0

Quy Trình Xây Dựng Thang, Bảng Lương Theo Phương Pháp Xếp Hạng Và So Sánh Cặp

45 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2023, 11:50

Compensation and BenefitsBáo cáo giữa kỳ môn Tiền Lương và Phúc lợi Đại Học Tôn Đức ThăngPhương pháp xây dựng thang bảng lương bằng các xếp hạng được coi là phương pháp phổ biến nhất, dễ thực hiện, đơn giản. Với phương pháp xây dựng thang bảng lương bằng phương pháp xếp hạng có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ. Thời gian thực hiện nhanh, không đòi hỏi mức lương cạnh tranh quá cao. Nhà quản lý chỉ cần so sánh tính chất đặc thù công việc của các nhân viên với nhau, sau đó xếp hạng tăng dần từ người yếu nhất đến người giỏi nhất hoặc ngược lại.Phương pháp xây dựng thang bảng lương bằng các xếp hạng được coi là phương pháp phổ biến nhất, dễ thực hiện, đơn giản. Với phương pháp xây dựng thang bảng lương bằng phương pháp xếp hạng có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ. Thời gian thực hiện nhanh, không đòi hỏi mức lương cạnh tranh quá cao. Nhà quản lý chỉ cần so sánh tính chất đặc thù công việc của các nhân viên với nhau, sau đó xếp hạng tăng dần từ người yếu nhất đến người giỏi nhất hoặc ngược lại. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC HÀNH GIỮA KỲ MÔN: TIỀN LƢƠNG VÀ PHÚC LỢI ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƢƠNG THEO PHƢƠNG PHÁP XẾP HẠNG VÀ SO SÁNH CẶP Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S HỒNG THỊ THƢƠNG Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm CORONANI Nhóm lớp: Nhóm (Thứ ca 1) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2021 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM CORONANI Mơn: Tiền lƣơng Phúc lợi STT Họ tên (Nhóm trưởng) Mức độ hồn thành - Phân cơng nhiệm vụ, theo dõi Trần Trung Tín Nhiệm vụ MSSV 71901496 tổng hợp 100% - Thiết kế slide edit video - Thực xây dựng thang, bảng Nguyễn Huỳnh Thi 71802471 lương theo phương pháp xếp hạng 100% - Thuyết trình PP xếp hạng - Thực xây dựng thang, bảng Nguyễn Thị Ngọc Hiền Ngô Thị Ngọc Bích 71801416 lương theo phương pháp xếp hạng 100% - Thuyết trình PP so sánh cặp - Thực xây dựng thang, bảng 71802383 lương theo phương pháp xếp hạng 100% - Thực xây dựng thang, bảng Trần Thị Huyền Trân 71800080 lương theo phương pháp so sánh 100% cặp; Viết lời mở đầu báo cáo - Thực xây dựng thang, bảng Nguyễn Ngọc Đức An 71802375 lương theo phương pháp so sánh 100% cặp; Viết sở lý thuyết - Thực xây dựng thang, bảng Nguyễn Thị Tố Yên lương theo phương pháp so sánh 71801539 cặp; Viết kết luận báo cáo - Trình bày hình thức báo cáo 100% MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM CORONANI… …………… ……….………….1 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU .4 LỜI MỞ ĐẦU PHẦN CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHẦN THỰC HÀNH I Thiết kế sở liệu xây dựng thang, bảng lƣơng cho Phòng Nhân Hành theo phƣơng pháp xếp hạng Bước 1-2: Xác định xếp hạng chức danh công việc Bước 3: Phân nhóm chức danh cơng việc 13 Bước 4: Xác định hệ số giãn cách nhóm 13 Bước 5: Xác định số bậc mức giãn bậc .14 Bước 6: Hoàn chỉnh bảng lương (hệ số lương) 15 II Thiết kế sở liệu xây dựng thang, bảng lƣơng cho phịng Nhân Hành theo phƣơng pháp so sánh cặp 19 Bước 1: Xác định hệ thống chức danh công việc 19 Bước 2: Xác định hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến mức lương theo chức danh công việc vai trò chúng 19 Bước 3: Xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố ảnh hưởng đến mức lương .21 Bước 4: Tổng hợp yếu tố để xếp hạng chức danh công việc 32 Bước 5: Phân nhóm chức danh công việc 32 Bước 6: Xác định hệ số giãn cách nhóm 33 Bước 7: Xác định số bậc mức giãn bậc .34 Bước 8: Hoàn chỉnh bảng lương 35 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 40 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng biểu Trang Bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp Bảng 1.1 dụng chức danh thang bảng lương Bảng 1.2 Bảng hệ thống thang bảng lương xếp hạng 16 Bảng 1.3 Bảng hệ thống mức lương theo cấp bậc 17 Bảng 1.4 Bảng hệ thống hệ số lương theo cấp bậc 18 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng xác định tỷ trọng vai trò yếu tố ảnh hưởng đến mức lương theo chức danh công việc Bảng mô tả yếu tố chức danh Bảng xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố Yêu cầu trình độ Bảng xếp hạng chức danh cơng việc theo yếu tố Yêu cầu kinh nghiệm Bảng xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố Tiêu hao thể lực Bảng xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố Môi trường làm việc Bảng tổng hợp yếu tố để xếp hạng chức danh công việc Bảng hệ số lương nhóm chức danh cơng việc Bảng tính lương hồn chỉnh nhóm chức danh cơng việc 20 22 28 29 30 31 32 36 37 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp khơng đón nhận hội phát triển mà cịn đương đầu với nhiều khó khăn thách thức Bên cạnh đó, người lao động yếu tố sống tồn tại, phát triển doanh nghiệp thu nhập tháng đóng vai trị quan trọng với họ Đối với người lao động, tiền lương nguồn thu nhập chính, thường xun, yếu tố để trì sống, tiền lương giúp kích thích người lao động làm việc hiệu quả, gắn bó cống hiến cho công việc Doanh nghiệp lớn hay nhỏ cần có quy chế lương phù hợp để loại bỏ cảm tính đảm bao cơng bằng, minh bạch hợp pháp cho người lao động đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, việc xây dựng thang bảng lương doanh nghiệp điều cần thiết Hiện có nhiều phương pháp để xây dựng thang bảng lương phương pháp xếp hạng, phương pháp chấm điểm, phương pháp so sánh cặp, Nhận thấy phương pháp xếp hạng so sánh cặp hai phương pháp đơn giản, mang tính khách quan, dễ thực hiện, mang lại hiệu cao, giúp ích cho người sử dụng lao động doanh nghiệp lĩnh vực lao động - tiền lương Do đó, nhóm CORONANI định chọn đề tài “Quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp xếp hạng so sánh cặp” Đề tài giúp nhóm hiểu sâu quy trình xây dựng thang bảng lương doanh nghiệp, khác ưu nhược điểm hai phương pháp để phục vụ học tập làm việc sau PHẦN CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Phƣơng pháp xếp hạng 1.1 Khái niệm Phương pháp xây dựng thang bảng lương xếp hạng coi phương pháp phổ biến nhất, dễ thực hiện, đơn giản Với phương pháp xây dựng thang bảng lương phương pháp xếp hạng áp dụng doanh nghiệp nhỏ Thời gian thực nhanh, khơng địi hỏi mức lương cạnh tranh q cao Nhà quản lý cần so sánh tính chất đặc thù công việc nhân viên với nhau, sau xếp hạng tăng dần từ người yếu đến người giỏi ngược lại 1.2 Ƣu nhƣợc điểm phƣơng pháp xếp hạng Ưu điểm Nhược điểm  Áp dụng cho doanh nghiệp  Phương pháp đơn giản, dễ sử nhỏ dụng  Tiêu chí đánh giá chưa chuyên  Rõ ràng tiêu chuẩn đánh giá sâu  Là phương pháp áp dụng  Việc xếp hạng yêu cầu nhiều yếu rộng rãi ứng dụng tố khách quan để tạo nên công II Phƣơng pháp so sánh cặp 2.1 Khái niệm So sánh cặp phương pháp thực cách so sánh tất nhân viên với nhau, cho điểm theo nguyên tắc định Sau có thang điểm cộng lại nhân cho tỉ trọng theo yếu tố với mức độ quan trọng khác Khi tổng hợp, chọn người có số điểm từ cao đến thấp Nhờ đó, phương pháp tăng tính xác, khách quan công cho nhân viên đánh giá 2.2 Ƣu nhƣợc điểm so sánh cặp Ưu điểm Nhược điểm  Khó thực có nhiều nhân  Phương pháp có độ xác viên tương đối cao  Chỉ dùng so sánh nhân  Phù hợp với doanh nghiệp quy viên thuộc nhóm cơng việc mơ nhỏ  Việc xếp nhạy cảm  Xác định tỉ trọng với sai lầm đánh giá yếu tố quan trọng PHẦN THỰC HÀNH I Thiết kế sở liệu xây dựng thang, bảng lƣơng cho Phịng Nhân - Hành theo phƣơng pháp xếp hạng Với chức danh công việc: Trưởng phịng Nhân - Hành Phó Trưởng phịng Nhân - Hành Nhân viên Quản trị Nhân Nhân viên Quản trị hành Nhân viên Văn thư - Lưu trữ Nhân viên Trực tổng đài Nhân viên Bảo vệ Nhân viên Lái xe Nhân viên Làm vườn 10 Nhân viên Quản lý nhà ăn 11 Nhân viên Nấu ăn 12 Nhân viên Phục vụ nhà ăn 13 Nhân viên Tạp vụ Với nhiệm vụ thiết kế sở liệu xây dựng thang, bảng lương cho Phịng Nhân - Hành theo phương pháp xếp hạng, nhóm chúng tơi thực hành theo quy trình bước Cụ thể: Bước 1: Xác định hệ thống chức danh; Bước 2: Xếp hạng chức danh cơng việc; Bước 3: Phân nhóm chức danh cơng việc; Bước 4: Xác định hệ số giãn cách nhóm; Bước 5: Xác định số bậc mức giãn bậc; Bước 6: Hoàn chỉnh bảng lương (hệ số lương) Bƣớc 1-2: Xác định xếp hạng chức danh cơng việc Nhóm chúng tơi xác định 13 chức danh công việc thông qua đề dựa theo quy định riêng chức danh công việc bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng Bảng 1.1: Bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng chức danh thang bảng lƣơng STT Chức danh Trình độ - Tốt nghiệp Đại học Trưởng phòng trở lên chuyên ngành Nhân - Hành quản trị - Thành thạo tin học văn phòng Kinh nghiệm, kỹ - Có 05 năm kinh nghiệm chun mơn vị trí tương đương, có kỹ quản lý, điều hành - Có khả chịu áp lực cơng việc cao cơng tác - Có 03-05 năm kinh nghiệm chun mơn vị trí tương Phó Trưởng phịng Nhân Hành - Tốt nghiệp Đại học đương, có kỹ quản lý, điều trở lên hành - Thành thạo tin học - Có khả chịu áp lực cơng việc văn phịng cao công tác - Thực công việc khác hỗ trợ theo yêu cầu Trưởng Yếu tố 3: Tiêu hao thể lực Bảng 2.5: Bảng xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố Tiêu hao thể lực 30 Yếu tố 4: Môi trường làm việc Bảng 2.6: Bảng xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố Môi trƣờng làm việc 31 Bƣớc 4: Tổng hợp yếu tố để xếp hạng chức danh công việc Từ bảng xếp hạng chức danh công việc theo yếu tố ảnh hưởng đến mức lương, nhóm chúng tơi tiến hành tổng hợp lại số điểm yếu tố cho chức danh công việc Để xác định tổng điểm chức danh cơng việc, nhóm lấy số điểm yếu tố ứng với chức danh nhân cho tỷ lệ phần trăm vai trò yếu tố tương ứng Ví dụ, với chức danh Trưởng phịng Nhân - HC, tổng điểm tính sau: 42x42% + 47x33% + 24x8% + 42x17%, kết tổng điểm 42.17 Tổng điểm chức danh công việc tính tương tự Tổng điểm xếp hạng chức danh công việc thể chi tiết bảng sau Bảng 2.7: Bảng tổng hợp yếu tố để xếp hạng chức danh công việc Bƣớc 5: Phân nhóm chức danh cơng việc Dựa vào bảng tổng hợp yếu tố để xếp hạng chức danh công việc bước 4, nhóm chúng tơi xếp chức danh có tổng điểm gần vào nhóm lương hệ thống nhóm chức danh Cụ thể: Nhóm (trên 40 điểm): Trưởng phịng Nhân - Hành Nhóm (từ 35 - 40 điểm): Phó