0

CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI

38 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 19:29

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp... và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường. PHÁP LUẬT VỀ AN SINH XÃ HỘI 01 Dàn ý học Khái niệm – đặc điểm vai trò nhà xã hội 03 Quy định pháp luật nhà xã hội 02 Quan điểm Đảng nhà nước nhà xã hội 04 05 Thực trạng- ưu nhược điểm nhà xã hội Giải pháp đề xuất học từ nước nhà xã hội 01 Khái niệm- Đặc điểm – Vai trò Nhà xã hội loại hình nhà thuộc sở hữu quan nhà nước (có thể trung ương địa phương) loại hình nhà sở hữu quản lý nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận xây dựng với mục đích cung cấp nhà giá rẻ cho số đối tượng ưu tiên xã hội công chức nhà nước chưa có nhà ổn định, người có thu nhập thấp cho thuê cho với giá rẻ so với giá thị trường —Khái niệm ĐẶC ĐIỂM Quy mô, số lượng nhà xã hội tùy thuộc nhu cầu thuê thuê mua đối tượng sinh sống địa bàn, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội địa phương Ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Phê duyệt công bố kế hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển nhà xã hội, Nhà xã hội thị trường Việt Nam, có đặc điểm sau: Tại thị loại đặc biệt khơng quy định số tầng, hay không giới hạn số tầng Tại đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại loại phải nhà không sáu tầng Diện tích hộ khơng q 60m² sàn hoàn thiện theo cấp, hạng nhà không thấp 30m² sàn Nhà xã hội phải bảo đảm tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định loại thị VAI TRỊ • Nhà xã hội góp phần đảm bảo sách an sinh xã hội nhà nước • Phát triển nhà xã hội góp phần kích cầu đầu tư thơng qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà • Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước bình ổn thị trường 02 Quan điểm, chủ trương củ Đảng Nhà xã hội QUAN ĐIỂM • Tuân thủ pháp luật nhà ở, quy ● Phát triển nhà ở, có nhà hoạch, kế hoạch quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng xã hội cho người thu nhập thấp Người đứng đầu Bộ, ngành hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội • Là nhiệm vụ trị địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, liệt thúc đẩy • Cần xác định vai trò người dân việc phát triển nhà xã hội phát triển nhà xã hội cho cơng nhân, người thu nhập thấp • Huy động sức mạnh tổng hợp xã ● Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế phát triển nhà xã hội, đặc biệt doanh nghiệp, thu hút nguồn lực nhà đầu tư ... thu hút nguồn lực nhà đầu tư 03 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHÀ Ở XÃ HỘI Đối tượng hưởng sách hỗ trợ nhà xã hội Điều 49 Luật hưởng sách hỗ trợ nhà xã hội Hình thức thực sách hỗ trợ nhà xã Hỗ trợ giải cho... đặc điểm vai trò nhà xã hội 03 Quy định pháp luật nhà xã hội 02 Quan điểm Đảng nhà nước nhà xã hội 04 05 Thực trạng- ưu nhược điểm nhà xã hội Giải pháp đề xuất học từ nước nhà xã hội 01 Khái niệm-... Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng Nhà nước định để đối tượng Điều kiện hưởng sách hỗ trợ nhà xã hội Đối với trường hợp quy định khoản Điều 50 Luật phải đáp ứng điều kiện nhà ở, cư trú,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI,