0

Tìm CTPT PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

30 4,215 5
  • Tìm CTPT PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 22:47

Tìm CTPT PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơII.2 – BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBONII.2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HYDROCACNONII.2.1.1 Phương pháp khối lượng hay % khối lượng.1) Phương pháp giải :Bước 1 : Tìm MA : tùy theo giả thiết đề bài cho mà sử dụng các cách tính sau để tìm MA Tìm MA dựa trên các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản. Có nhiều cách để tìm khối lượng phân tử, tùy từng giả thiết đề bài cho mà dùng cách tính thích hợp.1. Dựa vào khối lượng riêng DA (đktc) ⇒MA = 22,4 . DA với DA đơn vị g/l2. Dựa vào tỉ khối hơi của chất hữu cơ A MA = MB . dA/B MA = 29 . dA/KK3. Dựa vào khối lượng (mA ) của một thể tích VA khí A ở đktc MA = (22,4 . mA)/ VA mA: khối lượng khí A chiếm thể tích VA ở đktc4. Dựa vào biểu thức phương trình Mendeleep – Claperon: Cho mA (g) chất hữu cơ A hóa hơi chiếm thể tích VA (l) ở nhiệt độ T (oK) áp suất P(atm) PV = nRT ⇒ pVmRTM = (R = 0,082 atm/ oKmol)5. Dựa vào định luật Avogadro: Định luật: Ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất, mọi thể tích khí bằng nhau đều chứa cùng một số phân tử khí. VA = VB => nA = nB ⇒BBAAMmMm= => MA = mABBmMSVTH : Phan Thị Thùy49Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơBước 2 : Đặt CTPT chất A: CxHy Xác định thành phần các nguyên tố trong hydrocacbon. Cách 1 :Dùng khi đề bài -Không cho khối lượng hydrocacbon đem đốt cháy -Tính được mC, mH từ mCO2, mH2O ∗ Tính khối lượng các nguyên tố có trong A mA (g) chất A. - Xác định C: 22,4V12.n.1244m12. )CO (trong mC A) (trong mCCO2CO2CO22==== - Xác định H OHOOHnn222.218m22.1 H2O) (trong mH A) mH(trongH==== - Xác định mA ⇒ mA = mH + mA * Xác định CTPT chất hữu cơ A: CxHy Dựa trên CTTQ chất hữu cơ A: CxHy ;12.mm.MxmMmym12ACAAAHCx==>== AHAmm.M y = Cách 2 : Khi đề bài cho biết thành phần % các nguyên tố trong hỗn hợp * Dùng công thức sau: 12.100C.%Mx100%M%HyC %12AAx==>== ; 100H.%M yA= ⇒ CTPT A. Cách 3 : * Tìm CTĐG nhất => CTN => CTPT A β:α1m:12my:xHC== hoặc β:α1%H:12%Cy:x == - CTĐG nhất : CαHβ => CTTN : (CαHβ)n - Xác định n: biện luận từ CTTN để suy ra CTPT đúng của A : y ≤ 2x + 2; y chẵn, nguyên dương ; x ≥ 1, nguyên dương.⇒ Từ đó xác định được CTPT đúng của chất hữu cơ A.Lưu ý: Khi bài tóan yêu cầu xác định CTĐG nhất của chất hữu cơ A (hay CTN của A) hoặc khi đề không cho dữ kiện để tìm MA thì ta nên làm theo cách trên.2) Các ví dụ :Ví dụ 1 :SVTH : Phan Thị Thùy50Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ Một hydrocacbon A có thành phần nguyên tố: % C = 84,21; %H = 15,79; Tỉ khối hơi đối với không khí bằng dA/KK = 3,93. Xác định CTPT của AGIẢIBước 1: Tính MA: Biết dA/KK => MA = MKK. dA/KK = 29.3,93 = 114Bước 2 : Đặt A : CxHy 100M%Hy%C12xA==  812.100114.84,2112.100.%CMxA=== 181.100114.15,791.100.