0

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị

7 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2022, 09:13

“Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị” dành cho các bạn học sinh lớp 11 đang chuẩn bị thi giữa kì 1 giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Mơn: Địa lí - Lớp: 11 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Đề KT thức (Đề có trang) Mã đề: 101 Họ tên học sinh:……………… …………… Lớp:………………………… Phần I: TNKQ (7 điểm) Câu Việt Nam thành viên tổ chức liên kết kinh tế khu vực sau đây? A NAFTA B MERCOSUR C EU D ASEAN Câu Những tài nguyên tự nhiên sau châu Phi bị khai thác mạnh? A Nước khoáng sản B Động vật rừng C Khoáng sản rừng D Biển khoáng sản Câu Hậu nhiệt độ Trái Đất tăng lên A thảm thực vật bị thiêu đốt B suy giảm hệ sinh vật C mực nước ngầm hạ thấp D băng tan nhanh Câu Địa danh sau tên đồng lớn Mĩ La tinh? A Ca-ri-bê B La-pla-ta C Bra-xin D A-ma-dôn Câu Các nước phát triển thường có A cấu dân số trẻ B chất lượng sống cao C đầu tư nước D tỉ lệ sinh cao Câu Đặc điểm bật khí hậu châu Phi A nóng ẩm B khơ nóng C lạnh ẩm D lạnh khơ Câu Cho biểu đồ sau: GIÁ TRỊ GDP CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN QUA CÁC NĂM Theo biểu đồ, nhận xét sau với GDP Thái Lan Phi-lip-pin? A Thái Lan tăng chậm Phi-lip-pin B Phi-lip-pin tăng không liên tục C Thái Lan tăng nhanh Phi-lip-pin D Phi-lip-pin tăng Thái Lan Mã đề 101 Trang 1/4 Câu Một biểu rõ biến đổi khí hậu A nhiệt độ Trái Đất tăng B xuất nhiều động đất C núi lửa hình thành nhiều nơi D băng vùng cực ngày dày Câu Tài nguyên đất khí hậu Mĩ La- tinh thuận lợi cho phát triển A chăn nuôi gia cầm, thâm canh lúa nước B chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp nhiệt đới C thâm canh lúa nước, ăn cận nhiệt D ăn nhiệt đới, dược liệu Câu 10 Thương mại giới phát triển mạnh biểu toàn cầu hóa A văn hóa B khoa học C môi trường D kinh tế Câu 11 Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước A nạn du canh du cư B săn bắt động vật mức C lượng chất thải công nghiệp tăng D khai thác rừng bừa bãi Câu 12 Nguyên nhân sau làm cho kinh tế Mĩ La- tinh phát triển chậm, thiếu ổn định phụ thuộc vào nước ngoài? A Sự biến động mạnh thị trường giới B Thiếu đường lối phát triển độc lập, tự chủ C Cuộc khủng hoảng lượng toàn cầu D Tác động cách mạng khoa học công nghệ đại Câu 13 Đặc điểm nước phát triển A suất lao động xã hội cao, số HDI mức thấp, nợ nước nhiều B GDP bình quân đầu người cao, số HDI mức thấp, nợ nước ngồi nhiều C GDP bình quân đầu người thấp, số HDI mức cao, nợ nước ngồi nhiều D GDP bình qn đầu người thấp, số HDI mức thấp, nợ nước nhiều Câu 14 Cho bảng số liệu: XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 Quốc gia Ai-cập Ác-hen-ti-na Cô-oét U-crai-na Xuất (tỷ đô la Mỹ) 47,4 74,2 79,8 59,1 Nhập (tỷ đô la Mỹ) 73,7 85,4 61,6 70,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) Dựa vào bảng số liệu, cho biết quốc gia sau xuất siêu vào năm 2018? A U-crai-na B Cô-oét C Ai-cập D Ác-hen-ti-na Câu 15 Các nước phát triển thường có A GDP/người cao B đầu tư nước ngồi C tỉ lệ sinh thấp D cấu dân số già Câu 16 Ý sau đặc điểm dân cư – xã hội châu Phi? A Trình độ dân trí thấp B Chỉ số phát triển người cao C Nhiều hủ tục lạc hậu, bệnh tật D Xung đột sắc tộc, đói nghèo Câu 17 Xu hướng tồn cầu hóa kinh tế khơng có biểu sau đây? A Các cơng ty xun quốc gia có vai trị ngày lớn B Thương mại giới phát triển mạnh C Đầu tư nước tăng chậm Mã đề 101 Trang 2/4 D Thị trường tài quốc tế mở rộng Câu 18 Địa danh sau tên hoang mạc lớn châu Phi? A Xa-ha-ra B Ê-ti-ô-pi C Công-gô D Cai-rô Câu 19 Nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh vật A khai thác mức tài nguyên