Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chứng khoán sài gòn – hà nội

31 342 0
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chứng khoán sài gòn – hà nội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nhìn nhận được tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương, qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), em đã quyết định chọn đề tài báo cáo: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội”.Nội dung của báo cáo thực tập giữa khóa gồm 03 chương:Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty CPCK Sài Gòn – Hà Nội.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CPCK Sài Gòn – Hà Nội.Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, mặc dù đã rất cố gắng nhưng do sự hạn chế về thời gian cũng như kiến thức của bản thân còn hạn hẹp nên bài báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của cô giáo hướng dẫn để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

1 MỤC LỤC  3    5 1.1. Quá trình hình thành phát triển 5 1.1.1. Tổng quan: 5 1.1.2. Quá trình hình thành phát triển 5 1.2. Các hoạt động kinh doanh chính. 6 1.3. cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban: 8 1.3.1. Đại hội đồng cổ đông 9 1.3.2. Hội đồng quản trị 9 1.3.3. Ban kiểm soát 9 1.3.4. Hội đồng đầu tư 9 1.3.5. Ban Tổng giám đốc 9 1.3.6. Văn phòng Hội đồng quản trị 9 1.3.7. Các phòng ban: 10 1.4. Phân tích kết quả hoạt động của công ty 3 năm gần đây. 11 1.5. Phân tích môi trƣờng hoạt động kinh doanh của công ty. 12 1.5.1. Nhận định chung về thị trường chứng khoán Việt Nam. 12 1.5.2. Phân tích ma trận SWOT công ty CPCK Sài Gòn Nội 13   GÒN   14 2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 14 2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 14 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán. 15 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng. . 15 2.2.1. Chứng từ sử dụng. 15 2.2.2. Tài khoản sử dụng. 16 2 2.2.3. Phương pháp hạch toán. 17 2.2.4. Sổ sách báo cáo kế toán. 20 2.3. Đánh giá công tác kế toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng. 20 2.3.1. Ưu điểm. 20 2.3.2. Nhược điểm. 21 2.1.1. Nguyên nhân của tồn tại. 22   K SÀI GÒN   23 3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động của công ty CPCK Sài Gòn Nội. 23 3.2. Một số giải pháp của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng. 24 3.2.1. Đối với tài khoản sổ sách kế toán. 24 3.2.2. Đối với đội ngũ nhân lực kế toán. 26 3.3. Kiến nghị với công ty CPCK Sài Gòn Nội. 26 3.3.1. Về chế độ tiền lương, thưởng đánh giá hiệu quả công việc. 26 3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 26 3.3.3. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh. 27  29  30  31 3 LỜI MỞ ĐẦU                                            4    khoán Sài Gòn              Chƣơng 1: G  Chƣơng 2:     Chƣơng 3:   công ty.     5 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN NỘI (SHS) 1.1. Quá trình hình thành phát triển 1.1.1. Tổng quan: -   - Tên  -  -      . - Chi nhánh TP. HCM:  -238 Ng.Công    08.3915.1368, Fax: 08. 3915. 1369. -      - Email:contact@shs. com. vn - Website: www. shs. com. vn -  66/ UBCK- -  . 1.1.2. Quá trình hình thành phát triển         -               -      oàn Công     , Công ty       là 350   SHS      6 - 15/11/2007: Công ty           chính  -  thành thành viên chính    Tp.    -  Chi nhánh  Chí Minh. - 06/05/2009: Công ty         410.629.960.000  thông qua   -  - 4/20010: Công ty          thành 1 trong  công ty      1.2. Các hoạt động kinh doanh chính.    -  -  -  -  -  7 8 1.3. cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban: Sơ đồ 1.1. Sơ đồ cấu tổ chức của Công ty. 9 1.3.1. Đại hội đồng cổ đông         quan    1.3.2. Hội đồng quản trị      1.3.3. Ban kiểm soát                      1.3.4. Hội đồng đầu tư  thay       hê . 1.3.5. Ban Tổng giám đốc    1.3.6. Văn phòng Hội đồng quản trị     10 1.3.7. Các phòng ban: 1.3.7.1. Phòng Giao dịch chứng khoán   1.3.7.2. Phòng phân tích           Back Office Front Office.  Back Office kinh   1.3.7.3. Phòng đầu tư  :  doanh   1.3.7.4. Phòng tư vấn Tài chính Bảo lãnh phát hành P   1.3.7.5. Phòng Kế toán tài chính -  -      -   1.3.7.6. Phòng nhân sự đào tạo. -   - Theo dõi   -   1.3.7.7. Phòng nguồn vốn -  [...]