0

Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

4 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2022, 10:18

Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập theo đúng chương trình học nhằm giúp bạn củng cố lại kiến thức đã học, nâng cao kỹ năng giải đề thi. Hi vọng rằng việc luyện tập này sẽ mang lại kết quả cao cho kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo! ÑỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Thời gian : 45 phút Mã đề: 601 Họ tên học sinh Lớp SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ I Trắc nghiệm: Học sinh khoanh tròn vào đáp án (7 điểm) Câu 1: Để thực tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng đây? A Trọng nam khinh nữ B Dĩ hòa vi q C Ngại khó ngại khổ D Nơn nóng đốt cháy giai đoạn Câu 2: Nhận định thể biến đổi lượng biến đổi chất? A Chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng B Lượng biến đổi từ từ, chất biến đổi nhanh chóng C Cả lượng chất biến đổi từ từ D Cả lượng chất biến đổi nhanh chóng Câu 3: Câu tục ngữ: “ Có cơng mài sắt có ngày nên kim, tích tiểu thành đại” thể hiện: A: Sự biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất B: Sự thống mặt đối lập C: Sự vận động, phát triển vật, tượng D: Sự tác động người vào giới tự nhiên Câu 4: Sự đấu tranh giai cấp thống trị giai cấp bị trị xã hội có đối kháng giai cấp Triết học gọi A khuynh hướng phát triển tất yếu xã hội B thống mặt đối lập C mối liên hệ giai cấp xã hội D đấu tranh mặt đối lập Câu 5: Theo quan điểm Triết học, kết đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn làm cho A chủ quan thay khách quan B vật, tượng giữ nguyên trạng thái C đời thay cũ D vật, tượng bị tiêu vong Câu 6: Trong sống hàng ngày, xuất mâu thuẫn nhận thức, cần làm gì? A Bỏ qua để đỡ cơng tìm hiểu mâu thuẫn B Khi có thời gian tìm hiểu cách giải mâu thuẫn C Phân tích để phân biệt đúng, sai, nâng cao nhận thức D Hoảng sợ, nhờ người khác giải mâu thuẫn giúp Câu 7: Khái niệm dùng để việc xóa bỏ hồn tồn tồn tại, phát triển tự nhiên vật, triết học gọi phủ định A chủ quan B siêu hình C biện chứng D khách quan Câu 8: Nội dung không phản ánh quan điểm giới quan vật? A Cha mẹ sinh trời sinh tính B Có thực vực đạo; C Có bột gột nên hồ D Trăm hay không tay quen; Câu 9: Câu nói: “Khơng tắm hai lần dịng sơng” thể A quan điểm vật B quan điểm biện chứng C quan điểm tâm D quan điểm siêu hình Câu 10: Giới hạn mà biến đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật tượng gọi A điểm giới hạn B độ C điểm nút D biến đổi Câu 11: Việc làm sau biểu phủ định biện chứng? A Xây dựng văn hóa đậm đà sắc dân tộc B Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hịa nhập khơng hịa tan C Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc D Xóa bỏ hồn tồn văn hóa cũ để xây dựng văn hóa đại Câu 12 Khẳng định phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng? A Tự phê bình đánh giá ưu điểm khuyết điểm thân, nhằm phát huy tốt khắc phục xấu B Phê bình đánh giá khuyết điểm thân, nhằm khắc phục xấu C Phê bình khuyết điểm người khác để họ sữa chữa cho tốt D Tự phê bình đánh giá ưu điểm khuyết điểm, nhằm phát huy điểm mạnh thân Câu 13 Hãy chọn thứ tự phát triển loại hình giới quan cho A Tôn giáo → Triết học → huyền thoại B Huyền thoại → tôn giáo → Triết học C Triết học → tôn giáo →huyền thoại D Huyền thoại → Triết học → tôn giáo Câu 14: Một nội dung phương pháp luận biện chứng xem xét vật tượng trạng thái A vận động B đứng im C không vận động D không phát triển Câu 15: Câu tục ngữ phát triển? A Góp gió thành bão B Kiến tha lâu đầy tổ C Tre già măng mọc D Đánh bùn sang ao Câu 16: Câu nói phát triển? A Đánh bùn sang ao B Tre già măng mọc C Rút dây động rừng D Nước chảy đá mòn Câu 17: Sự vận động phát triển có mối quan hệ với nào? A Có vận động khơng có phát triển B Có vận động phải có phát triển C Có vận động có phát triển D Có vận động có phát triển Câu 18: Nguyên nhân tạo nên suy thoái hay tiến đạo đức xã hội theo quan điểm Triết học đấu tranh A pháp luật đạo đức B phong tục tập quán C thiện ác D Câu 19: Mâu thuẫn cũ đi, mâu thuẫn hình thành, vật tượng cũ thay vật, tượng kết A trừ B xung đột, tiêu diệt C đấu tranh mặt đối lập D thống mặt đối lập Câu 20: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, mâu thuẫn tạo thành hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với A Trong chỉnh thể B Các vật, tượng khác C Hai vật, tượng đối lập D Bất kì vật tượng II Tự luận: (3 điểm) Câu 1: (1,5 điểm).Bố bạn N không cho chơi với bạn H làng cho bố bạn H nghiện ma túy sau bạn H nghiện ma túy, chơi vói bạn H, N bị lôi kéo vào đường nghiện ngập Hỏi: a Theo em, quan niệm bố bạn N thể phương pháp luận nào? b Nếu N, em thuyết phục bố để bố có cách nhìn nhận khác cho tiếp tục chơi với bạn H? Câu 2: : (1,5 điểm) Cho hình chữ nhật chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm, người ta tăng giảm chiều rộng theo hai phía để giải thích biến đổi hình học a Lượng thay đổi hình chữ nhật nào? b Chất hình chữ nhật gì? c Xác định độ, điểm nút? HẾT Hướng dẫn chấm công dân 10 : Đề 601 Trắc nghiệm:1D, 2B, 3A, 4D, 5C, 6C, 7B, 8A, 9B, 10B, 11D, 12A, 13B, 14A, 15D, 16B, 17C, 18C, 19C, 20A câu 0,35 điểm Tự luận: Câu 1: (1,5 điểm).Bố bạn N không cho chơi với bạn H làng cho bố bạn H nghiện ma túy sau bạn H nghiện ma túy, chơi vói bạn H, N bị lôi kéo vào đường nghiện ngập Hỏi: a Theo em, quan niệm bố bạn N thể phương pháp luận nào? b Nếu N, em thuyết phục bố để bố có cách nhìn nhận khác cho tiếp tục chơi với bạn H? Trả lời: a Theo em, quan niệm bố bạn N thể phương pháp luận nào? Phương pháp luận siêu hình.(0,5điểm) b Nếu N, em thuyết phục bố để bố có cách nhìn nhận khác cho tiếp tục chơi với bạn H? * Lý để thuyết phục - Bố bạn H bị nghiện, bạn H khơng .(0,5điểm) - Bạn H bạn chơi lâu năm với người hòa đồng, tốt bụng, hiền lành…không thể đánh đồng bố bạn bạn Và người làng bố biết rõ gia đình bạn Khi có người bố bạn mặc cảm, xấu hổ không chơi cùng;… (0,5điểm) Câu 2: : (1,5 điểm) Cho hình chữ nhật chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm, người ta tăng giảm chiều rộng theo hai phía để giải thích biến đổi hình học a Lượng thay đổi hình chữ nhật nào? b Chất hình chữ nhật gì? c Xác định độ, điểm nút? Trả lời: a.Lượng thay đổi phụ thuộc vào chiều rộng từ -50.(0,5điểm) b.Chất hình chữ nhật: Hình vng, đoạn thẳng.(0,5điểm) c.Xác định : Độ: < độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,