0

4.4 Brett Glencross Feeding Strategies - General (Tieng Viet).Pdf

28 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2023, 20:01

Microsoft PowerPoint 4 4 Brett Glencross Feeding Strategies general (Tieng Viet) Aquaculture without Frontiers Dr Brett Glencross, Department of Fisheries 4 Nguyên lý cho ăn 4 4 Tổng quan Khoa Thủy Sả[.] Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Nguyên lý cho ăn 4.4 Tổng quan Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Cần thơ 13-16/03/2007 Aquaculture without Frontiers Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tổng quan z Mục tiêu z Loài z Thức ăn z Môi trường z Yếu tố ngoại sinh Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Mục tiêu việc quản lý thức ăn z Tối ưu hóa tăng trưởng – – Tối đa hóa tốc độ tăng trưởng Tối thiểu hóa giá thành thức ăn – – – Hệ số thức ăn (FCR) thấp Giá thành thức ăn thấp Giảm thiểu hao hụt thức ăn – – FCR giảm Các ảnh hưởng điều kiện môi trường Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tối đa hóa tốc độ tăng trưởng Nhanh 1200 11 1000 22 3 Chậm 4 5 6 l năm vụ nhanh vụ chậm 800 600 400 200 10/10/06 28/4/07 14/11/07 1/6/08 18/12/08 6/6/09 22/1/10 10/8/10 26/3/10 Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tối đa hóa tốc độ tăng trưởng Nhanh Chậm FCR Giá ($/ tấn) Vụ Sản lượng thu hoạch (tấn/vụ) Giá ($/ tấn) 1,6 $700 100 $3.000 1,8 $600 100 $3.000 Lượng thức ăn/vụ Chi phí thức ăn( tổng vụ ni) Tổng chi ( tổng vụ nuôi) Sản lượng thu hoạch(Vụ) Tổng thu Lợi nhuận 160 $112.000 $784.000 700 $2.100.000 $1.361.000 180 $108.000 $648.000 600 $1.800.000 $1.152.000 Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tối ưu hóa tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng Thức ăn thừa Hệ số thức ăn (FCR) Lượng thức ăn cho ăn Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Ảnh hưởng yếu tố sinh học z Thành phần lồi z Kích cỡ z Nhịp cho ăn z Mật độ z Cấu trúc quần đàn Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Thành phần lồi z Nhóm cá có vây giáp xác z Loài ăn tạp loài ăn thiên động vật z z Các loài sống vùng nhiệt đới lồi vùng ơn đới Các lồi di trú khơng di trú Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Kích cỡ Luợng cho ăn (%khối lượng thể) 4.5% Intake (% body-weight) 4.0% 0.4394 y29 = 0.3256x 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 100 200 300 400 500 Body-weight Khối lượng thể Williams and Barlow (1999) Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries • • • Sự bắt mồi nhanh hay châm cá Sự khuấy động cá Sự thay đổi nhiệt độ môi trường Glencross (2006) Unpublished Tank Bể 11 Tank Bể 22 Tank Bể 3 ay -0 15 -M a 17 y- -M ay -0 19 -M a 21 y- -M ay -0 23 -M a 25 y- -M ay -0 27 -M a 29 y- -M ay -0 31 -M ay -0 • Điều chỉnh lượng cho ăn tùy thuộc vào 90 80 70 60 50 40 30 20 10 13 -M • Lượng thức ăn cho ăn thay đổi theo ngày Lượng thức ăn cho ăn (g/bể) Tần số cho ăn Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Các loại thức ăn z z z z Vi sinh Cá tạp Thức ăn ẩm Viên – – Viên nén Ép đùn (Nổi /chìm) Thức ăn viên (dạng nổi) Thức ăn ẩm Cá tạp Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Kích cở thức ăn Chiều dài cá 15 - 25 25 - 35 35 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 125 125 - 175 175 - 275 > 275 Trọng lượng cá 0.5 0.5 - 1.0 1-2 2-5 - 10 10 - 25 25 - 100 100 - 350 >350 Data from: Rowland, S., Allan, G., Mifsud, C., Nixon, M., Boyd, P., Glendenning, D (2005) Development of a feeding strategy for silver perch, Bidyanus bidyanus (Mitchell), based on restricted rations Aquaculture Research 36, 1429-1441 Thức ăn /đường kính Đập vụn / 0.6mm Đập vụn / 1.0mm Đập vụn / 1.5mm Đập vụn / 2.0mm Viên / 1.5mm Viên / 2.0mm Viên / 3.0mm Viên / 4.0mm Viên / 6.0mm Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Chất phản dinh dưỡng – – – z Chất phản dinh dưỡng Biogenic amines Kháng sinh Chất kích thích – – Chất tươi sống Chất dẫn dụ discrete Antibiotic Inclusion Level 0.5% 1.0% 50 40 30 20 10 Time (days) Mean Daily Intake (g/fish) z Mean Daily Intake (g/tank) Chất phản dinh dưỡng/Chất kích thích 3.0 cumulative 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 Antibiotic Inclusion Level Glencross et al (2006) Aquaculture 253, 512-522 Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Yếu tô môi trường z z z Nhiệt độ Oxy Chu kỳ chiếu sáng Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Nhiệt độ z Nhiệt độ nước tăng Ỵ tăng trưởng nhu cầu lượng dùng cho trình trao đổi chất gia tăng Ỵ nhu cầu lượng tổng gia tăng z Nhu cầu lượng tổng gia tăng Ỵ Cá cần thức ăn cung cấp nhiều lượng z Để có viên thức ăn có chứa nhiều lượng: tăng phần/tăng dưỡng chất viên thức ăn z Lấy thức ăn cá thay đổi, có thay đổi nhỏ nhiệt độ nuớc Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tiêu thụ thức ăn (g/fish/d) Nhiệt độ Kích cỡ nhỏ - 20g Kích cỡ lớn - 140g Cá sử dụng viên thức ăn giống Protein 50% Năng lượng 22.0 MJ/kg 21 23 25 27 29 31 33 Nhiệt độ (C) Bermudes and Glencross (2006) Unpublished 35 37 39 41 Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Oxy z z z Oxy quan trọng trì trình hơ hấp Thiếu oxy ảnh hưởng đến q trình lấy thức ăn cá Oxy không ảnh hưởng đến hiệu sử dụng thức ăn, nhiên ảnh hưởng đến khả lấy thức ăn tối đa cá Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Oxy 180 O2 bình thường thiếu O2 160 140 120 100 80 60 40 20 Trọng lượng đầu (g/con) Glencross (2006) Unpublished TL cuối (g/fish) Tỉ lệ sống (%) Tiêu thụ TA FCR x 100 DO (%) (g/fish) Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Chu kỳ sáng z z Đa số lồi cá có tập tính ăn vào ban ngày Reproduced from Houlihan, D, Boujard, T., Jobling, M 2001 Food Intake In Fish Blackwell Science, Oxford, UK pp418 Feed intake by Atlantic salmon Cho ăn tốt vào lúc sáng sớm/ chiều tối Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Chu kỳ sáng Relative feed intake • Atlantic salmon Ngày Giờ Reproduced from Houlihan, D, Boujard, T., Jobling, Aquaculture Nutrition Master Class Science, M 2001 Food Intake In Fish Blackwell Oxford, UK pp418 Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Yếu tố khác z Sự làm náo động Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Sự náo động Sự náo động Aquaculture Nutrition Master Class M 2001 Reproduced from Houlihan, D, Boujard, T., Jobling, Food Intake In Fish Blackwell Science, Oxford, UK pp418 Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Kết luận z Mục đích việc quản lý thức ăn – – z Tăng trưởng tối đa Hạn chế lãng phí Các yếu tố sinh học - Lồi – – – – Kích cỡ Chu kỳ cho ăn Mật độ Cấu trúc quần đàn Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Kết luận z Thức ăn – – – – z Môi trường – Nhiệt độ Chu kỳ sáng Oxy – Sự náo động – – z Năng lượng Loại thức ăn Kích cỡ viên thức ăn Chất dẫn dụ / chất kích thích Khác Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tài liệu tham khảo • Kaushik, S.J 1998 Nutritional bioenergetics and estimation of waste production in non-salmonids Aquatic Living Resources 11, 311-318 • Houlihan, D, Boujard, T., Jobling, M 2001 Food Intake In Fish Blackwell Science, Oxford, UK pp418 • Glencross, B.D (2006) Nutritional management of barramundi, Lates calcarifer – A review Aquaculture Nutrition 12, 291-309 Aquaculture Nutrition Master Class ... môi trường Glencross (2006) Unpublished Tank Bể 11 Tank Bể 22 Tank Bể 3 ay -0 15 -M a 17 y- -M ay -0 19 -M a 21 y- -M ay -0 23 -M a 25 y- -M ay -0 27 -M a 29 y- -M ay -0 31 -M ay -0 • Điều chỉnh... Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Kích cở thức ăn Chiều dài cá 15 - 25 25 - 35 35 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 125 125 - 175 175 - 275 > 275 Trọng lượng cá 0.5 0.5 - 1.0 1-2 2-5 - 10...Dr Brett Glencross, Department of Fisheries Tổng quan z Mục tiêu z Lồi z Thức ăn z Mơi trường z Yếu tố ngoại sinh Aquaculture Nutrition Master Class Dr Brett Glencross, Department
- Xem thêm -

Xem thêm: 4.4 Brett Glencross Feeding Strategies - General (Tieng Viet).Pdf,