... CPCK SÀI GÒN NỘI 2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty CPCK Sài Gòn Nội Kế toán trƣởng Kế toán giao dịch Kế toán thanh toán Kế toán công nợ Kế toán ngân hàng Kế toán tiền lƣơng Kế toán CCDC TSCĐ Kế toán trưởng: nhiệm vụ giúp giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ các bộ công tác kế. .. đó, công 21 ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Nội luôn chú trọng việc tổ chức thực hiện công tác kế toán nhằm đáp ứng kịp thời chính xác nhu cầu thông tin trong ngoài doanh nghiệp Một số ƣu điểm nổi bật ở công tác kế toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng của công ty nhƣ sau: Một là, cách hạch toán lƣơng, BHXH, BHYT, KPCĐ luôn chấp hành đúng các quy định của Nhà nƣớc, các chế độ về tiền. .. toàn - Thực hiện kế toán vốn bằng tiền tất cả các khoản thanh toán với khách hàng, với nội bộ trong toàn công ty, kế toán ngân hàng thực hiện chức năng kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán với khách hàng Kế toán công nợ: Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng hỗ trợ các phòng nghiệp vụ liên quan trong việc thu hồi công nợ 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng phƣơng... chức nhân sự kế toán của công ty đa số là nữ, nên khi kế toán viên nghỉ ốm, thai sản… công ty không thể ngay lập tức đáp ứng sự thiếu hụt nhân lực kế toán tạm thời Đây đều là những nguyên nhân khách quan hoàn toàn không thể tránh đƣợc đối với bất cứ công ty nào 23 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CPCK SÀI GÒN NỘI 3.1 Phƣơng... hệ thống phần mềm kế toán hiện đại nhất hiện nay (phần mềm BRAVO,…) giúp nâng cao chất lƣợng hiệu quả công tác kế toán Hệ thống chấm công nhận diện sự mặt của nhân viên bằng dấu vân tay, đảm bảo không việc đi muộn về sớm xảy ra Bên cạnh những ƣu điểm trên, công tác hạch toán kế toán nói chung hạch toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng nói riêng ở Công ty CPCK Sài Gòn Nội còn... nộp các khoản trích theo lƣơng 2.2.2 Tài khoản sử dụng Để tiến hành kế toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng kế toán sử dụng một số các tài khoản sau: i) TK 334 Phải trả công nhân viên Tài khoản này dùng để phản ánh tiền lƣơng, tiền ăn giữa ca các khoản thanh toán trợ cấp BHXH, tiền thƣởng…, các khoản thanh toán khác liên quan đến thu nhập của ngƣời lao động ii) TK 338 Phải trả, phải... thực tập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Nội, em đã thu đƣợc nhiều kiến thức thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng của công ty Từ đó, em đã hội để đối chiếu giữa lý luận thực tế để củng cố, bổ sung cho những kiến thức lý thuyết đã đƣợc trang bị trên ghế giảng đƣờng, rèn luyện những kỹ năng cần thiết của ngƣời cán bộ kế toán, đặc biệt là cách... kế toán tài chính, thống phân tích thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý theo chế độ hiện hành của Nhà nƣớc Kế toán giao dịch: - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch với khách hàng - Hạch toán các chứng từ liên quan phát sinh trong ngày - Cân đối các khoản thu chi cuối ngày - Lập các báo cáo giao dịch hàng ngày theo quy định Kế toán tổng hợp kiêm kế toán công cụ dụng cụ và. .. góp phần đẩy chi phí trong kỳ của công ty lên cao 2.3.2.3 Về tài khoản sổ sách kế toán Hiện nay, công ty CPCK Sài Gòn Nội chƣa mở các sổ chi tiết cho các khoản “Phải trả nhân viên” cho từng chi nhánh Bộ phận kế toán của từng chi nhánh không đƣợc tự tính tiền lƣơng các khoản trích theo lƣơng của nhân viên mà phải chuyển số liệu ra Hội sở chính để tính toán chung Điều này sẽ gây khó khăn và. .. với tài khoản sổ sách kế toán Song song với việc mở rộng duy trì mạng lƣới các chi nhánh, công ty cũng nên kiện toàn cấu tổ chức hệ thống kế toán ở từng chi nhánh, cho phép đội ngũ kế toáncác chi nhánh thực hiện thêm một số phần hành tƣơng ứng với các nghiệp vụ phát sinh ở từng nơi, không chỉ là phần hành kế toán tiền lƣơng Bên cạnh đó, công ty cần mở sổ kế toán chi tiết cho từng tài khoản . TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI. 2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. .  K SÀI GÒN   23 3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động của công ty CPCK Sài Gòn – Hà Nội. 23 3.2. Một số giải pháp của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tài khoản và sổ sách kế toán. 24 3.2.2. Đối với đội ngũ nhân lực kế toán. 26 3.3. Kiến nghị với công ty CPCK Sài Gòn – Hà Nội. 26 3.3.1. Về chế độ tiền lương, thưởng và đánh giá hiệu quả công

Ngày đăng: 01/04/2014, 17:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan