0

NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ dự án SKY 89 tại CÔNG TY TNHH môi TRƯỜNG bảo ANH

99 3 0
  • NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ dự án SKY 89 tại CÔNG TY TNHH môi TRƯỜNG bảo ANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 10:12

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH GVHD: Th.S Nguyễn Kiều Oanh NHÓM SVTH: Huỳnh Thành Danh 1921000374 Võ Phương Chi 1921003426 Nguyễn Thị Duyên 1832000334 Nguyễn Thị Mai Trinh 1832000356 TP.HCM, NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2021 0 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH GVHD: Th.S Nguyễn Kiều Oanh NHÓM SVTH: Huỳnh Thành Danh 1921000374 Võ Phương Chi 1921003426 Nguyễn Thị Duyên 1832000334 Nguyễn Thị Mai Trinh 1832000356 TP.HCM, NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2021 0 LỜI CẢM ƠN Nhóm chúng em xin gửi lời cảm đến ban giám hiệu nhà trường, toàn thể quý thầy giáo trường Đại học Tài Chính – Marketing, khoa quản trị kinh doanh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức vô quý báu cho chúng em, tạo điều kiện tốt để chúng em có hội cọ sát với thực tế, tiếp xúc với môi trường bên doanh nghiệp thông qua thực hành nghề nghiệp 2, điều giúp ích cho chúng em nhiều, cho chúng em có nhìn rõ nét có trải nghiệm thực tế ngành nghề mình, ngồi việc giúp chúng em rút học kinh nghiệm chuyên ngành q cịn giúp cho chúng em trau dồi nhiều kỹ cần thiết bổ trợ cho công việc sau Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Kiều Oanh tận tình hướng dẫn, phân tích, đóng góp ý kiến cung cấp kiến thức để em hồn thành báo cáo Chúng em xin cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể anh chị công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện để chúng em tiếp cận tìm hiểu thực tế máy tổ chức doanh nghiệp suốt q trình nhóm thực hành Do điều kiện thời gian thực tập có hạn, kinh nghiệm cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi cịn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý quý báu từ phía thầy q cơng ty Kính chúc q thầy thật nhiều sức khỏe, kính chúc q cơng ty ngày phát đạt Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn! 0 0 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ Điểm Tiêu chí Nội dung đánh giá thành Tổng điểm phần Quá trình (chiếm 40%) Chuyên cần Thái độ Năng lực Điểm báo cáo Nội dung (chiếm 60%) Hình thức Tổng điểm: Số…………; Chữ……………… Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) 0 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Nội dung nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP .4 1.1.1 Lịch sử hình thành .4 1.1.2 Quá trình phát triển doanh nghiệp .5 1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY BẢO ANH 1.4 CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH .7 1.4.1 Phịng hành – nhân 1.4.2 Phòng thiết kế 1.4.3 Phịng thi cơng .8 1.4.4 Phòng thu mua .8 1.5 QUI MÔ HOẠT ĐỘNG 1.5.1 Qui mô nhân 1.5.2 Qui mô vốn 1.5.3 Qui mô lực thực dự án .10 1.6 SẢN PHẨM 11 1.7 THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 11 1.8 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM GẦN ĐÂY (2018; 2019; 2020) .12 0 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH .14 2.1 MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH 14 2.1.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô .14 2.1.1.1 Các yếu tố kinh tế 14 2.1.1.2 Các yếu tố trị, pháp luật 14 2.1.1.3 Các yếu tố văn hóa xã hội 15 2.1.1.4 Các yếu tố tự nhiên 15 2.1.1.5 Các yếu tố công nghệ .15 2.1.2 Các yếu tố môi trường vi mô .16 2.1.2.1 Nhà cung cấp 16 2.1.2.2 Khách hàng 16 2.1.2.3 Đối thủ cạnh tranh 17 2.1.3 Các yếu tố môi trường bên .17 2.1.3.1 Nhân 17 2.1.3.2 Mức độ xác thơng tin thu thập .18 2.1.3.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 18 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH .18 2.2.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch dự án 18 2.2.1.1 Giới thiệu chung dự án 18 2.2.1.2 Mục tiêu quản trị dự án 19 2.2.1.3 Xây dựng kế hoạch tổ chức nhân cho công tác quản lý dự án 22 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức thực dự án .23 2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức công trường phân bổ nguồn nhân lực 23 2.2.2.2 Thực quy trình phối hợp phận hoạt động dự án 24 2.2.2.3 Tổ chức thực thi công dự án 34 2.2.2.4 Tổ chức thực hoạt động mua hàng 37 0 2.2.2.5 Công tác tổ chức đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường 41 2.2.2.6 Thực quản lý hồ sơ kết thúc dự án .42 2.2.3 Thực trạng hoạt động lãnh đạo 47 2.2.3.1 Mục tiêu quản lý dự án (mục tiêu lãnh đạo) 47 2.2.3.2 Mơ hình quản lý dự án 49 2.2.3.3 Phương pháp quản lý 52 2.2.3.4 Phân phối nguồn nhân lực 53 2.2.3.5 Kế hoạch xếp lao động .54 2.2.4 Thực trạng kiểm soát dự án .55 2.2.4.1 Kiểm soát chất lượng dự án 55 2.2.4.2 Kiểm soát tiến độ thực .59 2.2.4.3 Kiểm sốt chi phí 63 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH 69 3.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH .69 3.1.1 Kết đạt .69 3.1.2 Hạn chế 69 3.1.3 Nguyên nhân .70 3.2 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN THỜI GIAN TỚI .70 3.3 GIẢI PHÁP .72 3.3.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch dự án thiết kế 72 3.3.2 Nâng cao lực quản lý công tác tổ chức thực 78 3.3.3 Nâng cao lực lãnh đạo dự án .82 3.3.4 Nâng cao công tác quản lý giám sát thi công dự án 83 KẾT LUẬN .86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 0 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh Bảng 1.2 Tổng số nhân Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh Bảng 1.3 Tóm tắt kết hoạt động kinh doanh năm 2018 - 2020 Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh 12 Bảng 2.1 Tổng hợp thành phần Hệ thống hồ bơi 20 Bảng 2.2 Tổng hợp thông tin hồ sơ – theo dõi thi công 36 Bảng 2.3 Nhân Bộ phận mua hàng Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh 37 Bảng 2.4: Danh sách số nhà cung cấp chủ lực công ty chọn mua Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh .39 Bảng 2.5 Danh sách thiết bị bàn giao hồ bơi lớn dự án Sky 89 .45 Bảng 2.6 Kế hoạch thi công 48 Bảng 2.7 Năng lực phẩm chất kỹ 50 Bảng 2.8 Đề xuất tài 51 Bảng 2.9 Bảng đánh giá công việc hàng tháng .53 Bảng 2.10 Bảng mẫu cơng việc thời gian hoàn thành 59 Bảng 2.11 Bảng sổ giao việc hàng ngày .60 Bảng 2.12 Bảng báo cáo thực tiến độ thi công tuần 61 Bảng 2.13 Bảng báo cáo thực tiến độ thi công tháng 62 Bảng 2.14 Bảng hạng mục cơng trình 64 Bảng 2.15 Bảng chi phí theo giai đoạn thực dự án .67 Bảng 3.1: Các tiêu chí đo lường hiệu cơng trình .74 Bảng 3.2: Bảng khảo sát tiêu chí đo lường hiệu dự án 75 Bảng 3.3: Quy trình lãnh đạo 82 0 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Logo cơng ty Hình 2.1 Biểu mẫu nhật kí cơng trình 22 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức cơng trường .23 Hình 2.3 Hợp đồng giao thầu lại dự án Sky 89 Tổng thầu Ricons Nhà thầu phụ Bảo Anh 35 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình mua hàng Cơng ty TNHH Mơi Trường Bảo Anh 38 Hình 2.5 Hợp đồng mua bán Fluidra – Bảo Anh kí ngày 29/01/2021 40 Hình 2.6 Hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng hệ thống hồ bơi dự án Sky 89 .46 Hình 2.7 Mơ Kỹ cán 49 Hình 2.8 Kế hoạch làm việc 52 0 Hình 2.5 Hợp đồng mua bán Fluidra – Bảo Anh kí ngày 29/01/2021 Đối với đơn hàng giá trị nhỏ: phận mua hàng thỏa thuận giá cả, giấy tờ, thơng tin xuất hóa đơn hình thức tốn thơng qua email, zalo, số điện thoại, 40 0 e Ra định mua hàng Quyết định mua hàng thực sau đàm phán hoàn tất với nhà cung cấp Doanh nghiệp kí hợp đồng mua bán với bên mua cho đơn hàng có giá trị lớn tiến hành đặt hàng cho dự án Các đơn hàng có giá trị nhỏ tùy vào thỏa thuận trước mà tiến hành nhập hàng Nhân viên mua hàng thực bước sau: - Mua vật tư - Báo tiến độ nhận hàng cấp hàng cho công trường - Xác nhận lưu trữ biên giao nhận nội - Lưu trữ bàn giao giấy tờ hàng hóa cho Phịng kỹ thuật 2.2.2.5 Cơng tác tổ chức đảm bảo an toàn lao động vệ sinh mơi trường a An tồn lao động Lập biện pháp an toàn cho người lao động,thiết bị, phương tiện thi cơng cơng trình trước xây dựng Trường hợp biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên phải bên thỏa thuận Các biện pháp an toàn nội quy an toàn phải thể công khai công trường xây dựng để mọi0người biết chấp hành; vị trí nguy hiểm cơng trường phải bố trí cảnh báo đề phòng tai nạn Thường xuyên kiểm tra giám sát cơng tác an tồn lao động cơng trường Khi xảy cố an toàn phải tạm dừng đình thi cơng đến khắc phục xong tiếp tục thi công Người để xảy vi phạm an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn quy định an toàn lao động Đối với số công việc yêu cầu nghiêm ngặt an tồn lao động người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định pháp luật an toàn lao động Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa huấn luyện chưa hướng dẫn an toàn lao động 41 0 Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định sử dụng lao động cơng trường Cá nhân phụ trách cơng tác an tồn lao động cán chuyên trách an toàn lao động thi cơng xây dựng cơng trình tn thủ quy định điều kiện hành nghề pháp luật an tồn, vệ sinh lao động b Cơng tác vệ sinh môi trường Thực biện pháp bảo đảm môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, xử lý phế thải thu dọn trường Đối với cơng trình xây dựng khu vực đô thị, phải thực biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định Trong trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an tồn, vệ sinh mơi trường Người để xảy hành vi làm tổn hại đến mơi trường q trình thi cơng xây dựng cơng trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây 2.2.2.6 Thực quản lý hồ sơ kết thúc dự án a Tổ chức quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Nhận biết hồ sơ Hồ sơ nhận biết phân loại theo yếu tố sau: - Thời gian lập hồ sơ: Tháng 8/2020 - Tiêu đề hồ sơ: Dự án Sky 89 - Hồ sơ thư ký công trường thành lập - Số hiệu tham chiếu hồ sơ: 1355.028 - Định dạng hồ sơ: vẽ, hồ sơ nghiệm thu, phiếu giao nhận, phiếu đề xuất, phiếu nhập vật tư vào công trường.0 42 - Xem xét phê duyệt lãnh đạo: vẽ duyệt dự án, phê duyệt thiết bị, vẽ phát hành từ phòng thiết kế Bảo quản hồ sơ Hồ sơ lưu bìa cịng cứng để bảo quản tốt, dán kí hiệu bên để tiện cho việc truy xuất hồ sơ Các tệp hồ sơ phân loại theo danh mục Các tiêu đề File phân loại rõ ràng lưu lại bìa màu khác Bảo lưu hồ sơ theo tiêu chuẩn nhắm đến tiện lợi, nơi bảo quản hồ sơ phải canh giữ nghiêm ngặt, rà soát kĩ lưỡng đảm bảo sử dụng có nhu cầu sử dụng Sử dụng hồ sơ Các phận có thẩm quyền sử dụng hồ sơ nhằm mục đích phục vụ cho công việc không tùy ý sử dụng với mục đích khác Tùy theo mức độ quan trọng hồ sơ mà có định thơng báo việc sử dụng hồ sơ hay khơng, Những muốn sử dụng hồ sơ phải xuất trình giấy phép sử dụng hồ sơ ban lãnh đạo cơng ty cấp, có thỏa thuận thời gian sử dụng hồ sơ Thời gian lưu hồ sơ Thời gian lưu trữ hồ sơ công ty THNN môi trưởng Bảo Anh 20 năm để đảm bảo yêu cầu khách hàng rắc rối khơng đáng có sau thời gian bàn giao dự án Những hồ sơ bắt buộc lưu kho riêng biệt với phịng làm việc để đảm bảo tính bảo mật an toàn Phương pháp hủy hồ sơ Những hồ sơ hết hạn công ty sử lý theo phương pháp tiêu hủy cắt vụn cho tất loại hồ sơ lớn nhỏ 43 0 b Kết thúc dự án Tổng thầu dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành hồ bơi theo quy định chủ đầu tư phải gửi 01 hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tới quan chun mơn xây dựng Trong q trình kiểm tra, quan có thẩm quyền quy định quyền yêu cầu chủ đầu tư bên có liên quan giải trình, khắc phục tồn (nếu có) u cầu thực thí nghiệm đối chứng, kiểm định mẫu nước, test áp theo quy định Mời tổ chức, cá nhân có lực phù hợp tham gia thực việc kiểm tra công tác nghiệm thu Tổ chức nghiệm thu toàn hệ thống Dự án xây dựng đưa vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh theo thiết 0 kế duyệt, vận hành yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng Tiến hành kiểm tra hệ thống chống đỡ tạm, giàn giáo giải pháp bảo đảm an tồn Đánh giá kết cơng việc, đánh giá chất lượng hệ thống hồ bơi; lập vẽ hồn cơng cơng việc Cho phép chuyển công việc công việc trước đủ điều kiện nghiệm thu Kiểm tra kết thí nghiệm, đo lường để xác định chất lượng khối lượng thiết bị Công việc kiểm tra bắt buộc đối với: - Kết thử tải loại bể chứa, thử áp lực đường ống… - Kết thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử máy móc thiết bị lắp đặt dự án: cấp điện, cấp nước, thoát nước 44 0 Bảng 2.5 Danh sách thiết bị bàn giao hồ bơi lớn dự án Sky 89 (Nguồn: Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh) chủ đầu tư bàn giao toàn dự án dự án Kết thúc xây dựng dự án hết thời gian bảo hành quy định Trước bàn giao dự án, nhà thầu xây dựng phải di chuyển hết tài sản khỏi khu vực dự án xây dựng 45 0 c Vận hành dự án Sau bàn giao cơng trình, chủ thầu có trách nhiệm vận hành, khai thác đảm bảo hiệu dự án, mục đích tiêu kinh tế kĩ thuật phê duyệt Chủ thầu giao quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực trì, bảo dưỡng, bảo trì cơng trình theo quy định Nhà thầu sau bàn giao gửi cho đơn vị vận hành “Hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng hệ thống hồ bơi” hướng dẫn sơ cách vận hành hệ thống để đảm bảo chất lượng hệ thống ln trì tốt ổn định Hình 2.6 Hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng hệ thống hồ bơi dự án Sky 89 46 0 0 (Nguồn: Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh) 2.2.3 Thực trạng hoạt động lãnh đạo 2.2.3.1 Mục tiêu quản lý dự án (mục tiêu lãnh đạo) Mục tiêu quản lý vào đối tượng quản lý để điều khiển đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề Quản lý dự án tác động liên tục, tổ chức, có định hướng q trình dự án điều kiện cụ thể xác định áp dụng hiểu biết, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào hoạt độngng dự án nhằm đạt yêu cầu mong muốn từ dự án Quá trình lập kế hoạch tổng thể, điều phối thời gian, nguồn lực giám sát trình phát triển dự án từ bắt đầu đến kết thúc nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành thời hạn, phạm vi ngân sách duyệt đạt yêu câu định kỹ thuật chất lượng sản phẩm dịch vụ, phương pháp điều kiện tốt cho phép 47 0 Quản lý dự án bao gồm giai đoạn chủ yếu: • Lập kế hoạch: Đây giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định cơng việc cần hồn thành, nguồn lực cần thiết để thực dự án trình phát triển kế hoạch hành động theo trình tự lơgic mà biểu diễn dạng sơ đo hệ thống Bảng 2.6 Kế hoạch thi công 0 (Nguồn: Công ty TNHH Môi Trường Bảo Anh) 48 0 ... chung Công Ty TNHH Môi Trường Bảo Anh Chương 2: Thực trạng hoạt động Quản Trị Dự Án Sky 89 Tại Công Ty TNHH Môi Trường Bảo Anh Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản Trị Dự Án Sky 89 công. .. Nghiên cứu hình thành phát triển cơng ty - Nghiên cứu hoạt động quản trị dự án Sky 89 công ty - Nghiên cứu thực trạng quản trị dự án Sky 89 công ty - Nghiên cứu ưu, khuyết điểm công tác quản trị dự. .. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH 69 3.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ ÁN SKY 89 TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH .69 3.1.1 Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ dự án SKY 89 tại CÔNG TY TNHH môi TRƯỜNG bảo ANH ,

Từ khóa liên quan