0

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

17 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 08:55

Với “Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ” được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Tổ Lịch sử ­ GDCD (GDKT­PL) MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 Mơn: LỊCH SỬ ­ LỚP 10 Mức độ Chủ  đề/bài Chủ đề 1  Lịch sử  và Sử  học Mức độ  nhận  thức Nhận  biết TN ­   Trình  bày   được   nào là    thực  lịch   sử   và  lịch   sử    con  người  nhận  thức ­   Nêu    đối  tượng,  chức  năng,  Tổng Thông  hiểu TL Vận  Vận  dụng dụng cao TN TL Hiểu được  đặc  điểm  của  nhận  thức   lịch   sử,  đối tượng, chức  năng, nhiệm vụ  của sử học TN TL Liên   hệ   được  những nhiệm vụ,  chức năng của sử  học đối với thực  tiễn TN TL nhiệm   vụ  và sự   cần  thiết   phải  học   tập  lịch   sử  suốt đời.  Số câu : 6 Số   điểm:  Chủ đề 2 Nêu   được   Vai trò  mối   quan  của Sử  hệ   giữa  Sử   học  học với   công  tác   bảo  tồn   và  phát   huy  giá   trị   di  sản,   vai  trị   của  cơng   tác  bảo   tồn    phát  huy giá trị  di sản, vai  trò của du  lịch… Số câu : 5 Số điểm: 1,66 Số câu : 1 Số điểm: 2 Số câu : Số điểm: ­   Nhận   dạng      loại  di sản văn hóa ­ Hiểu được Sử  học với sự  phát  triển du lịch   Liên   hệ  với   thực  tế   để  nhận thấy  được  trách  nhiệm    mỗi  cá   nhân  đối   với  công   tác  bảo   tồn    phát  huy   gí   trị  di sản Số câu:12 Số điểm :  5,66 Tổng Số câu : 6 Số   điểm:  Số câu :  4 Số điểm: 1,33 Số câu :  Số điểm:  Số   câu :  12 Số điểm :  Số câu : 9 Số điểm : 3 Số câu : 1 Số điểm : 2 SỞ GD &ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022­2023 MÔN: LỊCH SỬ ­ KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên:  II. PHẦN TRẮC NGHIỆM Lớp: 10/… Mã đề 101 Câu 1. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính A. hệ thống B. nhân tạo C. ngun trạng D. hiện đại Câu 2. Nhiệm vụ thường xun và quan trọng hàng đầu trong cơng tác quản lí di sản văn hóa của mỗi quốc gia là A. ưu tiên phát huy giá trị di sản B. chăm sóc, giữ gìn di sản, làm mới C. bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D. sửa chữa theo hướng hiện đại Câu 3. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại, địi hỏi chúng ta phải A. chủ động tiếp thu có chọn lọc B. chú trọng văn hóa phương Tây C. tiếp thu một cách tồn diện D. sáng tạo, đổi mới và điều chỉnh Câu 4. Cơng tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa được xem là nhiệm vụ Số   câu :  Số   điểm:  Số câu : 1 Số điểm :  Số   câu :  11 Số điểm :  4,33 Số   câu :  23 Số  điểm :10 A. xun suốt và cấp bách hiện nay C. mang tính chiến lược lâu dài B. trước mắt phải thực hiện ngay D. thường xun và quan trọng Câu 5. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa vật thể? A. Hát xướng, hát xoan B. Thành qch, lăng tẩm C. Nghệ thuật ca trù D. Đàn ca tài tử Câu 6. Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây? A. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức B. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời C. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử D. Hiện thực lịch sử và trí thức của con người về lịch sử Câu 7. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể? A. Lăng tẩm B. Cung điện C. Nhà cổ D. Bài chịi Câu 8. Khơi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong q khứ là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Khoa học B. Tái hiện C. Nhận biết.        D. Phục dựng Câu 9. Du lịch có vai trị như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa? A. Can thiệp trực tiếp B. Hoạch định đường lối C. Nguồn lực hỗ trợ D. Tổ chức thực hiện Câu 10. Trong xu thế hội nhập hiện nay, một trong những ngành có thế mạnh và giữ vai trị quan trọng trong phát triển kinh tế­ xã hội ở nhiều quốc gia là A. dịch vụ B. kiến trúc C. du lịch.         