0

Bài giảng chuyên đề Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh

23 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:17

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GV LÊ THỊ HẠNH TÀI LIỆU THAM KHẢO ********* Trần Kim Dung, giáo trình QTNNL, NXB thống kê – 2006  Ts Nguyễn Ngọc Quân Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007  Một số tài liệu tham khảo khác  Ts MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ  Hiểu khái niệm mục đích đào tạo phát triển  Phân loại hình thức đào tạo  Tiến trình đào tạo phát triển  Đánh giá hiệu đào tạo 1 KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo: trình hoạch định tổ chức nhằm trang bị / nâng cao kiến thức kỹ cụ thể cho nhân viên nhằm nâng cao hiệu làm việc  Phát triển: trình chuẩn bị bồi dưỡng lực cần thiết cho tổ chức tương lai LỢI ÍCH  Đối với cá nhân: − Thỏa mãn nhu cầu học tập − Thay đổi hành vi nghề nghiệp − Tăng hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp LỢI ÍCH  Đối với doanh nghiệp: − Tăng hiệu công việc: tăng suất, chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí, − Duy trì nâng cao chất lượng NNL, tăng lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp thị trường − Tăng khả thích ứng với thay đổi môi trường BẤT LỢI − Tốn chi phí (thuê giảng viên, sở, thiết bị, tài liệu, ) − Gián đọan công việc − Khó lựa chọn người hướng dẫn, phương pháp đánh giá hiệu đào tạo, − Nhân viên đào tạo chuyển nơi làm việc 2.PHÂN BIỆT GIỮA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO Đáp ứng nhu cầu công việc Áp dụng cho nhân viên yếu kỹ Khắc phục vấn đề Ngắn hạn PHÁT TRIỂN Đáp ứng nhu cầu công việc tương lai Áp dụng cho cá nhân, nhóm tổ chức Chuẩn bị cho thay đổi tương lai Dài hạn Mang tính bắt buộc Mang tính tự nguyện QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÀO TẠO: Bước 1: Xác định nhu cầu, mục tiêu đào tạo Bước 2: Lập kế hoạch đào tạo Bước 3: Tiến hành đào tạo Bước 4: Đánh giá đào tạo 3.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU & MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  Đào        tạo nào? Mở rộng cấu chiến lược kinh doanh công ty Nhân viên thiếu kỹ năng, trình độ Kết thực công việc nhân viên Áp dụng kỹ thuât, công nghệ Thăng chức thuyên chuyển NV sang vị trí Tuyển nhân Áp dụng thời kỳ tái đào tạo cho nhân viên 3.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU & MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  Phương thức xác định nhu cầu đào tạo?  Trao đổi với quản lý phận  Giám sát tình hình họat động nhân viên  Phỏng vấn  Dùng phiếu điều tra  Phân tích vấn đề nhóm  Phân tích báo cáo/ ghi chép kết thực công việc 3.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU & MỤC TIÊU ĐÀO TẠO(tt) Xác định mục tiêu đào tạo?   Nhân viên tiếp thu kiến thức kỹ gì?  Cơng việc nhân viên cải tiến sao?  Xác định dựa tiêu chí 5W+1H?  Chất lượng NNL hiệu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp? 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Phân loại hình thức đào tạo:  Theo định hướng đào tạo  Theo mục đích đào tạo  Theo tổ chức hình thức đào tạo  Theo địa điểm nơi đào tạo  Theo đối tượng học viên 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  Chọn phương thức đào tạo:  Đào tạo chỗ  Đào tạo tập trung 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO TẠI CHỖ Nhân viên tham gia khóa học ngắn hạn, tổ chức doanh nghiệp, nắm bắt công việc kỹ làm việc  Phương pháp: minh họa, kèm cặp, đỡ đầu, luân chuyển công việc,  Ưu điểm: chi phí thấp, phù hợp đào tạo cho nhân viên mới, thuyên chuyển công việc, tạo sản phẩm,  Nhược điểm: nhân viên bị chi phối, không tập trung vào công việc 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO TẬP TRUNG Nhân viên tham gia khóa học dài hạn, nhằm nâng cao chuyên môn trang bị kiến thức  Phương pháp: thuyết trình/ hội thảo, thảo luận nhóm, cử đào tạo, đào tạo từ xa, mơ phỏng, giải tình huống,  Ưu điểm: người học không bị chi phối công việc, nhân viên có động lực học tập tốt  Nhược điểm: Chi phí cao, gián đọan cơng việc 3.3 THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Tổ chức đào tạo theo kế hoạch đề Thường xuyên theo dõi tiến độ thực đưa điều chỉnh kế hoạch cần thiết 3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO:  Đánh giá hiệu đào tạo thông qua:  Bảng khảo sát người học  Kiểm tra khóa học  So sánh hiệu làm việc nhân viên trước sau đào tạo  Đề nghị cấp đánh giá kết làm việc nhân viên 3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO  Phân tích chi phí lợi ích: Hiệu đào tạo = Giá trị gia tăng đào tạo Tổng chi phí đào tạo  Giá trị gia tăng đào tạo: tăng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm  Tổng chi phí đào tạo: Thuê giáo viên, địa điểm, thiết bị, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP: Giúp cho người khám phá khả cá nhân họ để có lựa chọn nghề nghiệp đắn chương trình đào tạo phù hợp Xác định cơng việc u cầu Tìm hiều khiếu & Nguyện vọng cá nhân Đưa Chương trình Hỗ trợ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP: Xác định yêu cầu công việc:  Công việc quản trị  Công việc kỹ thuật  Công việc bán hàng/ Marketing  Công việc nghiệp vụ  Công việc quan hệ khách hàng, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP: Tìm hiểu khiếu cá nhân:  Khả giao tiếp  Khả đàm phán  Khả phân tích  Khả kỹ thuật  Khả nghiên cứu  Khả viết lách  Khả ngoại ngữ, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP: Chương trình hỗ trợ:       Hội thảo cố vấn nghề nghiệp Phổ biến thông tin công việc Phản hồi cho nhân viên lực làm việc hướng phát triển nghề nghiệp Đặt tiêu chuẩn hướng dẫn thực Luân chuyên nhân viên Khuyến khích hội học tập ngồi cơng ty, *THE END*
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chuyên đề Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh,