0

PROJECT CHARTER – d án KINH DOANH QUÁN BIA ự CRAFT và COCKTAIL BAR

20 4 0
  • PROJECT CHARTER – d án KINH DOANH QUÁN BIA ự CRAFT và COCKTAIL BAR

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 10:08

TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN PROJECT CHARTER – DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR 0 Thành phốố Hốồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN PROJECT CHARTER – DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR GVHD : Nguyễễn Hoài Nghĩa 0 Thành phốố Hốồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ TỶ LỆ ĐÓNG Đỗễ Thị Cẩm Ly Bùi Quỳnh Nga Hỗồ Thị Kim Ngân Vương Thị Trà My GÓP ( %) 100% 100% 100% Tổng hợp word 1, chỉnh s ửa 100% Võ Phương Chi nội dung Tổng hợp word 2, chỉnh s ửa 100% nội dung 0 MỤC LỤC Chương : Project Charter - DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR 1 Lí hình thành dự án Các mục tiêu Các ràng buộc Các loại trừ Dự án có liên quan Đối thủ cạnh tranh Nhà cung cấp Các giả định Ngân sách sơ 10 Doanh thu 11 Họp báo cáo tiến độ 12 Các rủi ro 13 Các giai đoạn, mốc thời gian 10 14 WBS 11 0 15 Ma trận trách nhiệm 12 0 CHƯƠNG : PROJECT CHARTER - DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR LÍ DO HÌNH THÀNH DỰ ÁN Bia loại thức uỗống phổ biễốn ưa thích Việt Nam , đặc biệt khu vự c thành thị thành phỗố Hỗồ Chí Minh Mong muỗốn mang tới m ột gió m ới cho th ị trườ ng kinh doanh bia thành phỗố Hỗồ Chí Minh v ới việc khách hàng quen chán với chai bia cỗng nghiệp , h ương v ị giỗống bia Carf l ại m ột lựa chọn thay thễố hoàn h ảo Dù ch ỉ m ới xâm nhập th ị tr ường Vi ệt Nam t năm 2015 nh ưng v ới hương v ị đa dạng, độc đáo, loại bia sản xuâốt theo mùa, quy trình ủ bia tỉ mỉ, cỗng th ức pha chễố riễng bi ệt, bia Craf nhanh chóng lâốy đ ược s ự yễu thích khách hàng Nh ững năm gâồn đây, mỗ hình quán bar (Pub, Club) mỗ hình giúp nhà đâồu tư ăn nễn làm Ngày có nhiễồu ngườ i tm đễốn quán Bar, m ột phâồn để trải nghi ệm, phâồn đễốn s thích Chính v ậy đem tới nguỗồn thu khỗng nh ỏ cho nh ững ng ười ch ủ quán Bar Nhận thâốy hâồu hễốt quán bar Vi ệt Nam ch ỉ có hai đặc trưng chính: m ột bia ki ểu bar khỗng gian đóng hộp đễm; hai bar tâồng thượng roofop/sky bar Như v ậy với mong muỗốn kễốt hợp hai mỗ hình để tỗối ưu hóa nhu câồu khách hàng đa dạng hóa phân khúc khách hàng , dự án kinh doanh quán bia Craf Cocktail khỗng gian Pub kễốt hợp roofop mang tễn DreamScape Bar đ ời Thễm vào đó, dự án lựa chọn quận khu ẩm thực, ăn uỗống sâồm uâốt Phù hợ p vớ i mỗ hình roofop acosts khỗng ỗồn mà dạng bar nhẹ ngồi trời thích h ợp đ ể t ụ họp bạn bè, anh em th ậm chí ng ười nhà vâễn đượ c mà đặ c tnh c dân c ng ười Hoa thích h ội h ọp gia đình Vì v ậy lựa chọn quận khỗng nh ững nơi để người trẻ tập trung th giãn vào cuỗối tồn mà cịn n đ ể gia đình t ụ họp vui ch sau tuâồn bận rộn 0 Từ lý trễn dự án kinh doanh bia Craf & Cocktail Bar DreamScape t ọa lại đườ ng sỗố 58, phường 10, quận 6, TP HCM đời CÁC MỤC TIÊU - Các mụ c tễu chủ yễốu:  Chi phí vỗốn ban đâồu bỏ mức thâốp nhâốt, khoảng 2.200.000.000 đỗồng/năm để thực cỗng tác chu ẩn b ị tri ển khai d ự án Chi phí d ự kiễốn có th ể nâng lễn đễốn 2.400.000.000 đỗồng/ năm đ ể m rộng kinh doanh nễốu d ự án đ ạt hiệu mong đợi tạo lợi nhuậ n cao thời gian tới  Dự án dự kiễốn triển khai vòng tháng (từ 01/2022 - 06/2022) bao gỗồm th ời gian chu ẩn bị m ặt băồng đễốn cỗng tác m cửa vào hoạt động kinh doanh  Xây dự ng dự án có ba khu chính, tổ ng diệ n tch: 600m2 bao gỗồm: + Lâồu Roofop - 250m2: view tr ời, màu ch ủ đ ạo vàng âốm, trang trí xanh, kễốt hợ p buổ i nhạ c acostc nhẹ nhàng hay buổi hài độc thoại  Tạo khỗng gian lãng mạn, yễn 琁฀nh cho khách hàng + Lâồu Pub - 250m2: khỗng gian hộp đễm sang trọng theo phong cách châu Âu, màu chủ đạo đ ỏ nâu, t ường cách âm cao câốp, sân khâốu lớn, bàn DJ, quâồy Bartender đẹp  Tạo khỗng gian sỗi động , náo nhiệt + Khu v ực đ ể xe - 100m2: có mái che năống m ưa, băồng ph ẳng đ ể khách hàng l ại an toàn dễễ dàng - Thứ câốp  Đào tạo nhân viễn 0  Xâm nhậ p thị trườ ng, trở thành tễn thương hiệu top quán bar t ại thành phỗố Hỗồ Chí Minh  Ổn định nguỗồn nhập nguyễn vật liệu, tạo quan h ệ bễồn v ững v ới nhà cung ứng  Đâồu tư, nâng câốp sở vật châốt, châốt lượng đỗồ uỗống CÁC RÀNG BUỘC - Thiễốu vỗốn kinh doanh: vỗốn kinh doanh quyễốt định đễốn quy mỗ, nhân dự án - Thiễốu kinh nghiệm: thành viễn dự án hâồu hễốt sinh viễn , chưa có kinh nghiệm khở i nghiệ p trướ c nễn việ c hình thành dự án nhiễồu hạn chễố như: chọn m ặt băồng, deal giá, thuễ nhân , tm nguỗồn cung ứng - Quán phải triển khai nhanh : m ặt băồng thuễ, việc xây dựng tu sửa quán phải làm nhanh tễồn thuễ mặt băồng chi phí cỗố định phải tr ả hàng tháng Do ràng bu ộc quán phả i đượ c triể n khai nhanh nhâốt để băốt đâồu có doanh thu - Các nguyễn li uệ đâồu vào: ch ỉnh pậ bia r ượ u t ừm ộ t nhà cung câốp đ ộ c quyễồn nễn dễễ x ảy trường hợp bị th ụ động nễốu nguyễn liệu từ nhà cung ứng khỗng đủ - Kh ẩu v ị t ừng vùng miễồn: vi ệc l ựa ch ọn mùi v ị bia b ị h ạn chễố kh ẩu v ị bia t ừng vùng miễồn khác - Đ ịa ểm quán: ph ải l ựa chọn địa điểm có view xung quanh thống mát, khỗng ỗồn , gâồn quán nhậu, karaoke - Nhân s ự: nhân viễn ph ải đ ủ 18 tu ổi tr lễn, có th ể làm vi ệc đ ược v ới khung gi m cửa quán từ 16 giờ- CÁC LOẠI TRỪ 0 - Nh pậnguỗồn bia cỗng nghi pệchễố biễốn săễn: quán seễ ệt đỗối khỗng nh ập lo ại bia đóng chai cỗng nghi pệsăễn mà seễ nhập bia Craf 100% nâốu ủ men t hai nhà cung câốp độc quyễồn C-Brewmaster ( 57/4 Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM ) Cỗng ty Thễố giới rượu ( 441B Nguyễễn Tri Phương, Phường 5, quậ n 10, TP.HCM ) Sau pha chễố thễm h ương vị từ loại trái theo mùa theo cỗng th ức riễng c quán đ ể t ạo h ương v ị th ơm ngon đ ặc trưng, có quán Dreamscape Bar - Thuễ mặ t băồng nơ i ỗồn ào, gâồn quán nhậ u, tăốc đườ ng: mụ c tễu quán đễồ lâồu roofop view từ trễn cao, khỗng gian yễn 琁฀nh, nghe nh ạc acostc nễn d ựán seễ khỗng thuễ nơi ỗồn - Chi phí nhượng quyễồn: quán bia thủ cỗng nhập bia th ủ cỗng t nhà cung ứng pha chễố theo cỗng th ứ c t ựlàm nễn seễ khỗng có chi phí nhượng quyễồn - Nhân viễn: khỗng thuễ nhân viễn 18 tuổi DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN - Khu sinh thái: cỗng viễn, đài phun n ước, khu vui ch gi ải trí, làm tâồm nhìn xung quanh d ự án trở nễn khang trang, tện ích Như từ view roofop trễn cao qn nhìn xuỗống seễ có nhiễồu cảnh đẹp - Trung tâm thươ ng mạ i: tăng tện ích cho khu dân c nh tăng giá tr ị mặt băồng c quán - Cây xăng: thu ận t nệ cho vi cệ l iạc aủ khách hàng, hễốt xăng có chỗễ đ ổ xăng - Khách sạ n: trườ ng hợ p khách hàng uỗống say khỗng lái đượ c phươ ng tện giao thỗng hoặ c khuya khỗng băốt đượ c xe khách sạ n mộ t dị ch vụ tện ích 0 - Nhà thuỗốc, bệ nh việ n: thuậ n t ện cho tr ường h ợp ăn b ị đâồy b ụng, dị ứng hay mua thuỗốc giải rượu, bia - Ngân hàng: có rút tễồn, khách hàng dễễ toán - Câồu đườ ng, đèn đườ ng: sở giao thỗng mớ i, an toàn, thuậ n t ện làm khách hàng an tâm đễốn quán ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - Cạ nh tranh phân khúc bia: Heineken, Tiger, Budweiser v.v… - Cạnh tranh phân khúc bia Craf:  BiaCraf Artsan Ales: Quậ n 10, Quận 3, Quận Phú Nhuận, Quận  Màu Food & Beer: Quận  Pasteur Street Brewing Co: Quận 3, Quận 1, Quận  Ông Cao – Craf Beer & Kitchen: Quận  Rouge Saigon: Quận 2, Quận  Street beer: Quậ n 3, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vâốp  Nhậ n thâốy cạ nh tranh phân khúc bia vớ i bia tger, heineken v.v bia Craf trội h ơn vễồ hương v ị độ đậm đà Trong phân khúc cạnh tranh với quán bia Craf thành phỗố hỗồ Chí Minh: Phâồn đa quán bia thường qu ận 1, 3, 10 chưa có quán bia Craf quy mỗ lớn quận Hơn nữa, quận khu ẩm thực ăn uỗống sâồm uâốt Mà d ự án triể n khai theo mỗ hình dạng bar nhẹ ngồi trời thích hợp để t ụ họp bạn bè , anh em th ậm chí ng ười nhà vâễn đượ c mà đặ c tnh c dân c ng ười Hoa gia đình, thích hội họp gia đình Vì lựa chọn quận khỗng nơi để ngườ i trẻ tập trung thư 0 giãn vào cuỗối tuâồn mà nơi đ ể gia đình tụ họp vui chơi sau m ột tuâồn b ận rộn  Thị trườ ng tễồm NHÀ CUNG CẤP - Nhà cung cấp bia Craft: C-brewmaster  Nhà phân phối thức cho dịng bia thủ cơng Dreamscape Bar C-Brewmaster công ty bia thủ công Việt Nam Hiện C-Brewmaster có 40 loại bia với cam kết dành cho cửa hàng sản phẩm - dịch vụ tốt sách giá hợp lý, chiết khấu doanh số hỗ trợ khác, với thiện chí hợp tác phát triển  Địa nhà cung cấp: C-Brewmaster, 57/4 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Nhà cung cấp nguyên liệu cho Cocktail: Thế Giới Rượu  Nhà phân phối thức cho dịng ngun liệu pha chế cocktail công ty chuyên cung cấp sản phẩm rượu hàng đầu Việt Nam Luôn cam kết bảo hành chất lượng sản phẩm  Địa chỉ: 411B Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh CÁC GIẢ ĐỊNH - Chọn vị trí mặt băồng nơi đỗng dân, ngã ba, ngã tư đường Mặt băồng có nhiễồu m ặt tễồn tỗốt chi phi marketng seễ râốt thâốp, ch ỉ chiễốm khoảng 1-3% doanh thu Seễ tễốt kiệ m đượ c chi phí marketng - Các thành viễn góp vỗốn trì hợ p tác suỗốt thời gian thực dự án - Nhu câồu khách hàng thay đổi thị tr ường biễốn động - Các nguyễn vật liệu thay đổi so v ới th ời gian th ực dự án 0 - L ương nhân viễn thay đổi so v ới mặt băồng chung * Chi phí dự trù nễốu đâồu tư m ột quán bia craf với tổng chi phí tỷ 200 triệu, chi phí dự trù phải m ức tỷ bạ n mớ i câồm cự đượ c 3-6 tháng đâồu tễn chưa có khách NGÂN SÁCH SƠ BỘ Ngân sách dự án 12 tháng Lao đ ộng tr ực tếếp Quản lý quán + Quản lý kho Thu ngân Nhân viễn phục vụ Nhân viễn pha chễố Bảo vệ + Gi ữ xe T Thuê m tặ bằằng Thiếết bị Bộ bàn ghễố thường ( 2-3 người ) Bộ bàn ghễố dài lớn ( 8-10 người ) Máy làm bia Tủ lạnh Thùng đá Ly uỗống bia ( Ly Pilsner ) Ly uỗống cocktail Thìa nhỏ ƠỐng hút Mâm bưng Khăn giâốy Đèn led dài vàng Camera Máy lạnh Quạt lớn Đèn ánh sáng vàng Đèn ánh sáng trăống Kệ tr ưng bày Hệ thỗống âm Hệ thỗống báo cháy Máy chiễốu Sỗố lượng Lương tháng 2 6 10.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 3.000.000 30.000.000 20 10 200 100 200 60 20 100 4 1.500.000 2.500.000 15.000.000 15.000.000 140.000 35.000 35.000 1.000 80.000 25.000 10.000 100.000 600.000 5.000.000 1.500.000 210.000 680.000 7.000.000 5.000.000 1.000.000 4.000.000 240.000.000 84.000.000 288.000.000 360.000.000 36.000.000 1.008.000.000 360.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 15.000.000 560.000 7.000.000 3.500.000 200.000 4.800.000 500.000 1.000.000 300.000 3.600.000 20.000.000 6.000.000 840.000 4.080.000 7.000.000 10.000.000 4.000.000 8.000.000 0 Đĩa T Nguyến vật liệu Trái Nước Men bia Hoa bia Mật ong Yễốn mạch Syrup Kiễồu mạch Rượu Nước ép trái Khỗ bò Khỗ gà chanh Khỗ nai T Tu s ửa, trang trí Điện Vật liệu cho thử nghiệm Chi phí phát sinh khác Thiễốt bị văn phòng ( Máy tnh, máy in bill ) Đào tạo Bảo dưỡng T T ng ổ tấất 100 20.000 2.000.000 183.380.000 120.000.000 12.000.000 12.000.000 25.000.000 5.000.000 25.000.000 7.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 356.000.000 100.000.000 120.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 25.000.000 10.000.000 305.000.000 2.212.380.000 10 DOANH THU Năm 1: ngày bán 130  năm 46800 sản phẩm Năm 2: ngày bán 160  năm 57600 sản phẩm 0 Năm 3: ngày bán 190  năm 68400 sản phẩm Giá bán trung bình : 40.000/ sản phẩm  Năm đầu tư vào quảng cáo, chiêu thị, khuyến mua trang thiết bị nên doanh thu thấp nhiều so với chi phí bỏ Đến năm thứ 2,3 trở quán bắt đầu hoàn vốn trì lợi nhuận ổn định 11 HỌP VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ Tiến độ chuẩn bị cụ thể từ tháng 01/2022 sau: Cỗng việc Thời gian thực Nghiễn cứu khả thi 10/01/2022 Tìm nguỗồn vỗốn 02/02/2022 Thuễ mặt băồng 05/03/2022 Mua máy móc thiễốt bị, vật dụng để pha chễố 02/04/2022 Đăng ký giâốy phép kinh doanh, giâốy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 02/04/2022 Mua nguyễn vậ t liệu để pha chễố 20/04/2022 Tuyển dụng nhân viễn 08/05/2022 Quảng cáo 11/05/2022 Tổng vệ sinh quán để chuẩn bị cho ngày khai trương Băốt đâồu vào hoạ t động kinh doanh 15-16/05/2022 17/05/2022 12 CÁC RỦI RO - Nhà cung câốp khỗng cung câốp k ịp nguyễn vật liệu: quán lâốy nguỗồn cung t hai nhà cung ứng nhâốt nễn thiễốu hàng hay gặp cỗố hư hỏng trình ủ, lễn men quán seễ khỗng phục vụ nhu câồu khách hàng 0 - Đỗối thủ cạnh tranh: đỗối thủ cạ nh tranh có chi phí bả n rẻ hoặ c sản phẩm tỗốt h ơn, cạnh tranh vễồ khách hàng, … - Kh uẩ v khách ị hàng: khách hàng khỗng thích h ươ ng v nị ướ c uỗống c aủ quán mỗễi ng ười , mỗễi miễồn có vị riễng - Rủ i ro vễồ luậ t pháp cản trở hoạ t độ ng kinh doanh quán: Luật thay đổi bâốt lúc gây ảnh hưởng đễốn quán, nễốu c ập nh tậ trễễ áp d ụng khỗng dễễ gây ảnh hưởng đễốn quán - Rủi ro vễồ m ặt băồng thuễ: quyễồn đễồn bù m ặt băồng lâốy đâốt m r ộng lòng lễồ đ ường  mâốt diệ n tch quán Hoặc thuễ mặt băồng giá cao mà doanh thu thâốp  kễốt bị lỗễ vỗốn - Rủi ro vễồ nguỗồn nhân lực: khỗng đủ nhân lực nhân viễn thiễốu kinh nghiệm, phá hợp đỗồng, - R iủro vễồ th i gian: th i gian tu s a l iạquán vào ho tạ đ ộ ng nễốu khỗng k pị seễ chậm tễốn độ khai trương kinh doanh dự án - R iủro vễồ tài chính: vỗốn đ ểthành l pậ d ựán có vay ngân hàng nễn nễốu làm ăn thua lỗễ thành viễn thành lậ p dự án phả i chị u trách nhiệ m trả tễồn vay ngân hàng 13 CÁC GIAI ĐOẠN, MỐC THỜI GIAN - Các giai đoạn  Nghiễn cứu khả thi + Nghiễn cứu thị trường quán bia bia thủ cỗng quận + Nghiễn c ứu m ặt băồng: di ện tch, khỗng gian, chỗễ đ ể xe, … + Nghiễn cứu, khảo sát khách hàng: nhân học 10 0 + Nghiễn c ứu vễồ nguỗồn cung ứng: nguyễn vật liệu  Kễố hoạch dự án + Tu sửa, thiễốt kễố + Mua thiễốt bị + Thuễ nhân viễn đào tạo + Mua nguyễn vật liệu + Đưa vào hoạt động  Thực kễố hoạch dự án  Xem xét đánh giá dự án + Thiễốt kễố dự án có hợp lý khỗng ? + Nhà cung ứng xa hay gâồn, châốt lượng thễố nào, sách giá ? + Nghiệm thu + Chi phí bảo hành đ ịnh kỳ ? - Các mỗốc thời gian Cỗng việc Thời gian ( tuâồn) Nghiễn cứu khả thi Băốt đâồu Kễốt thúc 10/01/2022 24/01/2022 11 0 Tìm nguỗồn vỗốn 05/02/2022 05/03/2022 Tìm mặt băồng + thiễốt kễố 05/03/2022 02/04/2022 Đăng ký giâốy phép kinh doanh, giâốy chứng nh ận 02/04/2022 vệ sinh an toàn thực phẩm Chọn nguỗồn cung thiễốt bị, máy móc 02/04/2022 09/04/2022 Đặt mua nhận 09/04/2022 07/05/2022 Lăốp đặt, bỗố trí thiễốt bị 07/05/2022 14/05/2022 Chọn nguỗồn cung nguyễn vật liệu 20/04/2022 27/04/2022 Đặt mua nhận nguyễn vật liệu 27/04/2022 11/05/2022 Quảng cáo 11/05/2022 01/06/2022 Tuyển nhân viễn đào tạo 08/05/2022 15/05/2022 Đưa vào hoạt động 17/05/2022 14 WBS 12 0 15 M A TRẬN TRÁCH NHIỆM 13 0 Công việc Lên kế hoạch cho Đồng sáng lập A Quản lí tài Quản lí nhân Thu ngân Bartender Bảo vệ P P R A quán Khảo sát phản hồi P I I I nhân viên Giải việc trả R P A lại hoàn lại tiền Hỗ trợ vấn đề A I khách hàng Quản lí tài R A I P P quán Quản lí nhân viên A thực phẩm P: tham gia A: chịu trách nhiệm R: kiểm tra 14 0 I: hỗễ trợ 15 0 ... Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN PROJECT CHARTER – D? ?? ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR GVHD : Nguyễễn Hoài... Phương Chi nội dung Tổng hợp word 2, chỉnh s ửa 100% nội dung 0 MỤC LỤC Chương : Project Charter - D? ?? ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR 1 Lí hình thành d? ?? án ... 12 0 CHƯƠNG : PROJECT CHARTER - D? ?? ÁN KINH DOANH QUÁN BIA CRAFT VÀ COCKTAIL BAR LÍ DO HÌNH THÀNH D? ?? ÁN Bia loại thức uỗống phổ biễốn ưa thích Việt Nam , đặc biệt khu vự c thành thị thành
- Xem thêm -

Xem thêm: PROJECT CHARTER – d án KINH DOANH QUÁN BIA ự CRAFT và COCKTAIL BAR ,