0

Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A thuộc khu chung cư cao tầng Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

53 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2023, 16:26

§Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn, ®Þa chÊt khu vùc nghiªn cøu ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỊA KỸ THUẬT MỞ ĐẦU Trường Đại học Mỏ Điạ chất Hà Nội là trung tâm đào tạo ra những kỹ sư chuyên nghiên cứu về t[.] ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT MỞ ĐẦU Trường Đại học Mỏ - Điạ chất Hà Nội trung tâm đào tạo kỹ sư chuyên nghiên cứu trái đất ngành Địa chất cơng trình - Địa kỹ thuật, nhằm sâu nghiên cứu đặc tính học đất đá nhằm đảm bảo tồn cho loại cơng trình liên quan đến vỏ trái đất để phục vụ nhu cầu phát triển xã hội Hàng năm trường đại học Mỏ Địa Chất không ngừng đào tạo kỹ sư ĐCCT - ĐKT Qua gần năm học tập trường với môn học sở đến chúng em học mơn học “ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH CHUN MƠN” Đây mơn học tổng hợp liên quan đến hầu hết môn học, hệ thống hóa cơng tác nghiên cứu cụ thể cho loại cơng trình, giai đoạn cụ thể Nó mơn học mang tính chun mơn, sở để làm tài liệu địa chất cơng trình, cơng việc kỹ sư ĐCCT làm việc, để đảm bảo chất lượng sinh viên củng cố lý thuyết, nhanh chóng áp dung thực tế Bộ mơn địa chất cơng trình có kế hoạch cho chúng em học mơn đia chất cơng trình chun mơn kết hợp với việc làm đồ án môn học với đề tài: “Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình nhà A thuộc khu chung cư cao tầng Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Thiết kế khảo sát địa chất cơng trình phục vụ cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật-lập vẽ thi công.” Dưới hướng dẫn thầy giáo TS :Tô Xuân Vu Nội dung đồ án Phần lời : Mở đầu Chương I : Đánh giá điều kiện ĐCCT khu vực xây dựng khu chung cư cao tầng Ngô Tất Tố SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT Chương II : Dự báo vấn đề ĐCCT Chương III : Thiết kế phương án khảo sát ĐCCT Kêt luận Bản vẽ: - Các mặt cắt ĐCCT : - Bảng tổng hơp tiêu lý : - Sơ đồ bố trí thi cơng thăm dị tỷ lệ : 1:200 Do có hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế chuyên mơn, nên đồ án Em cịn có nhiều sai sót Kính mong thầy giáo, giáo mơn góp ý, hướng dẫn Em xin chân thầnh cảm ơn Sinh viên Đặng Văn Nam SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT CHƯƠNG I ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, sau thu thập đầy đủ tài liệu thông tin từ nguồn tài liệu công bố Các giai đoạn công tác khảo sát ĐCCT sơ tiến hành lập sơ tài liệu thực tế, khảo sát ĐCCT cơng trình bố trí mạng lưới cơng trình khoan thăm dị Số lỗ khoan bố trí nhà gồm 06 lỗ khoan Lấy mẫu,thí nghiệm xác định tiêu lý đất Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Dựa vào kết công tác khảo sát thu thập được, tiến hành đánh giá điều kiện ĐCCT khu vực khảo sát sau 1.1 Đặc điểm địa hình địa mạo: Dựa vào sơ đồ tài liệu thực tế khảo sát ĐCCT Khu chung cư cao tầng Ngơ Tất Tố xây dựng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Địa hình khu vực xây dựng san lấp tương đối phẳng, độ chênh cao không đáng kể, dao động khoảng 0,4  0,5m Cao độ trung bình +3,8m Cao độ lỗ khoan 0,0m 1.2 Địa tầng tính chất lý đất đá : Viềc xử lí mẫu lấy từ 06 lỗ khoan giai đoạn trước (những lớp có số mẫu  tiêu lấy theo giá trị trung bình, lớp có số mẫu > tiêu lý tính toán theo phương pháp xác xuất thống kê).Theo kết khoan khảo sát ĐCCT giai đoạn nghiên cứu khả thi, địa tầng đất khu vực xây dựng bao gồm lớp theo thứ tự xuống * Mô đun tổng biến dạng xác định theo công thức: E0 = β , (kG/cm2) E0 : Mô đun tổng biến dạng ( kG/cm2); β : hệ số có xét đến nở hơng đất, phụ thuộc vào loại đất; SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT o : hệ số rỗng đất; a1-2: hệ số nén lún (cm2/kG); mK : hệ số qui đổi từ thí nghiệm phịng ngồi trời, phụ thuộc vào loại đất tính theo bảng sau: β 0.43 0.62 