0

Số phức vted, oxyz

4 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:08

Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz Câu 33: Câu 34: Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz Câu 38: Câu 37: z2 (ai  b) Đặt z2  x  yi  z1  a( y  xi) 1 b  y x2  x2 y 41( x  y )   z1 : a       1 Ta có z2   | z2  | 10  z2 :  25 16 400 a  25 16  Từ giả thiết suy ra: z1  aiz2 ; w  z1  b(w  z2 )  w  Mà : w  Câu 39: z2 (ai  b) ( x  y )(a  b2 ) ( x  y )(a  b2 ) 400 20 w    w   41 1 b (b  1)  41 (b2  a ) 1    a  Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz u  (1)   z  2i   Mà (u  v)u ảo    | z  w |  w  w u  v  v  v  i (2)     Suy u  v  kiu  v  (1  ki)u  x  yi ( x; y; k  R) Thay vào (2)  y   | k | Ta hệ: u  z   i Ta có v  w   i Đặt  2  x2  2  x  y  4(k  1)  y   P  v  i  v   i  4( x  y  1)  2( x  1)  16  16 (A)  2  ( y  1)  4k Câu 40:  z   i   u  Mà (u  v)u ảo    w  z  w   i  u  v  v   2i Suy u  v  kiu  v  (1  ki)u  x  yi ( x; y; k  R) thay vào ta hệ : u  z   i Ta có v  w   i Đặt  2   x  y  4(k  1)  x  y  4(k  1)    k 1  k  use :  x  y   5( x  y )   2 5  2 x  y  ( x  4)  ( y  2)  4k   P  w(w  z )  v   i u  v  ( x  2)  ( y  1) i 2k  | k | ( x  2)  ( y  1)  | k | x  y   2(2 x  y)  | k | 4k   2 16   (B) 5 Câu 41:  z   i   u   Mà (u  v)u ảo    w  z  w   i  u  v  v   2i Suy u  v  kiu  v  (1  ki)u  x  yi ( x; y; k  R) thay vào ta hệ : u  z   i Ta có v  w   i Đặt  2 2 2   x  y  16 x  y  44 | t |  x  y  4(k  1)  x  y  4(k  1)      2 2 with : t  v   4i hay ( x  8)  ( y  4)  36   ( x  4)  ( y  2)  2k 4 x  y  12  k P  w  z w   i  v   2i v   t   2i t   4i       2 t   2i  t   4i 2  t   3i    t   3i       2  72  56 , (C)    Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz Câu 49: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( S1 ) :( x  7)  ( y  7)  ( z  5)  hai điểm A(4;3;3), B(2;1;0) Gọi ( P) mặt phẳng qua A tiếp xúc với (S) Gọi m, n giá trị lớn nhỏ khoảng cách từ B đến (P).Khi m  n nằm khoảng sau ? Câu 50: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( S1 ) :( x  7)  ( y  7)  ( z  5)  mặt cầu ( S2 ) :( x  3)  ( y  5)  ( z  1)  36 Gọi ( P) mặt phẳng tiếp xúc với hai mặt d khoảng cách từ O đến ( P) Tính T  d max  d ? 52 55 49 C T  D T  3 Câu 51: (KTTD- nhóm lim)Trong khơng gian Oxyz cho điểm A(1; 2;3) , B(2; 5;1) C(3;3;  2) Gọi (P) mặt phẳng chứa A cho tổng khoảng cách từ B C đến (P) lớn Khi (P) qua điểm ? A M ( 1;1;3) B N (0;0;2) C I (2;2;2) D D (3;7;11) A T  47 B T  Câu 52: (Triển)Trong không gian Oxyz cho điểm A(1; 2;3) , B(2; 5;1) C(3;3;  2) D(1;5;6) Gọi (P) mặt phẳng chứa A Tìm giá trị lớn tổng khoảng cách từ B,C D đến mặt phẳng (P) ...    t   3i       2  72  56 , (C)    Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz Câu 49: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( S1 ) :( x  7)  ( y  7)  ( z  5)  hai điểm A(4;3;3),... 400 20 w    w   41 1 b (b  1)  41 (b2  a ) 1    a  Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz u  (1)   z  2i   Mà (u  v)u ảo    | z  w |  w  w u  v  v  v  i (2)...Trịnh Đình Triển -BKHN – số phức oxyz Câu 38: Câu 37: z2 (ai  b) Đặt z2  x  yi  z1  a( y  xi) 1 b  y x2  x2 y 41(
- Xem thêm -

Xem thêm: Số phức vted, oxyz,