0

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

5 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2022, 09:07

“Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ” là tài liệu dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị thi giữa học kì 1. Ôn tập với đề thi giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn học. Chúc các em đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Môn: Địa – Lớp 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ 111 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên tương phản trình độ phát triển kinh tế - xã hội nhóm nước phát triển với phát triển A thành phần dân tộc tôn giáo B quy mô cấu dân số C trình độ khoa học - kĩ thuật D nguồn tài nguyên thiên nhiên Câu Châu lục có tuổi thọ trung bình người dân thấp giới A Châu Âu B Châu Á C Châu Mĩ D Châu Phi Câu 3: Ở nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu A môi trường sống thích hợp B chất lượng sống cao C nguồn gốc gen di truyền D làm việc nghỉ ngơi hợp lí Câu 4: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có nét tương đồng A thành phần chủng tộc B mục tiêu lợi ích phát triển C lịch sử dựng nước, giữ nước D trình độ văn hóa, giáo dục Câu 5: Tồn cầu hóa kinh tế, bên cạnh mặt thuận lợi, cịn có mặt trái, đặc biệt A cạnh tranh liệt quốc gia B gia tăng nhanh chóng khoảng giàu nghèo C nước phải phụ thuộc lẫn D nguy thất nghiệp, việc làm ngày tăng Câu Dân số già dẫn tới hậu sau đây? A Thất nghiệp thếu việc làm B Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước C Gây sức ép tới tài ngun mơi trường D Tài ngun nhanh chóng cạn kiệt Câu Một biểu dân số giới có xu hướng già A tỉ lệ người 15 tuổi ngày cao B số người độ tuổi lao động đông C tỉ lệ người 65 tuổi ngày cao D tuổi thọ nữ giới cao nam giới Câu Trong ngành sau, ngành đưa khí thải vào khí nhiều nhất? A Nơng nghiệp B Công nghiệp C Xây dựng D Dịch vụ Câu Một biểu rõ biến đổi khí hậu A nhiệt độ Trái Đất tăng B xuất nhiều động đất C băng vùng cực ngày dày D núi lửa hình thành nhiều nơi Câu 10 Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh mạnh trờng công nghiệp ăn nhiệt đới A thị trường tiêu thụ B có nhiều loại đất khác Mã đề 111/trang C có nhiều cao nguyên D có khí hậu nhiệt đới Câu 11: Vị trí địa lý khu vực Tây Nam Á “điểm nóng” giới ngày A có “con đường tơ lụa qua” B nơi đời nhiều tôn giáo lớn C nằm ngã ba đường châu lục Á, Âu, Phi D nơi hoạt động mạnh phần tử cực đoan Câu 12 Những thách thức lớn châu Phi A cạn kiệt tài nguyên , thiếu lực lượng lao động B già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp C trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột D nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động Câu 13: Điểm khác biệt cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước phát triển so với nhóm nước phát triển là: A tỉ trọng khu vực III cao B tỉ trọng khu vực II thấp C tỉ trọng khu vực I cao D cân đối tỉ trọng khu vực Câu 14: Nước thuộc nước cơng nghiệp (NICs)? A Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp B Pháp, Bô-li-vi-a, Việt Nam C Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô D Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na Câu 15 Tồn cầu hóa khu vực hóa xu hướng tất yếu, dẫn đến A phụ thuộc lẫn kinh tế B liên kết nước phát triển với C nước phát triển gặp nhiều khó khăn D phụ thuộc lẫn kinh tế Câu 16 Nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh vật A cháy rừng B ô nhiễm môi trường C biến đổi khí hậu D người khai thác mức Câu 17 Để giải vấn đề mang tính toàn cầu cần hợp tác A quốc gia giới B quốc gia phát triển C quốc gia phát triển D số cường quốc kinh tế Câu 18 Kinh tế nước Mĩ Latinh phát triển khơng hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi A ng̀n tài ngun thiên nhiên khơng thực giàu có B thiếu lực lượng lao động, lao động có tay nghề C tình hình trị xã hội khơng ổn định D xung đột sắc tộc, tôn giáo diễn thường xuyên Câu 19 Nguyên nhân chủ yếu gây nên suy giảm tầng ô dôn trái đất chất khí A CFCs B NO2 C CO2 D CH4 Câu 20: Nguyên nhân sâu xa “vịng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, cân sinh thái châu Phi : A nợ nước ngồi q lớn, khơng có khả trả Mã đề 111/trang B hậu bóc lột chủ nghĩa tư trước C tình trạng tham nhũng, lãng phí kéo dài D dân số gia tăng nhanh Câu 21 Tình trạng đói nghèo khu vực Tây Nam Á Trung Á chủ yếu A thiếu hụt nguồn lao động B chiến tranh, xung đột tôn giáo C khắc nghiệt tự nhiên D thiên tai xảy tai thường xuyên II PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) Câu 1: ( điểm) Biểu đồ tốc độ tăng GDP Mĩ La tinh qua năm (%) a Dựa vào biểu đồ sau nhận xét tốc độ tăng GDP Mĩ La tinh giai đoạn 19852017 b Những nguyên nhân làm cho kinh tế nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định? Câu 2: Nêu số vấn đề môi trường Việt Nam? -Hết -(Thí sinh không sử dụng tài liệu.) Mã đề 111/trang TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Môn: Địa – Lớp 11 ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) ĐỀ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 111 C D B B B B C B A D C C A D A D A C A D B 112 C C D D A D C C B A C B D B B A B A C B D 113 B B A D C B A D B A C C A D A C D C A D B II PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) a Nhận xét: Đáp án Giai đoạn 1985 -2017, GDP Mĩ La tinh tăng giảm khơng ổn định, cịn nhiều biến động + Giai đoạn 1985 - 1995: giảm 1,9% + Giai đoạn 1995 - 2010 tăng mạnh 5,4% + Giai đoạn 2010 - 2015 giảm mạnh 6,1% + Giai đoạn 2015 - 2017, tăng 1,0 % b Nguyên nhân do: Đáp án - Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để tạo điều kiện cho chủ trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác, dân nghèo khơng có ruộng đất 114 B C B D A C A C D A B A D C B D B A C B D Điểm 0,25đ Đúng ý cho 0,25đ Điểm 0,25đ để canh tác - Tình hình trị không ổn định tác động mạnh tới phát triển kinh tế đầu tư nước giảm mạnh - Chưa xây dựng đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ nên nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc vào tư nước ngoài, Hoa Kì - Các nước trì cấu xã hội phong kiến thời gian dài; - Sự cản trở lực phản động, bảo thủ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 2: (1 điểm) Một số vấn đề môi trường Việt Nam: - Đất đai bị suy thối - Sự biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn lượng hiệu ứng nhà kính đe dọa đặc biệt vùng ĐBSCL - Đa dạng sinh vật suy giảm - Nguồn nước mơi trường biển bị nhiễm - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí … (Mỗi ý cho 0,25đ Tối đa 1,0 đ) ... liệu.) Mã đề 11 1/trang TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 202 0-2 0 21 Môn: Địa – Lớp 11 ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) ĐỀ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 111 C D B... động + Giai đoạn 19 85 - 19 95: giảm 1, 9% + Giai đoạn 19 95 - 2 010 tăng mạnh 5,4% + Giai đoạn 2 010 - 2 015 giảm mạnh 6 ,1% + Giai đoạn 2 015 - 2 017 , tăng 1, 0 % b Nguyên nhân do: Đáp án - Cuộc cải cách... trọng khu vực Câu 14 : Nước thuộc nước công nghiệp (NICs)? A Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp B Pháp, Bơ-li-vi-a, Việt Nam C Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô D Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na Câu 15 Tồn cầu hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Hình ảnh liên quan

- Tình hình chính trị khơng ổn định tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài giảm mạnh - Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

nh.

hình chính trị khơng ổn định tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế và đầu tư nước ngoài giảm mạnh Xem tại trang 5 của tài liệu.