0.74 0.76 Tên đất Sét Sét pha Cát pha Cát Nếu Is  0.75 lấy mk =1 Nếu Is  0.75 lấy theo bảng sau mk ứng với o Loại đất Cát pha Sét pha Sét 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 4.0 4.0 3.5 3.0 2.0 - - 5.0 5.0 4.5 4.0 3.0 2.5 2.0 - - 6.5 6.0 5.5 5.5 4.5 Sức chịu tải quy ước cho phép xác định theo công thức : Ro = m(A.b + B.h)γ +D.C, A, B, D : hệ số phụ thuộc vào góc ma sát đất, tra bảng 2-2 móng; h : chiều sâu qui ước h = 1m; b : chiều rộng khối móng qui ước b = 1m; γ : khối lượng thể tích trung bình; c : lực dính kết đất; m : hệ số điều kiện làm việc (m = 1) SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT Tổng hợp tài liệu khảo sát, ta chia đất thành lớp sau: Lớp 1: Lớp đất lấp: Lớp đất lấp (1), hình thành trình san lấp tạo mặt xây dựng Phía lớp sét pha, sét lẫn phế thải xây dựng, thành phần hỗn tạp trạng thái không đều, chiều dày lớp 1,5m Lớp phân bố mặt khơng có ý nghĩa mặt xây dựng nên khơng tiến hành láy mẫu thí nghiệm Lớp 2: Bùn sét lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám đen, trạng thái chảy Chiều dày trung bình lớp : 14,5m Bảng tiêu lí lớp : STT Các tiêu lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB Độ ẩm tự nhiên W % 81,7 Khối lượng thể tích tự nhiên c g/cm3 1,47 Khối lượng thể tích khơ c g/cm3 0,81 Khối lượng riêng s g/cm3 2,61 Hệ số rỗng tự nhiên o Độ lỗ rỗng n % 69 Độ bão hoà G % 96 Giới hạn chảy Wl % 72,4 Giới hạn dẻo Wp % 38,6 10 Chỉ số dẻo Ip % 33,8 11 Độ sệt IS 12 Lực dính kết C kG/ cm2 0,065 13 Góc ma sát  độ 14 Hệ số nén lún a 1-2 cm2/kG 0,31 15 Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 0,22 16 Môđun tổng biến dạng Eo kG/cm2 4,2 SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 2,22 1,28 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT *Mô đun tổng biến dạng: Với β = 0,43 E0 = β , mk = 1,0 thay số ta có: E0 = 4,2 (KG/cm2) *Sức chịu tải qui ước : R0 = m[(A.b + B.h ) γ + Dc], Quy ước lấy m =1 ; b = ; h = ; với φ = 30 00’ A = 0,045 ;B = 1,185 ; D = 3,42; Thay số ta có: R0 = 0,22(kG/cm2) Lớp 3: Sét pha màu nâu xám, trạng thái dẻo mềm Chiều dày trung bình lớp : 14,0m Bảng tiêu lí lớp : STT Các tiêu lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB Độ ẩm tự nhiên W % 22,5 Khối lượng thể tích tự nhiên c g/cm3 1,93 Khối lượng thể tích khơ c g/cm3 1,58 Khối lượng riêng s g/cm3 2,72 Hệ số rỗng tự nhiên o Độ lỗ rỗng n % 41,9 Độ bão hoà G % 84,8 Giới hạn chảy Wl % 27,8 Giới hạn dẻo Wp % 16,9 10 Chỉ số dẻo Ip % 10,9 11 Độ sệt IS 12 Lực dính kết C kG/ cm2 0,200 13 Góc ma sát  độ 18 14 Hệ số nén lún a 1-2 cm2/kG 0,024 15 Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 1,7 16 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 184,6 SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 0,722 0,51 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT *Mơ đun tổng biến dạng: Với β = 0,62 E0 = β , mk = 4,15 thay số ta có: E0 = 184,6 (kG/cm2) *Sức chịu tải qui ước : R0 = m[(A.b + B.h ) γ + Dc], Quy ước lấy m =1 ; b = ; h = ; với φ = 180 00’ A = 0,43 ; B = 2,73 ; D = 5,31; Thay số ta có: R0 = 1,7(kG/cm2) Lớp 4: Sét màu xám vàng, xám nâu, trạng thái nửa cứng Chiều dày trung bình lớp : 6,5m Bảng tiêu lí lớp : STT Các tiêu lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB Độ ẩm tự nhiên W % 24,7 Khối lượng thể tích tự nhiên c g/cm3 1,94 Khối lượng thể tích khơ c g/cm3 1,56 Khối lượng riêng s g/cm3 2,71 Hệ số rỗng tự nhiên o Độ lỗ rỗng n % 42,4 Độ bão hoà G % 90,8 Giới hạn chảy Wl % 43 Giới hạn dẻo Wp % 22,8 10 Chỉ số dẻo Ip % 20,2 11 Độ sệt IS 12 Lực dính kết C kG/ cm2 0,35 13 Góc ma sát  độ 16 14 Hệ số nén lún a 1-2 cm2/kG 0,03 15 Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 2,3 16 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 140,1 SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 0,737 0,09 LỚP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT *Mô đun tổng biến dạng: Với β = 0,43 E0 = β , mk = 6,05 thay số ta có: E0 = 140,1 (kG/cm2) *Sức chịu tải qui ước : R0 = m[(A.b + B.h ) γ + Dc] Quy ước lấy m =1 ; b = ; h = ; với φ = 160 00’ A = 0,36 ; B = 2,43 ; D = 4,99; Thay số ta có: R0 = 2,3(kG/cm2) Lớp 5: Cát pha màu xám sáng, trạng thái dẻo có chiều dày tb lớp : 2,0m Bảng tiêu lí lớp : STT Các tiêu lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB Độ ẩm tự nhiên W % 18,4 Khối lượng thể tích tự nhiên c g/cm3 1,90 Khối lượng thể tích khơ c g/cm3 1,60 Khối lượng riêng s g/cm3 2,70 Hệ số rỗng tự nhiên o Độ lỗ rỗng n % 40,8 Độ bão hoà G % 72,2 Giới hạn chảy Wl % 20,5 Giới hạn dẻo Wp % 14,8 10 Chỉ số dẻo Ip % 5,7 11 Độ sệt IS 12 Lực dính kết C kG/ cm2 0,073 13 Góc ma sát  độ 26 14 Hệ số nén lún a 1-2 cm2/kG 0,018 15 Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 1,5 16 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2 229 SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 0,688 0,63 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT *Mơ đun tổng biến dạng: Với β = 0,74 E0 = β , mk = 3,3 thay số ta có: E0 = 229 (kG/cm2) *Sức chịu tải qui ước : R0 = m[(A.b + B.h ) γ + Dc], Quy ước lấy m =1 ; b = ; h = ; với φ = 260 00’ A = 0,84 ; B = 4,37 ; D = 6,90; Thay số ta có: R0 = 1,5(kG/cm2) Lớp 6: Sét pha màu xám vàng, xám trắng, trạng thái dẻo cứng Chiều dày trung bình lớp : 11,5m Bảng tiêu lí lớp : STT Các tiêu lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị TB Độ ẩm tự nhiên W % 20,5 Khối lượng thể tích tự nhiên c g/cm3 1,95 Khối lượng thể tích khô c g/cm3 1,62 Khối lượng riêng s g/cm3 2,71 Hệ số rỗng tự nhiên o Độ lỗ rỗng n % 40,2 Độ bão hoà G % 82,5 Giới hạn chảy Wl % 29,5 Giới hạn dẻo Wp % 17 10 Chỉ số dẻo Ip % 12,5 11 Độ sệt IS 12 Lực dính kết C kG/ cm2 0,40 13 Góc ma sát  độ 20 14 Hệ số nén lún a 1-2 cm2/kG 0,020 15 Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2 SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 0,673 0,28 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỒ ÁN MƠN HỌC 16 ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT Mô đun tổng biến dạng *Mô đun tổng biến dạng: Với β = 0,62 Eo E0 = β kG/cm2 228 , mk = 4,4 thay số ta có: E0 = 228 (kG/cm2) *Sức chịu tải qui ước : R0 = m[(A.b + B.h ) γ + Dc], Quy ước lấy m =1 ; b = ; h = ; với φ = 200 00’ A = 0,51 ; B = 3,06 ; D = 5,66; Thay số ta có: R0 = 3(kG/cm2) 2.3 Đặc điểm địa chất thuỷ văn : Mực nước đất quan sát hố khoan khảo sát sơ 0,7m Nước chủ yếu tồn lớp đất lấp Nguồn cung cấp nước mưa, nước mặt nước sinh hoạt Trong giai đoạn khảo sát sơ chưa lấy mẫu nước để phân tích thành phần hố học nước 2.4 Các tượng địa chất động lực cơng trình: 2.4.1 Hiện tượng sụt lún mặt đất Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nơi bơm hút nước sử dụng sinh hoạt tương đối lớn, điều sễ dẫn đến phát triển trình tượng địa chất khác Trong tương lai dẫn dến tượng hạ thấp mực nước ngầm, làm tăng chiều dày đới thơng khí ,đất biển đổi dần trạng thái vật lý chúng, làm đất cố kết nhanh cuối bị sụt lún mặt đất Vì phải có biện pháp khai thác nguồn nước quan trắc thường xuyên để đảm bảo ổn định nguồn nước 2.4.2.Hiện tượng trượt SINH VIÊN : ĐĂNG VĂN NAM K49 10 LỚP ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ... khoan Lấy mẫu,thí nghiệm xác định tiêu lý đất Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Dựa vào kết công tác khảo sát thu thập được, tiến hành đánh giá điều kiện ĐCCT khu vực khảo sát sau 1.1 Đặc điểm địa... mạo: Dựa vào sơ đồ tài liệu thực tế khảo sát ĐCCT Khu chung cư cao tầng Ngô Tất Tố xây dựng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Địa hình khu vực xây dựng san lấp tương đối phẳng, độ chênh... 0,0m 1.2 Địa tầng tính chất lý đất đá : Viềc xử lí mẫu lấy từ 06 lỗ khoan giai đoạn trước (những lớp có số mẫu  tiêu lấy theo giá trị trung bình, lớp có số mẫu > tiêu lý tính tốn theo phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A thuộc khu chung cư cao tầng Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh,