0

Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

1 2,195 1
  • Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 22:47

Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Dd : Dung dịch CTCT : Công thức cấu tạo CTPT : Công thức phân tử CTTB : Công thức trung bình CTĐG : Công thức đơn giản CTTQ : Công thức tổng quát CxHy : Hydrocacbon Ptpứ : Phương trình phản ứng A’s’kt : ánh sáng khuyếch tán Lln : làm lạnh nhanh Xt : xúc tác Bài tập có * : bài tập nâng cao ↓ : Chất kết tủa ↑ : Chất bay hơi ĐLBT : Định luật bảo toàn M : Phân tử lượng n : Số mol m : khối lượng  to : nhiệt độ V : thể tích. k : số liên kết π hoặc vòng của phân tử . CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Dd : Dung dịch CTCT : Công thức cấu tạo CTPT : Công thức phân tử CTTB : Công thức trung. quát CxHy : Hydrocacbon Ptpứ : Phương trình phản ứng A’s’kt : ánh sáng khuyếch tán Lln : làm lạnh nhanh Xt : xúc tác Bài tập có * : bài tập nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT, Các chữ viết tắt trong luận văn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Từ khóa liên quan