0

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam

20 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 08:55

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam để có thêm tài liệu ôn tập. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập nhé! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 001 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 2: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu khứ người B Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người C Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người Câu 3: Đối tượng nghiên cứu Sử học A trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển lồi người D hoạt động loài người Câu 4: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 5: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A nguyên trạng B đại C hệ thống D nhân tạo Câu Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B NATO C UNESCO D WTO Câu Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 9: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 10: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu 11 Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu 12 Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu 13 Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu cơng tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu 14 Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 15: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo Câu 16 Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu 17 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 18 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học công nghệ D Văn minh chuyển hóa thành cơng từ vượn thành người Câu 19 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa địi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học cơng nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 20: Văn minh phương Đông phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái qt hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 21: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ B mở đường cho văn hóa giới phát triển cao C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Vì đặt yêu cầu việc học tập tìm hiểu lịch sử suốt đời? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 002 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 2: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu 3: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 4: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu khứ người B Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người C Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người Câu 5: Đối tượng nghiên cứu Sử học A q trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển loài người D hoạt động loài người Câu Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A nguyên trạng B đại C hệ thống D nhân tạo Câu Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B NATO C UNESCO D WTO Câu Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 9: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 10: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu 11 Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu 12 Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu 13 Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu công tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu 14 Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 15 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa địi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học cơng nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 16: Văn minh phương Đông phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái qt hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 17: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ B mở đường cho văn hóa giới phát triển cao C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 18: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo Câu 19 Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu 20 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 21 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học cơng nghệ D Văn minh chuyển hóa thành công từ vượn thành người II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Em cho biết khái niệm văn minh khái niệm văn hoá? Nêu điểm giống khác khái niệm văn minh văn hoá? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 003 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 2: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu 5: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 6: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người B Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người C Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu khứ người Câu Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa địi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học cơng nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 8: Văn minh phương Đông phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái qt hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 9: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn hóa giới phát triển cao B mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 10: Đối tượng nghiên cứu Sử học A trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển loài người D hoạt động loài người Câu 11: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 12: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu 13 Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính D nhân tạo A nguyên trạng B đại C hệ thống Câu 14 Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B UNESCO C NATO D WTO Câu 15 Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 16 Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu công tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu 17 Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 18: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo Câu 19 Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu 20 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tun truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 21 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học công nghệ D Văn minh chuyển hóa thành cơng từ vượn thành người II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị cơng tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Vì đặt yêu cầu việc học tập tìm hiểu lịch sử suốt đời? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 004 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Đối tượng nghiên cứu Sử học A q trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển loài người D hoạt động loài người Câu Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A nguyên trạng B đại C hệ thống D nhân tạo Câu 3: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 4: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu 5: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 6: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu khứ người B Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người C Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người Câu Tổ chức quốc tế sau ghi danh, cơng nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B NATO C UNESCO D WTO Câu 8: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu 10 Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 11: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 12 Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu 13 Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu cơng tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu 14 Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 15 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa đòi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học công nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 16 Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu 17 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tun truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 18 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học công nghệ D Văn minh chuyển hóa thành cơng từ vượn thành người Câu 19: Văn minh phương Đơng phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái quát hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 20: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ B mở đường cho văn hóa giới phát triển cao C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 21: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị cơng tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Em cho biết khái niệm văn minh khái niệm văn hoá? Nêu điểm giống khác khái niệm văn minh văn hoá? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 005 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu công tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 6: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 7: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu khứ người B Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người C Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người Câu 8: Đối tượng nghiên cứu Sử học A q trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển loài người D hoạt động loài người Câu 9: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 10: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu 11 Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A nguyên trạng B đại C hệ thống D nhân tạo Câu 12 Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B NATO C UNESCO D WTO Câu 13 Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 14: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mơ-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 15: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo Câu 16 Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu 17 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa địi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học cơng nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 18: Văn minh phương Đông phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái qt hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 19: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ B mở đường cho văn hóa giới phát triển cao C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 20 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 21 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học cơng nghệ D Văn minh chuyển hóa thành công từ vượn thành người II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Vì đặt yêu cầu việc học tập tìm hiểu lịch sử suốt đời? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 006 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Văn minh phương Đơng phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái qt hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 2: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ B mở đường cho văn hóa giới phát triển cao C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 3: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo Câu Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tun truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học công nghệ D Văn minh chuyển hóa thành cơng từ vượn thành người Câu 7: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu 10 Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu công tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu 11: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 12: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu 13: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 14: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu khứ người B Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người C Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người Câu 15: Đối tượng nghiên cứu Sử học A q trình tiến hóa lồi người B toàn khứ loài người C trình phát triển lồi người D hoạt động loài người Câu 16 Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A nguyên trạng B đại C hệ thống D nhân tạo Câu 17 Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B NATO C UNESCO D WTO Câu 18 Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 19: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? B Văn học C Kịch D Kiến trúc A Hội họa Câu 20 Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 21 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa địi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học công nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Em cho biết khái niệm văn minh khái niệm văn hoá? Nêu điểm giống khác khái niệm văn minh văn hoá? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 007 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 2: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A nguyên trạng B đại C hệ thống D nhân tạo Câu Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B UNESCO C NATO D WTO Câu Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu công tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 8: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Xã hội C Giáo dục D Dự báo Câu Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học B sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử C sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học D có giá trị trị, văn hóa, xã hội Câu 10 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tun truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 11 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học công nghệ D Văn minh chuyển hóa thành cơng từ vượn thành người Câu 12: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mơ-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 13: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu 14 Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu 15 Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Nho giáo C Kitô giáo D Phật giáo Câu 16: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 17: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người B Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người C Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu khứ người Câu 18 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa đòi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học công nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 19: Văn minh phương Đơng phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái quát hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 20: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn hóa giới phát triển cao B mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 21: Đối tượng nghiên cứu Sử học A q trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển loài người D hoạt động loài người II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị cơng tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Vì đặt yêu cầu việc học tập tìm hiểu lịch sử suốt đời? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 008 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I.TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 1: Đối tượng nghiên cứu Sử học A q trình tiến hóa lồi người B tồn q khứ lồi người C q trình phát triển loài người D hoạt động loài người Câu Điều cốt lõi hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo tính A đại B hệ thống C nhân tạo D nguyên trạng Câu 3: Khám phá lịch sử giúp người hiểu biết A vai trò lịch sử B văn minh nhân loại C chất xã hội D khả thân Câu 4: Học tập nghiên cứu lịch sử đưa đến cho người hội sau đây? A Trở thành nhà quân lỗi lạc B Cơ hội nghề nghiệp C Cơ hội tương lai D Trở thành nhà trị gia Câu 5: Lịch sử hiểu theo nghĩa sau đây? A Là việc tái lại lịch sử học tập lịch sử suốt đời B Lịch sử người nhận thức hiểu biết lịch sử C Hiện thực lịch sử lịch sử người nhận thức D Hiện thực lịch sử trí thức người lịch sử Câu 6: Khái niệm sau Sử học? A Sử học khoa học nghiên cứu khứ người B Sử học khoa học nghiên cứu hoạt động người C Sử học khoa học nghiên cứu văn hóa người D Sử học khoa học nghiên cứu tiến hóa người Câu Tổ chức quốc tế sau ghi danh, công nhận danh mục di sản văn hóa giới? A ASEAN B NATO C WTO D UNESCO Câu 8: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại có hiểu biết Trái Đất hệ Mặt Trời nào? A Trái Đất có hình đĩa dẹt Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời B Trái Đất có hình cầu Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời C Trái Đất có hình đĩa dẹt Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất D Trái Đất có hình cầu Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất Câu Nền văn minh sau phương Đông thể rõ nét mối liên hệ tri thức, khoa học, kĩ thuật phương Đông phương Tây thời cổ - trung đại? A Văn minh Ấn Độ B Văn minh Ai Cập C Văn minh Lưỡng Hà D Văn minh Trung Hoa Câu 10 Một yếu tố tạo nên sắc xã hội nhóm người xã hội A văn học B sử học C văn hóa D kinh tế Câu 11: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực thời văn hóa Phục hưng kỉ XV-XVI? A Hội họa B Văn học C Kịch D Kiến trúc Câu 12 Tôn giáo đời Ấn Độ trở thành tôn giáo lớn giới? A Hồi giáo B Phật giáo C Nho giáo D Kitô giáo Câu 13 Nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu cơng tác quản lí di sản văn hóa quốc gia A sửa chữa theo hướng đại B ưu tiên phát huy giá trị di sản C bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản D chăm sóc, giữ gìn di sản, làm Câu 14 Một giải pháp góp phần quan trọng khắc phục tác động tiêu cực điều kiện tự nhiên người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể A bảo tồn phát huy B tái tạo trùng tu C gìn giữ làm D đầu tư phát triển Câu 15 Nội dung sau phản ánh văn hóa? A Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo B Văn hóa đòi hỏi người vật chất tinh thần C Văn hóa phát triển cao giáo dục khoa học công nghệ D Văn hóa tiêu chuẩn để cải thiện sống người Câu 16 Điểm giống di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể A sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học B có giá trị trị, văn hóa, xã hội C có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học D sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử Câu 17 Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gì? A Tun truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản B Tăng cường đầu tư sở vật chất đại C Tăng cường biện pháp bảo vệ di sản D Xử lý nghiêm vi phạm giá trị di sản Câu 18 Nội dung sau phản ánh khái niệm văn minh? A Văn minh phát triển cao giáo dục văn hóa B Văn minh tiến vật chất tinh thần C Văn minh đầu cách mạng khoa học công nghệ D Văn minh chuyển hóa thành cơng từ vượn thành người Câu 19: Văn minh phương Đông phương Tây cổ đại có điểm tương đồng sau đây? A Có độ xác, khái qt hóa cao lĩnh vực B Để lại giá trị lớn cho văn minh nhân loại C Đạt thành tựu to lớn lĩnh vực toán học D Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp Câu 20: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng A mở đường cho văn hóa giới phát triển cao B mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ C mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ D mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh Câu 21: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức rút học kinh nghiệm chức sau Sử học? A Khoa học B Giáo dục C Xã hội D Dự báo II TỰ LUẬN: ( Điểm) Câu (1.0 điểm) Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? Câu (2.0 điểm) Em cho biết khái niệm văn minh khái niệm văn hoá? Nêu điểm giống khác khái niệm văn minh văn hoá? - HẾT -                ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM 2022-2023 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề: 001 (Đề thi có 02 trang) I TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 001 002 003 C B A A B C B C D B A D B B C A A D C C A C C B A A B 10 D D B 11 D D B 12 D D B 13 C C A 14 A A B 15 B A C 16 A B C 17 A A A 18 B B B 19 A A A 20 B A A 21 A B B 004 B A B B C A C D D C A D C A A A A B B A B 005 D D D C A C A B B B A C C A B A A B A A B 006 B A B A A B D D D C B B C A B A C C A A A 007 B B A B C C A B A A B A C D D C D A B B B 008 B D B B C A D D D C A B C A A C A B B B C II.TỰ LUẬN: ( Điểm) MÃ ĐỀ 001,003,005,007 Câu Câu (1.0 điểm) Gợi ý đáp án Điểm Câu (1.0 điểm)Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? - Di sản văn hóa, di sản thiên nhiên tài sản vô giá thay , khơng dân tộc mà cịn nhân loại… 0.5 -Vai trò sử học công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên : sở quan trọng công tác xác định giá trị di sản, phát huy giá trị đích thực di sản 0.5 Câu2 (2,0 điểm) Câu (2.0 điểm) Vì đặt yêu cầu việc học tập tìm hiểu lịch sử suốt đời? Việc học tập tìm hiểu lịch sử suốt đời: - Từ việc học tập vận dụng kinh nghiệm từ khứ vào sống định hướng cho tương lai - Lịch sử có nhiều bí ẩn hội cho tham gia tìm tịi, khám phá nhằm hồn chỉnh nhận thức chung, làm giàu tri thức lịch sử - Hiểu biết đưọc kinh nghiệm, rút học có giá trị lịch sử nước khác để tránh sai lầm - Tìm hiểu lịch sử đưa lại hội nghền nghiệp đầy thú vị HẾT - 0.5 0.5 0.5 0.5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề: 001 (Đề thi có 02 trang) I TRẮC NGHIỆM: ( Điểm) Câu 001 002 003 C B A A B C B C D B A D B B C A A D C C A C C B A A B 10 D D B 11 D D B 12 D D B 13 C C A 14 A A B 15 B A C 16 A B C 17 A A A 18 B B B 19 A A A 20 B A A 21 A B B 004 B A B B C A C D D C A D C A A A A B B A B 005 D D D C A C A B B B A C C A B A A B A A B 006 B A B A A B D D D C B B C A B A C C A A A 007 B B A B C C A B A A B A C D D C D A B B B 008 B D B B C A D D D C A B C A A C A B B B C II.TỰ LUẬN: ( Điểm) MÃ ĐỀ 002,004,006,008 Câu Câu (1.0 điểm) Gợi ý đáp án Điểm Câu (1.0 điểm)Di sản văn hóa gì? Sử học có vai trị công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên? - Di sản văn hóa, di sản thiên nhiên tài sản vô giá thay , khơng dân tộc mà cịn nhân loại… 0.5 -Vai trò sử học công tác bào tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên : sở quan trọng 0.5 công tác xác định giá trị di sản, phát huy giá trị đích thực di sản Câu2 (2,0 điểm) Câu (2.0 điểm) Em cho biết khái niệm văn minh khái niệm văn hoá? Nêu điểm giống khác khái niệm văn minh văn hoá? - Văn minh tiến VC-TT xã hội loài người, trạng thái phát triển cao văn hố, xã hội lồi người vượt qua trình độ thời kỳ dã man - Văn hoá tổng thể giá trị VC-TT mà người sáng tạo nên Văn hoá tạo đặc tính, sắc xã hội nhóm người xã hội */ Giống nhau: Đều giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tiến trình lịch sử */ Khác nhau: + Văn hóa: Tồn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo từ người xuất đến + Văn minh: Những giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo giai đoạn phát triển cao xã hội HẾT -   0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 ... - HẾT -? ?               ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM 202 2-2 023 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI GIỮA KÌ I MƠN LỊCH SỬ LỚP 10 ... văn hoá? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 007 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian:... suốt đời? - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Mã đề: 004 (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Thời gian:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam,