0

Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng sử dụng SAP2000, SAFE và ETABS

68 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2023, 08:15

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HCT HCT Civil Engineering Joint-Stock Company BÀI GIẢNG Phân tích thiết kế kết cấu xây dựng sử dụng SAP2000, SAFE ETABS Analysis and design for civil structures using SAP2000, SAFE and ETABS Giảng viên GV ThS Nguyễn Văn Thông GV ThS Nguyễn Trung Hiếu HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Giới thiệu SAP2000, SAFE ETABS ETABS: • Phần mềm ETABS (Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems) sản phẩm hãng CSI-Mỹ, CSI: Computer and Structure Inc thành lập từ năm 1975 Phần mềm sử dụng 160 quốc gia ETABS phát triển đặc biệt cho cơng trình xây dựng thương mại dân cư nhiều tầng, chẳng hạn tháp văn phòng, hộ bệnh viện • ETABS phần mềm tồn diện cho việc mơ hình, phân tích thiết kế cơng trình từ đơn giản đến phức tạp với tính ưu việt như: HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Giới thiệu SAP2000, SAFE ETABS ETABS: • Sử dụng hệ lưới lựa chọn bắt điểm giống AutoCAD • Xuất nhập sơ đồ hình học từ mơi trường AutoCAD (file *.DXF) • Tăng tốc nhập liệu nhà cao tầng khái niệm tầng tương tự - similar story • Có khả chia ảo phần tử, làm tăng tốc q trình phân tích tính tốn • Phân tích tĩnh học động học tuyến tính phi tuyến; Phân tích tĩnh học động học có kể đến hiệu ứng P-Delta; Phân tích Phổ phản ứng; Phân tích theo lịch sử thời gian Phân tích tải trọng liên tục cơng trình • Tự động xác định tâm hình học, tâm cứng tâm khối lượng cơng trình • Tự động xác định chu kì tần số dao động riêng cơng trình • Thiết kế tự động phần tử từ tiêu chuẩn có sẵn ETABS HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Giới thiệu SAP2000, SAFE ETABS SAP2000: • SAP2000 (Structural Analysis Program) sản phẩm hãng CSI-Mỹ, phần mềm dành cho sử dụng cơng trình dân dụng đập, tháp truyền thông, sân vận động, nhà máy công nghiệp tịa nhà • SAP2000 phân tích kết cấu phức tạp với tính bật như: • Hỗ trợ nhiều mơ hình mẫu cho nhiều dạng cơng trình: Nhà, tháp truyền tải, cầu, cơng trình ngầm • Khả phân tích phi tuyến kết cấu mạnh: Phi tuyến hình học, phi tuyến vật liệu,… • Có loại phần tử: Cáp ứng suất trước, phần tử liên kết, giảm chấn, … • Xét hiệu ứng theo thời gian; Tính tốn tải trọng gió, sóng, động đất,…; Khả phân tích dạng tải trọng di động cầu,… HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Giới thiệu SAP2000, SAFE ETABS • SAFE (Slab Analysis by the Finite Element Method) chương trình cung cấp chương trình hiệu mạnh mẽ cho việc phân tích thiết kế hệ thống sàn móng bê tơng • SAFE phân tích phần tử với tính bật như: • Dễ dàng mơ hình phần tử với nhiều hình dạng, đường cong trịn spline • Phân tích kết cấu như: Sàn nấm; Sàn phẳng; Sàn ứng lực; Sàn sườn tồn khối, Móng đơn, Móng bè,… • Nhập mơ hình từ ETABS • Phân tích nứt cho tấm; Thiết kế cốt thép tự động Tiêu chuẩn tích hợp SAFE • Xuất mặt chi tiết, mặt cắt, cao độ,… HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Phần mềm ETABS – Thanh cơng cụ • Thanh cơng cụ Main STT Ý nghĩa STT Ý nghĩa Tạo toán 11 Phóng to kết cấu Mở tốn 12 Thu nhỏ kết cấu Lưu toán 13 Dịch chuyển quan sát In hình đồ họa 14 Quan sát không gian In số liệu kết 15 Quan sát mặt Hủy bỏ lệnh trước 16 Quan sát mặt đứng Khóa/Mở kết cấu 17 Xoay kết cấu cửa sổ 3D Phân tích kết cấu 18 Di chuyển lên lưới Xem toàn kết cấu 19 Di chuyển xuống lưới 10 Lấy lại lệnh zoom trước 20 Thiết lập thơng số hiển thị HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Phần mềm ETABS – Thanh cơng cụ • Hộp thoại Set Building View Options HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Phần mềm ETABS – Thanh cơng cụ • Thanh công cụ View STT Ý nghĩa Bật/tắt đối tượng nút Bật/tắt đối tượng Bật/tắt đối tượng STT Ý nghĩa Bật/tắt hệ tọa độ tổng thể Chỉ hiển thị đối tượng chọn Hiển thị tất đối tượng Bật/tắt hệ lưới • Thanh cơng cụ Edit • Thanh công cụ Point and Joints Assigns HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Phần mềm ETABS – Thanh cơng cụ • Thanh cơng cụ Frame and Line Assigns • Thanh cơng cụ Draw • Thanh cơng cụ Shell and Assigns • Thanh cơng cụ Select • Thanh công cụ Snap HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT− Tổng quan ETABS • Tạo toán mới: File → New model Ctrl + N →hộp thoại New Model Initialization • Choose.edb: Chọn từ file liệu kết cấu mẫu • Default.edb: Chọn từ file liệu kết cấu mặc định • No: Khởi tạo kết cấu theo kiểu chuẩn Etabs • Mở tốn có định dạng File *.edb (Ctrl + O): File → Open →Hộp thoại Open Model File →Chọn File cần mở dạng *.edb • Mở tốn có định dạng File *.edb (Ctrl + S): File →Save Save as →Hộp thoại Save Save as →Đưa vào tên File cần lưu HCT Center of Training and Practice in Civil Engineering (HCT−
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng sử dụng SAP2000, SAFE và ETABS,