D. thương mại Câu 11. Hình thứ học tập nào dưới đây khơng phù hợp với mơnLịch sử ? A. Tham quan B. Học trên lớp C. Học trong phịng thí nghiệm D. Xem phim tài liệu,  lịch sử Câu 12. Cơ sở khoa học cho cơng tác xác định giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị đích thực của di sản văn hóa là kết quả nghiên cứu A. Sử học B. Văn học C. Địa lí.           D. Tốn học Câu 13. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây? A. Định hướng nghề nghiệp B. Hiểu biết về tương lai C. Hợp tác về kinh tế D. Hội nhập thành cơng Câu 14. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng      nào sau đây của Sử học? A. Xã hội B. Giáo dục C. Dự báo.         D. Khoa học Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về khái niệm Lịch sử? A. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc B. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia C. Lịch sử là những gì diễn ra trong q khứ D. Lich sử là q trình tiến hóa của con người Câu 16. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là giá trị A. lịch sử, văn hóa B. lịch sử, địa lí C. kinh tế, xã hội D. kinh tế, thương mại Câu 17. Nội dung nào sau đây khơng được xem là biện pháp để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa? A. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa B. Phát huy vai trị của cộng đồng trong bảo tồn di sản C. Tăng cường tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật D. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp Câu 18. Nhận định nào sau đây là khơng đúng khi nói đến việc: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã và đang bắt gặp lịch sử ở khắp mọi nơi A. Lịch sử hiện hữu trong từng trang sách B. Lịch sử hiện hữu trong mỗi bản làng C. Lịch sử hiện hữu trên từng con phố D. Lịch sử hiện hữu trong mỗi nếp nhà Câu 19. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học? A. Nhận thức, khoa học và giáo dục B. Nhận thức, giáo dục và dự báo C. Nghiên cứu, học tập và dự báo D. Giáo dục, khoa học và dự báo Câu 20. Sử học có chức năng nào sau đây? A. Khoa học và nhân văn B. Khoa học và xã hội C. Khoa học và nghiên cứu D. Khoa học và giáo dục Câu 21. Thơng qua việc tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm là nhiệm vụ nào sau đây của Sử học? A. Dự báo B. Tun truyền C. Nhận biết.        D. Phục dựng II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Em hãy làm rõ nhiệm vụ của Sử học. Lấy ví dụ minh họa  (1.5 điểm) Câu 2. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên (1.5 điểm) SỞ GD &ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­ HẾT ­­­­­­                     KIỂM TRA GIỮA KỲ I  NĂM HỌC 2022­2023 MÔN: LỊCH SỬ ­ KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút SỞ GD & TRƯỜNG THP ­­­­ Họ và tên: …………………………………………….,  Lớp 10/……………. Mã đề 102 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Nhận định nào sau đây là khơng đúng khi nói đến việc: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã và đang bắt gặp lịch sử ở khắp mọi nơi A. Lịch sử hiện hữu trong từng trang sách B. Lịch sử hiện hữu trong mỗi nếp nhà C. Lịch sử hiện hữu trên từng con phố D. Lịch sử hiện hữu trong mỗi bản làng Câu 2. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây? A. Hội nhập thành cơng B. Định hướng nghề nghiệp C. Hiểu biết về tương lai D. Hợp tác về kinh tế Câu 3. Cơng tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa được xem là nhiệm vụ A. mang tính chiến lược lâu dài B. trước mắt phải thực hiện ngay C. thường xun và quan trọng D. xun suốt và cấp bách hiện nay Câu 4. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Xã hội B. Khoa học C. Giáo dục D. Dự báo Câu 5. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể? A. Bài chịi B. Lăng tẩm C. Nhà cổ D. Cung điện Câu 6. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính A. nhân tạo B. ngun trạng C. hiện đại D. hệ thống Câu 7. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học? A. Nhận thức, giáo dục và dự báo B. Nhận thức, khoa học và giáo dục C. Giáo dục, khoa học và dự báo D. Nghiên cứu, học tập và dự báo Câu 8. Thông qua việc tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm là nhiệm vụ nào sau đây của Sử học? A. Dự báo B. Phục dựng C. Tuyên truyền D. Nhận biết Câu 9. Khơi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong q khứ là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Tái hiện B. Khoa học C. Phục dựng D. Nhận biết Câu 10. Trong xu thế hội nhập hiện nay, một trong những ngành có thế mạnh và giữ vai trị quan trọng trong phát triển kinh tế­ xã hội ở nhiều quốc gia là A. kiến trúc B. dịch vụ C. thương mại D. du lịch Câu 11. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa vật thể? A. Hát xướng, hát xoan C. Nghệ thuật ca trù B. Đàn ca tài tử D. Thành qch, lăng tẩm Câu 12. Nội dung nào sau đây khơng được xem là biện pháp để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa? A. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp B. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa C. Phát huy vai trị của cộng đồng trong bảo tồn di sản D. Tăng cường tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Câu 13. Du lịch có vai trị như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa? A. Hoạch định đường lối B. Nguồn lực hỗ trợ C. Can thiệp trực tiếp D. Tổ chức thực hiện Câu 14. Sử học có chức năng nào sau đây? A. Khoa học và nhân văn B. Khoa học và nghiên cứu C. Khoa học và xã hội D. Khoa học và giáo dục Câu 15. Nhiệm vụ thường xun và quan trọng hàng đầu trong cơng tác quản lí di sản văn hóa của mỗi quốc gia là A. ưu tiên phát huy giá trị di sản B. sửa chữa theo hướng hiện đại C. chăm sóc, giữ gìn di sản, làm mới D. bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản Câu 16. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là giá trị A. kinh tế, thương mại B. kinh tế, xã hội C. lịch sử, địa lí D. lịch sử, văn hóa Câu 17. Hình thứ học tập nào dưới đây khơng phù hợp với mơnLịch sử ? A. Học trong phịng thí nghiệm B. Xem phim tài liệu,  lịch sử C. Tham quan D. Học trên lớp Câu 18. Cơ sở khoa học cho cơng tác xác định giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị đích thực của di sản văn hóa là kết quả nghiên cứu A. Văn học B. Địa lí C. Tốn học D. Sử học Câu 19. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về khái niệm Lịch sử? A. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia B. Lich sử là q trình tiến hóa của con người C. Lịch sử là những gì diễn ra trong q khứ D. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc Câu 20. Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây? A. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử B. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức C. Hiện thực lịch sử và trí thức của con người về lịch sử D. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời Câu 21. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại, địi hỏi chúng ta phải A. chủ động tiếp thu có chọn lọc B. sáng tạo, đổi mới và điều chỉnh C. chú trọng văn hóa phương Tây D. tiếp thu một cách tồn diện II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Em hãy làm rõ chức năng của Sử học. Lấy ví dụ minh họa  (1.5 điểm)  Câu 2. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên  (1.5 điểm)                                                              ­ H ẾT SỞ GD &ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH  NGỌC HUỆ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    KIỂM TRA GIỮA KỲ I  NĂM HỌC 2022­2023 MÔN: LỊCH SỬ ­ KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và  tên:  Lớp: 10/……… Mã đề 103 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học? A. Nhận thức, khoa học và giáo dục B. Nhận thức, giáo dục và dự báo C. Nghiên cứu, học tập và dự báo D. Giáo dục, khoa học và dự báo Câu 2. Cơ sở khoa học cho cơng tác xác định giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị đích thực của di sản văn hóa là kết quả nghiên cứu A. Sử học B. Văn học C. Địa lí.          D. Tốn học Câu 3. Sử học có chức năng nào sau đây? A. Khoa học và giáo dục B. Khoa học và nghiên cứu C. Khoa học và nhân văn D. Khoa học và xã hội Câu 4. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây? A. Định hướng nghề nghiệp B. Hiểu biết về tương lai C. Hội nhập thành cơng D. Hợp tác về kinh tế Câu 5. Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây? A. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử B. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức C. Hiện thực lịch sử và trí thức của con người về lịch sử D. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời Câu 6. Hình thứ học tập nào dưới đây khơng phù hợp với mơnLịch sử ? A. Xem phim tài liệu,  lịch sử B. Học trên lớp C. Học trong phịng thí nghiệm D. Tham quan Câu 7. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Khoa học B. Giáo dục C. Dự báo D. Xã hội Câu 8. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể? A. Lăng tẩm B. Nhà cổ C. Cung điện D. Bài chịi Câu 9. Cơng tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa được xem là nhiệm vụ A. xun suốt và cấp bách hiện nay B. trước mắt phải thực hiện ngay C. mang tính chiến lược lâu dài D. thường xun và quan trọng Câu 10. Khơi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong q khứ là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Khoa học B. Phục dựng C. Nhận biết D. Tái hiện Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về khái niệm Lịch sử? A. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc B. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia C. Lich sử là q trình tiến hóa của con người D. Lịch sử là những gì diễn ra trong q khứ Câu 12. Nội dung nào sau đây khơng được xem là biện pháp để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa? A. Phát huy vai trị của cộng đồng trong bảo tồn di sản B. Tăng cường tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật C. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa D. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp Câu 13. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại, địi hỏi chúng ta phải A. tiếp thu một cách tồn diện B. chú trọng văn hóa phương Tây C. sáng tạo, đổi mới và điều chỉnh D. chủ động tiếp thu có chọn lọc Câu 14. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa vật thể? A. Nghệ thuật ca trù B. Hát xướng, hát xoan C. Đàn ca tài tử D. Thành qch, lăng tẩm Câu 15. Nhiệm vụ thường xun và quan trọng hàng đầu trong cơng tác quản lí di sản văn hóa của mỗi quốc gia là A. chăm sóc, giữ gìn di sản, làm mới B. ưu tiên phát huy giá trị di sản C. bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D. sửa chữa theo hướng hiện đại Câu 16. Trong xu thế hội nhập hiện nay, một trong những ngành có thế mạnh và giữ vai trị quan trọng trong phát triển kinh tế­ xã hội ở nhiều quốc gia là A. thương mại B. du lịch C. kiến trúc D. dịch vụ Câu 17. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính A. ngun trạng B. hệ thống C. nhân tạo D. hiện đại Câu 18. Nhận định nào sau đây là khơng đúng khi nói đến việc: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã và đang bắt gặp lịch sử ở khắp mọi nơi A. Lịch sử hiện hữu trong mỗi nếp nhà B. Lịch sử hiện hữu trên từng con phố C. Lịch sử hiện hữu trong mỗi bản làng D. Lịch sử hiện hữu trong từng trang sách Câu 19. Thơng qua việc tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm là nhiệm vụ nào sau đây của Sử học? A. Dự báo B. Tun truyền C. Phục dựng.         D. Nhận biết Câu 20. Du lịch có vai trị như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa? A. Tổ chức thực hiện B. Can thiệp trực tiếp C. Nguồn lực hỗ trợ D. Hoạch định đường lối Câu 21. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là giá trị A. lịch sử, địa lí B. lịch sử, văn hóa C. kinh tế, xã hội D. kinh tế, thương mại II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Em hãy làm rõ nhiệm vụ của Sử học. Lấy ví dụ minh họa  (1.5 điểm) Câu 2. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên (1.5 điểm) SỞ GD &ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­ HẾT ­­­­­­                   KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022­2023 MÔN: LỊCH SỬ ­ KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và  tên:  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Lớp: 10/……… Mã đề 104 Câu 1. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa vật thể? A. Đàn ca tài tử B. Nghệ thuật ca trù C. Thành quách, lăng tẩm D. Hát xướng, hát xoan Câu 2. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học? A. Nhận thức, khoa học và giáo dục B. Nghiên cứu, học tập và dự báo C. Giáo dục, khoa học và dự báo D. Nhận thức, giáo dục và dự báo Câu 3. Nhận định nào sau đây là khơng đúng khi nói đến việc: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã và đang bắt gặp lịch sử ở khắp mọi nơi A. Lịch sử hiện hữu trong từng trang sách B. Lịch sử hiện hữu trong mỗi bản làng C. Lịch sử hiện hữu trong mỗi nếp nhà D. Lịch sử hiện hữu trên từng con phố Câu 4. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính A. hiện đại B. ngun trạng C. hệ thống D. nhân tạo Câu 5. Cơng tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa được xem là nhiệm vụ A. trước mắt phải thực hiện ngay B. xun suốt và cấp bách hiện nay C. mang tính chiến lược lâu dài D. thường xun và quan trọng Câu 6. Sử học có chức năng nào sau đây? A. Khoa học và giáo dục B. Khoa học và nghiên cứu C. Khoa học và nhân văn D. Khoa học và xã hội Câu 7. Nội dung nào sau đây khơng được xem là biện pháp để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa? A. Phát huy vai trị của cộng đồng trong bảo tồn di sản B. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa C. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp D. Tăng cường tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Câu 8. Nhiệm vụ thường xun và quan trọng hàng đầu trong cơng tác quản lí di sản văn hóa của mỗi quốc gia là A. chăm sóc, giữ gìn di sản, làm mới B. sửa chữa theo hướng hiện đại C. ưu tiên phát huy giá trị di sản D. bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản Câu 9. Thơng qua việc tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm là nhiệm vụ nào sau đây của Sử học? A. Phục dựng B. Tun truyền C. Dự báo.            D. Nhận biết Câu 10. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể? A. Nhà cổ B. Lăng tẩm C. Bài chịi.        D. Cung điện Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về khái niệm Lịch sử? A. Lich sử là q trình tiến hóa của con người B. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc C. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia D. Lịch sử là những gì diễn ra trong q khứ Câu 12. Khơi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong q khứ là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Nhận biết B. Tái hiện C. Phục dựng.        D. Khoa học Câu 13. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại, địi hỏi chúng ta phải A. sáng tạo, đổi mới và điều chỉnh B. tiếp thu một cách tồn diện C. chú trọng văn hóa phương Tây D. chủ động tiếp thu có chọn lọc Câu 14. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây? A. Định hướng nghề nghiệp B. Hội nhập thành cơng C. Hiểu biết về tương lai D. Hợp tác về kinh tế Câu 15. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là giá trị A. lịch sử, văn hóa B. kinh tế, thương mại C. kinh tế, xã hội D. lịch sử, địa lí Câu 16. Cơ sở khoa học cho cơng tác xác định giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị đích thực của di sản văn hóa là kết quả nghiên cứu A. Văn học B. Sử học C. Địa lí.           D. Tốn học Câu 17. Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây? A. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời B. Hiện thực lịch sử và trí thức của con người về lịch sử C. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử D. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức Câu 18. Du lịch có vai trị như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa? A. Hoạch định đường lối B. Nguồn lực hỗ trợ C. Can thiệp trực tiếp D. Tổ chức thực hiện Câu 19. Hình thứ học tập nào dưới đây khơng phù hợp với mơnLịch sử ? A. Tham quan B. Học trong phịng thí nghiệm C. Học trên lớp D. Xem phim tài liệu,  lịch sử Câu 20. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học? A. Khoa học B. Xã hội C. Giáo dục D. Dự báo Câu 21. Trong xu thế hội nhập hiện nay, một trong những ngành có thế mạnh và giữ vai trị quan trọng trong phát triển kinh tế­ xã hội ở nhiều quốc gia là A. du lịch B. thương mại C. kiến trúc D. dịch vụ II. PHẦN TỰ LUẬN  Câu 1. Em hãy làm rõ chức năng của Sử học. Lấy ví dụ minh họa (1.5 điểm)   Câu 2. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên (1.5 điểm) ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ ĐÁP ÁN MƠN LỊCH SỬ 10­ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu/ 101 102 Mã đề C A 103 104 B C C A A D A C D A D A C B B A B D A B C D D A D C A A D D C B D C 10 C D A C 11 C D D D 12 A A D D 13 D B D D 14 A C D B 15 C D C A 16 A D B B 17 D A A D 18 A D D B 19 B C A B 20 B B C B 21 A A B A II. Phần tự luận (3đ) Mã đề 101, 103  Câu 1. Em hãy làm rõ nhiệm vụ của Sử học. Lấy ví dụ minh họa  (1.5 điểm) ­ Các nhiệm vụ của sử học: + Nhận thức: Cung cấp tri thức khoa học, giúp con người tìm hiểu, khám phá hiện thực lịch sử một cách khách quan, khoa  học, chân thực (0,25 điểm) + Giáo dục: Góp phần truyền bá những giá trị và truyền thống tốt đẹp trong lịch sử, giáo dục đạo đức, tinh thần dân tộc… (0,5 điểm) + Dự báo: Thơng qua việc tổng kết thực tiễn…, góp phần dự báo tương lai (0,25 điểm) ­ Ví dụ: Sử học cung cấp tri thức về đại thắng mùa xn năm 1975 hoặc giáo dục truyền thống đồn kết… (0,5 điểm) Câu 2. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên (1.5 điểm) ­ Giới thiệu, quảng bá, những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên (0,75 điểm) ­ Trách nhiệm của bản thân chung tay giữ gìn và bảo tồn những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên (0,75 điểm) *  Học sinh có thể trình bày theo hiểu biết và quan điểm cá nhân của mình, nhưng cần có nội dung phù hợp Mã đề 102, 104  Câu 1. Em hãy làm rõ chức năng của Sử học. Lấy ví dụ minh họa  (1.5 điểm) ­ Các chức năng của Sử học: + Khoa học: Khơi phục các sự kiện lịch sử trong q khứ. Rút ra bản chất của q trình lịch sử để phát hiện quy luật vận  động và phát triển của lịch sử (0.5 điểm) + Xã hội: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức. Rút ra bài học cho cuộc sống hiện tại (0.5 điểm) ­ Ví dụ: Khơi phục sự kiện 02/9/1945 hoặc giáo dục  tư tưởng u nước, nhân nghĩa… (0.5 điểm) Câu 2. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên  (1.5 điểm) ... ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ ĐÁP? ?ÁN? ?MÔN LỊCH SỬ? ?10 ­ KIỂM TRA GIỮA KỲ? ?1 I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu/ 10 1 10 2 Mã đề C A 10 3 10 4 B C C A A D A C D A D A C B B A B D A B C D D A D C A A D D C B D C 10 C D A C 11 C D... TRƯỜNG? ?THPT? ?HUỲNH NGỌC HUỆ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022­2023 MÔN: LỊCH SỬ ­ KHỐI? ?10 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên:  II. PHẦN TRẮC NGHIỆM Lớp: ? ?10 /… Mã? ?đề? ?10 1... D D 12 A A D D 13 D B D D 14 A C D B 15 C D C A 16 A D B B 17 D A A D 18 A D D B 19 B C A B 20 B B C B 21 A A B A II. Phần tự luận (3đ) Mã? ?đề? ?10 1,? ?10 3  Câu? ?1.  Em hãy làm rõ nhiệm vụ của? ?Sử? ?học.  Lấy ví dụ minh họa   (1. 5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,