%HMyA===Suy ra CTPT A: C8H18 Ví dụ 2 : Một hydrocacbon A ở thể khí có thể tích gấp 4 lần thể tích của lưu huỳnh đioxit có khối lượng tương đương trong cùng điều kiện. Sản phẩm cháy của A dẫn qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 1g kết tủa đồng thời khối lượng bình tăng 0,8g. Tìm CTPT A.GIẢI* Tìm MA : 1VA = 4VSO2(ở cùng điều kiện ) ⇒nA = 4nSO2 ⇒222414SOASOSOAAMMMmMm=⇒= (A SO2 có khối lượng tương đương nhau) ⇒164644MM2SOA===Cách 1 : giải theo phương pháp khối lượng hay % khối lượng : Đặt A : CxHyBình đựng Ca(OH)2 hấp thụ CO2 H2OCa(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O m↓ = mCaCO3 = 1g nCO2 = nCaCO3 = 1/100= 0,01mol ⇒nC = nCO2 = 0,01mol ⇒mC = 12.0,01=0,12g mCO2 = 0,01.44 = 0,44gmbình = mCO2 + mH2O ⇒mH2O = 0,8-0,44 = 0,36g gmmOHH04,01836,021822===ĐLBT khối lượng (A) :mA = mC + mH = 0,12 +0,04 = 0,16SVTH : Phan Thị Thùy51Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ Ta có 116,0.1212,0.1612.mm.MxmMmym12ACAAAHCx====>== 416,004,0.16mm.M yAHA=== Vậy CTPT A : CH4Cách 2 : Biện luận dựa vào điều kiện y ≤ 2x + 2; y chẵn, nguyên dương ; x ≥ 1, nguyên ⇒ x =1 y = 4 CTPT A.Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,64g một hydrocacbon A thu được 4,032 lít CO2 (đktc). Tìm CTPT A?GIẢI* Tìm thành phần các nguyên tố :mC (trong A) = mC (trong CO2) = (4,032/ 22,4)*12 = 2,16gmH = mA – mC = 2,64 – 2,16 = 0,48gCHmm 2,16 0,48x:y= : = : =3:812 1 12 1⇒ CTN : C3H8 ⇒ CTTN : (C3H8)nBiện luận : Số H ≤ 2 số C +2 ⇒ 8n ≤ 6n + 2 ⇒ n ≤ 1 mà n nguyên dương ⇒n = 1CTPT A : C3H8II.2.1.2) Phương pháp dựa vào phản ứng cháy: Dấu hiệu nhận biết bài toán dạng này : đề bài đốt cháy một chất hữu cơ có đề cập đến khối lượng chất đem đốt hoặc khối lượng các chất sản phẩm (CO2, H2O) một cách trực tiếp hoặc gián tiếp (tức tìm được khối lượng CO2, H2O sau một số phản ứng trung gian). 1) Phương pháp giải :Bước 1 : Tính MA (ở phần II.2.1.1)Bước 2 : Đặt A : CxHy * Viết phương trình phản ứng cháy. OH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++MA(g) 44x 9ymA(g) mCO2 mH2O * Lập tỉ lệ để tính x,y OHCOAA22m9ym44xmM== hoặc 2puA O CO2 H2Oy yx+1 x4 2= = =n n n nSVTH : Phan Thị Thùy52Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ AOHAACOA9m.mMy,44m.mMx22== * Từ đó suy ra CTPT AMột số lưu ý:1) Nếu đề bài cho: oxi hóa hòan tòan một chất hữu cơ A thì có nghĩa là đốt cháy hòan tòan chất hữu cơ A thành CO2 H2O 2) Oxi hóa chất hữu cơ A bằng CuO thì khối lượng oxy tham gia phản ứng đúng bằng độ giảm khối lượng a(g)của bình đựng CuO sau phản ứng oxi hóa. Thông thường trong bài toán cho lượng oxi tham gia phản ứng cháy, để tìm khối lượng chất hữu cơ A nên chú ý đến định luật bảo toàn khối lượng mA + a = mCO2 + mH2O 3) Sản phẩm cháy (CO2, H2O) thường được cho qua các bình các chất hấp thụ chúng.4) Bình đựng CaCl2 (khan), CuSO4 (khan), H2SO4 đặc, P2O5, dung dịch kiềm, … hấp thụ nước. Bình đựng các dung dịch kiềm…hấp thụ CO2. Bình đựng P trắng hấp thụ O2.5) Độ tăng khối lượng các bình chính là khối lượng các chất mà bình đã hấp