 15:53

[...]... 2 31 + ( 312 – x) = 5 31 c) 4 91 – ( x + 83) = 3 36 d) ( 517 – x) + 13 1 = 63 1 - GV yêu cầu hs cả lớp làm b i, sau đó lần = 11 0( 36 + 64 ) = 11 0 .10 0 =11 000 - HS lên bảng trình bày a/ (x – 29) – 11 = 0 x – 29 = 11 x = 40 b/ 2 31 + ( 312 – x) = 5 31 Trang 14 Giáo án Tự chọn 6 Trường THCS Lương Sơn  Phan Quốc Bình Tổ Toán – Lí lượt g i hs lên bảng trình bày B i toán 10 : Tìm số tự nhiên x, biết: a) (7 x – 15 ) :... d/ 12 .53 + 53 .17 2 – 53 84 h/ 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 . 41 = 53( 12 + 17 2 – 84) = 53 .10 0 = 5300 - GV yêu cầu hs cả lớp làm b i, sau đó lần e/ 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 lượt g i hs lên bảng trình bày = 24. 31 + 24.42 + 24.27 = 24( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 h/ 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 . 41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 + 41) = 36 11 0 + 64 11 0 B i 9: Tìm số tự nhiên x, biết a) ( x – 29) – 11 = 0 b) 2 31 +... 215 – 10 0 = 11 5 - HS lên bảng trình bày a/ 3000 :12 5 = (3000.8) : (12 5.8) = 24000 : 10 00 = 24 Trang 12 Giáo án Tự chọn 6 Trường THCS Lương Sơn  Phan Quốc Bình Tổ Toán – Lí b) 710 0 : 25 c) 16 9 : 13 d) 66 0 : 15 GV yêu cầu hs cả lớp làm b i, sau đó lần lượt g i hs lên bảng trình bày b/ 710 0 : 25 = ( 710 0.4) : ( 25 4) = 28400 : 10 0 = 284 c/ 16 9 : 13 = (13 0 + 39) : 13 = 13 0 : 13 + 39 : 13 = 10 + 3 = 13 ... 10 + 3 = 13 d/ 66 0 : 15 = (60 0 + 60 ) : 15 = 60 0 : 15 + 60 : 15 = 40 + 4 = 44 - HS lên bảng trình bày Gi i : a) 13 5 + 360 + 65 + 40 B i 4: Tính nhanh = (13 5 + 65 ) + ( 360 + 40) a) 13 5 + 360 + 65 + 40 = 200 + 400 = 60 0 b) 463 + 318 + 13 7 + 22 b) 463 + 318 + 13 7 + 22 c) 20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30 = ( 463 + 13 7) + ( 318 + 22) - GV yêu cầu hs cả lớp làm b i, sau đó lần = 60 0 +340 = 940 lượt g i hs lên bảng trình... TIỆN - Bảng phụ, thước kẻ III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Luyện tập B i 1: Tính nhanh a) 36 19 + 36 81 b) 13 57 + 87 57 c) 39 47 – 39 17 d) 12 .53 + 53 .17 2 – 53 84 e ) 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 - HS lên bảng trình bày a/ 36. 19 + 36. 81 = 36 ( 19 + 81) = 36. 10 0 = 360 0 b/ 13 57 + 87 57 = 57 (13 + 87) = 57 .10 0 = 5700 c/ 39.47 – 39 17 = 39 (47 – 17 ) = 39 30 = 11 70... a 81 + 243 + 19 = (89 + 19 ) + 243 = 10 0 + 243 = 343 b. 16 8 + 79 + 13 2 = ( 16 8 + 13 2) + 79 = 300 + 79 = 379 c/ 5.25.2. 16 . 4 = (5.2).(25.4). 16 = 10 10 0 16 = 16 0 0 d 323.47 + 32.53 = 32 (47 + 53) 32 .10 0 = 3200 e ( 26 + 33)+(27 + 32)+(28 + 31) + (29 + 30) = 59 + 59 + 59 + 59 = 59.4 = 2 36 - HS lên bảng trình bày a/ 8.9 = 8.(20 – 1) = 16 0 – 8 = 15 2 b/ 65 .98 = 65 . (10 0 – 2) = 65 00 – 13 0 = 63 70 c/ 213 – 98 = ( 213 ... (5.2).(25.4). 16 9 = 10 10 0 16 9 = 16 9 000 c/ 36. 17 + 36. 83 = 36 ( 17 + 83) = 36. 10 0 = 360 0 d/ 39.27 – 39 17 = 39 (27 – 17 ) = 39 10 = 3900 e/ 12 .53 + 53 .17 2 – 53 84 - GV yêu cầu hs cả lớp làm b i, sau đó lần = 53( 12 + 17 2 – 84) lượt g i hs lên bảng trình bày = 53 .10 0 = 5300 B i 2: Tìm số tự nhiên x, biết: - HS lên bảng trình bày a) 7 x – 12 = 2 a/ 7 x – 12 = 2 b) 12 .( x +37) = 504 7.x = 14 2 4 c) 88 – 3.(7... chia 2 luỹ thừa cùng cơ số − Rèn kó năng tìm x, vẽ hình II PHƯƠNG TIỆN - Bảng phụ, thước kẻ III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Luyện tập B i 1: Tính nhanh a) 268 + 79 + 13 2 b) 5.25.2. 16 9 .4 c) 36 17 + 36 83 d) 39 27 – 39 17 e) 12 .53 + 53 .17 2 – 53 84 - HS lên bảng trình bày a/ 268 + 79 + 13 2 = ( 268 + 13 2) + 79 = 400 + 79 = 479 b/ 5.25.2. 16 9 .4 = (5.2).(25.4). 16 9 = 10 ... + 4) 25 e) 84 50 = 10 0 25 + 4 25 f) 15 16 12 5 = 2500 + 10 0 = 260 0 - GV yêu cầu hs cả lớp làm b i, sau đó lần d/ 38 2002 = 38.( 2000 + 2) lượt g i hs lên bảng trình bày = 38 2000 + 38 2 = 760 00 + 76 = 760 76 e/ 84 50 = ( 84 : 2) ( 50 2) = 42 10 0 = 4200 e/ 15 16 12 5 = 15 ( 2 8) 12 5 = (15 .2) ( 8 12 5) = 30 10 00 = 30000 Hoạt động 2: Hướng dẫn về nhà Trang 13 Giáo án Tự chọn 6 Trường THCS Lương.. .Giáo án Tự chọn 6 Trường THCS Lương Sơn  Phan Quốc Bình Tổ Toán – Lí b/ Viết tên giao i m B i 4: Cho 3 đường thẳng Vẽ hình a/ Chúng có 1 giao i m b/ Chúng có 3 giao i m c/ Chúng không có giao i m B i 5: Vẽ bốn đường thẳng Vẽ hình a/ Chúng có 1 giao i m b/ Chúng có 4 giao i m c/ Chúng có 6 giao i m Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà Xem l i các b i tập đã làm . 8.27.3 = 24. 31 + 24.42 + 24.27 = 24( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 h/ 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 . 41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 + 41) = 36 . 11 0 + 64 . 11 0 = 11 0( 36 + 64 ) = 11 0 .10 0 =11 000 - HS lên. dẫn về nhà b/ 710 0 : 25 = ( 710 0.4) : ( 25 .4) = 28400 : 10 0 = 284 c/ 16 9 : 13 = (13 0 + 39) : 13 = 13 0 : 13 + 39 : 13 = 10 + 3 = 13 d/ 66 0 : 15 = (60 0 + 60 ) : 15 = 60 0 : 15 + 60 : 15 = 40 + 4. 11 = 0 x – 29 = 11 x = 40 b/ 2 31 + ( 312 – x) = 5 31 Trang 14 Trường THCS Lương Sơn Giáo án Tự chọn 6 Tổ Toán – Lí  Phan Quốc Bình lượt g i hs lên bảng trình bày B i toán 10 : Tìm số tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn môn toán lớp 6 học kì I đợt 1, Giáo án tự chọn môn toán lớp 6 học kì I đợt 1,