0

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

4 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2022, 11:13

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải “Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ” dưới đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ -(Đề thi có trang) Họ tên: Lớp 10/ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MƠN: Hóa học 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Số báo danh: Mã đề 101 I TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu Trong bảng hệ thống tuần hoàn, nguyên tử nguyên tố nhóm A có A số lớp electron B số hiệu nguyên tử C số khối D số electron lớp Câu Cho nguyên tử nguyên tố X có cấu tạo mơ hình vẽ Phát biểu nguyên tử nguyên tố X A X có proton B Lớp M có electron C Lớp ngồi có electron D X có lớp electron Câu Lớp electron thứ (lớp M) có số phân lớp A B C D Câu Trong chu kỳ, theo chiều từ trái sang phải, tính phi kim nguyên tố biến đổi nào? A Giảm dần B Không thay đổi C Tăng sau giảm D Tăng dần Câu Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s2p63s23p5 Vị trí ngun tố X bảng tuần hồn A Ơ số 17, chu kì 3, nhóm IVB B Ơ số 17, chu kì 3, nhóm VA C Ơ số 17, chu kì 3, nhóm VIIA D Ơ số 17, chu kì 3, nhóm VIA Câu Đại lượng A kí hiệu nguyên tử AZ X A số nơtron B số hiệu nguyên tử C số proton D số khối nguyên tử Câu Nhóm A bao gồm nguyên tố A s p B p f C s d D d f 2 Câu Ngun tử X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 14 hạt nơtron Số khối X A 27 B 14 C D 13 Câu Cấu hình electron nguyên tử X 1s22s22p63s23p2 X nguyên tử nguyên tố sau đây? A Si B Al C Na D Mg Câu 10 Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử 19 có 20 nơtron Số electron nguyên tử X A 39 B 20 C 19 D Câu 11 Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử A electron, proton, nơtron B electron, proton C proton, nơtron D nơtron, electron Câu 12 Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p5 Phát biểu nguyên tử nguyên tố X A X thuộc nhóm VA B Oxit cao X X2O5 C X nguyên tố s D Hợp chất khí với hiđro X HX Câu 13 Số electron tối đa chứa phân lớp p, d A 6, 10 B 6, C 10, D 10, 14 Mã đề 101 Trang 1/2 Câu 14 Nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố(nhóm A) biến đổi tuần hồn A điện tích hạt nhân B cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử C số hiệu nguyên tử D cấu hình electron lớp nguyên tử Câu 15 Các nguyên tố xếp bảng tuần hồn khơng tn theo nguyên tắc sau đây? A Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử B Các nguyên tố có số electron hoá trị nguyên tử xếp vào cột C Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp vào hàng D Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử Câu 16 Cho nguyên tố 9F, 8O, 15P, 7N Dãy gồm nguyên tố xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử A N < O < F < P B F < O < N < P C F < O < P < N D P< F < O < N Câu 17 Đại lượng khơng biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử A bán kính nguyên tử B tính kim loại, tính phi kim C hóa trị cao với oxi D nguyên tử khối Câu 18 Nguyên tử nguyên tố R có 56 electron 81 nơtron Kí hiệu nguyên tử nguyên tố R 81 A 56 R B 137 C 137 D 56 56 R 81 R 81 R Câu 19 Cấu hình electron nguyên tử sau nguyên tố kim loại? A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p5 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s22s22p63s23p3 Câu 20 Đồng vị nguyên tử có số proton khác A điện tích hạt nhân B số electron C số đơn vị điện tích hạt nhân D số nơtron Câu 21 Đại lượng đặc trưng cho khả hút electron nguyên tử nguyên tố hình thành liên kết hố học A tính kim loại B điện tích hạt nhân C độ âm điện D tính phi kim II TỰ LUẬN (3 Điểm) Câu 1: (1 điểm) Trong tự nhiên Bo có hai đồng vị, 10B chiếm 20 % Biết nguyên tử khối trung bình Bo 10,8 Xác định số khối đồng vị thứ 2? Câu 2: (1 điểm) Ngun tố R có cơng thức oxit cao R2O5 Trong hợp chất khí R với H, hiđro chiếm 17,64% khối lượng Xác định nguyên tử khối tên nguyên tố R? Câu 3: (1 điểm) Hịa tan hồn tồn 11,9 g hỗn hợp gồm Ca kim loại R (biết tỉ lệ mol Ca R 2:1) 200 gam dung dịch HCl (axit lấy dư) Sau phản ứng thu 5,6 lít khí H đktc Xác định kim loại R? HẾT Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Mã đề 101 Trang 2/2 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ MƠN HĨA: 10 I TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) - câu trắc nghiệm = 1,0 điểm Câu Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 D A C D C D A A A C A D A D D B D B C D C A D A A D A B D C A D A A D A C B D D B A B C B C C C C C B D B D C D C A B B C A A C B C D A D A C A C B C D A C A C A A C A II TỰ LUẬN (3,0 điểm) MÃ ĐỀ 101, 103 NỘI DUNG CÂU (1,0 điểm) 𝐴 Đặt đồng vị thứ hai là: 𝐵 𝐴 ⇒% 𝐵 = 100%−20% = 80% Mà 𝐴̅B = 10,8 = 10,8 ĐIỂM 0,25 ⇒A = 11 0,5 Vậy nguyên tử khối đồng vị thứ hai 11 CÂU (1,0 điểm) + Oxit cao nhất: R2O5 ⇒ R ∈ nhóm VA 0,25 ⇒ Hợp chất khí với hidro: RH3 0,25 + Ta có pt: 0,25 x100%= 17,64% ⇒R =14 ⇒R Nitơ CÂU (1,0 điểm) -Ca+2HCl→CaCl2 + H2 2x 2x R+ n HCl→RCln +n/2H2 x xn/2 nH2 = 0,2 …………………………………………………………………………………………… 2x 40 + xR = 11,9 (1) 2x + xn/2 = 0,25 (2) …………………………………………………………………………………………… , , - (1)(2)⇒ R= , …………………………………………………………………………………………… - n=1 ⇒ R= 39 (K) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ 102, 104 NỘI DUNG CÂU (1,0 điểm) 𝐴 Đặt đồng vị thứ hai là: 𝑁 𝐴 ⇒% 𝑁 = 100% - 99% = 1% Mà 𝐴̅N = 14,01 = 14,01 ⇒A = 15 Vậy nguyên tử khối đồng vị thứ hai 15 ĐIỂM 0,25 0,5 0,25 CÂU (1,0 điểm) + Oxit cao nhất: R2O5 ⇒ R ∈ nhóm VA ⇒ Hợp chất khí với hidro: RH3 0,25 + Ta có pt: 0,25 x100%= 8,8235% ⇒R =31 ⇒R Photpho 0,25 0,25 CÂU (1,0 điểm) Mg+2HCl→MgCl2 + H2 x x R+ n HCl→RCln +n/2H2 2x xn nH2 = 0,2 ………………………………………………………………………………………… … 24x + 2xR = (1) x + xn = 0,2 (2) ………………………………………………………………………………………… … , (1)(2)⇒ R= , ………………………………………………………………………………………… … - n=1 ⇒ R= 23(Na) Học sinh giải cách khác đạt điểm tối đa 0,25 0,25 0,25 0,25 ... 2/2 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ MƠN HĨA: 10 I TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) - câu trắc nghiệm = 1, 0 điểm Câu Mã 10 1 Mã 10 2 Mã 10 3 Mã 10 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 D A C D C D A A A C A D... điểm) MÃ ĐỀ 10 1, 10 3 NỘI DUNG CÂU (1, 0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Hình ảnh liên quan

Câu 1. Trong bảng hệ thống tuần hồn, ngun tử các ngun tố trong một nhóm A có cùng   A - Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

u.

1. Trong bảng hệ thống tuần hồn, ngun tử các ngun tố trong một nhóm A có cùng A Xem tại trang 1 của tài liệu.