0

HỆ THỐNG KIỂM TOÁN CẢN BẢN

65 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 22:00

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN CHƯƠNG 1 Câu 1 Thế nào là kiểm toán? Thế nào là kiểm toán tuân thủ? Kiểm toán báo cáo tài chính? Kiểm toán hoạt động? Thế nào là kiểm toán nội bộ. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN CHƯƠNG Câu 1: Thế kiểm toán? Thế kiểm toán tuân thủ? Kiểm tốn báo cáo tài chính? Kiểm tốn hoạt động? Thế kiểm tốn nội báo cáo tài chính? Kiểm tốn độc lập báo cáo tài chính? Kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn Nhà nước? Hiểu nội dung định nghĩa nào? Kiểm tốn q trình chun gia độc lập có thẩm quyền tiến hành thu thập đánh giá chứng thông tin cần kiểm tốn (có thể định lượng) đơn vị cụ thể, nhằm mục đích xác nhận báo cáo phù hợp thông tin với chuẩn mực thiết lập Kiểm toán tuân thủ việc kiểm tra trình bày ý kiến Kiểm toán viên tuân thủ hay chấp hành luật pháp, sách, chế độ qui định đơn vị cụ thể Kiểm tốn báo cáo tài việc kiểm tra trình bày ý kiến Kiểm tốn viên tính trung thực, hợp lý báo cáo tài khía cạnh trọng yếu Kiểm tốn hoạt động việc kiểm tra trình bày kiến Kiểm tốn viên tính hiệu lực, hiệu tính kinh tế hoạt động kiểm toán Kiểm toán nội báo cáo tài việc kiểm tra trình bày ý kiến Kiểm tốn viên nội báo cáo tài kiểm tốn Kiểm tốn độc lập báo cáo tài việc kiểm tra trình bày ý kiến Kiểm tốn viên độc lập báo cáo tài kiểm tốn Kiểm tốn báo cáo tài Kiểm tốn viên Nhà nước việc kiểm tra trình bày ý kiến Kiểm toán viên Nhà nước báo cáo tài kiểm tốn Các nội dung định nghĩa: - Các chuyên gia (Kiểm toán viên) phải có trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn theo qui định Phải đáp ứng 06 yêu cầu (Chun mơn hay cịn gọi kỹ khả Kiểm tốn viên; Độc lập; Tơn trọng hay tuân thủ pháp luật; Tôn trọng chuẩn mực chun mơn nghề nghiệp; Bí mật; Đạo đức nghề nghiệp) - Thu thập đánh giá chứng qui trình có tính chất chun mơn chặt chẽ phù hợp với đơn vị kiểm toán cụ thể - Các thơng tin cần kiểm tốn thơng tin kinh tế, phi kinh tế, tài chính, phi tài - Đơn vị kiểm tốn cụ thể khách thể kiểm toán - Chuẩn mực thiết lập chuẩn mực dùng để đánh giá thơng tin kiểm tốn Mỗi loại kiểm tốn khác có chuẩn mực dùng để đánh giá thông tin khác - Báo cáo kết việc trình bày ý kiến Kiểm tốn viên kết kiểm toán tuỳ thuộc loại kiểm toán cụ thể Câu 2: Lịch sử đời, hình thành phát triển kiểm toán nước ta giới có giống khác nhau? Tại sao? Trên giới, kiểm tốn cơng cụ quản lý khơng thể thiếu được, đâu có xuất đồng tiền, đồng thời có tách rời quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản có kế tốn có kiểm toán Kiểm toán cổ điển đời từ kỷ thứ trước công nguyên, gắn liền với văn minh Ai Cập La Mã cổ đại Ở đâu có Nhà nước có kiểm tốn Nhà nước, đâu có hoạt động doanh nghiệp, tổ chức hiệu có kiểm tốn nội Ở đâu có kinh tế thị trường có kiểm tốn độc lập Ở Việt Nam, trước năm 1986 thực chế quản lý kế hoạch hố tập trung (hay cịn gọi chế quan liêu bao cấp) nên khơng có kiểm toán Mãi đến chuyển đổi sang chế thị trường xuất nhiều thành phần kinh tế đa phương hoá sở hữu, trước sức ép hội nhập xuất nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam hình thành 02 cơng ty kiểm tốn (Cơng ty kiểm tốn Việt Nam – VACO công ty dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn – AASC thành lập vào ngày 13.5.1991) Mãi đến ngày 11.07.1994 kiểm toán Nhà nước Việt Nam thành lập trực thuộc Chính phủ Đến năm 1997, kiểm tốn nội doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo qui chế kiểm toán nội số 832 ngày 28.10.1997 Bộ tài Ở Việt Nam kiểm tốn hình thành không theo qui luật nước phát triển giới, thể chế trị chế quản lý kinh tế định Câu 3: Ý nghĩa, vai trò cần thiết khách quan kiểm toán quản lý? + Sự cần thiết khách quan kiểm toán kinh tế thị trường: Kiểm toán đời bắt nguồn từ thực tiễn phục vụ cho quản lý thực tiễn Xã hội phát triển, thơng tin kế tốn ngày nhiều, đa dạng, đa chiều, phức tạp chứa đựng nhiều rủi ro Đối tượng sử dụng thông tin ngày mở rộng phong phú đa dạng, vì: Thứ nhất: Khoảng cách lớn người sử dụng thông tin người cung cấp thông tin điều chỉnh thông tin có lợi cho người cung cấp thơng tin Các thơng tin cung cấp có nguy ngày bị hợp pháp hố thành tích hố có lợi cho người cung cấp thông tin Thứ hai: Khối lượng thông tin nhiều xã hội phát triển, thông tin phong phú, đa dạng với khối lương nhiều, khả chứa đựng thông tin sai lệch thông tin đắn ngày tăng Thứ ba: Tính phức tạp thơng tin nghiệp vụ kinh tế ngày tăng, nguy chứa đựng thông tin sai lệch tránh khỏi Thứ tư: Khả thông đồng xử lý thông tin có lợi cho người cung cấp thơng tin ngày lớn, rủi ro thông tin ngày cao Để làm giảm rủi ro thơng tin, có cách chủ yếu: Cách 1: Người sử dụng thông tin tự kiểm tra thơng tin mà sử dụng Cách khơng hiệu quả, tốn kém, không phù hợp với xu phát triển chun mơn hố thời đại Mặt khác, có hạn chế lực người sử dụng thông tin, đặc biệt thông tin phức tạp Cách 2: Người cung cấp thông tin bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý người sử dụng thông tin chia sẻ rủi ro thông tin nhà quản trị doanh nghiệp hay người cung cấp thông tin theo thoả thuận hai bên Nhưng cách lại đáp ứng mục tiêu đặt người cung cấp thông tin bị giải thể, phá sản, hậu ln thuộc người sử dụng thông tin Cách 3: Chỉ sử dụng thơng tin báo cáo tài kiểm toán độc lập xác nhận Cách hiệu lực, gắn chặt trách nhiệm pháp lý trách nhiệm vật chất Kiểm toán viên với ý kiến nhận xét, kết luận mà họ cung cấp Từ đó, kiểm tốn đời phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu người sử dụng thông tin, cần thiết tất yếu khách quan Sự cần thiết kiểm tốn cịn thể thơng qua vai trị tác dụng mà kiểm tốn mang lại cho kinh tế Kiểm toán sinh từ yêu cầu quản lý phục vụ cho trình quản lý, cụ thể: Thứ nhất: Kiểm tốn tạo niềm tin cho người quan tâm Trong chế thị trường, có nhiều đối tượng quan tâm tới tình hình tài đơn vị phản ánh tình hình tài liệu kế tốn báo cáo tài Các đối tượng quan tâm như: Chính phủ để quản lý vĩ mơ nên kinh tế để thu thuế; nhà đầu tư để đầu tư vốn; ngân hàng vay; cổ đơng để mua cổ phiếu.v.v Thứ hai: Kiểm tốn góp phần hướng dẫn nghiệp vụ, ổn định củng cố hoạt động tài chính, kế tốn nói riêng hoạt động đơn vị kiểm tốn nói chung Thơng qua kiểm tốn, phát gian lận sai sót, ktv uốn nắn, dẫn đề nghị doanh nghiệp sửa chữa, tư vấn giúp doanh nghiệp ổn định kinh doanh hiệu Hoạt động kiểm tốn khơng củng cố hoạt động tài chính, kế tốn cho doanh nghiệp nói riêng mà cịn làm lành mạnh hố tài quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài Thứ ba: Kiểm tốn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Ngoài chức xác nhận thơng tin tài chính, kiêm tốn cịn có chức tư vấn cho doanh nghiệp, đơn vị kiểm toán thấy hạn chế, yếu cần khắc phục, uốn nắn, thấy vi phạm, lãng phí nhằm xử lý, ngăn chặn để thực kinh doanh hiệu quả, hạn chế rủi ro Chức phát huy tác dụng lớn đơn vị kiểm toán thường xuyên Kiểm toán nội cung cấp thông tin phục vụ việc quản lý điều hành chủ doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, thuận lợi cạnh tranh, khai thác triệt để sử dụng hiệu nguồn lực doanh nghiệp Kiểm toán nhà nước phục vụ việc quản lý vĩ mô nước, đảm bảo trì kỷ cương, thực nghiêm thống luật pháp, sách, chế độ, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu vốn, tài sản kinh phí nhà nước Kiểm tốn độc lập bảo vệ quyền lợi cho người có liên quan sử dụng thơng tin đơn vị kiểm tốn, như: Chính phủ, cố đơng, ngân hàng, nhà đầu tư cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý đơn vị kiểm toán Câu 4: Kiểm tốn có chức gì? Sự phát triển chức qua thời kỳ có giống khác khơng? Tại sao? Hãy liên hệ với Việt Nam? Kiểm tốn có 02 chức năng: Kiểm tra xác nhận (xác minh) tư vấn (hay trình bày ý kiến) Chức kiểm tra xác nhận hay xác minh chức đầu tiên, chức đời sớm nhằm xác nhận thông tin xảy ra, thông tin hướng khứ Xã hội phát triển, chức tư vấn hướng đến tương lại đời phát triển mạnh mẽ vào năm 80 kỷ XX Ngày nay, chức giữ vị trí quan trọng kiểm toán ngày phát triển mạnh mẽ Thời kỳ đầu kiểm tốn hình thành, chức xác minh hay xác nhận số 1, chức tư vấn hay trình bày ý kiến số Nhưng ngày lại ngược lại, chức tư vấn số chức xác minh hay xác nhận số Việc chức kiểm toán thay đổi yêu cầu thực tiễn yêu cầu người sử dụng thông tin thay đổi từ nhìn nhận thơng tin kiểm tốn hướng q khứ sang nhìn nhận thơng tin kiểm toán hướng tương lai Ở Việt Nam diễn tương tự hội nhập kinh tế Quốc tế Câu 5: Phân biệt giữa: đối tượng khách thể kiểm toán? khách hàng đơn vị kiểm tốn? Khách hàng có phải khách thể kiểm tốn khơng? Ngược lại khách thể kiểm tốn có phải khách hàng kiểm tốn khơng? Tại sao? Đối tượng kiểm toán kiểm toán viên cần quan tâm, cần kiểm tốn Cịn khách thể kiểm tốn nơi diễn hoạt động có đối tượng mà kiểm toán viên cần kiểm toán - Đối tượng kiểm toán tài liệu, nội dung mà Kiểm toán viên (chủ thể) phải thực kiểm tốn Cịn khách thể kiểm toán nơi xảy ra, diễn hoạt động cơng việc cần kiểm tốn Đơn vị kiểm toán khách thể kiểm toán Khách hàng kiểm toán khách thể kiểm toán, khách thể kiểm toán chưa khách hàng kiểm tốn Chỉ có kiểm tốn độc lập khách thể kiểm toán trở thành khách hàng kiểm toán Hay ta nói khách thể kiểm tốn kiểm tốn độc lập khách hàng, kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán thu phí kiểm tốn từ khách hàng Nói đến khách hàng kiểm tốn nói đến khách thể kiểm toán độc lập Câu 7: Phân biệt giống khác kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ kiểm tốn báo cáo tài + K/n loại kiểm toán + Giống nhau: - Đều kiểm tốn - Đều cơng cụ quản lý kinh tế + Khác nhau: Tiêu thức so sánh Khái niệm Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán BCTC Là việc kiểm tra Là việc kiểm tra trình Là việc kiểm tra trình bày ý kiến bày ý kiến Kiểm tốn trình bày ý kiến kiểm tốn viên tính viên tuân thủ luật KTV BCTC hiệu lực, hiệu pháp, sách, chế độ kiểm tốn tính kinh tế hoạt động kiểm tốn Mục đích qui định đơn vị kiểm tốn Đánh giá tính hiệu Xác minh cung cấp lực, hiệu quả, tính thơng tin tin cậy tuân kinh tế hoạt động thủ luật pháp, sách, kiểm tốn chế độ qui định đơn vị kiểm toán Xác minh tính trung thực hợp lý báo cáo tài kiểm tốn khía cạnh trọng yếu Đối tượng Rất phong phú đa Hành vi tuân thủ luật Báo cáo tài chính, kiểm tốn dạng từ phương án pháp, sách, chế độ sổ kế tốn, chứng từ kinh doanh, qui trình qui định hóa đơn, tài sản… sản xuất, dự án đầu tư, đơn vị kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ,… Chuẩn mực Kiểm viên Có phần chủ quan tốn Có trình độ cao, hiểu biết nhiều lĩnh vực… Kết Độ tin cậy hạn chế Chức Tư vấn hay trình bày ý kiến Tương đối khách quan Tương đối khách quan Chuyên gia nắm vững KTV chuyên nghiệp luật pháp, sachs, (chun gia) có tiêu chế độ quy chuẩn rõ ràng định… Có tính chủ quan Có độ tin cậy cao Xác minh hay xác nhận Cả xác minh tư vấn Câu 8: Trình bày tác dụng nội dung giai đoạn qui trình kiểm tốn? Qui trình kiểm tốn trình tự bước công việc xếp theo qui định khoa học, chặt chẽ Qui trình kiểm tốn có tính chất bắt buộc cho kiểm tốn Qui trình kiểm tốn có tác dụng giúp Kiểm tốn viên thực kiểm tốn theo trình tự, thống nhất, đảm bảo kết kiểm toán khoa học, tin cậy, hạn chế rủi ro Qui trình kiểm tốn cịn để kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, chứng minh kiểm toán khoa học tin cậy Qui trình kiểm tốn thường có bước hay giai đoạn: - Giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn: Giai đoạn bao gồm cơng việc lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, chương trình kiểm tốn Với loại kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ hay kiểm tốn nội bộ, kiểm toán Nhà nước kiểm toán độc lập với tính chất kiểm tốn khác nhau, phức tạp, giản đơn hay nhiều năm mà kế hoạch có khác - Giai đoạn thực kiểm toán: Giai đoạn kiểm toán viên phải làm công việc thực khảo sát tuân thủ khảo sát kiểm soát nội - Giai đoạn kết thúc kiểm tốn (hay hồn thành kiểm tốn): Giai đoạn Kiểm tốn viên phải làm cơng việc lập báo cáo kiểm tốn, hồn chỉnh hồ sơ kiểm tốn giải cơng việc, kiện phát sinh sau lập cáo tài ký báo cáo kiểm toán Câu 9: Chuẩn mực kiểm tốn gì? Tác dụng chuẩn mực kiểm tốn? Chuẩn mực kiểm tốn qui định có tính chất nguyên tắc hướng dẫn cụ thể để thực nguyên tắc Chuẩn mực kiểm toán qui định cụ thể, hướng dẫn công việc điều chỉnh hành vi nghề nghiệp Kiểm toán viên, đồng thời chuẩn mực kiểm toán đánh giá chất lượng kết kiểm toán, để làm tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán xử lý vi phạm kiểm tốn Tác dụng: - Có t/c bắt buộc hỗ trợ, hướng dẫn cho KTV - Được tổ chức kiểm toán tổ chức khác sd làm thước đo chung để đánh giá chất lượng công việc KTV thực q trình kiểm tốn - Là để đvị kiểm tốn người khác có liên quan phối hợp q trình kiểm tốn sử dụng kết kiểm toán Câu 10: Kiểm toán Nhà nước loại nội kiểm hay ngoại kiểm? Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có khác biệt với kiểm toán Nhà nước nước phát triển? Tại sao? Kiểm toán Nhà nước loại nội kiểm toán với lý sau đây: - Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán viên viên chức Nhà nước thực kiểm toán Các viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước - Kiểm toán Nhà nước thực theo kế hoạch quan mà kiểm toán Nhà nước trực thuộc phê duyệt Ngồi ra, kiểm tốn Nhà nước cịn thực kiểm toán theo yêu cầu, mệnh lệnh, thị quan mà trực thuộc - Kiểm tốn Nhà nước thực kiểm tốn khơng thu phí kiểm tốn từ đơn vị, tổ chức kiểm toán - Quan hệ kiểm toán Nhà nước (chủ thể kiểm toán) đơn vị, tổ chức kiểm toán (khách thể kiểm tốn) quan hệ bắt buộc Vì vậy, thực kiểm tốn khơng phải ký hợp đồng kiểm toán - Kết thúc kiểm toán, kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ theo dõi việc thực ý kiến đề xuất kiểm toán Nhà nước đơn vị, tổ chức kiểm tốn Vì qui trình kiểm tốn kiểm tốn Nhà nước giống với qui trình kiểm tốn nội bao gồm bước (kiểm tốn độc lập có bước) Kiểm toán Nhà nước loại kiểm toán phân chia theo mơ hình tổ chức hay chủ thể kiểm tốn Kiểm toán Nhà nước Nhà nước theo thơng lệ, kiểm tốn Nhà nước thực kiểm tốn đơn vị, tổ chức có sử dụng công quỹ, tài sản Nhà nước Thông lệ giới Nhà nước khơng kinh doanh nên khơng có doanh nghiệp Nhà nước Ở Việt Nam đặc thù thể chế trị chế quản lý nên có doanh nghiệp Nhà nước kiểm tốn Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tốn doanh nghiệp Nhà nước hay kiểm toán vốn sử dụng doanh nghiệp Khi gia nhập WTO, theo tiến trình cam kết Việt Nam với WTO đến 2019 Việt Nam phải cổ phần hoá hết doanh nghiệp Nhà nước Như doanh nghiệp có vốn Nhà nước tiến hành kiểm toán độc lập khơng phải kiểm tốn Nhà nước Hiện Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước muốn thâm nhập trường WTO phải bắt buộc kiểm tốn báo cáo tài tổ chức kiểm tốn độc lập có uy tín, thương hiệu đủ điều kiện theo qui định Câu 11: Trong kiểm toán báo cáo tài có nội dung thuộc kiểm toán tuân thủ? Hãy số trường hợp cụ thể thuộc nội dung này? Trong kiểm toán báo cáo tài có nội dung kiểm tốn việc tuân thủ hệ thống báo cáo tài chính, tuân thủ chứng từ kế toán, báo cáo toán thuế, thời gian lập báo cáo tài chính, tuân thủ việc mở sổ kế toán, tuân thủ nguyên tắc kế toán phù hợp, trọng yếu, thận trọng, kiểm toán loại loại kiểm tốn tn thủ Câu 12: Điều lệ tổng công ty loại chuẩn mực kiểm toán tuân thủ hay sai? Tại Điều lệ tổng công ty xây dựng qui định bắt buộc phạm vi doanh nghiệp Mọi hoạt động công ty phải tuân thủ điều lệ Vì vậy, kiểm tốn tn thủ phải so sánh hoạt động cơng ty có tn thủ điều lệ cơng ty không? Nên điều lệ công ty loại chuẩn mực kiểm tốn tn thủ Câu 13: Tính độc lập kiểm tốn viên có nguy bị đe doạ bở lý nào? Hãy giải pháp để loại bỏ nguy này? - Tính độc lập kiểm tốn viên bị đe doạ nguy vật chất (kinh tế) tình cảm (quan hệ ruột thịt) - Ít hai biện pháp bảo vệ: + Khơng cho kiểm toán viên thực kiểm toán + Từ chối kiểm toán + Kiểm toán viên muốn kiểm toán phải bán hết cổ phiếu doanh nghiệp kiểm tốn + Tìm cách loại bỏ vi phạm + VVV Câu 14: Trường hợp công ty kiểm toán vừa cung cấp dịch vụ kế toán, vừa thực kiểm tốn báo cáo tài cho đơn vị khách hàng niên độ kế tốn tạo loại nguy gì? Biện pháp bảo vệ chủ yếu đưa để đảm bảo tính độc lập Kiểm tốn viên? Cơng ty vừa làm kế tốn vừa kiểm toán vi phạm nguyên tắc độc lập (Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 200 khơng cho phép thực hiện) Nếu kiểm tốn viên phải tìm | cách loại bỏ, khơng kiểm toán viên cung cấp dịch vụ kế toán tham gia kiểm toán từ chối cung cấp dịch vụ kiểm toán Câu 15: Tại khách thể kiểm toán lại gọi đơn vị kiểm toán mà khơng gọi đơn vị bị kiểm tốn? Xuất phát từ chức kiểm tốn vị trí vai trị tác dụng kiểm tốn quản lý - Đứng góc độ chức năng, kiểm tốn có chức kiểm tra xác minh hay xác nhận tư vấn hay trình bày ý kiến Kiểm tốn khơng có chức xử lý Vì vậy, sau kiểm toán Kiểm toán viên đưa ý kiến xác nhận tư vấn cho đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, hiệu - Về vị trí vai trị, tác dụng kiểm tốn đơn vị kiểm tốn: Thứ nhất: Kiểm tốn góp phần hướng dẫn nghiệp vụ ổn định củng cố hoạt động tài chính, kế tốn nói riêng hoạt động đơn vị kiểm tốn nói chung Thơng qua kiểm tốn, phát gian lận sai sót, ktv uốn nắn, dẫn đề nghị doanh nghiệp sửa chữa, tư vấn giúp doanh nghiệp ổn định kinh doanh hiệu hoạt động kiểm tốn khơng củng cố hoạt động tài chính, kế tốn cho doanh nghiệp nói riêng mà cịn làm lành mạnh hố tài quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài Thứ hai: Kiểm tốn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Ngoài chức xác nhận thơng tin tài chính, kiểm tốn cịn có chức tư vấn cho doanh nghiệp, đơn vị kiểm toán thấy hạn chế, yếu cần khắc phục, uốn nắn, thấy vi phạm, lãng phí nhằm xử lý, ngăn chặn để thực kinh doanh hiệu quả, hạn chế rủi ro Chức phát huy tác dụng lớn đơn vị kiểm tốn thường xun Chính vậy, kiểm tốn cịn ví “Quan tịa công minh khứ, người dẫn dắt cho người cố vấn sáng suốt cho tương lai” Câu 16: Bình luận quan điểm cho kiểm tốn có tính kinh tế lớn đời sống kinh tế xã hội? Kiểm toán hoạt động kinh tế Thực tế chứng minh dù loại kiểm toán nào, kể kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nớc hay kiểm tốn nội bộ, lợi ích mà kiểm toán mang lại lớn nhiều chi phí cho kiểm tốn Đặc biệt kiểm toán độc lập, hoạt động kinh doanh, hoạt động sinh lời, kiểm toán, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tốn phải trả phí kiểm tốn, song dù trả phí kiểm tốn lợi ích kiểm tốn độc lập mang lại cho thân đơn vị kiểm toán đơn vị khác bên lớn nhiều chi phí cho Trong kiểm toán nào, dù kiểm toán độc lập, Nhà nước hay kiểm toán nội bộ, mục tiêu mà KTV theo đuổi phải đạt đợc mức độ tin tưởng cao kiểm tốn với chi phí bỏ Mặt khác, phân tích kinh tế đơn cho thấy KTV nên tiến hành nhiều cơng việc kiểm tốn kiểm tốn miễn lợi ích phụ thêm thu có giá trị nhiều chi phí phụ thêm kiểm toán Câu 17: Tác dụng kiểm toán tuân thủ kiểm toán báo cáo tài đơn vị kiểm tốn? + Kết kiểm toán tuân thủ giúp cho giám đốc, người đứng đầu đơn vị kiểm tốn: - Có xử lý, ngăn chặn sai phạm lĩnh vực - Uốn nắm, điều chỉnh hoạt động qui định cho phù hợp với đơn vị - Quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh qui định đặt + Kết kiểm tốn báo cáo tài - Biết tình hình tài chính, kết kinh doanh - Điều hành, quản lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh đơn vị hiệu CHƯƠNG CÁC TỔ CHỨC KIỂM TỐN Câu 1: Trình bày vai trị tổ chức kiểm toán nội bộ? Tổ chức kiểm toán độc lập tổ chức kiểm toán Nhà nước? - Kiểm tốn nội cung cấp thơng tin tin cậy phục vụ việc quản lý điều hành chủ doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, thuận lợi cạnh tranh, khai thác triệt để sử dụng hiệu nguồn lực doanh nghiệp, đơn vị ... hệ kiểm toán Nhà nước (chủ thể kiểm toán) với đơn vị, tổ chức kiểm toán (khách thể kiểm toán) quan hệ bắt buộc Các đơn vị kiểm toán thân kiểm toán Nhà nước phải thực theo qui định luật kiểm toán. .. thực kiểm tốn khơng thu phí kiểm tốn từ đơn vị, tổ chức kiểm toán - Quan hệ kiểm toán Nhà nước (chủ thể kiểm toán) đơn vị, tổ chức kiểm toán (khách thể kiểm toán) quan hệ bắt buộc Vì vậy, thực kiểm. .. khách thể kiểm tốn nơi xảy ra, diễn hoạt động công việc cần kiểm toán Đơn vị kiểm toán khách thể kiểm toán Khách hàng kiểm toán khách thể kiểm toán, khách thể kiểm toán chưa khách hàng kiểm tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG KIỂM TOÁN CẢN BẢN,