0

Sự hội tụ quốc tế của các chuẩn mực kế toán quốc gia

7 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 13:51

Bài viết Sự hội tụ quốc tế của các chuẩn mực kế toán quốc gia y trình bày về sự cần thiết của hội tụ quốc tế các chuẩn mực kế toán cũng như tổng quan nghiên cứu về những yếu tố tác động đến sự hội tụ quốc tế của các chuẩn mực kế toán và quá trình hội tụ quốc tế của một số các quốc gia cụ thể. KINH TẾ XÃ HỘI P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 SỰ HỘI TỤ QUỐC TẾ CỦA CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC GIA INTERNATIONAL CONVERGENCE OF NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS Đặng Thu Hà1,* DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.55 TÓM TẮT Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán trở thành vấn đề quan trọng lĩnh vực kế toán Sự hội tụ xu hướng phát triển đảo ngược phát triển quốc tế hóa kế tốn quốc gia Bài báo trình bày cần thiết hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán tổng quan nghiên cứu yếu tố tác động đến hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn q trình hội tụ quốc tế số quốc gia cụ thể Bên cạnh báo tổng hợp lý thuyết liên quan để giải thích cho trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn Từ khóa: Hội tụ, hội tụ kế tốn quốc tế, chuẩn mực báo cáo tài quốc tế ABSTRACT The international convergence of accounting standards has become an important issue in the field of accounting Convergence is an irreversible developing trend of the development of accounting internationalization in the countries This paper presents the necessity of international convergence of accounting standards as well as a research overview of the factors affecting the international convergence of accounting standards and the international convergence process of specific countries Besides, the article also sums up relevant theories to explain the process of international convergence of accounting standards Keywords: Convergence, international accounting covergence, international financial reporting standards Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Email: dangthuha@haui.edu.vn Ngày nhận bài: 15/3/2022 Ngày nhận sửa sau phản biện: 10/6/2022 Ngày chấp nhận đăng: 27/10/2022 * SỰ CẦN THIẾT CỦA HỘI TỤ QUỐC TẾ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TỐN Sự hội tụ chuẩn mực kế tốn tồn cầu Ủy ban Chuẩn mực kế tốn quốc tế (IASB) khởi xướng nhận ủng hộ rộng rãi nhiều quan kế toán quốc gia tổ chức quốc tế Số lượng quốc gia áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IFRS) tăng thập kỷ qua, với nhiều quốc gia khác tuyên bố cam kết áp dụng IFRS [19] Các nước Liên minh Châu Âu Úc nước trước áp dụng IFRS, thực IFRS từ năm 2005 Việc chấp nhận IFRS toàn cầu cho thấy tiến đáng kể vào năm 2008 Ủy ban Chứng khoán Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho phép cơng ty nước ngồi niêm yết Sở giao 140 Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ● Tập 58 - Số (10/2022) dịch chứng khoán New York sử dụng IFRS để gửi báo cáo tài họ mà không cần thực đối chiếu với Nguyên tắc kế toán chấp nhận chung Hoa Kỳ (GAAP) Theo tài liệu Ủy ban Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IASB), tính đến có 130 quốc gia vùng lãnh thổ (chiếm tỷ lệ 93% nước IASB khảo sát) tuyên bố việc cho phép áp dụng IFRS hình thức khác Điều chứng tỏ mục tiêu ngơn ngữ kế tốn giới dần thành thực Thời đại ngày hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán tảng đắn yêu cầu hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán trở nên cấp thiết Điều bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: (1) Thứ xu hướng tồn cầu hóa kinh tế đòi hỏi hội tụ quốc tế yêu cầu chuẩn mực kế toán Vào cuối kỷ 20, xu hướng tồn cầu hóa kinh tế giới tăng tốc rõ rệt, nên bối cảnh quốc gia muốn thoát khỏi thương mại giới thị trường vốn để tự phát triển điều khơng tưởng Và kế tốn ngơn ngữ kinh doanh quốc gia, tồn cầu hóa kinh tế ngày đóng vai trị quan trọng, chất lượng thơng tin kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ giao dịch thị trường, chất lượng phân bổ hiệu nguồn lực tồn cầu Do đó, việc cần thúc đẩy hội tụ chuẩn mực kế toán nhằm cung cấp thơng tin tài minh bạch so sánh điều cần thiết (2) Thứ hai phát triển nhanh chóng cơng ty đa quốc gia địi hỏi cần thiết hội tụ chuẩn mực kế toán Sự phát triển nhanh chóng tồn cầu hóa kinh tế kéo theo xuất công ty đa quốc gia mọc lên tầm ảnh hưởng đến kinh tế giới ngày lớn Các nhà điều hành đa quốc gia nhằm tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro chắn hy vọng loại bỏ khác biệt theo quốc gia cụ thể tất quốc gia chuẩn mực kế tốn cơng nhận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế họ (3) Thứ ba hoạt động đầu tư quốc tế nhằm thúc đẩy hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn Ngồi tập đồn đa quốc gia, hình thức đầu tư xuyên biên giới trực tiếp gián tiếp khác có bước phát triển đáng kể, chẳng hạn việc nhà đầu tư thông qua quỹ liên doanh, quỹ bảo hiểm hình thức cơng ty nước ngồi khác để mua cổ phiếu Đối với nhà đầu tư, họ nhanh chóng tiếp cận hiểu đối Website: https://jst-haui.vn ECONOMICS - SOCIETY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 tượng thực bỏ phiếu thơng tin tài đáng tin cậy, chi tiết rõ ràng để đánh giá quy mơ rủi ro đầu tư họ nhanh chóng đưa định đầu tư phù hợp Ngược lại, thiếu thơng tin tài cần thiết đó, nhà đầu tư dự, chần chừ Để doanh nghiệp cung cấp thơng tin tài so sánh cấp độ quốc tế nhằm giảm bớt khác biệt quốc tế chuẩn mực thơng lệ kế tốn nhằm thu hút nhà đầu tư nước đọc sử dụng vấn đề báo cáo tài chính, địi hỏi phải hài hịa chuẩn mực kế tốn quốc gia, thúc đẩy hội tụ quốc tế Như vậy, hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán xu hướng tất yếu, tổng quan nghiên cứu để tìm hiểu trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán chịu ảnh hưởng yếu tố nội dung YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỘI TỤ QUỐC TẾ CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Việc hiểu rõ trình áp dụng IFRS quốc gia quan trọng trình áp dụng IFRS ảnh hưởng đáng kể đến mức độ phù hợp tầm quan trọng IFRS nước Hơn nữa, với việc IFRS quốc tế công nhận, vấn đề thực liên quan đến hội tụ IFRS phù hợp IFRS với quốc gia cụ thể, mà đường thay đổi mà IFRS áp dụng [28] Chính có nhiều tác giả nghiên cứu trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn quốc gia để tìm hiểu yếu tố tác động đến hội tụ Có thể phân thành hai nhóm nghiên cứu: nhóm nghiên cứu yếu tố thúc đẩy nhanh trình hội tụ quốc tế nhóm nghiên cứu yếu tố rào cản trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán quốc gia Mặc dù nước áp dụng IFRS chủ yếu nước phát triển có thị trường vốn tiên tiến số lượng lớn tập đoàn đa quốc gia, IFRS thực nước phát triển có thị trường vốn Do đó, số nghiên cứu tìm cách xem xét mức độ phù hợp IFRS nước phát triển xác định lý nước phát triển áp dụng IFRS nhận thức tiêu chuẩn khơng phù hợp với quốc gia họ [10, 18, 28, 32, 33] Theo [10], lực lượng quan trọng định áp dụng IFRS áp lực cưỡng chế từ lực lượng phương Tây sau chế độ Ba'ath sụp đổ từ tổ chức viện trợ quốc tế Hơn nữa, nghiên cứu hệ thống kế tốn Iraq nâng cao áp lực bắt chước quy chuẩn từ đối tác thương mại, tập đồn đa quốc gia nghề kế tốn Iraq Zehri Chouaibi [33] lại dựa mẫu gồm 74 quốc gia, kết phân tích thực nghiệm nước phát triển thuận lợi cho việc áp dụng IFRS nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trình độ học vấn cao có hệ thống pháp luật thơng thường Xét cách tổng thể, định áp dụng tiêu chuẩn quốc tế liên quan chặt chẽ đến môi trường thể chế nước phát triển (trên hết hệ thống Website: https://jst-haui.vn luật pháp) liệu kinh tế vĩ mô họ (tức tăng trưởng kinh tế cấp độ giáo dục nước này) Các tác giả Zeghal Mhedhbi [32] áp dụng hồi quy logistic cho mẫu bao gồm 64 quốc gia phát triển, kết luận trình độ học vấn, tồn thị trường tài tư cách thành viên văn hóa yếu tố có liên quan tích cực đáng kể đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Theo kết nghiên cứu họ, kết luận nước phát triển hưởng lợi ích cao có thị trường vốn thuộc văn hóa Anh-Mỹ động lực lớn để áp dụng IAS Ảnh hưởng mạnh mẽ nhân tố thị trường vốn dường báo hiệu thông tin kế toán chất lượng cao quan trọng quan trọng mặt chiến lược phát triển tập đồn giao dịch cơng khai phát triển đầu tư thị trường vốn Những kết phù hợp với nghiên cứu trước việc áp dụng hệ thống kế tốn cụ thể bị ảnh hưởng theo trình độ học vấn, hay văn hóa nhóm quốc gia tồn thị trường vốn Bên cạnh nghiên cứu xem xét mức độ phù hợp IFRS quốc gia có nghiên cứu tìm hiểu mức độ yếu tố rào cản trình hội tụ IFRS Chẳng hạn qua nghiên cứu Larson Street [16], Tyrrall cộng [28], Ding Su [6], Hassan cộng [10], Bierstaker cộng [2] cung cấp hiểu biết sâu sắc mức độ vấn đề rào cản gặp phải trình hội tụ IFRS quốc gia khác Larson Street [16], sau xem xét nỗ lực hội tụ quốc gia châu Âu, cho trở ngại nhận thấy hội tụ IFRS bao gồm chất phức tạp số IFRS định, không đủ hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn lần đầu, chất hệ thống kế toán quốc gia, khả áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, dịch IFRS thành ngôn ngữ quốc gia thị trường vốn quốc gia hạn chế Tương tự, Tyrrall cộng [28] báo cáo số vấn đề coi trở ngại việc thực IFRS Kazakhstan, bao gồm khoảng cách rõ ràng IFRS, nhu cầu đưa đánh giá việc áp dụng IFRS, dịch IFRS sang ngôn ngữ địa phương chi phí áp dụng tiêu chuẩn IFRS Trong nghiên cứu việc áp dụng