0

De kiem tra toan 10 lan 2 nam 2022 2023 truong thpt luong tai 2 bac ninh

5 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 08:50

Trang 1/4 Mã đề thi 201 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI SỐ 2 Mã đề thi 201 (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 2 Môn TOÁN 10 Năm học 2022 2023 Thời gian làm bài 90 phú[.] SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI SỐ Mã đề thi: 201 (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN Môn: TOÁN 10 Năm học: 2022 - 2023 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: 18 tháng 12 năm 2022 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cho A = ( −1;5] , B = ( 2;7 ) Tìm A \ B B ( −1; 2] A ( −1;7 ) D ( 2;5] C ( −1; ) Câu 2: Trong cặp số sau đây, cặp nghiệm bất phương trình x + y < ? A ( −3; ) B ( 3; 3) D ( 0; ) C ( 3; ) Câu 3: Cho α góc tù Khẳng định sau đúng? B cos α < C tan α > A cot α > x +1 Câu 4: Tập xác định hàm số y = là: x −1 A B C D sin α < D  Câu 5: Tập nghiệm bất phương trình x − x − > là: A S = C S = ( −∞; −2] ∪ [3; +∞ ) [ −2;3] B S = D S = ( −∞; −2 ) ∪ ( 3; +∞ ) ( −2;3) Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ∆ABC biết A ( 2; − 3) , B ( 4;7 ) , C (1;5 ) Tọa độ trọng tâm G ∆ABC A ( 7;15 ) B  ;5  3  C ( 7;9 ) D  ;3  3  − x + ( m − 3) x + nghịch biến khoảng ( 2; +∞ ) giá trị m thỏa mãn: Câu 7: Hàm số y = A m < Câu 8: Cho cos x = A 11 B m ≤ C m ≥ Tính giá trị biểu thức P= + cos x 15 B C 4 D < m ≤ D 13 Câu 9: Cho parabol y = ax + bx + c có đồ thị hình vẽ Khẳng định đúng? A a < 0, b > 0, c < B a < 0, b < 0, c < C a < 0, b > 0, c > D a < 0, b < 0, c > Câu 10: Đồ thị hình vẽ hàm số phương án A, B, C, D sau đây? A y = B y = x + x − − x2 + 2x −1 C y = D y = x − x − −2 x + x − Trang 1/4 - Mã đề thi 201 Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số y = x − x + là: A −3 B C D Câu 12: Cho f ( x ) = ax + bx + c , ( a ≠ ) ∆= b − 4ac Cho biết dấu ∆ f ( x ) dấu với hệ số a với x ∈  A ∆ < B ∆ =0 C ∆ > D ∆ ≥ Câu 13: Trong bất phương trình sau, bất phương trình bất phương trình bậc hai ẩn? A x + y < B x + x − > D x − y + z ≤ C x + y > Câu 14: Tìm m để bất phương trình (m − 1) x – x + y > bất phương trình bậc hai ẩn A m = B m = C m = D m = −1 Câu 15: Tìm tất giá trị tham số m cho hàm số y = ( m − ) x + x − hàm số bậc hai? A m = B ∀m ∈  C m ≠ B m < C m ≥ D m ≠ −2 Câu 16: Cho tam thức f ( x ) = x + x + m Với giá trị tham số m f ( x ) > 0, ∀x ∈  A m > D m > Câu 17: Hàm số y = x − x + đồng biến khoảng nào? A ( −1; +∞ ) C ( −2; +∞ ) B (1; +∞ ) D ( −∞;1)   Câu 18: Cho tam giác ABC cạnh a, H trung điểm BC Tính CA − HC   a   3a   3a   a A CA − HC = B CA − HC = C CA − HC = D CA − HC = 2         Câu 19: Cho hai vectơ a b thỏa mãn a = 3, b = a.b = −3 Tính góc α hai vectơ a b A α = 60o C α = 30o B α = 120o Câu 20: Liệt kê phần tử phần tử tập hợp X =  3 A X = 1;   2 B X = {1} {x ∈  | x − x + = 0} C X = {0} D α = 45o 3 D X =   2 x − y + 2z =  Câu 21: Nghiệm hệ phương trình 2 x + y − z =−1 x + y + z =  A ( 0; 2;3) C ( 2;0;3) B ( 0;3; ) 0;1; 2;3; 4;5} , B {2; 4;6;7} Khi tập {= B {2; 4;6;7} C {0;1;3;5} Câu 22: Cho= hai tập hợp A A {2; 4;6} D ( 3; 2;0 ) A ∩ B tập sau đây? D {2; 4} Câu 23: Phần không bị gạch biểu diễn miền nghiệm bất phương trình ? A x − y < −6 B x − y > C x + y > D x − y > −6 A Câu 24: Cho hai tập hợp khác rỗng = A m ∈ (1; + ∞ ) ( m − 1; 4] , B m ∈ [1;5] B= ( −2; 2m + 2] , m ∈  Xác định m để A ⊂ B C m ∈ [1;5 ) D m ∈ [1; + ∞ ) Câu 25: Cho tam giác ABC có = a 6,= Diện tích S tam giác ABC là: A S = 48 B S = 24 C S = 12 D S = 96 Trang 2/4 - Mã đề thi 201 Câu 26: Cho hình bình hành ABCD Khẳng định sau đúng?       A AC = DB B AB = AC C AD = BC   D AB = CD Câu 27: Tập giá trị hàm số y = 2022 x là: C [ 0; + ∞ ) D ( 0; + ∞ )      Câu 28: Cho ∆ABC Trên BC lấy điểm D cho 3BD = BC Phân tích AD theo vectơ AB AC             AD AB − AC = AB + AC D = AD AB + AC B = AD AB + AC A = C AD 3 3 3 A ( 2022; + ∞ ) B [ 2022; + ∞ ) Câu 29: Cho hàm số f ( x ) = x − x + Tính f ( −1) ? A f ( −1) = B f ( −1) = C f ( −1) = D f ( −1) = Câu 30: Cho tam giác ABC , mệnh đề sau đúng? B a = b + c + 2bc cos A A a = b + c − 2bc cos C C a = b + c − 2bc cos A D a = b + c − 2bc cos B Câu 31: Tam thức dương với giá trị x ? A x − x − B x − x + 10 C − x + x + 10 D −2 x − x + Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A ( −1;1) ,B (1; 3) Tìm tọa độ trung điểm đoạn AB ? B ( 2; )  Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy cho a = A (1; ) A C ( 0; ) D ( 0; )   (1;3) , b = ( −2;1) Tích vơ hướng vectơ a.b là: B C D     Câu 34: Cho bốn điểm phân biệt A, B, C , D Vectơ tổng AB + BC + CD + DA     A BD B BA C D AC  Câu 35: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm A ( 2; − 1) , B ( 4;3) Tọa độ véctơ AB     A AB B AB =( −2; − ) C AB = ( 2; ) D AB = ( 6; ) = ( 8; − 3) Câu 36: Ba bạn Trang, Thuỷ Loan chợ mua trái Bạn Trang mua 2kg Cam kg Ổi hết 170 nghìn đồng Ban Loan mua kg Táo kg Ổi hết 230 nghìn đồng Bạn Thuỷ mua kg Táo, kg Cam kg Ổi hết 250 nghìn đồng Hỏi giá kilogam loại Cam, Táo, Ổi (đồng)? A 50 nghìn, 30 nghìn, 40 nghìn B 40 nghìn, 50 nghìn, 30 nghìn C 50 nghìn, 40 nghìn, 30 nghìn D 40 nghìn, 30 nghìn, 50 nghìn Câu 37: Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình mx − 2mx − ≥ vô nghiệm A vô số B C D Câu 38: Lớp 10D có 48 học sinh, có 30 em thích mơn Tốn, 25 em thích mơn Văn, 20 em thích mơn Anh, em khơng thích mơn em thích ba mơn Lớp 10D có tất học sinh thích mơn học mơn Tốn, Văn Anh A 20 B 33 C 26 D 23 Câu 39: Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x − x + m − 3m  Tính tổng T phần tử S C T = D T = 2 Câu 40: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh= AB 4,= BC , M trung điểm BC , N điểm cạnh CD cho ND = NC Khi bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác AMN A T = B T = A B Câu 41: Tìm giá trị tham số m để hàm số y = C D x − 2mx − 2m + có tập xác định  Trang 3/4 - Mã đề thi 201 A m ∈ ( −∞; −3] ∪ [1; +∞ ) B m ∈ ( −∞; −3) ∪ (1; +∞ ) C m ∈ ( −3;1) D m ∈ [ −3;1] Câu 42: Gọi S tổng tất giá trị tham số m để parabol ( P ) : y = x − x + m cắt trục Ox hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn OA = 2OB Tính S A S = B S = −16 Câu 43: Tập nghiệm phương trình A S = {0;3} C S = −18 D S = 20 − x + x + = x − là: C S = {3} B S = ∅ D S = {0}  2x + y ≤  Câu 44: Giá trị nhỏ biết thức F= y − x miền xác định hệ  x − y ≤ 5 x + y ≥ −4  A F = −3 x = 1, y = −2 C F = −2 x = , y = − 3 B F = khi= x 0,= y D F = x = −2, y = Câu 45: Parabol y = ax + bx + c qua A ( 8;0 ) có đỉnh A ( 6; −12 ) có phương trình là: A y = x − 36 x + 96 C y = x − 36 x + 96 B y = x − 24 x + 96 D y =x − 12 x + 96 MA, AN CN Gọi I Câu 46: Cho tam giác ABC Trên đoạn AB, AC lấy điểm M , N = cho BM 2=   giao điểm BN CM Đường thẳng AI cắt đoạn BC điểm P Đặt CI = x.IM , BC = y.PB Tính giá trị biểu thức T = x y A T = − B T = − C T = −2 D T = −3 x − 2m + + m − x (m tham số) T =( −8; −5 ) Có tất Câu 47: Gọi D tập xác định hàm số y= giá trị nguyên tham số m ∈ [ −8;8] thỏa mãn D ∩ T = ∅ A 12 B 11 C 10 D Câu 48: Cho hình bình hành ABCD Gọi M trung điểm CD, N thuộc cạnh AD cho AN = BK BC BK = C BC 10 AD Gọi G trọng tâm ∆BMN , đường thẳng AG cắt BC K Tính tỉ số A BK = BC B BK = BC D BK = BC Câu 49: Cho hàm số f ( x ) = x − x + + m Tìm m để giá trị lớn hàm số cho đoạn  −2;  đạt giá trị nhỏ   A m = − 11 B m = C m = − D m = 11 Câu 50: Một viên đạn pháo bắn từ pháo đặt mặt đất, có vận tốc ban đầu v0 (m/s) hợp với phương ngang góc α= 45° , bay qua đỉnh núi có độ cao 4680 m so với mặt đất bắn trúng mục tiêu cách vị trí bắn khoảng 30 km Biết bỏ qua sức cản khơng khí quỹ đạo chuyển động −g = x + x.tan α (x (mét) khoảng cách viên đạn pháo bay theo phương viên đạn y 2 2v0 cos α ngang (tầm xa viên đạn pháo), y (mét) độ cao so với mặt đất viên đạn pháo trình bay (tầm cao viên đạn pháo), g = 9,8 m/s2) Khoảng cách ngắn tính từ vị trí đặt pháo tới đỉnh núi gần với giá trị sau nhất? A 7454 m B 5802 m C 24198 m D 24646 m - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 201 ĐÁP ÁN ĐỀ CLC LẦN - MƠN TỐN 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 Mã đề 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA B A B A B D B D C D D A A B C D B D B A A D D C B C C A D C B C A C C B B D A D D B C C A B A D A A Mã đề 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA D D A C D C C B A C C B D A B B D B D D C D D D D B A C B B C B B B A A C D C C B D C A A A A A C C Mã đề 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA D D A D D B B C B B D B C C D B D B C D B D D A A D A C B C C A B C B A B C A D A C A B D A C C B A Mã đề 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA D B B B D D C C A C B D B B C D C B B D A D A B D C C D C C A A B D A A D D A C C A B D C A A B B B ... 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2... đề 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3... đề 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra toan 10 lan 2 nam 2022 2023 truong thpt luong tai 2 bac ninh,