thiên nhiên B nhiệt độ Trái Đất nóng lên C sử dụng chất nổ q trình khai thác D diện tích rừng ngày thu hẹp Câu 20 Nguyên nhân sau gây nên hiệu ứng nhà kính? A Tầng ô dôn mỏng dần thủng Nam cực B Sự gia tăng khí CO2 khí C Khí thải CFCs nhiều khí D Chất thải mơi trường khơng qua xử lí Câu 21 Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đa số quốc gia châu Phi A mở rộng mơ hình sản xuất quảng canh B tạo giống chịu khơ hạn C khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt D áp dụng biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn Câu 22 Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 Quốc gia In-đơ-nê-xi-a Cam-pu-chia Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Diện tích(nghìn km2) 1910,0 181,0 330,8 300,0 Dân số(triệu người) 273,0 16,7 32,3 109,5 (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org) Theo bảng số liệu, nhận xét sau khơng so sánh diện tích dân số năm 2019 số quốc gia? A Cam-pu-chia có diện tích lớn Phi-lip-pin B Phi-lip-pin có diện tích lớn Cam-pu-chia C In-đơ-nê-xi-a có diện tích dân số lớn D Ma-lai-xi-a có dân số cao Cam-pu-chia Câu 23 Cho bảng số liệu: GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI MỘT SỐ QUỐC GIA, (Đơn vị: USD) Năm 2010 2013 2018 Bru-nây 35268 44597 32414 Xin-ga-po 46570 56029 64041 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) Theo bảng số liệu, nhận xét sau GDP bình quân đầu nguời Bru-nây Xin-ga-po giai đoạn 2010 - 2018? A Bru-nây tăng, Xin-ga-po giảm B Bru-nây biến động, Xin-ga-po giảm C Bru-nây giảm, Xin-ga-po giảm D Bru-nây biến động, Xin-ga-po tăng Mã đề 101 Trang 3/4 Câu 24 Nguyên nhân tạo nên khác biệt cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước phát triển phát triển A trình độ phát triển kinh tế B phong phú nguồn lao động C phong phú tài nguyên D đa dạng thành phần chủng tộc Câu 25 Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có nét tương đồng A lịch sử dựng nước, giữ nước B thành phần chủng tộc C trình độ văn hóa, giáo dục D mục tiêu lợi ích phát triển Câu 26 Dân số châu Phi tăng nhanh A tỉ suất tử thô thấp B tỉ suất gia tăng giới lớn C quy mô dân số đông giới D tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao Câu 27 Ý sau đặc điểm dân cư, xã hội Mĩ La –tinh? A Số dân sống mức nghèo khổ đông B Đa dân tộc, tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao C Chênh lệch giàu nghèo rõ rệt D Hiện tượng thị hóa tự phát Câu 28 Một vấn đề mang tính tồn cầu mà nhân loại phải đối mặt A động đất núi lửa B cân giới tính C cạn kiệt nguồn nước D ô nhiễm môi trường Phần II: TỰ LUẬN (3 điểm) Câu Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CÁC NƯỚC MĨ LA TINH, GIAI ĐOẠN 2005-2017 (Đơn vị: %) Năm 2005 2010 2013 2017 Tốc độ tăng trưởng GDP 4,3 5,9 2,8 0,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) a) Vẽ biểu đồ cột thể tốc độ tăng trưởng GDP Mĩ La Tinh, giai đoạn 2005- 2017 b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP Mĩ La Tinh, giai đoạn 2005-2017 Câu 2: Trình bày hậu việc suy giảm tầng ô dôn giải pháp để hạn chế tầng ô dôn bị thủng HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giáo viên không giải thích thêm Mã đề 101 Trang 4/4 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 11 Thời gian làm : 45 Phú I.Phần đáp án câu trắc nghiệm: (7 điểm) Đề gốc 101 102 103 104 105 106 107 108 C D D A A C A D C C C C C B C C A B C D B B B D B D C A D B B B D B D C B B A D C C B C C B B A B D B B D A A A B A B A B C A C A C D D D D C D B B B C C B C B C 10 B D C A B A D A A 11 B C B D D B D D C 12 C B C A B A D A D 13 D D B B C A A D D 14 A B D A C D A B A 15 B B A A B B C B A 16 A B C D D A A A D 17 C C A C C A C A A 18 D A A C B B D C C 19 C A B B C A A B B 20 C B B C A D A D B 21 B D B C B C A A B 22 C A A D C B D B C 23 D D A A D A B A B 24 A A A A B C C A B 25 C D D C A D B D A 26 B D D B B A A D B 27 D B C C A D D B B 28 B D B B A B D D C SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 11 Thời gian làm : 45 Phú Đề Câu (2 điểm) Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CÁC NƯỚC MĨ LA TINH, GIAI ĐOẠN 2005-2017 (Đơn vị: %) Năm Tốc độ tăng trưởng GDP 2005 2010 2013 2017 4,3 5,9 2,8 0,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) a) Vẽ biểu đồ cột thể tốc độ tăng trưởng GDP Mĩ La Tinh, giai đoạn 2005- 2017 b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP Mĩ La Tinh, giai đoạn 2005-2017 Câu 2: (1 điểm) Trình bày hậu việc suy giảm tầng ô dôn giải pháp để hạn chế tầng ô dôn bị thủng NỘI DUNG CÂU a) Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng GDP Mĩ La tinh giai đoạn 2005 – 2017 ĐIỂM 1,5 - Học sinh vẽ biểu đồ cột, tỉ lệ khoảng cách năm, tỉ lệ %, điền đầy đủ thông tin (đơn vị, tên biểu đồ…) - Vẽ sai thiếu yêu cầu trừ - 0,25đ (Vẽ biểu đồ khác khơng tính điểm) b) Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng GDP Mĩ La tinh giai đoạn 2005 – 2017 giảm thiếu ổn định (d/c) 0,5 (Nếu HS không nêu dẫn chứng trừ - 0,25 điểm) Trình bày hậu việc suy giảm tầng ô dôn giải pháp để hạn chế tầng ô dôn bị thủng 1,0 - Hậu quả: 0,5 + Ảnh hưởng đến mùa màng, sinh vật thủy sinh… 0,25 + Ảnh hưởng đến sức khỏe người: ung thư da, bệnh mắt… 0,25 - Giải pháp: 0,5 + Cắt giảm lượng CFCs sản xuất sinh hoạt 0,25 + Đổi công nghệ sản xuất xử lí tốt nguồn khí thải… 0,25 Đề Câu (2 điểm) Cho bảng số liệu: TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 2005-2019 (Đơn vị: %) Năm Tỉ lệ gia tăng dân số 2005 2010 2015 2019 2,5 2,59 2,6 2,52 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) a) Vẽ biểu đồ cột thể tỉ lệ gia tăng dân số châu Phi, giai đoạn 2005- 2019 b) Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số châu Phi, giai đoạn 2005- 2019 Câu (1 điểm) Trình bày giải pháp để bảo vệ nguồn NỘI DUNG CÂU ĐIỂM a) Vẽ biểu đồ cột thể tỉ lệ gia tăng dân số châu Phi, giai đoạn 2005- 2019 - Học sinh vẽ biểu đồ cột, tỉ lệ khoảng cách năm, tỉ lệ %, điền đầy đủ thông tin (đơn vị, tên biểu đồ…) 1,5 - Vẽ sai thiếu yêu cầu trừ - 0,25đ (Vẽ biểu đồ khác không tính điểm) b) Nhận xét: Tỉ lệ gia tăng dân số châu Phi, giai đoạn 2005- 2019 tăng thiếu ổn định (d/c) 0,5 (Nếu HS không nêu dẫn chứng trừ - 0,25 điểm) Trình bày giải pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt, biển đại dương bị ô nhiễm Theo em giải pháp quan trọng nhất? 1,0 - Tăng cường xây dựng nhà máy xử lí chất thải 0,5 - Đảm bảo an toàn hàng hải 0,25 - Giải pháp tăng cường xây dựng nhà máy xử lí chất thải quan trọng 0,25 ... so sánh diện tích dân số năm 2 019 số quốc gia? A Cam-pu-chia có diện tích lớn Phi-lip-pin B Phi-lip-pin có diện tích lớn Cam-pu-chia C In-đơ-nê-xi-a có diện tích dân số lớn D Ma-lai-xi-a có dân... Học sinh không sử dụng tài liệu Giáo viên khơng giải thích thêm Mã đề 10 1 Trang 4/4 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 20 21 - 2022 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ MÔN ĐỊA LÝ - LỚP... CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2 019 Quốc gia In-đô-nê-xi-a Cam-pu-chia Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Diện tích(nghìn km2) 19 10,0 18 1,0 330,8 300,0 Dân số(triệu người) 273,0 16 ,7 32,3 10 9,5 (Nguồn: Thống kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị,

Hình ảnh liên quan

Câu 1. (2 điểm) Cho bảng số liệu: - Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị

u.

1. (2 điểm) Cho bảng số liệu: Xem tại trang 6 của tài liệu.