0

Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

57 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2022, 11:04

Trong nền kinh tế thị trường khi tiến hành bất cứ một hoạt động kinh doanh nào, mỗi doanh nghiệp đều phải tính toán đến lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể thu từ hoạt động đó. Bởi dưới tác động mạnh mẽ bởi các yếu tố kinh tế xã hội, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy lợi nhuận được coi là tiêu chí quan trọng, là mục tiêu cuối cùng của mỗi doanh nghiệp đều phải hướng tới.Chỉ khi nào doanh nghiệp có lợi nhuận thì mới có điều kiện tích lũy để tái đầu tư mở sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các vấn đề phúc lợi đối với công nhân viên và đối với xã hội. Từ đó nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường cũng như không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Biết được tầm quan trọng của lợi nhuận, song làm thế nào để mang lại lợi nhuận và lợi nhuận đạt mức cao lại là một bài toán khó. Do vậy, các biện pháp để nâng cao lợi nhuận là yêu cầu thiết yếu có tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp.Xuất phát từ vai trò to lớn của lợi nhuận, sau quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng với thời gian thực tập tại Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương, em đã lựa chọn đề tài luận văn: “Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương”.Bài luận văn của em được chia làm ba chương:Chương 1. Những nội dung cơ bản về lợi nhuận trong doanh nghiệp.Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương giai đoạn 2019 2021Chương 3. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tập và do trình độ lý luận của em còn hạn hẹp nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CƠNG NGHỆ HÀ NỘI KHOA TÀI CHÍNH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG Hà Nội - 2022 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU .iv LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan lợi nhuận doanh nghiệp .2 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận 1.1.2 Cơ cấu lợi nhuận doanh nghiệp .2 1.1.3 Vai trò lợi nhuận doanh nghiệp 1.2 Phương pháp xác định lợi nhuận tiêu chí đánh giá lợi nhuận doanh nghiệp 1.2.1 Phương pháp xác định lợi nhuận 1.2.2 Các tiêu đánh giá tỷ suất lợi nhuận tổng chi phí doanh nghiệp 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp 11 1.3.1 Các nhân tố khách quan .11 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 12 1.4 Ý nghĩa việc nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG .15 2.1 Khái quát Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương .15 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty .15 2.1.2 Chức nhiệm vụ phạm vi hoạt động doanh nghiệp .16 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 18 2.1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty .20 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương giai đoạn 2019 – 2021 21 2.2.1 Tình hình tài sản cơng ty giai đoạn 2019 - 2021 21 2.2.2 Thực trạng nguồn vốn kinh doanh công ty giai đoạn 2019 - 2021 24 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2019 - 2021 26 2.3 Tình hình thực lợi nhuận Công ty .30 2.3.1 Cơ cấu doanh thu công ty 30 2.3.2 Cơ cấu chi phí cơng ty 32 2.3.3 Cơ cấu lợi nhuận công ty 34 2.3.4 Các tiêu đánh giá lợi nhuận công ty 36 2.4 Đánh giá khái quát Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương .38 2.4.1 Những kết đạt 38 2.4.2 Một số hạn chế 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG .40 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Công ty thời gian tới 40 3.2 Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương 40 3.2.1 Nâng cao lực tài chính, huy động sử dụng vốn có hiệu 40 3.2.2 Tăng cường đầu tư trang thiết bị đại, đồng nâng cao lực thi công công ty .43 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động công ty 44 3.2.4 Quản lý tốt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 46 3.3 Một số kiến nghị 47 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 DANH MỤC VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI DN Doanh Nghiệp LNDN Lợi nhuận doanh nghiệp VCSH Vốn Chủ Sở Hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố đinh TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức Cơng ty TNHH đầu tư Bình Phương Sơ đồ 2.2: Quy trình kinh doanh Cơng ty TNHH đầu tư Bình Phương Bảng 2.1: Cơ cấu tài sản công ty qua năm 2019 - 2021 Bảng 2.2 Bảng cấu nguồn vốn kinh doanh công ty Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty Bảng 2.4 Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.5: Cơ cấu chi phí cơng ty giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.6: Bảng cấu lợi nhuận Công ty giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.7: Các tiêu đánh giá lợi nhuận Công ty giai đoạn 2019-2021 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường tiến hành hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp phải tính tốn đến lợi nhuận mà doanh nghiệp thu từ hoạt động Bởi tác động mạnh mẽ yếu tố kinh tế - xã hội, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải lấy hiệu kinh tế làm mục tiêu hàng đầu Chính lợi nhuận coi tiêu chí quan trọng, mục tiêu cuối doanh nghiệp phải hướng tới Chỉ doanh nghiệp có lợi nhuận có điều kiện tích lũy để tái đầu tư mở sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực vấn đề phúc lợi công nhân viên xã hội Từ nâng cao uy tín vị doanh nghiệp thương trường không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Biết tầm quan trọng lợi nhuận, song làm để mang lại lợi nhuận lợi nhuận đạt mức cao lại tốn khó Do vậy, biện pháp để nâng cao lợi nhuận yêu cầu thiết yếu có tầm quan trọng đặc biệt doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò to lớn lợi nhuận, sau trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội với thời gian thực tập Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương, em lựa chọn đề tài luận văn: “Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương” Bài luận văn em chia làm ba chương: Chương Những nội dung lợi nhuận doanh nghiệp Chương Thực trạng hoạt động kinh doanh tình hình thực lợi nhuận Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương giai đoạn 2019 - 2021 Chương Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương Mặc dù cố gắng thời gian thực tập trình độ lý luận em hạn hẹp nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý thầy để luận văn em hoàn thiện CHƯƠNG 1: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan lợi nhuận doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tiền riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, thành lập nhằm mục đích thực hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Từ góc độ doanh nghiệp lợi nhuận doanh nghiệp khoản chênh lệch doanh thu chi phí mà doanh nghiệp bỏ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Phần thu nhập lại sau bù đắp khoản chi phí lợi nhuận doanh nghiệp Theo Giáo trình Tài Doanh nghiệp Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội: “ Lợi nhuận doanh nghiệp số tiền chênh lệch lớn doanh thu chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt doanh thu đó.” Cơng thức chung xác định lợi nhuận sau: Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí 1.1.2 Cơ cấu lợi nhuận doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, có tham gia nhiều thành phần kinh tế chế hạch toán chi phí độc lập, phạm vi kinh doanh doanh nghiệp mở rộng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phong phú đa dạng nên lợi nhuận hình thành từ nhiều phận Nếu xét nguồn hình thành, lợi nhuận doanh nghiệp gồm: + Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Lợi nhuận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh Là lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đầu tư tài tạo thành Đây phận lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn toàn lợi nhuận, Bộ phận lợi nhuận xác định công thức Lợi nhuận hoạt động = SXKD Doanh thu Giá - kỳ Doanh vốn hàng thu + hoạt bán Chi từ - động tài phí tài Chi - phí bán - hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp - Lợi nhuận hoạt động tài chính: Là khoản chênh lệch thu nhập hoạt động tài với chi phí hoạt động tài + Thu nhập hoạt động tài khoản thu hoạt động đầu tư tài kinh doanh vốn mang lại, bao gồm: - Lợi nhuận hoạt động góp vốn tham gia liên doanh - Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn - Lợi nhuận từ việc cho thuê tài sản - Lợi nhuận khác Là khoản chênh lệch khoản thu nhập khác chi phí khác + Thu nhập khác khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính khơng mang tính thường xun như: Thu lý tài sản cố định, thu vi phạm hợp đồng kinh tế, khoản nợ khó địi sử lý Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – chi phí khác 1.1.3 Vai trị lợi nhuận doanh nghiệp - Lợi nhuận nhân tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp Lợi nhuận coi đòn bẩy kinh tế quan trọng doanh nghiệp Có thể nói : đời, vận hành phát triển doanh nghiệp nhằm tạo lợi nhuận Lợi nhuận điều kiện tồn doanh nghiệp, nguồn tài quan trọng để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi máy móc thiết bị, cơng nghệ sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, tăng suất lao động, tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ Từ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Lợi nhuận thước đó, tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh Qua tiêu lợi nhuận cho phép đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ khâu cung cấp, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tới toán, biểu cụ thể là: trình độ tổ chức quản lý lao động, trình độ huy động sử dụng vốn cố định, vốn lưu động Lợi nhuận nguồn tích luỹ quan trọng để doanh nghiệp bổ sung vốn cố định, vốn lưu động tạo điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, có lợi nhuận trích lập quỹ doanh nghiệp Và từ quỹ doanh nghiệp mà không ngừng nâng cao đời sống cho cán công nhân viên mặt, góp phần kích thích người lao động gắn bó với doanh nghiệp, tận tâm, tận lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển - Lợi nhuận nhân tố tạo đòn bẩy giúp doanh nghiệp – xã hội phát triển Qua trình góp phần giải mối quan hệ lợi ích: lợi ích người lao động, lợi ích tập thể, lợi ích Nhà nước thúc đẩy người quan tâm đến hiệu sản xuất kinh doanh Lợi nhuận doanh nghiệp phần quan trọng ngân sách Nhà nước hình thức thuế lợi tức Nếu sản xuất hàng hóa phát triển lợi nhuận doanh nghiệp ngày nhiều kéo theo nguồn thu ngân sách Nhà nước ngày tăng đáp ứng ngày lớn nhu cầu chi tiêu máy quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục củng cố an ninh, quốc phịng - Lợi nhuận đảm bảo cho tình hình tài doanh nghiệp Lợi nhuận nguồn tích luỹ quan trọng để doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh, mở rộng tái sản xuất Lợi nhuận làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, tạo vững cho tình hình tài doanh nghiệp Đây nguồn tài để doanh nghiệp trích lập quỹ như: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phịng tài chính, quỹ phúc lợi khen thưởng Lợi nhuận cao việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi lớn, đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên quan tâm hơn, kích thích lịng nhiệt tình, hăng say làm việc người lao động 2.3.4 Các tiêu đánh giá lợi nhuận công ty Bảng 2.7: Các tiêu đánh giá lợi nhuận Công ty giai đoạn 2019-2021 (ĐVT: Triệu đồng) So sánh 2020/2019 Số tiền Tỉ lệ (+/-) (%) 8542 3,83 So sánh 2021/2020 Số tiền Tỉ lệ (+/-) (%) 65739 28,39 Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 1.Doanh thu 2.Vốn chủ sở hữu bình quân 3.Tổng tài sản bình quân 4.Lợi nhuận sau thuế Trđ 223.006 231.548 297.288 Trđ 1.569 1.682 5.382 113 7,23 3700 219,97 Trđ Trđ 24.669 214 26.944 227 2276 13 9,23 6,18 5159 -40 19,15 -17,48 VKD Bình quân Trđ 24.668,60 26.944,40 2276 9,23 5159 19,15 Giá vốn hàng bán 7.Tỷ suất sinh lời tài sản ROA (=4/3) 8.Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE (=4/2) 9.Tỷ suất sinh lời doanh thu ROS (=4/1) 10 Tỷ suất sinh lời giá vốn hàng bán (=4/6) Trđ 221.297 229.493 32.103 187 32.103,0 295.362 8196 3,70 65869 28,70 0,0087 0,0084 0,0058 -0,0003 -2,79 -0,0026 -30,74 0,1361 0,1348 0,0348 -0,0013 -0,97 -0,1000 -74,21 0,0010 0,0010 0,0006 0,0000 2,26 -0,0003 -35,72 0,0010 0,0010 0,0006 0,0000 2,39 -0,0004 -35,88 Chỉ tiêu (Nguồn: Báo cáo tài cơng ty giai đoạn 2019- 2021) Nhận xét: Qua phân tích doanh thu chi phí cơng ty ta thấy hiệu sản xuất kinh doanh công ty năm vừa qua thay đổi theo chiều hướng chưa tốt Năm 2020 ảnh hưởng dịch bệnh nên hiệu sản xuất kinh doanh công ty không cao nhiên đến năm 2021 dịch bện dần ổn định hiệu suất kinh doanh công ty biến chuyển tốt Điều phản ánh qua số sinh lời sau Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) Đây số thể tương quan mức sinh lợi công ty so với tài sản ROA cho ta biết hiệu công ty việc sử dụng tài sản để kiếm lời Qua ba năm công ty giảm dần Năm 2019 có ROA 0,0087có nghĩa đồng tài sản tạo 0,0087 đồng doanh thu Năm 2020 ROA 0,0084 với giảm 0,0003 so với năm 2019 tương ứng với mức giảm 2,79% Và năm 2021 ROA 0,0058 giảm mạnh so với năm 2020 0,0026 tương ứng với mức độ giảm 30,74% Điều 37 cho thấy tài sản công ty chưa phát huy nhiều hiệu hoạt động sinh lời công ty Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): Chỉ số để đánh giá đồng vốn bỏ tích lũy tạo đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ ROE cao chứng tỏ công ty sử dụng hiệu đồng vốn bỏ ra, có nghĩa cơng ty cân đối cách hài hịa vốn bỏ với vốn vay để khai thác lợi cạnh tranh trình mở rộng quy mơ Nhìn vào bảng số liệu qua năm tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu giảm dần Cụ thể, năm 2019 ROE đạt 0,1361 có nghĩa đồng vốn chủ sở hữu tạo 0,1361 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2020 ROE đạt 0,1348 giảm 0,0013 so với năm 2019 tương ứng với mức giảm 0,97% Năm 2021 ROE đạt 0,0348 giảm 0,1 tương ứng với mức giảm 74,21% so với năm 2020 Nguyên nhân công ty giảm bớt gánh nặng nợ sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu Qua làm giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay diều ảnh hưởng lớn đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu công ty Tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS): Chỉ tiêu cho biết với đồng doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ tạo đồng lợi nhuận.Trong ba năm có biến động Năm 2020, ROS tăng nhẹ với tỷ lệ 2,26% so với năm 2019, năm 2021 ROS giảm với tỷ lệ 35,72% so với năm 2020 Có thể thấy Công ty sử dụng vốn vay vốn tự có q trình sản xuất chưa thực hiệu vào năm 2020 đạt hiệu vào năm 2021, Các chi phí đầu vào tăng cao khiến công ty bị giảm sút lợi nhuận giai đoạn vừa qua Tỷ suất sinh lời giá vốn hàng bán: Trong năm tỷ suất có xu hướng biến động Chi phí bỏ cơng ty thu lợi nhuận tốt Năm 2020 tỷ suất sinh lời giá vốn tăng 2,39% so với năm 2019 năm 2021 tỷ suất sinh lời giá vốn giảm mạnh 35,88% so với năm 2020 Nhìn chung tỷ suất sinh lời cơng ty Bình Phương thấp giảm qua năm Điều ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 vào năm 2020 2021 kết hợp với quản lý yếu kiểm sốt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thấp 2.4 Đánh giá khái qt Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương 38 2.4.1 Những kết đạt Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty đạt kết khả quan, tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhiều lao động Nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho công nhân, nhờ tăng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời đảm bảo yêu cầu khách hàng Doanh thu bán hàng hoạt động kinh doanh tăng qua năm cho thấy công ty nâng cao lực giai đoạn kinh tế gặp khó khăn Vốn chủ sở hữu tăng mạnh năm 2021 điều chứng tỏ khả ổn định tài cơng ty ngày cải thiện, thêm vào VCSH tăng nâng cao vị công ty thị trường Công ty thực sách quản lý tốt chi phí quản lý doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm chi phí Tổng tài sản Công ty tiếp tục tăng Cơng ty phấn đấu mở rộng sản xuất kinh doanh Trong giai đoạn vừa qua công ty đầu tư nhiều vào tài sản dài hạn máy móc trang thiết bị, qua lý máy móc thiết bị hư hỏng Và máy móc công ty giúp công ty nâng cao suất tiết kiệm chi phí sửa chữa, chi phí bảo dưỡng Cơng tác kế tốn thực tốt, tn thủ quy định pháp luật Hơn Công ty nhận hợp tác hiệu từ đối tác kinh doanh, quan tâm sát cấp quyền hỗ trợ từ tổ chức tín dụng, ngân hàng 2.4.2 Một số hạn chế Hàng tồn kho: Chiếm tỷ trọng cao, lượng hàng hóa cơng ty nhập thêm để cung cấp cho khách hàng, cuối năm công ty dư thừa lượng lớn hàng tồn kho chưa bán hết, chi phí bảo quản chi phí liên qua tăng lên, làm giảm lợi nhuận công ty 39 Các khoản nợ phải trả: có xu hướng tăng, chủ yếu vay vốn để bổ sung vốn lưu động phần vay vốn đầu tư vào tài sản cố định để sản xuất kinh doanh, nhiên tới thời điểm công ty vay vốn nhiều so với vốn chủ sỡ hữu Các khoản phải thu khách hàng: Chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, điều cho thấy đơn vị bị đối tác chiếm dụng vốn nhiều có xu hướng tăng lên Tiền tương đương tiền công ty lớn khoản giúp cơng ty nâng cao khả tốn khoản nợ đến hạn nhiên công ty cần lưu ý để tiền vào lưu thông giúp cơng ty tạo lợi nhuận nhiều Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp công ty liên tục tăng cao qua năm Điều ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2021 Các tỷ suất sinh lời công ty mức thấp dần hiệu qua năm Mặc dù tăng nguồn vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu lớn nhiên cơng ty Bình phương chưa tối đa hóa lợi nhuận mà doanh thu mang lại 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Công ty thời gian tới Mục tiêu: Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, giải phóng lượng hàng tồn kho, ổn định hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, xử lý nhanh khoản nợ phải thu tồn đọng nhằm đảm bảo an toàn tài doanh nghiệp, làm tảng mở rộng hoạt động kinh doanh năm Phương hướng thực hiện: - Đẩy mạnh quảng bá sán phẩm thị trường nước nhằm đạt doanh số bán 30% doanh số chung - Đầu tư thêm máy móc thiết bị để tiết kiệm thời gian sản xuất, tăng thêm chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu khách hàng - Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng khách hàng tiềm có liên quan đến dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công ty: Tăng cường công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn đạt 100% cơng suất thiết kế, Kiểm sốt nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, thi cơng xây dựng cơng trình, dịch vụ khách hàng với mục tiêu đạt 95% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ công ty 3.2 Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương 3.2.1 Nâng cao lực tài chính, huy động sử dụng vốn có hiệu Qua nghiên cứu cho thấy, khả tài cơng ty cịn hạn hẹp, quy mơ nguồn vốn nhỏ, thời gian tới, cơng ty cần phải phát triển lực tài thơng qua việc tăng cường khả tạo vốn, huy động vốn sử dụng vốn cách có hiệu đặc biệt phải tìm nhà tài trợ lớn dự án đầu tư  Mở rộng thêm kênh huy động vốn Nguồn vốn công ty huy động thông qua kênh chủ yếu vốn tự có vốn vay Cơng ty cần có biện pháp cụ thể để khai thác tối đa kênh huy động vốn này, đồng thời phát triển thêm kênh huy động mới: 41 + Thực mở rộng phát triển kinh doanh: Bằng cách phát triển sản xuất kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, cho thuê máy móc trang thiết bị xây dựng, kinh doanh bất động sản,… giúp Công ty tăng khả quay vịng vốn lưu động, có khoản dư thừa để trợ giúp cho ngành xây lắp Sử dụng nguyên tắc “lấy ngắn nuôi dài“ nhằm mở rộng thị trường, nâng cao tiềm lực tài cho công ty Biện pháp giúp công ty tăng lực cạnh tranh so với nhiều doanh nghiệp xây dựng khác + Thực nhiều hình thức liên doanh, liên danh liên kết với đối tác nước đặc biệt quan hệ với đối tác nước ngồi với mục đích phát triển sản xuất, tạo mối quan hệ mở rộng hợp tác chiếm lĩnh thị phần cơng việc, tăng uy tín, tạo điều kiện hỗ trợ vốn lưu động tăng lực cạnh tranh để bắt tay thực dự án có quy mơ lớn Việt Nam + Tạo lập trì mối quan hệ tốt với nhà cung ứng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị Qua mua theo phương thức trả chậm, đảm bảo cho Công ty đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ thi công mà vay nợ thêm + Củng cố trì mối quan hệ tốt với ngân hàng có mối quan hệ lâu dài với công ty như: Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng Đông Đô Đồng thời tiếp tục tạo lập mở rộng quan hệ với tổ chức tài khác, phải giữ chữ “tín” thơng qua việc trả nợ hạn, đầy đủ qua tạo tin tưởng tổ chức cho vay tài Như thế, cần cơng ty thuận lợi việc huy động vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh  Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Vốn cố định hình thành nên tài sản cố định nên chu kỳ thu hồi vốn dài Ngày với phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, nhiều loại tài sản cố định bị hao mòn nhanh, dẫn đến giá trị tài sản bị giảm sút nhiều, ảnh hưởng đến giá trị chung Công ty Công ty cần ý đến điểm sau: + Đánh giá đánh giá lại tài sản cố định: Cơng ty phải có kế hoạch biện pháp đánh giá đánh giá lại tài sản cách thường xuyên, xác 42 + Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định: công ty cần tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, giảm thời gian tác nghiệp, hợp lý hố dây chuyền cơng nghệ, áp dụng chế độ khuyến khích vật chất trách nhiệm quản trị sử dụng tài sản cố định Đồng thời, công ty cần tổ chức tốt trình sản xuất theo nguyên tắc cân đối, nhịp nhàng liên tục + Kiểm tra tài hiệu sử dụng vốn cố định công ty: Sau kỳ kế hoạch, nhà quản trị phải tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố địnhthơng qua tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn Từ đó, Cơng ty đưa định đầu tư, điều chỉnh lại quy mô, cấu sản xuất cho phù hợp, khai thác tiềm sẵn có khắc phục tồn Cơng ty Ngồi biện pháp trên, cơng ty sử dụng số biện pháp khác sử dụng quỹ khấu hao hợp lý, kịp thời lý nhượng bán máy móc thiết bị lạc hậu, giá, mua bảo hiểm tài sản để đề phòng rủi ro…  Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động đảm bảo trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục Để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cần áp dụng số biện pháp như: + Xác định xác vốn lưu động khâu luân chuyển: Nhằm tiết kiệm vốn lưu động sử dụng sản xuất kinh doanh đồng thời thông qua việc xác định vốn lưu động khâu để nắm lượng vốn lưu động phải vay, tránh ứ đọng, đảm bảo đủ VLĐ cần thiết cho sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục, thúc đẩy tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn + Tổ chức khai thác triệt để nguồn vốn nội nguồn vốn chiếm dụng cách thường xuyên, sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn vốn Cơng ty cần tính tốn, cân nhắc lựa chọn phương thức huy động cho phù hợp chi phí thấp + Thường xun phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động: tăng cường việc kiểm tra tài việc sử dụng vốn lưu động, thực công việc thơng qua phân tích số tiêu sau: Vòng quay vốn lưu động, sức 43 sinh lợi vốn lưu động … Trên sở biết rõ tình hình sử dụng vốn lưu động công ty, phát vướng mắc sửa đổi kịp thời, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Ngồi biện pháp nêu cơng ty cần áp dụng số biện pháp tổng hợp như: Đẩy mạnh khâu tiêu thụ hàng hoá, xử lý kịp thời vật tư, hành hoá chậm luân chuyển để giải phóng vốn Thực nghiêm túc, triệt để cơng tác tốn cơng nợ, chủ động phịng ngừa rủi ro, hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn mà từ phát sinh nhu cầu vốn lưu động dẫn đến cơng ty phải vay ngồi kế hoạch, tăng chi phí vốn mà đáng khơng có Bên cạnh để chủ động hoạt động kinh doanh, công ty nên lập quỹ dự phịng tài để bù đắp vốn bị thiếu hụt 3.2.2 Tăng cường đầu tư trang thiết bị đại, đồng nâng cao lực thi công công ty Việc đầu tư vào máy móc thiết bị đại, đồng chiến lược lâu dài quan trọng cần phải làm Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường đại Để làm điều công ty cần thực biện pháp sau:  Tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, cơng nghệ đại + Để đảm bảo công tác thi công cho dự án tương lai, công ty cần đầu tư trang thiết bị thi công theo hệ thống dây chuyền đồng để đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công + Tận dụng thiết bị đối tác liên doanh, liên danh đầu tư trình thi công Một số trang thiết bị phụ trợ nhỏ lẻ khác tận dụng lại sở đầu tư cho dự án khác + Công ty cần thống kê danh sách máy móc thiết bị cần thiết phải đầu tư từ lập kế hoạch, xây dựng phương án đầu tư Khi so sánh lựa chọn phương án đầu tư máy móc, thiết bị, cơng ty nên so sánh chi phí bỏ kết đạt phương án để có định đắn + Cơng ty cần có kế hoạch mua linh kiện, phụ tùng lắp ráp thay linh kiện, phận hỏng sai tiêu chuẩn kỹ thuật Đồng thời cần trọng 44 đổi trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn như: Hệ thống máy tính, máy vẽ, phần mềm…  Quản lý, bảo dưỡng sử dụng máy móc thiết bị có + Phổ biến vận hành máy móc thiết bị văn quy chế quản lý vận hành trang thiết bị nhóm thợ trực tiếp vận hành máy móc thiết bị giao Đồng thời, công ty phải theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực quy chế, phát xử lý sai phạm kịp thời + Xây dựng đội ngũ sửa chữa có tay nghề cao, động giải công việc trường, đẩy mạnh phong trào cải tiến khoa học kỹ thuật cơng trường + Cơng ty cần rà sốt, đánh giá lại giá trị lại nhằm phân loại cách hợp lý máy móc thiết bị có để tiến hành quản lý cách có hiệu Đối với máy móc thiết bị cũ lạc hậu, khơng cịn đáp ứng u cầu cạnh tranh, công ty cần tiến hành lý để bổ sung vào nguồn vốn Cịn máy móc thiết bị cịn có khả phục hồi, nâng cấp, công ty cần tiến hành sửa chữa, đại tu để nâng cao công suất sử dụng + Xây dựng kế hoạch sử dụng, luân chuyển máy móc thiết bị thi cơng hợp lý theo tiến độ thi công, nhằm sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị bảo đảm đủ máy móc thiết bị phục vụ cho nhiều cơng trình mà công ty thi công thời gian 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động công ty + Công ty phải tiến hành thống kê số lượng lao động có, tính tốn xác định xem lượng lao động thiếu cho lĩnh vực như: Cán quản lý dự án, cán lập kế hoạch, marketing, kỹ sư thiết kế… Từ xây dựng kế hoạch tuyển chọn lao động có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc Đối với cán bộ, lao động làm việc không hiệu quả, không đủ khả đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc, không chấp hành quy định cơng ty… cần có biện pháp xử lý cảnh cáo, trừ lương, cắt chức, đuổi việc tuỳ vào mức độ vi phạm 45 + Thực tốt công tác tuyển chọn lao động hàng năm Thực tốt công tác tuyển chọn giảm bớt thời gian, chi phí đào tạo sau này, điều kiện để nâng cao chất lượng, khả hoà nhập, đảm bảo cho đội ngũ lao động có độ tuổi hợp lý Hình thức tuyển chọn mà cơng ty áp dụng kiểm tra, vấn trực tiếp, làm thi tình Đó hình thức nhiều doanh nghiệp áp dụng mang tính chất khách quan khoa học Số lượng lao động có trình độ đại học cơng ty tăng lên hàng năm chiếm tỷ trọng ngày lớn đa phần cử nhân, kỹ sư trẻ có trình độ chun mơn kinh nghiệm lại thiếu Hơn nữa, kiến thức mà họ tiếp thu từ trường học chưa sát với thực tế, lý thuyết nên cần phải cử họ đến công trường để tích luỹ kinh nghiệm thực tế + Cần hoàn thiện cấu quản trị nhân Cơ cấu tổ chức quy định doanh nghiệp có khả phát triển hay không, đồng thời giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh + Đối với công tác đào tạo lao động: Công ty cần tổ chức cho cán khoa học, kỹ thuật, cán kế toán tài cơng nhân giỏi nghề tham quan học tập thực tế để trực tiếp nắm bắt tiến khoa học kỹ thuật nhất, áp dụng vào thực tế cơng ty Sau cán lại chuyền dạy, hướng dẫn cho đội ngũ công nhân công ty Thực tế cho thấy, ngành nghề, với ngành xây dựng, nâng cao chất lượng lao động vấn đề quan trọng Công nhân tay nghề ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình uy tín cơng ty + Vì cơng trình cung cấp cơng ty trải khắp nên để tiết kiệm chi phí, thời gian di chuyển ngồi lao động cơng trường, cơng ty cịn th