0

Phân tích swot về tiềm năng du lịch vùng duyên hải nam trung bộ

11 3 0
  • Phân tích swot về tiềm năng du lịch vùng duyên hải nam trung bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:05

T P CHÍ KHOA H IH PHÂN TÍCH SWOT V VÙNG DUYÊN H T T p 6, S 1, 2016 129–139 129 NAM TRUNG B Nguy n Th Thanh Ngâna* a Khoa Qu n tr Du l ih t Nh n ngày 17 tháng 01 | Ch p nh Ch nh s a ngày 29 tháng ng, Vi t Nam 29 tháng 03 Tóm t Vùng Duyên h i Nam Trung B có ti du l ch r ng phong phú.Ti du l u ki n c a s phát tri n du l ch Bài báo s d ng k thu t phân mm my i thách th c v ti ch tích SW ch c ã vùng Duyên h i Nam Trung B Nh ng nhân t c th v ti nh, t ng h p k t qu nghiên c ngh cho nghiên c u ti p theo T khóa: Ma tr n SWOT; S c h p d n du l ch; Ti Trung B ch; Vùng Duyên h i Nam GI I THI U Vùng Duyên h i Nam Trung b bao g m thành ph Nam, Qu ng Ngãi, Bình ng b y t nh: Qu ng nh, Phú Yên, Ninh Thu n, Khánh Hòa Bình Thu n v i di n tích t nhiên 44.376,9 km2 b bi n dài g n 1.200 km2 V i v giáp vùng B c Trung b Nhân dân Lào phía B c, vùng Tây Ngun a lý ti p phía Tây, C ng hịa Dân ch Tây B n u ki n r t thu n l i cho phát tri n du l a, vùng Duyên h i Nam Trung B n m n du l ch xuyên Vi t, c u n i du l ch B c c a n du l ng Di s n Mi Nguyên”; c a ngõ vùng Tây Nguyên; hành lang du l ti * u c u c ng xanh Tây c a ngõ bi - Tây V i v trí thu n l t phát tri n du l ch c a vùng Nhi Tác gi liên h : Email: nganntt@dlu.edu.vn S li u th ng kê Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch vùng Duyên h i Nam Trung b 1,2 u a i Nam Trung b có trung bình n m nhìn 2030 130 T P CHÍ KHOA H 250 IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H n 260C, trung bình n t 290 n 230C M n 310C, trung bình n õ r t: mùa khô kéo dài t p nh t 210C n tháng mùa vùng ch u i khí h thiên tai bi ng n ng n c a u t b t l i l n c a vùng khai thác phát tri n du l ch V tài nguyên du l ch t nhiên, vùng có nhi u bãi bi ng), C p n i ti i (Qu ng Nam), Sa Hu nh (Qu ng Ngãi), Quy Nh nh), Tuy Hòa (Phú Yên), Vân Phong Thu n), M ình Thu n), v nh ng v nh bi p nh t th gi i; qu ình i Lãnh (Nha Trang), Ninh Ch (Ninh nh Nha Trang n m danh m c Chàm (Qu ng Nam), Lý S o có giá tr du l ng Ngãi), Hịn Mun, Hòn Tre, Hòn T m (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thu n), d yd c phía tây t a hình r ng núi cheo leo, nhi u thác, gh nh nh ng khu r ng nguyên sinh v i th m th c v t h ng v t phong phú Vùng Duyên h i Nam Trung b cịn có h th ng tài ngun du l ch cs nhân aM gi i g c H i ng Nam), nhi u di tích l ch s , di tích ki n trúc ngh thu m kh o c , danh lam th ng c nh…c a th i k : ti n - (v i hai n oc i (các di tích th i Champa th Nguy n, th i Nguy n), hi M ), kho tàng di s i Vi t), c i (các di tích th i chúa i (các di tích th i ch ng Pháp ch ng t th giàu b n s c c a hàng ch c c ng t c ib n trên, vùng ch l ch r t có giá tr cho ho qu c t t ng, l h ng du l ng nhi u tài nguyên du c, t p quán, l h i (l h i pháo hoa m ph c t i Qu ng Nam, l khao l th lính Hồng Sa t i Qu ng Ngãi, Festival võ c truy n t i Bình nh, l h i Phú Yên, Festival bi n t i Nha Trang, l h i Kate t i Ninh Thu n, l h Bình Thu n), m th c, ngh truy n th ng r c du khách quan tâm tìm hi u Ngồi y u t trên, vùng Duyên h i Nam Trung b cịn có h th h t ng khơng ng lo ng b (qu c l 1A, qu c l i v t ch t k thu t p H th ng giao thông h i t ng th y (sơng bi ng T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H ng hàng không (sân bay qu c t s Qu ng Nam, Phù Cát Bình ng, Cam Ranh nh, Tuy Hịa phát tri n du l ch H th Khánh Hòa, Chu Lai Phú Yên), thu n l i cho vi c liên k t sách khơng ng y phát tri n du l ch c a vùng V 131 c hoàn thi n nh m thúc khai thác ti tri n du l ch b n v ng ch hi u qu phát c tr l ch c a m ng phát tri n du ch du l ch c a vùng T NG QUAN NGHIÊN C U 2.1 Ti ch s c h p d n du l ch t ng ti ch b c p l a lý kinh t , nhiên nghiên c u v ti ch có nhi khác (Iatu Bulai, 2011) Hall Page (2004) cho r ng ti ki m ch n nay, thu t ng ti n c a s phát tri n c u c s d ng r ng rãi c nghiên c u lý thuy t th c ti n T i Vi t Nam, thu t ng ti m c s d ng ph bi Nguy n Minh Tu ã c n du l ch bao g m v c bi n Quy ho ch du l ch n ti n du l ch cho r ng ti m a lý, tài nguyên du l h t ng Quan m g n gi ng v i nghiên c u c a tác gi Iatu Bulai (2011); Ion c ng s (2011) v ti nh ngh l ch bao g m tài nguyên t ng du h t ng du l t ng chung Ion c ng s (2011) cho r ng ti l ch t nhiên, ti ch bao g m ti h t ng du l cho r ng ti h h t ng k thu t ch t t c ngu n tài ngun t c m t mơ hình nghiên c u v ti y ut c gi ch s ch v xu t ch TP = Ta + Ai + Ni + Di + Si Ta s c h p d n du l ch, Ai ch s t l h p d n, Ni ng m i, Di ch s kho ng cách Si ch s ch ã có s khác bi t so v i nh n th l ch ch bao g m tài nguyên du l ch t ình Leader European Observatory (2005) ã ng d ch ng ti trích t Iatu Bulai, 2011) c 132 T P CHÍ KHOA H du l IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H nh ngh ng th ti ch m i quan h gi a cung-c u; xu ch l i bao g m c c nh tranh nhân t v t -xã h ình c h t ng d ch v n m nh vào hai n bao g ng du l ch u ki n hi n t ng th nh nh a, -c mm c c nh tranh xu my i thách th n du l ch ti m qu n Murshidabad District, phía tây Bengal, du l ch bao g m y u t v t lý (kh du l xác ã ch ti p c n, h th m, h th ng vi n thơng, m th c, bãi n gi i trí); y u t xã h i (h i ch , th i gian tham quan, th i m lân c n, an ninh an toàn, t n n xã h i, hành vi nhà khai thác du l ch) y u t ng (thiên tai, nhi c, khơng khí) ti p c n b i c nh khác cách hi u v ti y, v i cách ch c khác ch m t khái ni m bao hàm c tài nguyên du l ch Ti ti kh am ch h n ch r Cung tài nguyên thu hút khách du l ch Trong tr ch ng h p m t vùng có ti m phát tri n du l ch thành công S c h p d n du l ch C u du l ch du l ch Hình S c h p d n du l ch th hi n s -c u Ngu n: Iatu Bulai, 2011 N c tác gi nghiên c u ti p c n cung du l ch s c h p d n du l ch l i ti p c c u du l ch Formica (2000) ch r ng thu t ng "ti b ng "s c h p d s i góc a cung c thay th rõ m i quan h gi a cung c u du l ch S c h p d n T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H du l ch b t k m 133 m có kh ch theo a lý ho c thông qua kênh phân ph i (Stange c ng s , 2005) Khi nghiên c u v s c h p d n du l ch c a du l ch cu i tu n t i Hà N i có tác gi ã ch s c h p d n du l ch bao g m tài nguyên du l ng du l ch, th i gian ho ho ch t k thu t, m a ng, s c ch a du l h t v t khai thác tài nguyên (Nguy n Th H ch c a m du l ch c n ph n ph m c y u t c a ti c h p d n v ti ch c cho vi c phát tri n du l ch c a vùng 2.2 Ma tr n SWOT (Ma tr mm my i thách th c) Ma tr n SWOT t p h p vi t t t nh ng ch mm my u ma tr hay thách th a c s d doanh c a doanh nghi p vào nh giúp nhà lãnh u tiên c a t Ti ng Anh: phân tích tính hình kinh a th k tìm gi i pháp ng thu n ti p t c th c hi n vi c ho n nay, ma tr ã nh chi c c s d ng r ng rãi không ch ph m vi doanh nghi p mà m r ng ngành, l c kinh t , c gia Ma tr n SWOT mang l i m t cách nhìn tồn di n v v d ng c a kinh t t cho nh ng quy n lý, nhà ho nh mang tính chi nh sách có th s c Phân tích SWOT vi c t cách ch quan d li u bao g m y u t m y u) y u t i, thách th c) Ma tr m m nh, c trình bày i d ng m t ma tr n hàng c t, chia làm ph n: S – W (y u t bên trong) O – T (y u t bên ngoài) S k t h p c a y u t SO, ST, WO, WT có ý ngh i v i vi c ng 134 T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H Các y u t bên m m nh (S) m y u (W) Các y u t bên i (O) Thách th c (T) SO WO ST WT Hình Ma tr n SWOT 2.3 M c tiêu nghiên c u Thông qua vi c làm rõ b n ch t ti ch k t h p ma tr n SWOT xác nh t ng h p nhân t mm thách th c) v y u t ti nghiên c my i, u ki nc c tr ng khai thác phát tri n du l ch vùng Duyên h i Nam Trung b 2.4 u Bài báo s d nh giá ti phát tri n du l ch c c l a ch n t nhà qu n lý du l a a t nh vùng Duyên h i Nam Trung b gi ng viên gi ng d y v ch c a vùng T ng s du l chuyên gia tham gia kh o sát 39 i Phi u kh c tr c ti p g chuyên gia du l ch N i dung c a cu c kh o sát t ti ch, s c h p d n du l u ki n nh y u t phát tri n du l ch c a vùng a vi c nghiên c u ngu n tài li u v vùng qua t p chí chuyên kh t thu c ma tr thách th 2.5 n di n nh mm nh nhân my cho vi c khai thác tài nguyên du l ch c a vùng K t qu nghiên c u Thông qua vi c t ng h p phi u kh ti l ch c a vùng Duyên h i Nam Trung b k t h p v i nghiên c u t ng quan tài li u v i T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H i thách th c c ti 135 c t ng h p trình bày c th b ng sau: B ng Nh i thách th c c a vùng Duyên h i Nam Trung b i (Opportunities) M t s có hình Thách th c (Threats) n du l ch ã V c nh tranh gi ng, vùng gi a vùng c Qu ng Nam, Khánh Hịa, Bình Thu n c Vùng có s c h p d n du l ch v tài Thiên tai bi i cao ng nghiêm tr nguyên du l Chính sách h i nh p qu c t c a Vi t hán, l t…) Nam (tham gia Hi i khí h u có nh n vùng (bão, h n i tác xuyên Nhu c u du l ch th gi i có nhi u thay Thái Bình D ng kinh t c bi ng du l ch nh ng u n du l ch du l ch d a ng, du l ch sinh thái, du l ch ki n thu n l i cho vi c phát tri n du l ch vào c vùng thiên nhiên, du l ch b n ng khai thác tài nguyên v ng Ch d du l ch c a vùng th hi n Quy ho ch Khai thác tài nguyên du l ch g n v i phát tri n du l ch vùng Duyên h i Nam phát tri n b n v ng Trung B m nhìn 2030 nh nh ng nhân t Vi nh nh ng ti du l ch quan tr ng cho vi c phát tri n du l ch c a vùng B ng th hi n nhân t thu n l ng B ng Nh ng thu n l a vùng Duyên h i Nam Trung B m m nh (Strengths) Vùng có v a lý thu n l i m y u (Weaknesses) Tài nguyên du l ch gi a t nh không Kh p c n d dàng, n m u nhau, s c h p d n, s ng n giao thông huy t m ch (qu c l 1A, c a lo i tài nguyên có s khác 14), h th ng s ng th y, ng t o c bi h t ng giao thông thi h t u ki n thu n l i thu hút nhi u ngu n m du l ch khách khác H th v t ch t k thu ng b , n 136 T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H H th ng tài nguyên du l ch t d c bi t tài nguyên du l ch bi ng b o, Công tác qu ng bá hình nh du l ch c a tài nguyên di s n vùng h n ch H th ng tài nguyên du l r cs s gi i, h th Ch ng t l h i, s ki n du l ch,… l ch n i vùng, liên vùng h p tác bên Các sách phát tri n du l tr ng t An ninh, an toàn ng ngu n nhân l c nhu c u phát tri n du l ch ên k t phát tri n du c liên quan phát tri c bi t liên k t, h p tác phát tri n b n v ng n i vùng Ma tr n SWOT vi c k t h p nhân t nh ng quan tr ng vi c khai thác tài nguyên du l ch cho vùng m t cách hi u qu d a nhân t mm my xu t m i thách th c c cho vi c khai thác tài nguyên du l ch c a vùng Duyên h i Nam Trung b Khai thác th m nh tài nguyên du l ch c a t nh s n ph m du l ch ch l c c a t ph at nh s n a ch bi o; du l ch di s ng th d ng hóa s n ph m du l ch d a th m nh tài nguyên c thái d a vào c ng, du l ch ngh ch sinh ng, du l ch nông nghi p, du l l ch th thao m o hi m…, xây d ng hình nh du l i di n chung cho vùng ng n du l ch ch tr o n du l ch chuyên bi t Chú ng n du l ch gi liên k t khai thác tài nguyên du l ch gi t o s liên ng v s n ph m du l ch y trình liên k t phát tri v h t t th c hi ng b , liên k t s n ph m du l s c h p d n riêng có cho vùng Liên k t ho ng b t o th liên hồn, nh sách phát tri n du l ch T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H o nâng cao ch vùng Liên k 137 ng ngu n nhân l c qu ng bá du l ch vùng Vi c liên k t c n th c hi n ph m vi n i vùng liên vùng H p tác bên liên quan phát tri n du l ch vùng b n v ng Phát tri n b n v t thách th c l B Thiên tai bi Trung B i v i s phát tri n c a vùng Duyên h i Nam Trung i khí h u c u ch ng r t rõ nét n Vùng Duyên h i Nam n m t ch th tham gia vào phát tri n du l ch b n v ng khơng th gi i quy cv phát tri n du l ch v tác bên liên quan bao g m Chính quy ch p n lý du l ch, t ch c du l ch, hi p h i du l ch, doanh nghi p du l ch, khách du l ch c tham gia m c tiêu phát tri n b n v ng m i có th dài Tuy nhiên, h p tác nên thi t l p nhi u m p tác t ng c h p tác vùng, h p tác v c vùng khác m nhi i t t cho vi c khai thác tài nguyên du l ch c a vùng hi u qu H p tác bên liên quan ho c hi u qu b n v ng lâu n K T LU N VÀ HÀM Ý NGHIÊN C U Vùng Duyên h i Nam Trung B có h th ng tài nguyên du l ch r ng c s c Tuy nhiên, n u ch xem xét h th ng th ng tài nguyên du l ch c a vùng ch y u t c u thành nên s n ph m du l ch vi c khai thác phát tri n du l ch s g p r t c phân tích y u t nhi m my c qu nghiên c c bi quan tr m ng cho vi c khai thác tài nguyên du l ch ng khai thác tài nguyên du l ã ch có y u t i, thách th i, y u t thách th ng b n v ng K t mm m y u D a k t qu này, c n có nghiên c u ti p theo v th c tr ng khai thác tài nguyên du l ch c a vùng Duyên h i Nam Trung b c c tr ng khai thác tài nguyên du l ch c a vùng hi n ti 138 T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H TÀI LI U THAM KH O nh l c h p d n du l ch t i m t s m du l ch cu i tu n [1] Nguy n Th H i, c a Hà N i T p chí khoa h i h c Qu c gia Hà N i, KH & TN T XIX s 4, trang 22-27, 2003 Ngu n http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6358 [2] Nguy n Minh Tu ch biên, a lý du l ch Vi t Nam, trang 119-158, Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam, tái b n l n th nh t, 2011 [3] Tr Khai thác di s t th t nh Duyên h i mi n phát tri n du l ch K y u h i th o Phát tri n s n ph m du l ch vùng Duyên h i Mi n Trung, Khánh Hòa tháng n [4] Hall, C.M., Page, S.J The Geography of Tourism and Recreation, Routledge, New York, 2004 [5] Formica, S Destination attractiveness as a function of supply and demand interaction PhD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000 [6] Mamun, A.A., Mitra, S A Methodology for Assessing Tourism Potential: Case Study Murshidabad District, West Bengal, India International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 9, September, 2012 [7] Ciurea, I.V., Mihalache, R., Ungureanu, G., Brezuleanu, S Studies Regarding the Evaluation of the Tourist Potential of Oituz Hydrographical Basin – Bacau County, Bulletin UASVM Horticulture, 68(2), Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394, pp-49-54, 2011 [8] Valentin, E.K Away With SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead, The Journal of Applied Business Research – Spring Volume 21, Number 2, Page 91-105, 2005 [9] LEADER European Observatory Programme (2005) Evaluating a territory’s tourism potential, 2005 T P CHÍ KHOA H IH T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H SWOT ANALYSIS OF TOURISM POTENTIAL IN THE SOUTHERN CENTRAL REGION Nguyen Thi Thanh Ngana* a The Faculty of Tourism Management, Dalat University, Lamdong, Vietnam *Corresponding author: nganntt@dlu.edu.vn Article history Received: January 17th, 2016 Received in revised form: March 29th, 2016 Accepted: March 29th, 2016 Abstract The Southern Central region has notable tourism potential Tourism potential is the basic condition for tourism development This paper uses techniques for SWOT analysis to identify strengths, weaknesses of tourism potential in the Southern Central region and opportunities and challenges to cope with The specific elements of the tourism potential of the region have been identified, and the results of the study are recommended for further studies Key words: Attractiveness; SWOT analysis; Tourism potential; The Southern Central region 139 ... ch vùng Duyên h i Nam Trung b 2.4 u Bài báo s d nh giá ti phát tri n du l ch c c l a ch n t nhà qu n lý du l a a t nh vùng Duyên h i Nam Trung b gi ng viên gi ng d y v ch c a vùng T ng s du. .. c a vùng Duyên h i Nam Trung b i (Opportunities) M t s có hình Thách th c (Threats) n du l ch ã V c nh tranh gi ng, vùng gi a vùng c Qu ng Nam, Khánh Hịa, Bình Thu n c Vùng có s c h p d n du l... phát tri n c a vùng Duyên h i Nam Trung i khí h u c u ch ng r t rõ nét n Vùng Duyên h i Nam n m t ch th tham gia vào phát tri n du l ch b n v ng khơng th gi i quy cv phát tri n du l ch v tác bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích swot về tiềm năng du lịch vùng duyên hải nam trung bộ ,