IFRS nhà lập báo cáo tài Hoa Kỳ, Bierstaker cộng [2] nhấn mạnh nhu cầu đào tạo giáo dục sâu rộng IFRS, đặc biệt kế toán viên quen với việc áp dụng chuẩn mực kế toán dựa quy tắc Larson Street [16] điều tra hội tụ nước thành viên EU nhận thấy tập trung chủ yếu vào báo cáo tài hợp cơng ty niêm yết Một rào cản lớn việc hội tụ tiêu chuẩn quốc gia với IFRS yêu cầu nhiều quốc gia chuẩn mực báo cáo tài phải tuân thủ quy định thuế Nội dung nghiên cứu vào tìm hiểu lý thuyết đóng vai trị tảng để giải thích cho q trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán quốc gia trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán số quốc gia cụ thể Vol 58 - No (Oct 2022) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 141 KINH TẾ XÃ HỘI CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT GIẢI THÍCH Q TRÌNH HỘI TỤ QUỐC TẾ CỦA CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 3.1 Lý thuyết đổi (Innovation theoretical) Quyết định quốc gia áp dụng IFRS phân tích tương tự định áp dụng sản phẩm [22] Giới thiệu IFRS tiêu chuẩn mà công ty quốc gia khác áp dụng ý tưởng coi đổi [8] Theo Rogers [24], đổi đòi hỏi khoảng thời gian dài kể từ ngày có sẵn thời điểm chấp nhận rộng rãi Tương tự, IFRS giới thiệu vào năm 2003 theo thời gian, số lượng quốc gia bắt buộc cho phép áp dụng tăng lên đáng kể Sự lan tỏa trình mà đổi truyền đạt thông qua kênh định, theo thời gian, thành viên hệ thống xã hội [24] Sự đổi ý tưởng, thực hành đối tượng coi cá nhân đơn vị áp dụng khác (ví dụ quốc gia khác) Như đề cập Rogers [24], tất quốc gia hay cá nhân xã hội áp dụng hệ thống đổi cách đồng thời (tức tốc độ áp dụng: sớm, muộn chậm hơn) theo cách thức (tức mức độ chấp nhận: toàn phần) Rogers lập luận chấp nhận xã hội đổi có xu hướng bị chao đảo xã hội phân loại thành loại người chấp nhận khác nhau, cụ thể là: người đổi mới, người áp dụng sớm, đa số sớm, đa số muộn người chậm chễ [24] Theo Chand Patel [5] có năm cách tiếp cận hội tụ khác mà quốc gia lựa chọn việc áp dụng IFRS, là: (1) áp dụng đầy đủ IFRS; (2) áp dụng có chọn lọc IFRS áp dụng có độ trễ thời gian; (3) áp dụng IFRS có sửa đổi để tính đến đặc điểm cụ thể quốc gia; (4) trì chuẩn mực kế tốn quốc gia hài hịa với IFRS; (5) tiếp tục chuẩn mực kế toán quốc gia 3.2 Lý thuyết thể chế (Institutional theory) Lý thuyết thể chế sử dụng rộng rãi tài liệu quản lý ngày sử dụng nhiều nghiên cứu kế tốn để tìm hiểu ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức tồn cầu [13, 14, 27] Nó xem xét cách thức quy tắc, chuẩn mực thói quen thiết lập hướng dẫn có thẩm quyền cách yếu tố tạo ra, thông qua điều chỉnh theo thời gian Báo cáo tài lập theo tiêu chuẩn khơng phù hợp với tiêu chuẩn mà nhà đầu tư quen thuộc gây hiệu quả, khơng chắn tăng chi phí vốn [14] Các yếu tố thể chế quốc gia đóng vai trị q trình thiết lập tiêu chuẩn [26] điều quan trọng nhà đầu tư, phủ, quan quản lý người làm kế toán phải hiểu ảnh hưởng Cần phải khám phá môi trường thể chế, bao gồm yếu tố trị kinh tế hình thành hệ thống kế tốn Vì vậy, lý thuyết thể chế sử dụng để giải thích cho q trình hội tụ kế tốn quốc tế [14] 142 Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ● Tập 58 - Số (10/2022) P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Lý thuyết thể chế sử dụng để mơ tả q trình phát sinh tình thực tiễn hướng dẫn quy trình khắc phục vấn đề [27] Theo quan điểm này, ngày có nhiều quan nghiên cứu sử dụng lý thuyết thể chế để giải thích việc áp dụng IFRS tồn quốc nghiên cứu đa quốc gia (ví dụ [14]) nghiên cứu đơn quốc gia (ví dụ [13]) Sử dụng mẫu 132 quốc gia, bao gồm kinh tế phát triển, chuyển đổi phát triển áp dụng IFRS, Judge cộng [14] nhận thấy ba dạng hình thức thể chế (cưỡng chế, bắt chước quy chuẩn) giải thích số quốc gia chấp nhận hoàn toàn áp dụng phần IFRS, quốc gia khác bác bỏ tiêu chuẩn Tập trung vào quốc gia (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Irvine [13] xác nhận kết Tác giả kết luận việc áp dụng IFRS để đối phó với kết hợp áp lực cưỡng chế, quy phạm áp lực, với áp lực chủ yếu đến từ Ngân hàng Thế giới, thị trường vốn, công ty kiểm toán Big 4, đối tác thương mại tập đồn đa quốc gia 3.3 Lý thuyết quy trình/ q trình (Process theory) Các chuẩn mực kế tốn quốc gia không phát triển thời điểm; hơn, chúng phát triển Do đó, thay đổi cấu xảy giai đoạn khác trình xây dựng chuẩn mực kế toán tất quốc gia [1] Xu hướng việc áp dụng IFRS thể bước tiến quan trọng chương trình phát triển chuẩn mực kế tốn nhiều quốc gia Quá trình gọi "một chuỗi kiện hoạt động mô tả cách thứ thay đổi theo thời gian đại diện cho mơ hình chuyển đổi nhận thức thực thể việc giải vấn đề" [29] Lý thuyết quy trình xem lăng kính lý thuyết để xem xét phát triển chuẩn mực kế toán quốc gia làm bật trình hội