0

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trình bày: KTVC. Trương Văn Tạo

33 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 08:45

PowerPoint Presentation BÀI GIẢNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trình bày KTVC Trương Văn Tạo Phó Kiểm toán trưởng – KTNN CNIV MỤC ĐÍCH, YÊU[.] BÀI GIẢNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Trình bày: KTVC Trương Văn Tạo Phó Kiểm tốn trưởng – KTNN CNIV MỤC ĐÍCH, U CẦU NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ Cơ thực việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu kiểm tốn dự án đầu tư xây dựng cơng trình NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 01 02 Các khái niệm liên quan; Kỹ đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực dự án đầu tư xây dựng cơng trình Phần CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm: * Giai đoạn chuẩn bị dự án bao gồm: - Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); - Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án; (điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP) * Giai đoạn thực dự án bao gồm: - Thực việc giao đất thuê đất (nếu có); - Chuẩn bị mặt xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); - Khảo sát xây dựng; - Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; - Cấp giấy phép xây dựng (đối với cơng trình theo quy định phải có giấy phép XD); - Tổ chức lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng; - Thi cơng xây dựng cơng trình; giám sát thi cơng xây dựng; tạm ứng, tốn khối lượng hồn thành; nghiệm thu cơng trình xây dựng hồn thành; - Bàn giao cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử thực cá c công việc cần thiết khác; (điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP) * Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng bao gồm: Quyết tốn hợp đồng xây dựng, bảo hành cơng trình xây dựng 1.Về tính kinh tế (Economy) Đây việc vận dụng nguồn lực phương tiện nhằm giảm tối đa chi phí mà đảm bảo PowerPoint Presentation chất lượng hoạt động phù hợp theo yêu cầu Hay nói cách khác chi phí bỏ (đầu vào) chất lượng sản phẩm, dịch vụ (đầu ra) đảm bảo, chấp nhận Vì vậy, tính kinh tế phương diện đồng nghĩa với tính tiết kiệm Kiểm tốn tính kinh tế cần tập trung chủ yếu vào trình sử dụng nguồn lực dự án Về tính hiệu (Effeciency) - Tính hiệu thể mối quan hệ đầu hàng hoá, dịch vụ kết khác với đầu vào nguồn lực tạo chúng PowerPoint Presentation - Đạt hiệu mà số lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất cao từ nguồn lực định sử dụng nguồn lực tối thiểu để đạt tiêu số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ định -Do đó, kiểm tốn tính hiệu cần phải kiểm tra, so sánh chi phí (đầu vào) với kết (đầu ra) -Tính hiệu mang tính tương đối Có thể phát tính hiệu theo phương pháp so sánh với hoạt động tương tự, với giai đoạn khác, theo chuẩn mực mà đơn vị kiểm tốn phải chấp nhận Đơi khi, chuẩn mực thông lệ tốt chấp nhận - Việc phân tích chi phí - hiệu việc nghiên cứu mối quan hệ chi phí dự án kết đầu ra, thể chi phí đơn vị đầu đạt Chi phí - hiệu yếu tố kiểm tra tính hiệu Tính hiệu lực (Effectiveness) -Tính hiệu lực thể mức độ hồn thành mục tiêu đề hoạt động >Do đóPowerPoint kiểm tốn tính hiệu lực kiểm tra mối quan Presentation hệ mục tiêu đặt với kết đạt hoạt động, thực so với kế hoạch -Tính hiệu lực dự án đầu tư cơng trình khái niệm việc đạt mục tiêu đề >>> Để đánh giá mức độ đạt mục tiêu, mục tiêu dự án đầu tư cơng trình cần xây dựng theo cách thức để đánh giá 02 Sơ đồ thể mối quan hệ nguyên tắc tính kinh tế, hiệu hiệu lực Đầu vào Chi phí đầu vào TÍNH KINH TẾ Q trình thực TÍNH HIỆU QUẢ Đầu So sánh kết với mục tiêu TÍNH HIỆU LỰC Câu hỏi thảo luận 1: Tại phải đánh giá tính kinh tế, hiệu hiệu lực dự án đầu tư? Phần KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG PHẦN I PHẠM VI VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ II TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ III CÁCH THỨC KIỂM TOÁN, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN PHẢI ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ II TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Một số tiêu chí kiểm tốn thường áp dụng 05 5.1 Về tính kinh tế: 5.2 Về tính hiệu lực: Đánh giá việc thực dự án có đảm bảo tiết kiệm lãng phí; mức độ tiết kiệm lãng phí nội dung toàn dự án + So sánh suất đầu tư thực tế với công bố nhà nước so sánh với dự án tư ơng tự + Chi phí đầu tư tiết kiệm so với dự kiến (hoặc phê duyệt ban đầu) + Số vốn đầu tư bị lãng phí; + Chi phí đầu tư tăng lên không hợp lý; Đánh giá mức độ đạt mục tiêu đề - Đối với dự án đầu tư để SXKD c ó thể lựa chọn để áp dụng tiêu chí như: giá thành; chất lượng sản phẩm; thời gian thực dự án; công suất n hà máy; doanh thu; lợi nhuận; v.v - Một số dự án đầu tư công (xây dựng sở hạ tầng; phúc lợi xã hội ) có t hể mục tiêu đầu tư mang tính chất địn h tính, khơng lượng hóa cụ thể KTV p hải n/c kỹ hồ sơ, Báo cáo NCKT D A (bao gồm phần thuyết minh chi ti ết ) để lựa chọn tiêu chí cho phù hợp II 05 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Một số tiêu chí kiểm tốn thường áp dụng (tiếp theo) 5.3 Về tính hiệu quả: So sánh, đánh giá kết đầu dự án với chi phí đầu tư; - Đánh giá hiệu kinh tế trực tiếp dự án: Chỉ thực dự án đầu tư phục vụ SXKD, lựa chọn sử dụng tiêu chí như: Tỷ suất lợi nhuận (tính doanh thu tính sản lượng); Chỉ số thu hồi vốn nội hoàn (IRR) v.v - Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án (tác động lan tỏa); + Về tác động kinh tế, lựa chọn tiêu chí như: số lao động có việc làm tăng thêm; thu nhập bình quân dân cư tăng thêm; Xét vùng ảnh hưởng dự án + Tác động văn hóa – xã hội, lựa chọn tiêu chí như: số trẻ em độ tuổi học tăng thêm; khả đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho dân cư; mức độ cải thiện tập tục lạc hậu dân cư Trong vùng ảnh hưởng dự án + Tác động môi trường sinh thái, Báo cáo TĐM duyệt dự án để lựa chọ n tiêu chí đánh giá cho phù hợp ... kinh tế (Economy) Đây việc vận dụng nguồn lực phương tiện nhằm giảm tối đa chi phí mà đảm bảo PowerPoint Presentation chất lượng hoạt động phù hợp theo u cầu Hay nói cách khác chi phí bỏ (đầu vào)... - Tính hiệu thể mối quan hệ đầu hàng hoá, dịch vụ kết khác với đầu vào nguồn lực tạo chúng PowerPoint Presentation - Đạt hiệu mà số lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất cao từ nguồn lực định sử dụng... (Effectiveness) -Tính hiệu lực thể mức độ hồn thành mục tiêu đề hoạt động >Do đ? ?PowerPoint kiểm tốn tính hiệu lực kiểm tra mối quan Presentation hệ mục tiêu đặt với kết đạt hoạt động, thực so với kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trình bày: KTVC. Trương Văn Tạo,