0

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

4 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2022, 11:12

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ” để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ -(Đề thi có 02 trang) Họ tên: Lớp: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MƠN: VẬT LÍ 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Số báo danh: Mã đề 201 I.Trắc nghiệm( điểm) Câu Tại hai điểm A, B điện trường, mối liên hệ điện VA , VB với hiệu điện UBA A −UBA = VA + VB B UBA =VB - VA C UBA =VA - VB D UBA =VB + VA Câu Một tụ điện có điện dung C không đổi, hiệu điện hai tụ điện 10 V điện tích tụ μC Khi hiệu điện hai tụ điện 5V điện tích tụ A 2,5 μC B 10 μC C μC D 20 μC Câu Véc tơ cường độ điện trường điểm M gây điện tích q < có chiều A hướng phía q B phụ thuộc vào điện môi xung quanh C phụ thuộc vào độ lớn q D hướng xa q Câu Cho hạt sau: (I) electron, (II) proton, (III) nơtron Chọn câu trả lời tương tác hạt A (I) hút (II), (I) đẩy (III) B (I) đẩy (II), (II) hút (III) C (I) hút (II), (I) không tương tác (III) D (I) đẩy (II), (II) không tương tác (III) Câu Một điện tích q chuyển động điện trường theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A A A < q > B A > q > C A = D A > q < Câu Trong điện trường có cường độ điện trường 250 V/m, đường sức, hai điểm cách cm có hiệu điện A 1,5V B 15,5V C 0,15V D 15V Câu Đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện A cường độ dòng điện B công suất nguồn điện C suất điện động nguồn điện D cường độ điện trường Câu Công lực điện trường điện tích di chuyển theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N điện trường A = qEd Trong d A chiều dài đường điện tích theo đường cong B hình chiếu đường MN lên phương đường sức điện C khoảng cách ngắn đường MN xiên góc với đường sức điện D khoảng cách ngắn đường MN dọc theo đường sức điện Câu Cho vật có điện tích q1 = 2.10–5 C tiếp xúc vật giống hệt có điện tích q2 = –8 10–5C Tổng đại số điện tích hai vật sau tiếp xúc A -2.10–5 C B - 3.10–5 C C - 6.10–5 C D 8.10–5 C Câu 10 Trong nhận định suất điện động, nhận định sau không ? A Suất điện động nguồn có trị số hiệu điện hai cực mạch hở B Đơn vị suất điện động Jun Mã đề 201 Trang 1/2 C Suất điện động đo thương số cơng lực lạ dịch chuyển điện tích ngược chiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển D Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện Câu 11 Vectơ cường độ điện trường điểm có chiều A phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường B phụ thuộc độ lớn điện tích thử C chiều với lực điện tác dụng lên điện tích âm điểm D chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương điểm Câu 12 Cường độ dịng điện có biểu thức định nghĩa sau đây? A I = q/t B I = t/q C I = q.t D I = q/e Câu 13 Khi nói electron, phát biểu sau không đúng? A Vật nhiễm điện âm số electron nhiều số proton B Điện tích electron -1,6.10-19 C C Electron chuyển từ vật sang vật khác D Nguyên tử nhận thêm electron để trở thành ion Câu 14 Giá trị điện dung 1nF có giá trị bằng: A 10 -12 F B 10 -6 F C 10 -9 F D 10 -3 F Câu 15 Chỉ công thức định luật Cu−lông chân không qq qq qq qq A F  k B F  k 2 C F  k D F  r kr r r II.Tự luận ( điểm) Bài Hai điện tích điểm q1 = - 6.10-7 C q2 = 2.10-7 C đặt hai điểm cố định A,B cách 20 cm khơng khí a/ Tính lực tương tác hai điện tích b/ Đặt hệ hai điện tích vào điện mơi lực tương tác chúng 0,003 N.Tìm số điện mơi c/ Trong khơng khí đặt thêm điện tích q3 = q2 điểm C cường độ điện trường tổng hợp trung điểm AB khơng Tìm khoảng cách BC Bài 2.Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc song song mắc vào hiệu điện U cường độ dịng điện qua R2 1,5 A a/ Tìm cơng suất tỏa nhiệt điện trở R2 b/ Tính điện tiêu thụ điện trở R1 thời gian 15 phút - HẾT Mã đề 201 Trang 2/2 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MƠN: VẬT LÍ 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Đề\câu goc 0001 B B goc0002 B 201 B 202 C 203 A 204 A A A A D C A C A C D B C C C A A C D A C A A C A A D C D A D B A A A A A C B D A B B B C B B D 10 D B B D A A 11 A C D B C B 12 B D A A D D 13 C A C D B C 14 D B C D B B 15 B A B C C A TỰ LUẬN Mã đề 201,203 Bài Hai điện tích điểm q1 = - 6.10-7 C q2 = 2.10-7 C đặt hai điểm cố định A,B cách 20 cm khơng khí a/ Tính lực tương tác hai điện tích b/ Đặt hệ hai điện tích vào điện mơi lực tương tác chúng 0,003 N.Tìm số điện mơi c/ Trong khơng khí đặt thêm điện tích q3 = q2 điểm C cường độ điện trường tổng hợp trung điểm AB khơng Tìm khoảng cách BC Bài 2.Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc song song mắc vào hiệu điện U cường độ dịng điện qua R2 1,5 A a/ Tìm cơng suất tỏa nhiệt điện trở R2 b/ Tính điện tiêu thụ điện trở R1 thời gian 15 phút q1q = 0,027 N 1,0 đ r2 |𝑞1 𝑞2 | 𝐹 / = 𝑘 𝜀𝑟 = 0,003 N 0,5 đ Bài 1.a/ F  k b/ ε = 0,5 đ ⃗⃗⃗⃗ c/ 𝐸1 + ⃗⃗⃗⃗ 𝐸2 + ⃗⃗⃗⃗ 𝐸3 = vẽ hình 0,25đ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐸12 = − ⃗⃗⃗⃗ 𝐸3 𝐸12 = 𝐸1 + 𝐸2 = 72 104 (V/m) = 𝐸3 0,25 đ 𝑟3 = 𝑐𝑚 0,25 đ BC = 15 cm 0,25 đ Bài a/ 𝑃2 = 𝑅2 𝐼22 =22,5 W .1,0 đ b/ 𝑈1 = 𝑈2 = 15 𝑉 0,5 đ 𝐴1 = 𝑈12 𝑅1 t .0,25 đ = 13500 J 0,25 đ Mã đề 202,204 Bài Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C q2 = -8.10-8 C đặt hai điểm cố định B,C cách 12 cm khơng khí a/ Tính lực tương tác hai điện tích b/ Đặt hệ hai điện tích vào điện mơi lực tương tác chúng 5.10-5 N.Tìm số điện mơi c/ Trong khơng khí đặt thêm điện tích q3 = q1 điểm A cường độ điện trường tổng hợp trung điểm BC khơng Tìm khoảng cách AC Bài 2.Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω mắc song song mắc vào hiệu điện U cường độ dịng điện qua R1 A a/ Tìm nhiệt lượng tỏa điện trở R1 b/ Tính cơng suất tỏa nhiệt điện trở R2 q1q = 0,0005 N 1,0 đ r2 |𝑞1 𝑞2 | -5 𝐹 / = 𝑘 𝜀𝑟 N 0,5 đ = 5.10 Bài 1.a/ F  k b/ ε = 10 0,5 đ ⃗⃗⃗⃗ c/ 𝐸1 + ⃗⃗⃗⃗ 𝐸2 + ⃗⃗⃗⃗ 𝐸3 = vẽ hình 0,25đ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ 𝐸12 = − 𝐸3 𝐸12 = 𝐸1 + 𝐸2 = 225 103 (V/m) = 𝐸3 0,25 đ 𝑟3 = 𝑐𝑚 0,25 đ AC = cm 0,25 đ Bài a/ 𝑄1 = 𝑅1 𝐼12 𝑡 =9.4.7200 =259200 J 1,0 đ b/ 𝑈2 = 𝑈1 = 18 𝑉 0,5 đ 𝑃2 = 𝑈22 𝑅2 0,25 đ = 54 W 0,25 đ ... R1 thời gian 15 phút - HẾT Mã đề 2 01 Trang 2/2 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 21 - 2022 MƠN: VẬT LÍ 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ... electron -1 , 6 .10 -1 9 C C Electron chuyển từ vật sang vật khác D Nguyên tử nhận thêm electron để trở thành ion Câu 14 Giá trị điện dung 1nF có giá trị bằng: A 10 -1 2 F B 10 -6 F C 10 -9 F D 10 -3 F... 10 D B B D A A 11 A C D B C B 12 B D A A D D 13 C A C D B C 14 D B C D B B 15 B A B C C A TỰ LUẬN Mã đề 2 01, 203 Bài Hai điện tích điểm q1 = - 6 .10 -7 C q2 = 2 .10 -7 C đặt hai điểm cố định A,B cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,