0

THỎA THUẬN PHÂN PHỐI SILVERSTONE 817

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 22:35

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAILISI THƯỢNG HẢI CHI NHÁNH SƠN ĐÔNG THỎA THUẬN PHÂN PHỐI Thỏa thuận phân phối này (Thỏa thuận) được thực hiện vào ngày 02 tháng 02 năm 2020 bởi và giữa Công ty.Thỏa thuận phân phối này (Thỏa thuận) được thực hiện vào ngày 02 tháng 02 năm 2020 bởi và giữa Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Sailisi Thượng Hải Chi nhánh Sơn Đông có địa chỉ kinh doanh chính tại số 2688, Đường Yinlong, Khu công nghiệp công nghệ cao Long Sơn, Huyện Lâm Cù, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (“Nhà cung cấp”) và Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lam Nguyên có trụ sở kinh doanh chính tại 8114258 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Nhà phân phối).Nhà cung cấp sản xuất và bán các Sản phẩm: Keo Acrylic nguyên chất bề mặt chất rắn (Sản phẩm). Nhà phân phối muốn mua Sản phẩm từ Nhà cung cấp để bán lại tại Việt Nam và Campuchia, (Lãnh thổ). Nhà cung cấp muốn chỉ định Nhà phân phối làm nhà phân phối Sản phẩm của mình trong Lãnh thổ. Nhà phân phối cũng mong muốn sự chỉ định này, tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này, bao gồm mọi vật trưng bày hoặc lịch trình đính kèm. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAILISI THƯỢNG HẢI CHI NHÁNH SƠN ĐÔNG THỎA THUẬN PHÂN PHỐI Thỏa thuận phân phối ("Thỏa thuận") thực vào ngày 02 tháng 02 năm 2020 Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Sailisi Thượng Hải - Chi nhánh Sơn Đơng có địa kinh doanh số 2688, Đường Yinlong, Khu công nghiệp công nghệ cao Long Sơn, Huyện Lâm Cù, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (“Nhà cung cấp”) Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lam Nguyên có trụ sở kinh doanh 811/42/58 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ("Nhà phân phối") Nhà cung cấp sản xuất bán Sản phẩm: Keo Acrylic nguyên chất bề mặt chất rắn ("Sản phẩm") Nhà phân phối muốn mua Sản phẩm từ Nhà cung cấp để bán lại Việt Nam Campuchia, ("Lãnh thổ") Nhà cung cấp muốn định Nhà phân phối làm nhà phân phối Sản phẩm Lãnh thổ Nhà phân phối mong muốn định này, tuân theo điều khoản điều kiện quy định Thỏa thuận này, bao gồm vật trưng bày lịch trình đính kèm Xem xét điều nói lợi ích chung tài liệu này, Bên, dự định bị ràng buộc mặt pháp lý, đồng ý sau: I Sản phẩm Lãnh thổ Các Sản phẩm Nhà cung cấp sản xuất bán cho Nhà phân phối để phân phối sau: Tên sản phẩm Solid Catalog / mặt hàng Aster Mist Pebble Terrazzo Concrete Silverstone Vein Trên loạt sản phẩm, màu sắc chi tiết đính kèm bảng Lãnh thổ: Các quyền cấp cho Nhà phân phối cấp cho khu vực địa lý sau: Việt Nam Campuchia II Phân phối sản phẩm Theo đây, Nhà cung cấp định Nhà phân phối làm nhà phân phối thời hạn Thỏa thuận để bán phân phối Sản phẩm tồn Lãnh thổ Nhà phân phối trì có ngun nhân để trì nhân viên kinh doanh việc phân phối Sản phẩm Nhà phân phối xử lý Nhà phân phối nỗ lực để thúc đẩy việc bán phân phối Sản phẩm Nhà cung cấp nhanh chóng khả đáp ứng tất đơn đặt hàng Sản phẩm từ Nhà phân phối Nhà phân phối thảo luận thay đổi đề xuất mạng lưới nhà phân phối với Nhà cung cấp 30 ngày trước có thay đổi III Định giá Giá vận chuyển Sản phẩm đến Nhà phân phối dựa chi phí vận chuyển đến lãnh thổ Nó bao gồm giá giao hàng thỏa thuận hai bên Việc toán Sản phẩm Nhà phân phối thực đô la Mỹ 20 ngày kể từ ngày giao Sản phẩm đến kho Nhà phân phối Bất kỳ tăng giá Sản phẩm thương lượng Nhà cung cấp Nhà phân phối 45 ngày trước thực việc tăng giá Trong trường hợp tăng giá, Nhà phân phối đặt hàng cung cấp Sản phẩm tháng với giá có trước tăng Nhà phân phối Nhà cung cấp thỏa thuận hàng năm thường xuyên yêu cầu, mức khách hàng trả cho Sản phẩm Nếu Nhà phân phối Nhà cung cấp khơng thể thống giá cho khách hàng vịng ngày kể từ ngày bắt đầu đàm phán, giá tăng thêm khoản tương đương với thay đổi IV Chấm dứt Thỏa thuận Thỏa thuận có thời hạn năm, ngày tháng năm 2020 kết thúc vào ngày tháng năm 2025 Sau đó, Thỏa thuận tiếp tục có hiệu lực trừ hai bên thông báo cho bên mong muốn chấm dứt Thỏa thuận Một hai bên chấm dứt Thỏa thuận sau tháng kể từ thời hạn thông báo cách toán cho bên tất đơn đặt hàng lại Trong trường hợp vi phạm điều khoản điều kiện Thỏa thuận, hai bên chấm dứt Thỏa thuận cách gửi thơng báo văn vịng 90 ngày Thơng báo phải giải thích vi phạm dẫn đến chấm dứt thỏa thuận Nếu bên vi phạm khắc phục vi phạm yêu cầu vòng 90 ngày, thông báo chấm dứt vô hiệu Thỏa thuận tiếp tục có hiệu lực đầy đủ Nhà cung cấp có quyền chấm dứt Thỏa thuận với 60 ngày thông báo văn trường hợp Nhà phân phối: a Bị tuyên bố phá sản tự nguyện xin phá sản hình thức lợi ích chủ nợ b Khơng đáp ứng 30 phần trăm mục tiêu hiệu suất bán hàng hai bên đồng ý đặt tài liệu đính kèm theo thực phần tài liệu c Khơng trì vị tốt tất giấy phép nhà nước giấy phép cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh d Thay đổi bị ảnh hưởng thay đổi quyền sở hữu đa số hoạt động kinh doanh V Điều khoản chung Nhà cung cấp nhanh chóng cung cấp cho Nhà phân phối tất ủy quyền việc bán phân phối Sản phẩm Lãnh thổ, theo yêu cầu Nhà phân phối, miễn Nhà cung cấp có trách nhiệm lấy trì ủy quyền Nhà phân phối phải nhanh chóng cung cấp cho Nhà cung cấp báo cáo bán hàng hết hàng sẵn có thơng tin chi tiết tất sáng kiến khuyến mại lấy mẫu liên quan đến Sản phẩm Nhà cung cấp đảm bảo đồng ý tất lô hàng Sản phẩm bán vận chuyển theo Thỏa thuận có chất lượng hàng đầu tuân thủ tất quy định có hiệu lực Lãnh thổ Thỏa thuận toàn thỏa thuận bên Không bên đưa tuyên bố hứa hẹn với bên mà không nêu Thỏa thuận Thỏa thuận thay đổi lời nói Tất sửa đổi phải trình bày văn Việc từ bỏ vi phạm điều khoản Thỏa thuận hiệu lực trừ lập thành văn Việc từ bỏ coi bỏ qua vi phạm khác có vi phạm sau Tất thông báo phải gửi trước thư bảo đảm fax tới bên tương ứng theo địa nêu trên, trừ thỏa thuận thay thực văn Nếu trọng tài yêu cầu để giải giải thích điều khoản Thỏa thuận này, phát sinh khác liên quan đến vấn đề Thỏa thuận này, bên thắng kiện phép có quyền biện pháp khắc phục hậu khác, bên thua kiện phải bồi hồn cho chi phí phát sinh, chẳng hạn chi phí tịa án, phí luật sư hợp lý, v.v Thỏa thuận không chuyển nhượng bên ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, bên ký thỏa thuận thực NHÀ CUNG CẤP (đã ký đóng dấu) NHÀ PHÂN PHỐI (đã ký đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: THỎA THUẬN PHÂN PHỐI SILVERSTONE 817,