tụ IFRS quốc gia giai đoạn hội tụ quốc tế Van de Ven Poole định nghĩa lý thuyết quy trình lời giải thích cách thức lý thực thể tổ chức thay đổi phát triển, đồng thời phân loại lý thuyết khác phát triển thay đổi thành bốn loại bản: thuyết vòng đời, thuyết thay đổi từ xa, thuyết biện chứng thuyết tiến hóa [30] Nghiên cứu [20] phù hợp lý thuyết quy trình nghiên cứu kế tốn đưa khảo sát trình hội tụ Trung Quốc cách sử dụng lý thuyết quy trình thay đổi từ xa làm khung lý thuyết Các tác giả cho lý thuyết quy trình hữu ích việc phân tích động lực trình chuyển đổi sang IFRS lý thuyết cung cấp khuôn khổ để hiểu hội tụ chuẩn mực kế tốn cách nhấn mạnh mơ hình thông lệ xuất giai đoạn phát triển chuẩn mực kế toán khác Một nghiên cứu khác sử dụng khung lý thuyết có nguồn gốc từ lý thuyết quy trình thực Rodrigues Craig [23], nghiên cứu không sử dụng cụ thể thuật ngữ "lý thuyết quy Website: https://jst-haui.vn ECONOMICS - SOCIETY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 trình" Rodrigues Craig sử dụng phép biện chứng Hegel, thuộc lý thuyết trình biện chứng, để xem xét trình tiến trình hội tụ kế tốn quốc tế cách xác định hỗ trợ cho hội tụ IFRS (luận điểm), chống lại việc sử dụng IFRS tồn cầu (phản đề), dung hịa hai quan điểm trái ngược (tổng hợp) Trong số bốn trường phái tư tưởng lý thuyết quy trình đề xuất Van de Ven Poole [30], lý thuyết quy trình từ xa sử dụng nghiên cứu Maradona Chand [17] để làm khung lý thuyết cho phân tích Theo tác giả, lăng kính lý thuyết lựa chọn lý thuyết quy trình từ xa nhấn mạnh tầm quan trọng mục tiêu việc giải thích thay đổi phát triển, đồng thời cho mục tiêu định dạng lại Trong nghiên cứu này, lập luận chương trình xây dựng chuẩn mực kế toán Indonesia chủ yếu khởi xướng định hướng nhu cầu đạt mục tiêu cuối định Lý thuyết quy trình từ xa cho phép nghiên cứu mở chuỗi kiện thể thay đổi trình mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn, đồng thời làm bật mẫu khác công thức tiêu chuẩn theo thời gian Hơn nữa, lý thuyết quy trình từ xa tạo điều kiện cho việc đánh giá liệu trình thay đổi có tiến tới mục tiêu cuối hay khơng [29, 30], đồng thời giúp quốc gia nắm bắt thách thức trở ngại xuất hiện, đặc biệt giai đoạn chuyển đổi sang IFRS SỰ HỘI TỤ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC GIA 4.1 Việt Nam Từ năm 2001, Việt Nam xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sở hệ thống chuẩn mực kế tốn quốc tế Nhìn chung, chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế cịn khác biệt Tuy nhiên, q trình đổi kế toán Việt Nam bước sang giai đoạn dần hội tụ (chậm) chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IAS / IFRS) Sau 26 chuẩn mực kế tốn ban hành luật kế tốn cơng bố, Bộ Tài sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp cho phù hợp với chuẩn mực kế tốn Ngày 20 tháng năm 2006, Bộ Tài cơng bố chế độ kế tốn doanh nghiệp Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC/CĐKT thay Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TTBTC thay cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Với việc ban hành áp dụng hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam góp phần quan trọng việc hồn thiện khn khổ pháp lý kế tốn, nâng cao tính minh bạch thơng tin tài chính, tạo mơi trường kinh doanh phù hợp với khu vực quốc tế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước Việt Nam Do phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam doanh nghiệp hoạt động số lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm đòi hỏi Việt Nam cần phải có chuẩn mực kế tốn chất lượng cao dựa IFRS đảm bảo tuân thủ để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư Website: https://jst-haui.vn bên liên quan Do đó, hội tụ IFRS bước phù hợp với Việt Nam Ngày 16/03/2020, Bộ Tài ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam Mục tiêu tổng quát đề án là: (1) Hồn thiện khn khổ pháp lý tài chính, kế tốn, tạo dựng cơng cụ quản lý hiệu lực, hiệu cho công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp việc quản lý, giám sát quan chức Nhà nước giai đoạn góp phần thực thành công mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đất nước; (2) Góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu thơng tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế Việt Nam giới Theo đó, Việt Nam, lộ trình áp dụng IFRS bao gồm giai đoạn: (1) Giai đoạn chuẩn bị (2020 - 2021): thực xây dựng ban hành đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài Vieetn Nam; thành lập ban dịch thuật sốt xét, hồn thành dịch IFRS sang tiếng Việt; công bố dịch; ban hành văn quy phạm pháp luật cách thức áp dụng IFRS; đào tạo nguồn nhân lực, quy trình triển khai cho doanh nghiệp (2) Giai đoạn áp dụng tự nguyện (2022 - 2025): Cơng ty mẹ tập đồn kinh tế Nhà nước quy mơ lớn có khoản vay tài trợ định chế tài quốc tế; công ty mẹ công ty niêm yết; công ty đại chúng quy mô lớn công ty mẹ chưa niêm yết; cơng ty mẹ khác có nhu cầu đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ tài trước tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài hợp Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi cơng ty cơng ty mẹ nước ngồi có nhu cầu đủ nguồn lực, thơng báo cho Bộ tài trước tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài riêng (3) Giai đoạn áp dụng bắt buộc (sau năm 2025): Trên sở đánh giá tình hình thực áp dụng IFRS giai đoạn 1, Bộ Tài nhu cầu khả sẵn sàng doanh nghiệp tình hình thực tế, quy định phương án thời điểm áp dụng bắt buộc IFRS cho nhóm đối tượng để đảm bảo tính hiệu khả thi Bên cạnh lộ trình áp dụng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam (VFRS) bao gồm giai đoạn: (1) Giai đoạn chuẩn bị (2020 - 2024): Là giai đoạn nghiên cứu, xây dựng ban hành VFRS bao gồm chuẩn mực báo cáo tài ban hành chuẩn mực thay cho chuẩn mực kế toán tương ứng hành văn hướng dẫn kèm theo VFRS xây dựng dựa hệ thống IFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù kinh tế Việt Nam, nhu cầu doanh nghiệp đảm bảo tính khả thi trình thực (2) Giai đoạn triển khai áp dụng (từ năm 2025): Tổ chức triển khai áp dụng cho tất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động Việt Nam, Vol 58 - No (Oct 2022) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 143 KINH TẾ XÃ HỘI trừ đối tượng áp dụng IFRS chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ 4.2 Tại số quốc gia giới * Indonesia Sự phát triển chuẩn mực kế toán Indonesia kể từ năm 1994 theo sau tiến trình thiết lập chuẩn mực kế tốn quốc tế, đó, hội tụ quốc tế với IFRS ảnh hưởng đến chiến lược việc xây dựng chuẩn mực kế toán Indonesia [17] Trong năm 2004 hiệp hội kế toán Indonesia tuyên bố ý định ban đầu hỗ trợ chương trình hội tụ IASB, điều mức độ đó, phản ánh chuẩn mực kế tốn hệ thống hóa Indonesia ban hành năm 2007 Và giai đoạn hội tụ quốc tế Indonesia năm 2007 Tuy nhiên, phải đến ngày 23 tháng 12 năm 2008, hiệp hội kế tốn Indonesia cơng khai tun bố thức chuẩn mực kế toán Indonesia hội tụ đầy đủ với IFRS Về cách thức tiếp cận hội tụ IFRS Indonesia, Indonesia áp dụng IFRS vào tiêu chuẩn kế toán địa phương sửa đổi nhỏ thực để điều chỉnh tiêu chuẩn, thông qua với quy định Indonesia môi trường kinh doanh Cách tiếp cận hội tụ IFRS dẫn đến số giai đoạn hội tụ IFRS, chương trình có mục tiêu hướng dẫn tiến triển trình hội tụ Trong bối cảnh hội tụ IFRS Indonesia, thành cơng chương trình hội tụ, với hỗ trợ mạnh mẽ từ quan quản lý quan phủ khác nhau, mức độ cho thấy việc đáp ứng điều kiện tiên để hội tụ đầy đủ Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang IFRS mang lại thay đổi đáng kể cấu trúc chuẩn mực kế toán Indonesia, điều chỉnh lớn thực hành kế toán sửa đổi sâu rộng quy định liên quan đến kế tốn, q trình hội tụ IFRS phải đối mặt với số vấn đề thách thức Những vấn đề bao gồm: mức độ phức tạp nhận thức chuẩn mực kế tốn định; việc đánh giá giải thích chuẩn mực kế toán; vấn đề đào tạo giáo dục; khác biệt lại IFRS chuẩn mực kế toán Indonesia Việc làm bật vấn đề quan trọng, việc hồn thành giai đoạn cuối trình hội tụ IFRS đạt mục tiêu cuối chương trình phát triển chuẩn mực kế tốn phụ thuộc vào mức độ xử lý nhà xây dựng chuẩn mực quan quản lý kế toán Indonesia vấn đề * Trung Quốc Trong nghiên cứu [20], tác giả xem xét qua 15 năm phát triển chuẩn mực kế toán Trung Quốc với mục tiêu xác định trình hội tụ GAAP Trung Quốc với IFRS thực hành thành cơng q trình Bộ Tài Trung Quốc chuyển GAAP Trung Quốc theo hướng hội tụ với IFRS thông qua việc phát hành loạt GAAP Trung Quốc (1992, 1998, 2001 2006) cải thiện mức độ hội tụ thành công với IFRS từ 144 Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ● Tập 58 - Số (10/2022) P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 20% năm 1992 lên 77% năm 2006 Sự hội tụ đạt từ việc thay đổi trực tiếp tiêu chuẩn từ IFRS thông qua thay đổi GAAP Trung Quốc Các lý liên quan đến hội tụ thành công xác định là: (1) thứ nhất, thay đổi dựa trực tiếp từ IFRS dường tiêu chuẩn phù hợp với hệ thống kế toán trước Trung Quốc tiêu chuẩn chứa khái niệm quen thuộc giải vấn đề liên quan mơ hình kế tốn; (2) thứ hai, tiêu chuẩn thể thay đổi đáng kể so với hệ thống kế toán trước Trung Quốc làm rõ thông qua thay đổi tiến Các chuẩn mực liên quan đến việc áp dụng kế toán giá trị hợp lý, chuyển từ quy định sách kế tốn cụ thể để cung cấp linh hoạt cho doanh nghiệp việc lựa chọn phương pháp kế toán giới thiệu khái niệm kế toán chi tiết phức tạp Những tiêu chuẩn chưa hội tụ thành công với IFRS tiêu chuẩn phản ánh ảnh hưởng mạnh mẽ thực tiễn kế toán Trung Quốc trước điều phản ánh thận trọng Trung Quốc việc thực tính linh hoạt phép theo IFRS Nhìn chung, kết hợp việc áp dụng thay đổi lũy tiến trực tiếp vừa thiết thực vừa có hiệu việc chuyển kế tốn Trung Quốc sang mơ hình dựa thị trường Để hướng tới kinh tế thị trường, Trung Quốc bắt đầu sóng cải cách kế toán vào năm 1993 cách đưa chuẩn mực kế toán dành cho doanh nghiệp sửa đổi luật kế toán quốc gia nhằm điều chỉnh thơng lệ kế tốn Trung Quốc với chuẩn mực kế toán quốc tế [31] Hoạt động hài hòa hai giai đoạn với IFRS diễn sau Bộ Tài (MOF) ban hành Hệ thống kế toán cho doanh nghiệp vào năm 1998 năm 2001, tiếp tục đưa chuẩn mực kế toán Trung Quốc phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế quan trọng cải thiện đáng kể chất lượng số lượng thuyết minh kế toán doanh nghiệp Trên thay đổi kèm với số cải cách mạnh mẽ cấu sở hữu công ty, quản trị công ty sở hạ tầng Bắt đầu từ năm 2007, tất doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết yêu cầu lập báo cáo tài phù hợp với chuẩn mực kế toán dành cho doanh nghiệp kinh doanh (ASBE), phản ánh IFRS với số khác biệt nhỏ, bao gồm kế toán giá trị hợp lý ASBE bao gồm tiêu chuẩn 38 ASBE cụ thể ASBE có hiệu lực vào năm 2007 không đưa thay đổi đáng kể GAAP Trung Quốc, đồng thời làm tăng đáng kể số lượng chất lượng thuyết minh kế tốn * Cộng hịa Séc Cộng hịa Séc u cầu tất cơng ty niêm yết áp dụng IFRS báo cáo tài hợp riêng lẻ năm 2005 Các cơng ty chưa niêm yết phép, không bắt buộc sử dụng IFRS [9] Luật kế tốn có hiệu lực từ ngày tháng năm 2002 dẫn đến việc loại bỏ số khác biệt GAAP Séc IFRS đó, làm cho GAAP Séc hội tụ với IFRS Một số trở ngại hội tụ IFRS cộng hòa Séc xác định Website: https://jst-haui.vn ECONOMICS - SOCIETY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 khảo sát hội tụ năm 2002 [16] Những trở ngại bao gồm hướng dẫn chưa đầy đủ việc áp dụng IFRS lần đầu, chất định hướng thuế yêu cầu kế toán quốc gia (được coi trở ngại lớn), thị trường vốn tương đối phát triển hài lịng chung với chuẩn mực kế tốn quốc gia Một lưu ý tích cực hơn, nhà đầu tư nước ủng hộ việc áp dụng IFRS Một trở ngại khác hội tụ ghi nhận khảo sát Cộng hòa Séc thiếu giao dịch có tính chất cụ thể, chẳng hạn chương trình lương hưu khoản trợ cấp khác sau nghỉ hưu Cuộc khảo sát gợi ý quan thiết lập tiêu chuẩn quốc gia tin môi trường địa phương đặc thù cần tiêu chuẩn kế toán báo cáo phù hợp để phản ánh môi trường Séc Cuộc khảo sát hội tụ kích thích nhờ đời quan độc lập ban hành chuẩn mực kế toán Séc Sự hội tụ thúc đẩy thay đổi thuế luật kinh doanh khác * Iceland Ở Iceland, vào cuối năm 2002, chưa có kế hoạch thức để hội tụ GAAP tiếng Iceland IFRS toàn phần Tuy nhiên, khảo sát EU cho thấy IFRS yêu cầu báo cáo tài hợp cơng ty niêm yết Iceland Ngồi ra, không bắt buộc, công ty Iceland khơng niêm yết phép chuẩn bị báo cáo tài riêng sử dụng IFRS Đạo luật báo cáo tài hàng năm quy định “Trình bày nội dung báo cáo tài chính” nguồn yêu cầu báo cáo tài chính Iceland Các hành vi quy định không tham chiếu đến IFRS Tuy nhiên, trình bày theo IFRS ngun tắc kế tốn rõ ràng, xác cung cấp nhìn tốt vị tài trình bày theo GAAP quốc gia Iceland, khảo sát cho biết công ty sử dụng IFRS đáp ứng tất yêu cầu GAAP Cuộc khảo sát nhóm coi có ảnh hưởng đến hội tụ Iceland bao gồm nội dung nghiệp vụ kế tốn giám đốc điều hành cơng ty Iceland Một trở ngại cho hội tụ theo khảo sát thiếu quan tâm việc thiết lập tiêu chuẩn quốc gia quan chức (Quốc hội Iceland) Ngoài thiếu quan tâm chung, trở ngại khác thị trường vốn tương đối nhỏ phát triển Iceland * Hungary Năm 2005, Hungary yêu cầu công ty niêm yết lập báo cáo tài hợp theo IFRS, phạm vi khơng có xung đột với luật pháp quốc gia IFRS phép, không bắt buộc, để chuẩn bị báo cáo tài hợp công ty chưa niêm yết Tuy nhiên, IFRS không phép báo cáo tài riêng cơng ty niêm yết không niêm yết trừ báo cáo tài riêng tn thủ Đạo luật kế tốn Hungary (Larson Street, 2004) Nghị Chính phủ số 2099/2002 (ngày 29 tháng năm 2002) đề thời gian chi tiết lịch trình bước để hài hịa luật kế tốn Website: https://jst-haui.vn Hungary với chuẩn mực EU Các chuẩn mực kế toán quốc gia Hungary xây dựng dựa IFRS thời hạn hồn thành năm 2008 Q trình thiết lập chuẩn mực khởi xướng số họp thiết lập Bộ Tài (chịu trách nhiệm pháp luật kế toán hành) để thảo luận định liên quan đến tiêu chuẩn Những người tham dự đại diện cho văn phịng Kiểm tốn viên, hiệp hội kế tốn đủ điều kiện, số Bộ, người lập người sử dụng báo cáo tài đại diện cơng ty kế tốn Big Q trình thiết lập tiêu chuẩn nhằm loại bỏ số lựa chọn thay phép đưa vào IFRS Bản chất định hướng thuế yêu cầu kế toán quốc gia coi trở ngại hội tụ quốc gia Hungary KẾT LUẬN Như qua việc nghiên cứu sở lý thuyết liên quan hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn số quốc gia, nhận thấy rằng: Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán thể đổi mới, tiến hướng phát triển tương lai Sự hội tụ thúc đẩy hài hịa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Bất kỳ tổ chức hy vọng tiếp tục hoạt động thị trường quốc tế coi thường xu hướng hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán Tuy nhiên, hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán để thành cơng địi hỏi phải có phối hợp nỗ lực tối đa bên như: Bộ tài chính, ngân hàng nhà nước, Bộ, ngành, doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng, sở đào tạo hội nghề nghiệp đơn vị cung cấp dịch vụ Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn khơng tương đồng với đồng chuẩn mực kế toán Các quốc gia khác môi trường kinh tế, hệ thống luật pháp, triết lý văn hóa, cấu quản lý, người sử dụng thơng tin kế tốn chất lượng kế tốn viên Nếu khơng quan tâm mức đến tình hình quốc gia tình trạng phát triển kế toán, kiểm toán hay đặc điểm môi trường, quốc gia đạt hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán cách thực Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán quy trình- nhanh chậm Do đặc điểm quốc gia khác nhau, quốc gia giới cần tích cực thực hợp tác, nghiên cứu tình mới, giải vấn đề đổi chế nhằm tạo cấu trúc đáp ứng yêu cầu hiệu quốc tế, công bằng, chủ quyền phát triển đa dạng toàn cầu Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn khơng có nghĩa chuyển động chiều mà cịn tương tác Đó tương tác quốc gia khác nhau, quốc gia riêng lẻ IASB, IASB với quan kế toán chuyên nghiệp khu vực Hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn bối cảnh giới đa dạng quy luật khách quan Hội tụ quốc tế giúp quốc gia tiến tốt Việc hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia điều cần thiết hồn tồn thực Vol 58 - No (Oct 2022) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 145 KINH TẾ XÃ HỘI Quốc tế hoá kế toán yêu cầu tất yếu tồn cầu hố kinh tế thị trường vốn Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán quốc gia trở thành xu phát triển tất yếu kinh tế toàn cầu Mục tiêu hội tụ kế tốn quốc tế tìm cách thức phù hợp để xây dựng hệ thống toàn cầu chuẩn mực kế toán chất lượng cao Hội tụ trình diễn từ từ tương tác, địi hỏi quốc gia khu vực phải nỗ lực không ngừng trình thực vấn đề cần có hiểu biết chuẩn bị đầy đủ mặt Hệ thống chuẩn mực kế toán chất lượng cao chấp nhận tồn cầu, khơng để trì thúc đẩy ổn định phát triển kinh tế tồn cầu có lợi, mà cịn cho phát triển lành mạnh kinh tế quốc gia hội nhập vào hệ thống kinh tế giới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Baylin G., MacDonald L., Richardson A J., 1996 Accounting standardsetting in Canada, 1864-1992: A theoretical analysis of structural evolution Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 5(1), 113-131 [2] Bierstaker J L., Kopp L S., Lombardi D R., 2016 Are financial professionals ready for IFRS?: An exploratory study Advances in Accounting, 35, 1–7 [3] Boka Moussa, 2010 On the International Convergence of Accounting Standards International Journal of Business and Management, (4), 89-92 [4] Chamisa E E., 2000 The relevance and observance of the IASC standards in developing countries and the particular case of Zimbabwe The International Journal of Accounting, 35(2), 267-286 [5] Chand P., Patel C., 2011 Achieving global convergence of financial reporting standards: implications from the South Pacific Region In Epstein, M and Farrell, A.M (Series Eds.) Studies in Managerial and Financial Accounting Vol 22 Bingley, UK: Emerald [6] Ding Y., Su X., 2008 Implementation of IFRS in a regulated market Journal of Accounting and Public Policy, 27(6), 474-479 [7] Fleming P D., 1991 The growing importance of International Accounting Standards Journal of Accountancy, 172, 100–105 [8] El-Helaly M., Ntim C G., Al-Gazzar M., 2020 Diffusion theory, national corruption and IFRS adoption around the world Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 100305 doi:10.1016/j.intaccaudtax.2020.100305 [9] European Union, 2004 EUR-Lex-Enlargement Available at: http://europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html [10] Hassan E A., Rankin M., Lu W., 2014 The development of accounting regulation in Iraq and the IFRS adoption decision: an institutional perspective The International Journal of Accounting, 49(3), 371-390 [11] Hoarau C., 1995 International accounting harmonization: American hegemony or mutual recognition with benchmarks? European Accounting Review, 4(2), 217-233 [12] Hove M., 1990 The Anglo-American influence on international accounting standards: The case of the disclosure standards of the international accounting standards committee Research in Third World Accounting, 1, 55-66 [13] Irvine H., 2008 The global institutionalization of financial reporting: The case of the United Arab Emirates Accounting Forum, 32(2), 125–142 [14] Judge W., Li S., Pinsker R., 2010 National adoption of International Accounting Standards: An institutional perspective Corporate Governance: An International Review, 18(3), 161–174 146 Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ● Tập 58 - Số (10/2022) P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 [15] Larson R K., Kenny S Y., 1996 Accounting standard-setting strategies and theories of economic development: implications for the adoption of international accounting standards Advances in International Accounting, 9, 1-20 [16] Larson R K., Street D L., 2004 Convergence with IFRS in an expanding Europe: Progress and obstacles identified by large accounting firms’ survey Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 13(2), 89-119 [17] Maradona A F., Chand P., 2018 The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 30, 57–68 [18] Mir M Z., Rahaman A S., 2005 The adoption of international accounting standards in Bangladesh: an exploration of rationale and process Accounting, Auditing & Accountability Journal, 18(6), 816-841 [19] Pacter P., 2016 Pocket Guide to IFRS Standards: The Global Financial Reporting Language London: IFRS Foundation [20] Peng S., Van der Laan Smith J., 2010 Chinese GAAP and IFRS: An analysis of the convergence process Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19(1), 16-34 [21] Perera M., 1989 Accounting in developing countries: A case for localised uniformity The British Accounting Review, 21(2), 141-157 [22] Ramanna K., Sletten E., 2009 Why countries adopt international financial reporting standards Harvard business school accounting and management unit working paper No 09-102 [23] Rodrigues L L., Craig R., 2007 Assessing international accounting harmonization using Hegelian dialectic, isomorphism and Foucault Critical Perspectives on Accounting, 18(6), 739-757 [24] Rogers E M., 1962 Diffusion in innovations New York: The Free Press [25] Street D L., Larson R K., 2004 Large accounting firms’ survey reveals emergence of “Two Standard” system in the European Union Advances in International Accounting, 17 [26] Touron P., 2005 The adoption of US GAAP by French firms before the creation of the International Accounting Standard Committee: An institutional explanation Critical Perspectives on Accounting, 16, 851–873 [27] Tuttle B., Dilard J., 2007 Beyond competition: Institutional isomorphism in U.S accounting research Accounting Horizons, 21(4), 387–410 [28] Tyrrall D., Woodward D., Rakhimbekova A., 2007 The relevance of International Financial Reporting Standards to a developing country: Evidence from Kazakhstan The International Journal of Accounting, 42(1), 82-110 [29] Van de Ven, A H., 1992 Suggestions for studying strategy process: a research note Strategic Management Journal, 13(5), 169-188 [30] Van De Ven A H., Poole M S., 1995 Explaining Development and Change in Organizations Academy of Management Review, 20(3), 510–540 [31] Wu G S., Li S., Lin S., 2014 The effects of harmonization and convergence with IFRS on the timeliness of earnings reported under Chinese GAAP Journal of Contemporary Accounting & Economics, 10(2), 148–159 [32] Zeghal D., Mhedhbi K., 2006 An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards by developing countries The International Journal of Accounting, 41(4), 373-386 [33] Zehri F., Chouaibi J., 2013 Adoption determinants of the International Accounting Standards IAS/IFRS by the developing countries Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 18(35), 56-62 AUTHOR INFORMATION Dang Thu Ha Faculty of Accounting- Auditing, Hanoi University of Industry Website: https://jst-haui.vn ... q trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán quốc gia trình hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán số quốc gia cụ thể Vol 58 - No (Oct 2022) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 141 KINH TẾ XÃ HỘI CÁC CƠ SỞ... với quan kế toán chuyên nghiệp khu vực Hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn bối cảnh giới đa dạng quy luật khách quan Hội tụ quốc tế giúp quốc gia tiến tốt Việc hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia điều... quan hội tụ quốc tế chuẩn mực kế tốn số quốc gia, nhận thấy rằng: Sự hội tụ quốc tế chuẩn mực kế toán thể đổi mới, tiến hướng phát triển tương lai Sự hội tụ thúc đẩy hài hịa đáp ứng yêu cầu hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hội tụ quốc tế của các chuẩn mực kế toán quốc gia,