nhiều lao động làm việc theo hợp đồng Điều thể động, linh hoạt công ty việc sử dụng nhân Lực lượng lao động thuê thêm đóng góp lớn vào thành cơng cơng trình, cơng ty cần tổ chức khố đào tạo ngắn hạn cho họ để họ có đủ kiến thức trình độ cần thiết phục vụ cho việc thi cơng, nâng cao hiệu công việc 46 + Cần áp dụng số sách khen thưởng, kiểm tra người lao động để khuyến khích làm việc hết mình, hết khả Cơng ty cần có hình thức khen thưởng vào mức độ hoàn thành tốt công việc đề Mặt khác, công ty cần tăng cường khoản thưởng đột xuất cho nhân viên có sáng kiến làm tăng suất lao động, tăng lợi nhuận cho công ty Chế độ lương thưởng hợp lý địn bẩy suất, khuyến khích cán nhân viên làm việc nhiệt tình đồng thời giữ chân lao động trẻ có tài gắn bó với cơng ty 3.2.4 Quản lý tốt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Việc để chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh thời gian vừa qua cho thấy hiệu quản lý công ty chưa tốt Trong lợi nhuận cơng ty giảm chi phí quản lý kinh doanh tăng đến gần 30% Để quản lý tốt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp công ty cần thực số biện pháp sau - Kiểm tra rà soát tất khoản chi phí quản lý kinh doanh xem khoản mục không cần thiết gây lãng phí hoạt động quản lý kinh doanh công ty - Công ty cần lập phận quản lý chi phí cơng ty, qua phận kiểm duyệt tất chi phí trước trình lên ban giám đốc Điều giúp công ty tiết kiệm lớn chi phí khơng có hiệu - Cơng ty cần có kế hoạch cắt giảm nhân dư thừa để tinh giảm máy nhân sự, giảm quỹ lương công ty Tuy nhiên máy nhân đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.3 Một số kiến nghị Nhận thấy số điểm bất cập việc Công ty tuân theo nguyên tắc Nhà nước, em đưa số kiến nghị sau: - Chính phủ cần xem lại mức hợp lý thuế suất TNDN loại hình doanh nghiệp - Các quan, ngành có thẩm quyền nên có sách nới lỏng, giảm bớt thủ tục hành rườm rà để tạo điều kiện cho doanh nghiệp 47 nhỏ, doanh nghiệp tư nhân tiếp cận thị trường Đẩy nhanh trình xin giấy phép sản xuất kinh doanh - Cần có thêm số điều luật để khuyến khích, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ việc mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt sách thuế - Ngân hàng nên rút gọn khoản mục xét duyệt cho vay, mở khoản hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vừa nhỏ Để họ có hội tiếp cận gần với sách vay vốn, nâng cao lực tài đầu tư mở rộng hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh 48 KẾT LUẬN Lợi nhuận yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung Lợi nhuận tác động đến tất hoạt động doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài Cơng ty Việc thực tiêu lợi nhuận điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài doanh nghiệp có vững hay khơng Thời gian qua Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương có cố gắng hoạt động kinh doanh, phấn đấu tăng lợi nhuận nâng cao đời sống Thế Công ty gặp khơng khó khăn tồn vấn đề sử dụng nguồn vốn cho hiệu việc quản lý tốt chi phí Sau nỗ lực học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu em mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp nhằm góp phần nâng cao lợi nhuận Cơng ty Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo để viết em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn bảo, giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo Cơng ty, phịng Tài - Kế toán, đặc biệt em xin bày tỏ cảm ơn chân thành tới thầy giáo hướng dẫn, tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà Nội, tháng năm 2022 Sinh viên 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chủ biên PGS.TS.Thái Bá Cẩn: Giáo trình “Thẩm định báo cáo tài doanh nghiệp” - Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội TS Phạm Thanh Bình: Giáo trình “Tài Chính Doanh Nghiệp” - Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội TS Phan Đức Dũng: Giáo trình “Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp” Luận văn chuyên đề khóa trước trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Báo Cáo Tài Chính ba năm 2019 -2021 Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương ... HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG 2.1 Khái qt Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty TNHH đầu tư Bình Phương thành lập... học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội với thời gian thực tập Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương, em lựa chọn đề tài luận văn: ? ?Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận Cơng ty TNHH ĐẦU Tư Bình Phương? ?? Bài luận... cơng ty Bình phương chưa tối đa hóa lợi nhuận mà doanh thu mang lại 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương,

Hình ảnh liên quan

Ưu điểm: Cho phép người quản lý nắm được quá trình hình thành lợi nhuận và tác động của từng khâu hoạt động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

u.

điểm: Cho phép người quản lý nắm được quá trình hình thành lợi nhuận và tác động của từng khâu hoạt động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp Xem tại trang 15 của tài liệu.
2.2.1. Tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2019-2021 - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

2.2.1..

Tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2019-2021 Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2.2. Bảng cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

Bảng 2.2..

Bảng cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty Xem tại trang 30 của tài liệu.
2.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

2.3..

Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty Xem tại trang 37 của tài liệu.
Nhận xét: Qua bảng 2.5 ta thấy tổng chi phí của công ty qua các năm tăng. Tuy nhiên trong 3 năm qua công ty đã làm ăn kinh doanh có lợi nhuận cao, vì thế chi phí tăng theo cũng là điều đương nhiên - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

h.

ận xét: Qua bảng 2.5 ta thấy tổng chi phí của công ty qua các năm tăng. Tuy nhiên trong 3 năm qua công ty đã làm ăn kinh doanh có lợi nhuận cao, vì thế chi phí tăng theo cũng là điều đương nhiên Xem tại trang 39 của tài liệu.
Từ bảng 2.6 ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn vừa qua rất tốt - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

b.

ảng 2.6 ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn vừa qua rất tốt Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2019-2021 - Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Đầu tư Bình Phương

Bảng 2.7.

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2019-2021 Xem tại trang 43 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm