0

SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSICOLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

38 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:20

Marketing planGVHD Th S Nguyễễn Th Thu Th oị ả TR NG Đ I H C NGO I TH NG C S IIƯỜ Ạ Ọ Ạ ƯƠ Ơ Ở Khóa l p K49Cớ BÀI T P NHÓM MÔN MARKETING CĂN B NẬ Ả MARKETING PLAN S N PH M N C GI I KHÁT Ả Ẩ ƯỚ Ả PEPSI. lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II Khóa lớp: K49C BÀI TẬP NHĨM MƠN MARKETING CĂN BẢN MARKETING PLAN: SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ccócc Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo Nội dung Phân tích 5C Phân tích SWOT Phân tích STP Chiếến lược Marketng Mix Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo DANH SÁCH SINH VIÊN Võ Thị Xuân Quyên 1001036171 Huỳnh Chí Thanh Lê Hữu Triển Nguyễn Lê Minh Triết 1001036543 Phan Ngọc Thanh Vân 1001036556 Phùng Vinh Quang 1001036501 Tơ Tồn Phát Trần Thị Thùy Trang 1001036539 Võ Hoàng Tuấn 1001036250 10 Dương Thúy Vân 1001036555 1001036188 1001036241 1001036160 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo PHẦẦN MỞ ĐẦẦU I LY DO CHON ĐÊẦ TAI : Trong nếền kinh tếế đại, Marketng ngày đóng vai trị quan tr ọng đốếi v ới tâết c ả doanh nghi ệp trến toàn câều Các hoạt động Marketng nhằềm đáp ứng nhu câều c khách hàng kích thích h ệ thốếng bán hàng phát tri ển, câều nốếi doanh nghi ệp ng ười tếu dùng V ới đ ặc ểm khí h ậu nhi ệt đ ới ẩm gió mùa, nước giải khát đóng chai thức uốếng khống th ể thiếếu c ng ười dân Vi ệt Vì v ậy, th ị trường nước gi ải khát Vi ệt Nam m ột th ị trường có tốếc đ ộ phát tri ển râết nhanh v ới nhiếều doanh nghiệp lớn nước cống t đa quốếc gia Trong sốế đó, ng ười tếu dùng biếết đếến Cống t Trách nhi ệm Hữu hạn PEPSICO Viêt Nam, vê iớcác sản phẩm n ước giải khát mang th ương hi ệu PEPSI, tếu bi ểu s ản ph ẩm Pepsi-Cola m ột doanh nghi ệp có tếếng tằm trến th ị tr ường Nhắc đến thương hiêu Pepsi, người ta thường nghĩ đến tinh thần trẻ trung sơi động Mặc dù Cơng ti Pepsi có lịch sử kỷ, tinh thần tr ẻ v ẫn thấm sâu tồn Cơng ti, từ màu xanh tươi trẻ logo, từ câu slogan n ổi tiếng thời “sự lựa chọn mới” đến sản phẩm thiết k ế bắt mắt, thời trang cho giới trẻ, chiến dịch quảng cáo trẻ trung sôi đ ộng, đại sứ nhãn hiêu trẻ, tiếng chiến lược kinh doanh xông xáo đội ngũ nhà quản lý trẻ xuất sắc Pepsi… Đóng góp phâền khống nh ỏ cho thành cống c cống t nh ững ho ạt đ ộng Marketng chuyến nghiệp logic Các hang nước giải khát đ ời ngày nhiếều cung nguyến nhân nâng cao s ức cạnh tranh thị trường giải khát đẩy mạnh ho ạt đ ộng Marketng Sau tm hiểu vếề hoạt động cung chiếến l ược mố hình Marketng c PEPSICO Vi êt Nam, nhân thâếy câền thiếết hi c hoạt đ ộng Marketng đây, nhóm chung tối đa chọn đếề tài: “Chiếến lược Marketng thương hiêu n ước giải khát Pepsi-Cola t ại th ị tr ường Vi êt Nam” để nghiến cứu II MUC TIÊU ĐÊẦ TAI: Biếết dùng thốếng ly lu ân Marketng dịch v u làm c s cho vi êc nghiến c ứu ho ạt đ ộng Marketng cho sản phẩm Pepsi-Cola củê a PEPSICO Viêt Nam - Nghiến cứu mố hình đánh giá thực tr ạng Marketng t ại cống t gi ảê i khát PEPSICO Vi êt Nam Phát sốế giôả i pháp Marketng góp phâền nâng cao hình ảnh cung nh sốế l ượng bán s ản phẩm cho PEPSICO Viêt Nam III ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CƯU: Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo Do sốế giới hạn vếề tài liêu nến viêc nghiến cứu chi xoay quanh vâến đếề nghiến c ứu mố hình Marketng cống t PEPSICO (v ới sản phẩm Pepsi-Cola) Viêt Nam m ột sốế gi ải pháp c u th ể nhằềm nâng cao hoạt động Marketng cống t IV PHƯƠNG PHAP NGHIÊN CƯU : - Phương pháp kếết hợp ly thuyếết th ực tếế - Phương pháp phân tích tơng h ợp - Phương pháp so sánh - Phương pháp quan sát, ph ỏng vâến, đánh giá Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phâền 1: PHẦN TÍCH 5C I CLIMATE – MƠI TRƯỜNG KINH DOANH Mơi trường kinh doanh bao gồm yếu tố phức tạp, không l ê thuộc không bị Pepsi chi phối Sau phân tích mơi tr ường này, nhóm chúng tơi mang đến nhìn tổng qt viêc sản phẩm Pepsi-Cola c hãng PepsiCo Viêt Nam chịu tác động từ mơi trường bên ngồi Mơi trương tri 1.1 Sư ơn đinh vê măt tri, pháp luât Viêt Nam Bằng viêc tích lũy bổ sung thêm luât quốc tế: Luât chống đ ộc quy ền, quyền sơ hữu trí tuê, phát minh sáng chế…pháp luât Viêt Nam d ần hoàn thiên tạo cạnh tranh lành mạnh cơng ti ngồi nước Hiên nay, vị người tiêu dùng Viêt lại ngày tăng s ự phát tri ển mạnh mẽ nhóm bảo vê lợi ích người tiêu dùng 1.2 Các sách hơ trơ Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế thơng qua sách tài khóa sách tiền tê Để đảm bảo tốc độ tăng tr ương cao, viêc khuyến khích đầu t cần thiết nhờ vào sách ưu đãi: thuế, đ ất đai, d ịch v u t vấn, hỗ trợ… Các sách hỗ tr ợ khuy ến khích đầu tư Nhà n ước tạo hội thách thức cho PepsiCo doanh nghiêp nói chung phát tri ển: CƠ HỘI THÁCH THỨC Sư canh tranh gay găt tư tâp đồn Mơ r ơng quy mơ san xt Tồn cơng ti khác quốc nhơ vào vi êc vay vốn tư ngân hàng Nhà nươc Thông qua dich vụ, kênh Cân phai đam bao nhu câu an toàn Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo quang cáo để mang san phẩm thưc phẩm tư ng ươi tiêu dùng, quang gân đến cơng chúng cáo trung thưc, có văn hóa hồn canh vi tiêu dùng đươc nâng cao Môi trương xã hôi nhân khâu hoc 2.1 Dân số Viêt Nam Dân số Viêt Nam hiên khoảng 86 triêu người, đ ứng thứ 13 th ế gi ới v ới mức độ gia tăng bình quân năm 947 nghìn người.Viêt Nam có 54 dân t ộc ch ủ y ếu ng ười dân tộc Kinh Người dân phân bố khắp miền Tổ quốc t âp trung khu công nghi êp trọng điểm Th ủ Đô Hà N ội TP HCM Viêc xác đinh sư phân b ố dân c có tác đ ơng manh me đ ến chiến lươc Marketing tâp đoàn PEPSI vê thi trương mục tiêu tai Viêt Nam 2.2 Kết câu dân số Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo Viêt Nam thời kỳ “c cấu dân số vàng”, th ời kỳ mà nhóm dân s ố độ tuổi lao động cao xấp xi hai lần nhóm dân số độ tuổi phu thuộc  Thuân lợi: Nguồn lao động dồi dào, khả tiếp thu KH - KT tốt, động, thích ứng với kinh tế thị trường, có lao động dự trữ, đảm b ảo lao động cho an ninh quốc phịng  Khó khăn: Gây sức ép lên vấn đề viêc làm, ti lê thất nghiêp cao  Nảy sinh tình trạng xuất lao động chảy máu chất xám Nhiêm vụ khó khăn cho Pepsi ển chon lao đơng lành nghê, có lưc tư lưc lương lao đơng đơng đao 2.3 Chính sách dân số Năm 2011, ngành Dân số chủ động trì mức sinh thấp, nâng cao ch ất l ượng giống nòi, giảm cân giới tính thơng qua vi êc tun truy ền v ân đ ộng hiêu: “Dù gái hay trai ch i hai đ ủ” , “ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình sức khỏe, hạnh phúc gia đình phát triển bền v ững c đ ất nước” Xác đinh sách dân số có tác d ụng phát tri ển chi ến l ươc Marketing dài han vê n ươc giai khát, ngồi Pepsi cịn đ inh hương phát tri ển tương lai dưa giơi tính tiêu dùng 2.4 Thu nhâp bình quân Số liêu cho biết thu nhâp bình quân người Viêt Nam tính đến cuối năm 2010, đạt khoảng 1.160 USD Dự đoán phấn đấu năm 2011, thu nhâp bình quân nước ta đạt 1.300 USD Thu nhâp người Viêt tăng dẫn đến viêc người tiêu dùng có nhiều l ựa chọn để đảm bảo mức thỏa mãn Nhân xét: Mơi trương xã h ôi nhân hoc m ôt môi trương nghiên cưu đâu tiên môi công ti trươc tiến hành trình Marketing ng ăn han dài han Môi trương kinh tế Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo 3.1 Tốc đô tăng trương kinh tế 2005 8.4 2006 8.2 2007 8.4 2008 6.31 2009 5.32 2010 6.78 Mức tăng trương kinh tế(%) Mức tăng trương kinh tế nước ta giai đoạn 2005 – 2007 đ ạt ng ưỡng cao, vào giai đoạn 2008 – 2009, tốc độ tăng trương lại s ut gi ảm x ấp x i 2% sách giảm phát Nhà nước Năm 2010, kinh tế nước ta sớm khỏi tình trạng suy giảm, bước phuc hồi tăng trương nhanh (6.78%) Theo đà phuc hồi năm 2010, dự đốn Viêt Nam có nhiều tri ển v ọng đ ạt đ ược tốc độ tăng trương kinh tế cao vào năm 2011, với mức tăng tr ương 7,07,5% (theo dự báo Chính phủ nhiều tổ chức quốc tế khác)  Nên kinh tế phục hồi tăng trương se khiến chi tiêu khách hàng cho nhu câu thiết yếu nhiêu hơn, Pepsi triển khai hoat đơng kinh doanh c để tăng lơi nhuân 3.2 Nhu câu vê nươc giai khát tai Viêt Nam Theo GS Phạm Song, Chủ tịch Tổng hội Y học Viêt Nam “Việt Nam mơt thi trương tiêu thụ nước giải khát khơng cồn có tốc đ tăng trưởng nhanh giới.” Số liêu khảo sát cho thấy, trung bình năm, người Viêt Nam u ống khoảng lít nước giải khát đóng chai không cồn Dự báo đến năm 2012, t lượng đồ uống bán lẻ Viêt Nam tăng gần 50% so v ới năm 2007 đ ể ph uc vu nhu cầu nước giải khát người tiêu dùng Tuy nhiên, mức tăng tr ương chưa thể đáp ứng nhu cầu lớn thời ểm hi ên Ơng Nguyễn Thanh Phong, Cuc phó Cuc An toàn Vê sinh Thực phẩm (B ộ Y t ế), cho biết, miếng bánh thị trường nước giải khát Viêt Nam nhi ều đ ối v ới doanh nghiêp  Đây điêu kiên thuân lơi cho Pepsi phát triển thi phân Mơi trương văn hóa Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo Người tiêu dùng Viêt Nam có điểm đặc trưng sau: Chú trọng đến sức khỏe: thói quen ăn uống người Viêt ta ngày m ột thay đổi theo xu hướng tích cực Ngồi chun ăn ngon, ăn no, ng ười tiêu dùng Viêt quan tâm đến viêc ăn uống để giữ gìn sức khỏe  Pepsi cân đưa sách cam đoan vê an tồn chât l ương s an phẩm Bên canh đó, nhà hoach đinh chiến lươc cân nhân manh v ê vân đê sưc khỏe Khẩu vị người Viêt Nam khác với người phương Tây Người tiêu dùng Viêt thích nước có ga mang vị đâm đà, nồng đ ộ gaz m ạnh t ạo c ảm giác sảng khoái, người phương Tây ưa vị nhạt  Pepsi đáp ưng đươc thói quen vi Viêt Người tiêu dùng Viêt Nam trẻ, khỏe yêu thể thao, đặc bi êt u bóng đá có tâm lí tự hào dân tộc cao  Pepsi năm băt đươc nét văn hóa cho show quang cáo phù hơp Rõ nét nhât tung hiêu “Uống Pepsi ủng hô đôi ển quốc gia Viêt Nam vươn đâu trương quốc tế”, doanh số bán c Pepsi l âp tưc tăng vot, cam tình Viêt vơi Pepsi đươc gia cố Bộ phân giới trẻ Viêt thích khám phá điều mẻ, thích tr ải nghiêm thân Ngồi giới trẻ ngày yêu thích viêc giải trí b ằng trò chơi điên tử  Đây hôi cho Pepsi thu hút nhân đươc sư quan tâm giơi trẻ năm băt đươc nhu câu Thưc tế cho thây, không riêng Pepsi mà đố thủ kí Coca Cola, hay thâm chí lĩnh v ưc th ưc ph ẩm, McDonald’s bươc vào cc chiến marketing, tìm cách đ ưa san phẩm vào mẩu quang cáo trò chơi điên tử Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Marketing planGVHD: Th.S Nguyễễn Thị Thu Thảo Môi trương khoa hoc kĩ thuật Ngày nay, khoa học kĩ thuât ứng dung ngày nhiều lĩnh vực Riêng ngành giải khát, thương hiêu phần lớn trọng vào quy trình sản xuất cải tiến bao bì, đồng thời nỗ lực giảm lượng nước lượng sử dung sản xuất tái chế chai, lọ…Đây mảng thi ết y ếu để tối đa hóa doanh thu Một công nghê ngành giải khát chạy theo ý t ương v ỏ chai thân thiên với mơi trường (giúp giảm lượng khí thải CO2 so với loại vỏ chai PET làm từ dầu mỏ ngày nay), dễ tái chế mang tên PlantBottle Loại v ỏ chai làm từ nhựa 30% thành phần từ mía, mât đ ường tinh ch ế, có kh ả tái chế 100% Ý tương cho loại chai mang đến nhiều l ựa chọn cho người tiêu dùng với sản phẩm  Theo thông tin mơi nhât, PepsiCo Inc vưa tuyên bố, ho thành công viêc tao loai vỏ chai đươc làm hồn tồn tư loai cây, vê hình dáng, cam giác câm kha bao vê thưc uống bên khơng khác so vơi mẫu v ỏ hi ên t Điều giúp họ tiến trước đối thủ Coca-Cola bước viêc sử d ung vât liêu thân thiên với môi trường Vào năm 2012, khoảng vài trăm nghìn vỏ chai Pepsi s ẽ đ ược tung th ị trường Với tiên phong công nghê này, khả phát triển thị trường Viêt Nam Pepsi lớn so với đối thủ cạnh tranh Môi trương tự nhiên Các doanh nghiêp ngày cần lưu ý đến vấn đề tự nhiên tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh Đơn c vài thách thức từ môi trường sau: 10 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) ... nghiêp nước giải khát nước Năm 2004, Pepsi dẫn đầu thị trường nước giải khát Viêt Nam 1.3 Trình cơng nghê Cơng ti có nhà máy Hóc Mơn (5 dây chuyền lon chai, công su ất 220 tri lít/năm), Quảng Nam. .. người Viêt Nam II ĐIỂM YẾU Nước giải khát Pepsi-Cola, năm qua chiếm thị phần l ớn ổn định thị trường Viêt Nam nói riêng, giới nói chung Tuy nhiên, thân sản phẩm tồn đọng nhiều vấn đề chưa giải triêt... kẹp thịt Mỹ… III COMPETITORS – ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Tính thị trường giới nói chung thị trường Viêt Nam nói riêng Coca ln đối thủ cạnh tranh lớn Pepsi Trên thị trường tiêu thu toàn cầu, sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSICOLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM,