0

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

8 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2022, 11:11

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ” dưới đây để tích lũy kinh nghiệm giải toán trước kì thi nhé! TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 Môn: VẬT LÝ - Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Mã đề: 136 A TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm) Câu Phương trình chuyển động vật chuyển động thẳng là: A x  x0  v0t  C x = x0 + vt at (a khác 0) 2 at (a khác 0) 2 D x  x0  v0t  at (a khác 0) B x  v0t  Câu Lực tổng hợp hai lực phương, ngược chiều có độ lớn A F = F1.F2 B F = F1+F2 C F = F1  F2 D F  F12  F22 Câu Chọn phát biểu ? A Nếu không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực cân vật chuyển động thẳng B Nếu không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực cân vật ln đứng n C Nếu không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực cân bằng, vật đứng yên tiếp tục đứng yên, vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng D Quán tính tính chất vật có xu hướng bảo tồn gia tốc hướng lẫn độ lớn Câu Chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động thẳng có tốc độ A tăng dần theo thời gian B giảm dần theo thời gian C giảm theo thời gian D tăng theo thời gian Câu Chu kỳ chuyển động tròn A thời gian vật chuyển động phút B số vòng vật chuyển động giây thời gian vật chuyển động vòng C D thời gian vật chuyển động giây Câu Tổng hợp lực phép thay nhiều lực đồng thời tác dụng vật A lực B lực luôn không thay đổi C lực có tác dụng giống hệt lực D hai lực Câu Chuyển động trịn chuyển động có quỹ đạo trịn A có tốc độ trung bình cung tròn B gia tốc biến đổi cung tròn C vectơ vận tốc tức thời cung tròn D vận tốc biến đổi cung tròn Câu Khi khảo sát đồng thời chuyển động vật những hệ quy chiếu khác A quỹ đạo, vận tốc và gia tốc khác B quỹ đạo khác nhau, vận tốc và gia tốc giống C quỹ đạo giống nhau, vận tốc và gia tốc khác D quỹ đạo, vận tốc và gia tốc giống Câu Hệ quy chiếu bao gồm A vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ C vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ D vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ Câu 10 Khi xe buýt chuyển động thẳng tốc độ chậm, tăng tốc đột ngột phía trước hành khách A ngã người phía sau B chúi người phía trước ngã người sang bên phải C D ngã người sang bên trái Câu 11 Chọn câu sai Rơi tự A có chiều từ xuống B chuyển động thẳng C chuyển động thẳng nhanh dần D có phương thẳng đứng Câu 12 Phép đo đại lượng vật lí A phép cân đại lượng B phép so sánh với đại lượng lấy làm đơn vị C phép so sánh với đại lượng loại quy ước đơn vị D phép đo đạc chiều dài đại lượng Câu 13 Cơng thức định luật II Niutơn       A F  ma B F  ma C F  ma D F  ma Câu 14 Cặp "Lực phản lực" định luật III Niutơn A tác dụng vào vật B tác dụng vào hai vật khác C phải độ lớn không cần phải giá D không cần phải độ lớn Câu 15 Công thức nào sau không cho chuyển động thẳng biến đổi đều: 2 2 A v  v0  2as B v  v0  at C s  v0t  at D x  x0  v0t  at 2 B TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Bài (3 điểm) Một ôtô chạy với vận tốc 12m/s đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần Sau 15s, ôtô đạt vận tốc15m/s a Tính gia tốc ơtơ b Tính vận tốc ôtô sau 30s kể từ tăng ga c Tính qng đường ơtơ 3s thứ hai kể từ tăng ga Bài (2 điểm) Một xe có khối lượng 50kg đứng yên, tác dụng lực 𝐹⃗ theo phương ngang, xe chuyển động với gia tốc 1m/s2 Bỏ qua ma sát a Tính độ lớn lực 𝐹⃗ b Với lực 𝐹⃗ trên, đặt thêm lên xe kiện hàng gia tốc xe lúc 0,5m/s2 Tìm khối lượng kiện hàng - HẾT TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 Môn: VẬT LÝ - Lớp 10 Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Mã đề: 170 A TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm) Câu Chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động thẳng có tốc độ A giảm theo thời gian B tăng theo thời gian C tăng dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Câu Công thức định luật II Niutơn       A F  ma B F  ma C F  ma D F  ma Câu Chọn câu sai Rơi tự A có phương thẳng đứng B chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động thẳng C D có chiều từ xuống Câu Lực tổng hợp hai lực phương, ngược chiều có độ lớn A F  F12  F22 B F = F1.F2 C F = F1+F2 D F = F1  F2 Câu Khi xe buýt chuyển động thẳng tốc độ chậm, tăng tốc đột ngột phía trước hành khách A ngã người phía sau B chúi người phía trước C ngã người sang bên phải D ngã người sang bên trái Câu Phương trình chuyển động vật chuyển động thẳng là: at (a khác 0) 2 C x  x0  v0t  at (a khác 0) A x  x0  v0t  B x = x0 +vt D x  v0t  at (a khác 0) Câu Chọn phát biểu ? A Nếu không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực cân vật ln chuyển động thẳng B Nếu không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực cân vật ln đứng n C Qn tính tính chất vật có xu hướng bảo toàn gia tốc hướng lẫn độ lớn D Nếu không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực cân bằng, vật đứng yên tiếp tục đứng yên, vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng Câu Tổng hợp lực phép thay nhiều lực đồng thời tác dụng vật A lực có tác dụng giống hệt lực B hai lực C lực luôn không thay đổi D lực Khi khảo sát đồng thời chuyển động vật những hệ quy chiếu khác Câu A quỹ đạo, vận tốc và gia tốc khác B quỹ đạo giống nhau, vận tốc và gia tốc khác C quỹ đạo, vận tốc và gia tốc giống D quỹ đạo khác nhau, vận tốc và gia tốc giống Câu 10 Chu kỳ chuyển động tròn A thời gian vật chuyển động vòng B thời gian vật chuyển động phút C số vòng vật chuyển động giây D thời gian vật chuyển động giây Câu 11 Phép đo đại lượng vật lí A phép so sánh với đại lượng loại quy ước đơn vị B phép đo đạc chiều dài đại lượng C phép so sánh với đại lượng lấy làm đơn vị D phép cân đại lượng Câu 12 Chuyển động trịn chuyển động có quỹ đạo trịn A có tốc độ trung bình cung tròn B vectơ vận tốc tức thời cung tròn C gia tốc biến đổi cung tròn D vận tốc biến đổi cung tròn Câu 13 Cặp "Lực phản lực" định luật III Niutơn A tác dụng vào hai vật khác B không cần phải độ lớn C phải độ lớn không cần phải giá D tác dụng vào vật Câu 14 Công thức nào sau không cho chuyển động thẳng biến đổi đều: 2 2 A x  x0  v0t  at B v  v0  2as C s  v0t  at D v  v0  at 2 Câu 15 Hệ quy chiếu bao gồm A vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ C vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ D hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ B TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Bài (3 điểm) Một ôtô chạy với vận tốc 12m/s đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga cho ơtơ chạy nhanh dần Sau 15s, ơtơ đạt vận tốc15m/s a Tính gia tốc ơtơ b Tính vận tốc ơtơ sau 30s kể từ tăng ga c Tính quãng đường ôtô 3s thứ hai kể từ tăng ga Bài (2 điểm) Một xe có khối lượng 50kg đứng yên, tác dụng lực 𝐹⃗ theo phương ngang, xe chuyển động với gia tốc 1m/s2 Bỏ qua ma sát a Tính độ lớn lực 𝐹⃗ b Với lực 𝐹⃗ trên, đặt thêm lên xe kiện hàng gia tốc xe lúc 0,5m/s2 Tìm khối lượng kiện hàng - HẾT ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 MÔN VẬT LÝ 10 136 170 144 178 1C 1B 1C 1B 2C 2A 2A 2A 3C 3C 3A 3A 4D 4D 4B 4D 5C 5A 5B 5C 6C 6B 6C 6A 7A 7D 7D 7C 8A 8A 8C 8A 9D 9A 9D 9D 10A 10A 10A 10A 11B 11A 11D 11D 12C 12A 12B 12C 13A 13A 13B 13B 14B 14D 14D 14C 15B 15C 15D 15B ĐÁP ÁN TỰ LUẬN Câu/điểm Mã đề: 136; 170 Điểm thành phần (Điểm) Câu (3 điểm) a Tính gia tốc: - Chọn chiều chuyển động chiều dương, gốc thời gian lúc xe bắt đầu tăng ga a v  v0 t ………………………………………… a = 0,2 (m/s2)…………………………………… 0,25 0,5 0,5 b Tính vận tốc: v = v0 + a.t …………………………………… v= 18m/s………………………………………… 0,5 0,5 c Quãng đường giây thứ 2: Quãng đường ôtô 3s : s1 = v0t + at2 = 12.3+ 0,2.32 = 36,9m Quãng đường ôtô 6s : 0,25 s2 = v0t + at2 = 12.6+ 0,2.62 = 75,6m 0,25 Quãng đường ôtô 3s thứ hai: s = s2 - s1 = 38,7m 0,25 Câu a Viết công thức: F = ma1 …………………… 0,5 (2 điểm) Thế số đúng……………………………………… 0,25 Tính kết quả: F = 50 N…… 0,25 b Viết biểu thức: F = (m + Tính )a2 0,5 = 50kg 0,5 Chú ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Sai thiếu từ đơn vị trở lên trừ 0,25 đ cho thi Câu/điểm Mã đề: 144; 178 Điểm thành phần (Điểm) Câu (3 điểm) a Tính gia tốc: - Chọn chiều chuyển động chiều dương, gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động a v  v0 t ………………………………………… 0,25 0,5 a = 0,5 (m/s2)…………………………………… 0,5 b Tính vận tốc: v = v0 + a.t …………………………………… v= 25m/s………………………………………… 0,5 0,5 c Quãng đường giây thứ 2: Quãng đường ôtô 3s : s1 = v0t + at2 = 15.3+ 0,5.32 = 47,25m Quãng đường ôtô 6s : 0,25 s2 = v0t + at2 = 15.6+ 0,5.62 = 99m 0,25 Quãng đường ôtô 3s thứ hai: s = s2 - s1 = 51,75m 0,25 Câu a Viết công thức: F = ma1 …………………… 0,5 (2 điểm) Thế số đúng……………………………………… 0,25 Tính : F = 120 N…… 0,25 b Viết biểu thức: F = (m + Tính )a2 0,5 = 40kg 0,5 Chú ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Sai thiếu từ đơn vị trở lên trừ 0,25 đ cho thi ... I NĂM HỌC 20 2 1- 2022 MÔN VẬT LÝ 10 13 6 17 0 14 4 17 8 1C 1B 1C 1B 2C 2A 2A 2A 3C 3C 3A 3A 4D 4D 4B 4D 5C 5A 5B 5C 6C 6B 6C 6A 7A 7D 7D 7C 8A 8A 8C 8A 9D 9A 9D 9D 10 A 10 A 10 A 10 A 11 B 11 A 11 D 11 D 12 C... 11 B 11 A 11 D 11 D 12 C 12 A 12 B 12 C 13 A 13 A 13 B 13 B 14 B 14 D 14 D 14 C 15 B 15 C 15 D 15 B ĐÁP ÁN TỰ LUẬN Câu/điểm Mã đề: 13 6; 17 0 Điểm thành phần (Điểm) Câu (3 điểm) a Tính gia tốc: - Chọn chiều chuyển... HUỲNH NGỌC HUỆ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 2 1- 2022 Mơn: VẬT LÝ - Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Mã đề: 17 0 A TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,