thụ.6) Nếu bài toán cho CO2 phản ứng với dung dịch kiềm thì nên chú ý đến muối tạo thành để xác định chính xác lượng CO2.7) Viết phương trình phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ với oxy nên để oxy lại cân bằng sau từ vế sau đến vế trước. Các nguyên tố còn lại nên cân bằng trước, từ vế trước ra vế sau phương trình phản ứng.2) Bài tập ví dụ :Ví dụ 1 : Đốt hoàn toàn 0,58g một hydrocacbon A được 1,76g CO2 0,9g H2O. Biết A có khối lượng riêng DA ≅ 2,59g/l. Tìm CTPT ATóm tắt : 0,58g X + O2 → (1,76g CO2; 0,9 g H2O) DA ≅ 2,59g/l. Tìm CTPT A?GIẢI :* Tìm MA : Biết DA => MA = 22,4.2,59 ≅ 58* Viết phương trình phản ứng cháy, lập tỉ lệ để tìm x,yOH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++MA(g) 44x 9ymA(g) mCO2 mH2OSVTH : Phan Thị Thùy53Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ OHCOAA22m9ym44xmM=== 0,99y1,7644x0,5858== ⇒ x = 4 y =10Vậy CTPT A : C4H10Ví dụ 2 : Khi đốt cháy hòan tòan 0,42 g một Hydrocacbon X thu tòan bộ sản phẩm qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư. Kết quả, bình 1 tăng 0,54 g; bình 2 tăng 1,32 g. Biết rằng khi hóa hơi 0,42 g X chiếm thể tích bằng thể tích của 1,192 g O2 ở cùng điều kiện. Tìm CTPT của XTóm tắt đề: 0,42g X (CxHy)+O2CO2H2OBình 1ñöïng ddH2SO4 ñ-H2O, m1=0,54gCO2Bình 2 ñöïng KOHdö-CO2, m2=1,32g Tìm CTPT X?GIẢI * Tính MX : 0,42g X có VX = VO2 của 0,192g O2 (cùng điều kiện) => nX = nO2 => 2OO2XXMmMm= => 700,1920,42.32m.MmM22OOXX=== * Gọi X : CxHy OH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++MX 44x 9y (g)0,42 mCO2 mH2O (g) Ta có : H2OCO2XXm9ym44xmM== (1)Đề bài cho khối lượng CO2, H2O gián tiếp qua các phản ứng trung gian ta phải tìm khối lượng CO2, H2O * Tìm mCO2, mH2O : - Bình 1 đựng dd H2SO4 đ sẽ hấp thụ H2O do đó độ tăng khối lượng bình 1 chính là khối lượng của H2O : m1 = mH2O=0,54g (2) - Bình 2 đựng dd KOH dư sẽ hấp thụ CO2 do đó độ tăng khối lượng bình 2 chính là khối lượng của CO2 : m2 = mCO2 =1,32g (3)SVTH : Phan Thị Thùy54Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ(1), (2), (3) ⇒ 0,549y1,3244x0,4270== ⇒ x = 5 y = 10Vậy CTPT X : C5H10 (M = 70đvC)II.2.1.3 Phương pháp thể tích (phương pháp khí nhiên kế): Phạm vi ứng dụng : Dùng để xác định CTPT của các chất hữu cơ ở thể khí hay ở thể lỏng dễ bay hơi. Cơ sở khoa học của phương pháp : Trong một phương trình phản ứng có các chất khí tham gia tạo thành (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) hệ số đặt trước công thức của các chất không những cho biết tỉ lệ số mol mà còn cho biết tỉ lệ thể tích của chúng.1) Phương pháp giảiBước 1 : Tính thể tích các khí VA, VO2, VCO2, VH2O (hơi)…Bước 2 : Viết cân bằng các phương trình phản ứng cháy của hydrocacbon A dưới dạng CTTQ CxHyBước 3 : Lập các tỉ lệ thể tích để tính x,yOH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++1(l) +4yx(l) x(l) 2y(l)VA(l) VO2 (l) VCO2 (l) VH2O (hơi)(l) OHCOÒA222V2yVxV4yxV1==+= hay OHCOOAnynxnyxn222412==+= ;nnVVxACOACO22==⇒ AOHnn222V2VyAOH==⇒Cách khác : Sau khi thực hiện bước 1 có thể làm theo cách khác:- Lập tỉ lệ thể tích VA: VB : VCO2 : VH2O rồi đưa về tỉ lệ số nguyên tối giản m:n:p:q.- Viết phương trình phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ A dưới dạng: mCxHy + nO2→otpCO2 + qH2O- Dùng định luật bảo toàn nguyên tố để cân bằng phương trình phản ứng cháy sẽ tìm được x y =>CTPT A* Một số lưu ý: - Nếu VCO2 : VH2O = 1:1 => C : H = nC : nH = 1: 2- Nếu đề tóan cho oxy ban đầu dư thì sau khi bật tia lửa điện làm lạnh (ngưng tụ hơi nước) thì trong khí nhiên kế có CO2 O2 còn dư. Bài tóan lý luận theo CxHySVTH : Phan Thị Thùy55Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ- Nếu đề tóan cho VCxHy = VO2 thì sau khi bật tia lửa điện làm lạnh thì trong khí nhiên kế có CO2 CxHy dư. Bài tóan lý luận theo oxy.- Khi đốt cháy hay oxi hóa hòan toàn một hydrocacbon mà giả thiết không xác định rõ sản phẩm, thì các nguyên tố trong hydrocacbon sẽ chuyển thành oxit bền tương ứng trừ: N2 → khí N2 Halogen → khí X2 hay HX (tùy bài)2. Bài tập ví dụ Ví dụ 1: Trộn 0,5 l hỗn hợp C gồm hydrocacbon A CO2 với 2,5 l O2 rồi cho vào khí nhiên kế đốt cháy thì thu được 3,4 l khí, làm lạnh chỉ còn 1,8 l. Cho hỗn hợp qua tiếp dung dịch KOH (đặc) chỉ còn 0,5 l khí. Các V khí đo cùng điều kiện. Tìm CTPT của hydrocacbon A.Tóm tắt đề : CxHy : a (l)Gọi 0,5 l hỗn hợp CO2 : b (l)0,5l hỗn hợp + 2,5l O2 ñoátCO2 ,O2 dư,H2O ll(- H2O)CO2,O2dư KOHñ(- CO2)O2 dưGIẢI :* O2 dư , bài tóan lý luận theo Hydrocacbon AOH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++ a a+4yx ax a2y (lít)CO2 → CO2 b b (lít)Ta có Vhh = a + b = 0,5 (1) VCO2 = ax + b = 1,8 – 0,5 = 1,3 (2) VH2O = a2y = 3,4 – 1,8 = 1,6 (3) VO2 dư = 2,5 - a+4yx = 0,5 ⇒ ax + a4y = 2 (4)⇒ ax + 3,2/4 = 2 ⇒ ax = 1,2 (5)(2), (3) VCO2 = b = 0,1 Vhh = a + b = 0,5 ⇒ a = 0,4⇒ x = ax /a = 3 SVTH : Phan Thị Thùy56Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cơ Vũ Thị Thơ⇒ y = ay/a = 8 Vậy CTPT của A là C3H8 Ví dụ 2 : Trộn 12 cm3 một hydrocacbon A ở thể khí với 60 cm3 oxi (lấy dư) rồi đốt cháy. Sau khi làm lạnh để nước ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48 cm3, trong đó có 24cm3 bị hấp thụ bởi KOH, phần còn lại bị hấp thụ bởi P. Tìm CTPT của A (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất)Tóm tắt : 12cm3 CxHy60cm3 O2 (dư)đốtCO2H2OO2dưlàm lạnh-H2OCO2O2 dư(V=48cm3)24cm3 khí bò hấp thụ bởi KOHkhí còn lại bò hấp thụ bởi P(- CO2)(-O2)GIẢI :* Tính các V:VCO2 = 24cm3VO2 dư = 48 – 24 = 24cm3 ⇒ VO2 pứ = 60 – 24 = 36 cm3* Tìm CTPT :Cách 1: Tính trực tiếp từ phương trình phản ứng đốt cháy:OHyxCOOyxHty 222x24C0+→++12 → +4yx12 → 12x (cm3) VCO2 =12x = 24 => x = 2 VO2 dư = 60 – 12+4yx = 24 => y = 4⇒ CTPT của A: C2H4 Cách 2: Lập tỉ lệ thể tíchOHCOOA222V2yVxV4yxV1==+=OH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++1 +4yx x 2y (cm3)12 36 24 (cm3)SVTH : Phan Thị Thùy57Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cơ Vũ Thị Thơ 22COOAVxV4yxV1=+=24x364yx121=+=⇔=> x = 2 y = 4⇒ CTPT của A: C2H4 Cách 3: Nhận xét: đốt 12 cm3 A đã dùng 36 cm3 oxy tạo ra 24 cm3 CO2Suy ra O?H24CO36OH12C22t2yx0+→+ ĐLBT (O): =>O24H24CO36OH12C22t2yx0+→+ ĐLBT (C): 12x = 24 => x = 2 ĐLBT (H) :12y = 48 => y = 4Vậy CTPT của A là C2H4 Ví dụ 3 : Trong một bình kín thể tích 1dm3 có một hỗn hợp đồng thể tích gồm hydrocacbon A O2 ở 133,5 oC, 1 atm. Sau khi bật tia lửa điện đưa về nhiệt độ ban đầu (133,5 oC) thì áp suất trong bình tăng lên 10% so với ban đầu khối lượng nước tạo ra là 0,216 g. Tìm CTPT ATóm tắt : V = 1dm3CxHy(A)O2t=133,5oC,P1=1atmđốtsp cháyV=1dm3t=133,5oC, P2 tăng 10%(lượng H2O tạo ra là 0,216g)GIẢI :Tìm CTPT A? 0,03(mol)133,5)0,082.(2731.1RTPVn1=+==Vì hỗn hợp đồng thể tích nên nA = nO2 = 0,03/2 = 0,015 mol=> CxHy dư, biện luận theo O2 Sau khi đưa về nhiệt độ ban đầu, các khí tạo áp suất có trong bình gồm H2O, CO2, CxHy dư có số mol là : n2 = n1 . P2/P1 = 0,03.110/100 = 0,033 mol nH2O = 0,216/18 = 0,012 molĐLBT khối lượng (O) : nO2 = n CO2 + 1/2n H2O => n CO2 = nO2 – 1/2nH2O = 0,015-0,012/2 = 0,009mol nCxHydư = n2 - nCO2 - nH2O = 0,033-0,012-0,009 =0,012mol =>nCxHyphản ứng = 0,015-0,012 = 0,003 molOH2yxCOO4yxHC22t2yx0+→++SVTH : Phan Thị Thùy58[...]... ThơII.2 – BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBON II.2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HYDROCACNONII.2.1.1 Phương pháp khối lượng hay % khối lượng.1) Phương pháp giải :Bước 1 : Tìm MA : tùy theo giả thiết đề bài cho mà sử dụng các cách tính sau để tìm MA Tìm MA dựa trên các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản. Có nhiều cách để tìm khối lượng phân tử, tùy từng giả thiết đề bài cho mà... hỗn hợp): Là phương pháp chuyển hỗn hợp nhiều giá trị về một giá trị tương đương, nhiều chất về một chất tương đương Đặc điểm Phương pháp giá trị trung bình được dùng nhiều trong hóa hữu cơ khi giải bài tóan về các chất cùng dãy đồng đẳng. Một phần bản chất của giá trị trung bình được đề cập đến ở việc tính phần trăm đơn vị khối lượng hỗn hợp khí trong bài tóan tỉ khối hơi ở chương đầu lớp... CO2 và 1,9125g hơi nước. a) Xác định CTPT các chất hữu cơ. b) Tính %khối lượng các chất. c) Nếu cho lượng CO2 trên vào 100 ml dd KOH 1,3M; Tính CM muối tạo thành.GIẢI Ở bài này, ta dùng phương pháp số nguyên tử H trung bình kết hợp với phương pháp biện luận để giải. a) Xác định CTPT các hydrocacbon : Đặt CTPT 2 hydrocacbon trên : y'xyxHC :BHC:A CTPT trung bình 2 hydrocacbon. .. pháp số C, số H, số liên kết π trung bình (k). Phương pháp giải tương tự như hai phương pháp trên Một số lưu ý:1) Nếu bài cho 2 chất hữu cơ A, B là đồng dẳng liên tiếp thì :m = n + 1 (ở đây n, m là số C trong phân tử A, B)2) Nếu bài cho 2 chất hữu cơ A, B hơn kém nhau k nguyên tử C thì m = n + k.3) Nếu bài cho 2 chất hữu cơ A, B cách nhau k nguyên tử C thì : m = n + (k +1)4) Nếu bài cho anken,... học của phương pháp : Trong một phương trình phản ứng có các chất khí tham gia tạo thành (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) hệ số đặt trước công thức của các chất không những cho biết tỉ lệ số mol mà cịn cho biết tỉ lệ thể tích của chúng.1) Phương pháp giải Bước 1 : Tính thể tích các khí VA, VO2, VCO2, VH2O (hơi)…Bước 2 : Viết cân bằng các phương trình phản ứng cháy của hydrocacbon. .. vì chỉ có k = 0 thì phương trình mới có nghĩa.