Trưởng phịng Nhân - Hành Nhóm (từ 30 - 35 điểm): Nhân viên Quản trị Nhân sự, Nhân viên Quản trị hành 32 Nhóm (từ 20 - 30 điểm): Nhân viên Văn thư – Lưu trữ, Nhân viên Trực tổng đài, Nhân viên Lái xe con, Nhân viên Quản lý nhà ăn Nhóm (Dưới 20 điểm): Nhân viên Bảo vệ, Nhân viên Làm vườn, Nhân viên Nấu ăn, Nhân viên Tạp vụ Bƣớc 6: Xác định hệ số giãn cách nhóm Dựa vào khảo sát mức tiền lương thực tế thị trường (trình bày phụ lục), nhóm chúng tơi xác định mức lương trung bình nhóm chức danh chia cho mức lương thấp nhóm thấp Sau dựa vào khả tài doanh nghiệp để điều chỉnh hệ số thích hợp Nhóm (Nhân viên Bảo vệ, Nhân viên Làm vườn, Nhân viên Nấu ăn, Nhân viên Tạp vụ) nhóm có mức lương thấp nên hệ số giãn cách 1.0 Mức lương thị trường dao động từ 5-7 triệu/tháng Với nhóm (Trưởng phịng Nhân - Hành chính) có mức lương thị trường dao động từ 15-35 triệu/tháng, mức lương trung bình 22 triệu/tháng, nhóm lấy 22 triệu chia cho triệu 4.4, chỉnh theo khả tài Doanh nghiệp mức độ phức tạp công việc, nhóm chọn hệ số giãn cách nhóm 4.0 Nhóm (Phó Trưởng phịng Nhân - Hành chính) có mức lương thị trường dao động từ 14-20 triệu/tháng, mức lương trung bình 17 triệu/tháng, nhóm lấy 17 triệu chia cho triệu 3.4, chỉnh theo khả tài Doanh nghiệp mức độ phức tạp cơng việc, nhóm chọn hệ số giãn cách nhóm 3.5 Ở chức danh cốt lõi phịng hành nhân nhân viên Quản trị nhân với mức lương thị trường dao động từ 7-16 triệu/tháng, mức lương trung bình 10 triệu/tháng, chức danh có mức lương cao bảng thang lương (khơng tính chức danh cấp bậc trưởng phịng phó trưởng phịng) Mức lương thấp nhóm thấp nhân viên tạp vụ có mức lương thị trường 5-7 triệu/ tháng Để xác định hệ số giãn cách cho nhóm (NV Quản trị nhân 33 NV Quản trị hành chính), nhóm lấy 10 triệu chia cho triệu 2, chỉnh theo khả tài Doanh nghiệp mức độ phức tạp cơng việc, nhóm chọn hệ số giãn cách nhóm 2.5 Nhóm (Nhân viên Văn thư – Lưu trữ, Nhân viên Trực tổng đài, Nhân viên Lái xe con, Nhân viên Quản lý nhà ăn) có mức lương thị trường dao động từ 6-10 triệu/tháng, mức lương trung bình triệu/tháng, nhóm lấy triệu chia cho triệu 1.6, chỉnh theo khả tài Doanh nghiệp mức độ phức tạp cơng việc, nhóm chọn hệ số giãn cách nhóm 1.75 Bƣớc 7: Xác định số bậc mức giãn bậc Để xác định số bậc tương ứng với chức danh, nhóm vào mức độ phức tạp cơng việc khả tài doanh nghiệp Đối với mức độ phức tạp công việc, công việc phức tạp tương ứng số bậc số bậc quy định nhiều thời gian lên bậc nhân viên lâu Mức độ phức tạp công việc quy định phụ phục số thông tư Số: 17/2015/TTBLĐTBXH Ở Trưởng phịng nhân hành Phó Trưởng phịng nhân hành lao động quản lý xác định bậc Các chức danh lại lao động chuyên môn, phục vụ số bậc lương gắn thời gian tích lũy kinh nghiệm để thực tốt công việc, mức lương thấp nên xác định với số bậc để khuyến khích nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Đối với xác định mức độ giãn cách bậc, nhóm vào tiêu chí, thứ vào mức độ tài doanh nghiệp, thứ vào số bậc thiết kế thứ sở cân đối hệ thống bảng lương, mức lương cao bậc phải cao lương cao bậc Ở chức danh tăng lương theo năm nhóm chọn phương án tăng 10% cho chức danh Riêng chức danh Trưởng phịng Phó phịng Nhân - Hành xác định với số bậc nên chức danh có mức tăng tăng 15% nhằm cân tổng thể hệ thống thang bảng lương 34 Bƣớc 8: Hoàn chỉnh bảng lƣơng Chọn hệ số lương bậc nhóm thấp (nhóm 5) 1.0 từ ta tính hệ số lương bậc nhóm cách lấy 1.0 nhân với hệ số giãn nhóm 1.75 chia cho hệ số giãn nhóm 1.0, kết 1.75 Tương tự lấy hệ số lương bậc nhóm thấp (nhóm 5) 1.0 nhân với hệ số giãn nhóm 2.5 chia cho hệ số giãn nhóm 5, kết 2.5 Các bước sau tương tự kết bậc nhóm 3.5 nhóm 4.0 Các cấp bậc tính cách lấy hệ số lương bậc trước liền kề nhân với hệ số giãn bậc Ví dụ muốn tính bậc nhóm 5, vị trí nhân viên tạp vụ ta lấy hệ số lương bậc trước liền kề (là 1.0 bậc 1) nhân với hệ số giãn bậc (là 1.1) kết 1.1 Các bước làm tương tự Từ đó, nhóm xây dựng bảng hệ số lương rõ hệ số lương, hệ số giãn cách nhóm, số bậc mức giãn cách bậc thể cụ thể qua bảng sau: 35 Bảng 2.8: Bảng hệ số lƣơng nhóm chức danh cơng việc Sau xây dựng bảng hệ số lương, nhóm xây dựng bảng lương hồn chỉnh sau Nhóm chọn mức lương tối thiểu triệu để tiết kiệm chi phí tối đa Điều phù hợp với mức lương tối thiểu vùng (4.420.000đ) Do mức lương tối thiểu nên lương thức nhân viên tăng lên, phụ thuộc vào yếu tố khác để đưa mức lương thức cho cá nhân (các yếu tố trình độ, kinh nghiệm, thái độ làm việc nhân viên) 36 Bảng 2.9: Bảng tính lƣơng hồn chỉnh nhóm chức danh công việc 37 KẾT LUẬN Việc xây dựng thang, bảng lương cho doanh nghiệp vô quan trọng, đảm bảo cho doanh nghiệp có chế lương thưởng công bằng, minh bạch, rõ ràng, pháp lý quan trọng để quản lý chi phí tiền lương, tiền công cho nhân viên doanh nghiệp Bên cạnh mặt ưu điểm, trình thực thi xây dựng hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp cịn nhiều mặt bất cập, quy trình xây dựng chưa tối ưu gây hạn chế không nhỏ gây tranh cãi, mâu thuẫn, xung đột nhân viên nhân viên với doanh nghiệp Vì vậy, để thực tốt nhiệm vụ xây dựng thang, bảng lương phương pháp phù hợp với doanh nghiệp, người xây dựng cần phải chủ động học hỏi chuyên sâu kiến thức xây dựng thang bảng lương, cập nhật nắm bắt rõ pháp luật tiền lương, hiểu rõ người lao động để xây dựng hệ thống thang bảng lương hợp lý, công bằng, tránh gây thiếu sót việc thực thi cơng tác xây dựng Nhóm chúng em tập trung phân tích làm rõ quy trình xây dựng thang, bảng lương cho Phịng Nhân Sự - Hành Chính theo phương pháp xếp hạng phương pháp so sánh cặp Và từ việc nghiên cứu đề tài này, nhóm hi vọng mang đến kiến thức liệu tương đối quy trình xây dựng thang, bảng lương 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Duy Trinh (2017) Quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp so sánh cặp Truy cập lần cuối ngày 18/11/2021 Jobsgo.vn Tra cứu thông tin mức lương 2021 Trần Thị Hương Trà (2019) Quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp so sánh cặp Truy cập lần cuối ngày 18/11/2021 39 PHỤ LỤC Hình Mức lương trung bình Trưởng phịng nhân Nguồn: jobsgo.vn (2021) Hình Mức lương trung bình Nhân viên nhân Nguồn: jobsgo.vn (2021) 40 Hình Mức lương trung bình Nhân viên hành Nguồn: jobsgo.vn (2021) Hình Mức lương trung bình Nhân viên văn thư Nguồn: jobsgo.vn (2021) 41 Hình Mức lương trung bình Nhân viên trực tổng đài Nguồn: jobsgo.vn (2021) Hình Mức lương trung bình Nhân viên lái xe Nguồn: jobsgo.vn (2021) 42 Hình Mức lương trung bình Nhân viên bảo vệ Nguồn: jobsgo.vn (2021) Hình Mức lương trung bình Nhân viên phục vụ Nguồn: jobsgo.vn (2021) 43 Hình Mức lương trung bình Nhân viên quản lý cửa hàng Nguồn: jobsgo.vn (2021) Hình 10 Mức lương trung bình Nhân viên tạp vụ Nguồn: jobsgo.vn (2021) 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy Trình Xây Dựng Thang, Bảng Lương Theo Phương Pháp Xếp Hạng Và So Sánh Cặp,