0

Đề án nghiên cứu vận tải đường biển tại việt nam

69 379 0
  • Đề án nghiên cứu vận tải đường biển tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2014, 13:04

Đề án nghiên cứu vận tải đường biển tại Việt Nam trong thực tế vận tải đường biển hiện nay. Đề án khá hay và rất thực với vận tải đường biển của Việt Nam. ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” MỞ ĐẦU Trong thời đại toàn cầu hóa các nền kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mối liên hệ giữa các quốc gia về phương diện kinh tế càng ngày càng gắn bó với nhau, đặc biệt trong đó hoạt động ngoại thương đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cả nguồn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế góp phần phát triển đất nước. Nhắc đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá chúng ta không thể không nói đến dòch vụ giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế vì đây là hai hoạt động không tách rời nhau, chúng có tác động qua lại bổ trợ với nhau. Qui mô của hoạt động xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho giao nhận vận tải nói chung và giao nhận vận tải biển nói riêng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và bề sâu. Bên cạnh đó, với hơn 3000 km bờ biển cùng rất nhiều cảng lớn nhỏ rải khắp chiều dài đất nước, ngành giao nhận vận tải biển Việt Nam thực sự đã có những bước tiến rất đáng kể, chứng minh được tính ưu việt của nó so với các phương thức giao nhận vận tải khác. Khối lượng và giá trò giao nhận qua các cảng biển luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trò giao nhận hàng hóa quốc tế của Việt Nam. Điều này có ý nghóa rất lớn, nó không chỉ nối liền sản xuất với tiêu thụ, giúp đưa hàng hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá nước ta trên thò trường thế giới. Có thuận lợi ắt sẽ có khó khăn và khó khăn lớn trong hoạt động giao nhận ở nước ta là cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và hệ thống pháp lý chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó các các công ty trong nước quy mô vừa và nhỏ lại thiếu sự liên kết, trong khi các công ty giao nhận nước ngoài với nguồn vốn lớn và kinh nghiệm Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 1 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” lâu năm đang dần chiếm lónh thò trường trong nước. Thò trường trong nước đang ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt, hoạt động của các công ty giao nhận nội đòa đang gặp nhiều khó khăn, thử thách. Trước bối cảnh đó, công ty cổ phần vận tải quốc tế OceanWard cũng không tránh khỏi những trở ngại. Là một công ty mới thành lập chuyên về dòch vụ giao nhận, kinh nghiệm chưa nhiều, công ty đang bước những bước đi đầu tiên trên thò trường, để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển lâu dài công ty cần nghiên cứu các xu hướng thò trường trong tương lại, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công ty. Trong thời gian tìm hiểu, với kiến thức chuyên ngành Ngoại Thương trường đại học Kinh Tế, cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển công ty, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển” được nghiên cứu cụ thể hóa như sau: Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là các công ty cổ phần vận tải quốc tế, trong đó phạm vi được nghiên cứu là lónh vực kinh doanh hoạt động giao nhận vận tải đường biển, một lónh vực khá phổ biến đối với các công ty giao nhận. Nội dung nghiên cứu Kết hợp lý thuyết giao nhận và hiệu quả kinh doanh với tình hình thực tiễn trong công ty và ngoài thò trường, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải biển của các công ty từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động loại hình này trong thời gian tới. Với các nội dung chính sau: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 2 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” - Chương 1: Cơ sở lý luận - Chương 2: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty OceanWard - Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh giao nhận bằng đường biển. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 3 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái quát chung về vai trò của người giao nhận Trong thương mại quốc tế, người giao nhận đảm trách nhiều công việc khác nhau và có nhiều vai trò khác nhau: 1.1.1 Môi giới hải quan (Custom Broker) Với vai trò này người giao nhận thay mặt Chủ hàng chuẩn bò các loại chứng từ cần thiết và tiến hành khai báo hải quan cho lô hàng mình được ủy thác. 1.1.2 Đại lý (Agent) Người chuyên chở đóng vài trò là người uỷ thác từ chủ hàng hoặc người chuyên chở để: giao hàng, nhận hàng, lập chứng từ, làm thủ tục hải quan, lưu kho hàng hóa… 1.1.3 Người gom hàng (Cargo Consolidator) Gom những lô hàng lẻ (LCL) lại thành lô hàng nguyên (FCL) để tiết kiệm chi phí và thời gian làm hàng. Khi gom hàng thì người giao nhận đóng vai trò là người chuyên chở hoặc đại lý của người chuyên chở. 1.1.4 Người chuyên chở (Carrier) Trong trường hợp người giao nhận đóng vai trò là người chuyên chở thì anh ta sẽ là người trực tiếp ký hợp đóng vận tải với chủ hàng và chòu trách nhiệm chuyên chở hàng hòa từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng. 1.1.5 Người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO) Trong trường hợp này, người giao nhận sẽ cung cấp dòch vụ đi suốt door to door (từ cửa đến cửa) và anh ta sẽ chòu trách nhiệm đối với hàng hóa từ nơi nhận hàng đầu tiên đến nơi giao hàng cuối cùng. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 4 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” 1.2 Hiệu quả kinh doanh 1.2.1 Lợi nhuận biên tế Lợi nhuận biên tế ( ) là tỷ số đo lường lãi ròng trong 1 đồng doanh thu thu được. Tỷ suất lợi nhuận biên tế cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc kiểm tra mức chi phí liên quan đến doanh thu. Chẳng hạn, từ một mức doanh thu nào đó doanh nghiệp có thể tăng lãi ròng bằng cách giảm các loại chi phí. Biên lợi nhuận được biểu hiện bằng con số phần trăm(%), chỉ đơn thuần nhìn vào thu nhập của một công ty sẽ không thể nắm hết được toàn bộ thông tin về công ty đó. Thu nhập tăng là dấu hiệu tốt nhưng sự tăng đó không có nghóa là biên lợi nhuận của công ty đang được cải thiện. Mục tiêu quan trọng nhất của một công ty đó là tạo ra tiền và nắm giữ tiền. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tính lỏng và tính hiệu quả bởi các đặc tính này sẽ quyết đònh khả năng trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Chính vì thế nhà đầu tư cần phải phân tích khả năng sinh lợi (profitability) của một công ty dưới nhiều góc độ, bao gồm cả hiệu quả sử dụng các nguồn lực và lượng thu nhập tạo ra từ hoạt động của công ty. Tính toán biên lợi nhuận của một công ty là một cách hữu để có được cái nhìn thấu đáo về công ty. 1.2.2 Suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (hay Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản, Hệ số quay vòng của tài sản, Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản), thường viết tắt là ROA từ các chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh Return on Assets, là một tỷ số tài chính dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 5 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Tỷ số này được tính ra bằng cách lấy lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế) của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo (có thể là 1 tháng, 1 quý, nửa năm, hay một năm) chia cho bình quân tổng giá trò tài sản của doanh nghiệp trong cùng kỳ. Số liệu về lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận trước thuế được lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh. Còn giá trò tài sản được lấy từ bảng cân đối kế toán. Vì lợi nhuận ròng chia cho doanh thu bằng tỷ suất lợi nhuận biên, còn doanh thu chia cho giá trò bình quân tổng tài sản bằng hệ số quay vòng của tổng tài sản, nên còn cách tính tỷ số lợi nhuận trên tài sản nữa, đó là: Nếu tỷ số này lớn hơn 0, thì có nghóa doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số nhỏ hơn 0, thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm của giá trò bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và ngành nghề kinh doanh. 1.2.3 Suất sinh lợi trên vốn kinh doanh (ROE) Suất sinh lợi nhuận trên vốn kinh doanh (hay tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất thu nhập của vốn cổ đông hay chỉ tiêu hoàn vốn cổ phần của cổ đông (có thể viết tắt là ROE từ các chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh Return on Equity) là tỷ số tài chính để đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần ở một công ty cổ phần. Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng dành cho cổ đông, lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần, tính trong một thời kỳ nhất đònh (1 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 6 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” tháng, 1 quý, nửa năm, hay 1 năm) gọi là kỳ báo cáo. Còn vốn cổ phần trong tỷ số này là bình quân vốn cổ phần phổ thông (common equity). Công thức của tỷ số này như sau: Vì lợi nhuận ròng chia cho doanh thu thuần thì bằng tỷ suất lợi nhuận biên, vì doanh thu thuần chia cho giá trò bình quân tổng tài sản thì bằng số vòng quay tổng tài sản, và vì bình quân tổng tài sản chia cho bình quân vốn kinh doanh thì bằng hệ số đòn bẩy tài chính, nên còn có công thức tính thứ 2 như sau: Mặt khác, vì tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) bằng tỷ suất lợi nhuận biên nhân với số vòng quay tổng tài sản, nên: Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cho biết cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần này tạo ra bao nhiều đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá trò dương, là công ty làm ăn có lãi; nếu mang giá trò âm là công ty làm ăn thua lỗ. Cũng như tỷ số lợi nhuận trên tài sản, tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của công ty. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay được đem so sánh với tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA). Nếu tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lớn hơn ROA thì có nghóa là đòn bẩy tài chính của công ty đã có tác dụng tích cực, nghóa là công ty đã thành công trong việc huy động vốn của cổ đông để kiếm lợi nhuận với tỷ suất cao hơn tỷ lệ tiền lãi mà công ty phải trả cho các cổ đông. 1.2.4 Vòng quay các khoản phải thu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 7 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. Hệ số này là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, được tính bằng cách lấy doanh thu trong kỳ chia cho số dư bình quân các khoản phải thu trong kỳ. Khoản tiền phải thu từ khách hàng là số tiền mà khách hàng hiện tại vẫn còn chiếm dụng của doanh nghiệp. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán bằng tiền cho khoản phải thu này thì coi như lượng vốn mà doanh nghiệp bò khách hàng chiếm dụng mới không còn nữa. Hệ số vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp càng nhanh, khả năng chuyển đổi các khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao, điều này giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt, tạo ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất. Ngược lại, nếu hệ số này càng thấp thì số tiền của doanh nghiệp bò chiếm dụng ngày càng nhiều, lượng tiền mặt sẽ ngày càng giảm, làm giảm sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất và có thể doanh nghiệp sẽ phải đi vay ngân hàng để tài trợ thêm cho nguồn vốn lưu động này. 1.2.5 Vòng quay tài sản cố đònh ( ) Số vòng quay tài sản cố đònh (Hệ số quay vòng tài sản cố đònh) là một trong những tỷ số tài chính đánh giá khái quát hiệu quả sử dụng tài sản, ở đây là tài sản cố đònh, của doanh nghiệp. Thước đo này được tính bằng cách lấy doanh thu của doanh nghiệp đạt được trong một kỳ nào đó chia cho giá trò tài sản cố đònh thuần (ròng) của doanh nghiệp trong kỳ đó. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 8 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Số vòng quay tài sản cố đònh là nó cho biết 1 đồng giá trò bình quân tài sản cố đònh thuần tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ. Khi vòng quay TSCĐ thấp hoặc bò giảm chúng ta có thể hiểu công ty đang mở rộng sản xuất để phát triển trong tương lai. Hoặc, cũng có thể hiểu doanh thu của doanh nghiệp bò giảm sút khi TSCĐ không thay đổi 1.2.6 Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (CR) Khả năng thanh toán của doanh nghiệp (viết tắt là CR theo cụm từ trong tiếng Anh là Curret Ratio) là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ cho các cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ. Năng lực tài chính đó tồn tại dưới dạng tiền tệ (tiền mặt, tiền gửi…), các khoản phải thu từ các cá nhân mắc nợ doanh nghiệp, các tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền như: hàng hóa, thành phẩm, hàng gửi bán. Các khoản nợ của doanh nghiệp có thể là các khoản vay ngân hàng, khoản nợ tiền hàng do xuất phát từ quan hệ mua bán các yếu tố đầu vào hoặc sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp phải trả cho người bán hoặc người mua đặt trước, các khoản thuế chưa nộp ngân hàng nhà nước, các khoản chưa trả lương. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn dùng để đo lường khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp (như nợ và các khoản phải trả) bằng các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp (như tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho ). Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được tính theo công thức sau: Trong đó: TSLĐ: Tài sản lưu động Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 9 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” NNH: Nợ ngắn hạn Hệ số này càng cao, khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng lớn. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành được nghóa vụ trả nợ của mình khi tới hạn. Mặc dù với tỷ lệ nhỏ hơn 1, có khả năng không đạt được tình hình tài chính tốt, nhưng điều đó không có nghóa là công ty sẽ bò phá sản vì có rất nhiều cách để huy động thêm vốn. Tỷ lệ này cho phép hình dung ra chu kì hoạt động của công ty xem có hiệu quả không, hoặc khả năng biến sản phẩm thành tiền mặt có tốt không. Nếu công ty gặp phải rắc rối trong vấn đề đòi các khoản phải thu hoặc thời gian thu hồi tiền mặt kéo dài, thì công ty rất dễ gặp phải rắc rối về khả năng thanh khoản. Theo công thức trên, khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ là tốt nếu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chuyển dòch theo xu hướng tăng lên và nợ ngắn hạn chuyển dòch theo xu hướng giảm xuống; hoặc đều chuyển dòch theo xu hướng cùng tăng nhưng tốc độ tăng của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn; hoặc đều chuyển dòch theo xu hướng cùng giảm nhưng tốc độ giảm của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn nhỏ hơn tốc độ giảm của nợ ngắn hạn. 1.2.7 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh (QR) Tỷ số thanh khoản nhanh (hay Hệ số khả năng thanh toán nhanh, Hệ số khả năng thanh toán tức thời, Hệ số thanh toán tức thời, Hệ số thử axit được viết tắt từ cụm từ Quick Ratio) là một tỷ số tài chính dùng nhằm đo khả năng huy động tài sản lưu động của một doanh nghiệp để thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này. Theo thước đo khắt khe, thì thứ tài sản lưu động duy nhất được dùng để tính tỷ số thanh khoản nhanh là lượng tiền mặt doanh nghiệp có. Tuy nhiên, phổ biến Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 10 [...]... bằng đường biển, dòch vụ vận chuyển hàng Container bằng đường bộ, mua bảo hiểm hàng hóa, thuê giám đònh Dòch vụ vận tải hàng không : Thực hiện giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, khai thuê hải quan, bảo hiểm, vận chuyển nội đòa Trong bối cảnh thò trường cạnh tranh mạnh mẽ, vận tải đường hàng khơng luôn đặt mục tiêu phục vụ khách hàng hết mình với giá cả hợp lý vận tải đường hàng... đó chỉ đạt 1,7 % doanh thu mỗi năm 2.2 Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển: 2.2.1 Giới thiệu dòch vụ Dựa vào mạng lưới đại lý rộng khắp và là đại lý trực tiếp của các hãng tàu, vận tải đường biển đã không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng, tạo được uy tín và niềm tin với khách hàng vận tải đường biển luôn đẩy mạnh mạng lưới dòch vụ vận tải hàng hoá nguyên container FCL) các tuyến... -25% 16.67% 100 84 87.5 300 216 262.5 - -28% 21.53% (Nguồn: Kế toán) Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 29 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Biểu đồ 2.5: Đường biểu diễn doanh thu vận tải biển  Doanh thu Theo số liệu, hoạt động kinh doanh vận tải biển của các công ty năm 2009 bò giảm sút so với năm 2008, thể... bằng đường biển Trang 13 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Dòch vụ giao nhận Vận Tải Đường biển: Thực hiện các công việc giao nhận hàng Container bằng đường biển, làm đại lý thủ tục cho các tàu cập cảng, rời cảng và đảm nhiệm thêm một số dòch vụ nhằm tạo quy trình công việc khép kín như: Dòch vụ khai thuê hải quan cho hàng xuất nhập khẩu bằng đường. .. hàng, cộng tác viên đều làm việc như nhân viên chính thức trong công ty • Doanh thu hoạt động dòch vụ giao nhận vận tải biển Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 24 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Bảng 2.4: Doanh thu dòch vụ giao nhận đường biển 2008 – 2010 ĐVT: triệu VNĐ 2008 Giá trò Vận chuyển hàng hóa... chính là cung cấp lien tàu và vận tải, các chi phí trên chủ yếu là các chi phí trả trước để thuê nhân công • Lợi nhuận dòch vụ hoạt động giao nhận vận tải biển Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 27 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Bảng 2.6: Lợi nhuận dòch vụ giao nhận đường biển 2008 – 2010 ĐVT: triệu VNĐ... giao nhận bằng đường biển Trang 16 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” Qua ba năm, vận tải bằng đường biển đã đem về nguồn doanh thu to lớn, chiếm xấp xỉ 50% tổng doanh thu toàn công ty mỗi năm, đây là lónh vực được công ty kỳ vọng và tập trung tấn công mạnh mẽ nhất Trong khi đó đi ngược với sự mong đợi của công ty là vận tải đường bộ, đây là... cho hoạt động giao nhận vận tải biển Vốn kinh doanh được phẩn bổ theo tỷ trọng doanh thu từng lónh vực hoạt động của công ty Dựa trên tỷ trọng doanh thu hoạt động vận tải biển, nguồn vốn được phẩn bổ cho hoạt động này như sau: Bảng 2.8: Vốn kinh doanh phân bổ cho hoạt động vận tải biển 2008 2009 2010 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 31 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO... lónh vực kinh doanh vận tải biển công ty, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 28 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” đạt 84% trong cơ cấu lợi nhuận Lợi nhuận còn lại của dòch vụ vận tải và các dòch vụ khác chiếm khá ít 16% trong cơ cấu, nguyên nhân là do chi phí của các dòch vụ này các cao, so sánh với chi phí với... dòch vụ giao nhận đường biển 2008 - 2010 Trong cơ cấu doanh thu vận tải biển thì dòch vụ cung cấp line tàu đóng góp tỷ trọng lớn nhất, xấp xỉ 60% mỗi Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận bằng đường biển Trang 25 ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN” năm và đạt doanh thu hơn 500 triệu VNĐ Đứng thứ hai là doanh thu vận chuyển hàng hóa, . đất nước, ngành giao nhận vận tải biển Việt Nam thực sự đã có những bước tiến rất đáng kể, chứng minh được tính ưu việt của nó so với các phương thức giao nhận vận tải khác. Khối lượng và giá. công ty, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển được nghiên cứu cụ thể hóa như sau: Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của. tượng nghiên cứu của chuyên đề là các công ty cổ phần vận tải quốc tế, trong đó phạm vi được nghiên cứu là lónh vực kinh doanh hoạt động giao nhận vận tải đường biển, một lónh vực khá phổ biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án nghiên cứu vận tải đường biển tại việt nam, Đề án nghiên cứu vận tải đường biển tại việt nam, Đề án nghiên cứu vận tải đường biển tại việt nam

Từ khóa liên quan