⇒ a + b = 0,2 an + bm = 0,3Giả sử n < m⇒ n(a+b) < m (a+b)⇒ n <babmna++< m ⇒ n < 5,10,20,3= < mBiện luận tương tự cách trên suy ra CTPT A : CH4 B : C3H8.II.2.2 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBON Bài 1 : Cracking ankan A, người ta thu được một hỗn hợp khí B gồm 2 ankan 2 anken. Tỉ khối... vào điều kiện x, x’, y, y’ thỏa mãn biện luận suy ra giá trị hợp lý của chúng ⇒ CTPT A, B. Phạm vi ứng dụng : Phương pháp giải này ngắn gọn đối với các bài tóan hữu cơ thuộc loại hỗn hợp các đồng đẳng nhất là các đồng đẳng liên tiếp. Tuy nhiên có thể dùng phương pháp này để giải các bài toán hỗn hợp các chất hữu cơ không đồng đẳng cũng rất hiệu quả. Ngồi phương pháp trên cịn có phương pháp số. .. CM(KHCO3) = 7,00,10,07=(M) Bài 6 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ankin (A) ankan (B) có V = 5,6 lít (đkc) được 30,8g CO2 11,7g H2O Xác định CTPT A,B. Tính % A,B. Biết B nhiều hơn A một CGIẢI Ở bài này, đốt cháy hỗn hợp 2 hydrocacbon không phải là đồng đẳng của nhau nên khơng dùng phương pháp trung bình được mà sử dụng phương pháp ghép ẩn số biện luận để giải. Gọi 5,6 l hh :+ba:HC... nhau), có thể thay thế hỗn hợp bằng một chất tương đương, có số mol bằng tổng số mol của hỗn hợp. Công thức của chất tương đương gọi là CTPT trung bình. Phương pháp giải :Bước 1 : Đặt CTPT của hai chất hữu cơ cần tìm rồi suy ra CTPT trung bình của chúng : Đặt A : CxHy ; B : Cx’Hy’ ⇒ CTPTTB : x yC HBước 2 : Viết phương trình phản ứng tổng quát dữ liệu đề bài cho tính y,xBước 3 : biện... định được CTPT A, B. Cách 3 : dựa vào khái niệm dãy đồng đẳng rút ra nhận xét :- Các chất đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng phân tử lập thành một cấp số cộng công sai d = 14.- Có một dãy n số hạng M1, M2, …,Mn lập thành một cấp số cộng công sai d thì ta có :+ Số hạng cuối Mn = M1 + (n-1)d + Tổng số hạng S = 2M1 nM+.n + Tìm M1, …, Mn suy ra các chất Trong một bài toán thường . ThơII.2.1.5 - Phương pháp biện luận1. Dựa vào giới hạn xác định CTPT của một hydrocacbon :- Khi số phương trình đại số thiết lập được ít hơn số ẩn cần tìm, có. suy ra CTPT A : CH4 và B : C3H8.II.2.2 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBONBài 1 : Cracking ankan A, người ta thu được một hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm CTPT PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Tìm CTPT PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Tìm CTPT PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Phương pháp khối lượng hay khối lượng., Phương pháp dựa vào phản ứng cháy:, Bài tập ví dụ Ví dụ 1:, Phương pháp khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp, - Phương pháp biện luận

Từ khóa liên quan