0
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

Cơ cấu lợi nhuận của công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 40 -43 )

2.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty

2.3.3. Cơ cấu lợi nhuận của công ty

Bảng 2.6: Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2019-2021

(ĐVT: Triệu đồng)

Số

tiền Số tiền tiềnSố tiềnSố Tỷ lệ(%) tiềnSố Tỷ lệ(%)

Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh -4.098 -4.255 -6.161 -157 3,84 -1.907 44,81 Lợi nhuận khác 4.364 4.538 6.409 174 3,98 1.871 41,23

Tổng LNTT 267 283 248 16 6,18 -36 -12,63

Chi phí thuế TNDN hiện

hành 53 57 50 3 6,18 -7 -12,63

Tổng LNST 214 227 198 13 6,18 -29 -12,63

(Nguồn Báo cáo tài chính công ty 2019-2021)

Nhận xét:

Từ bảng 2.6 ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn vừa qua rất tốt. Năm 2019 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 267 triệu đồng, năm 2020 lợi nhuận trước thuế là 283 triệu đồng, tăng 16 so với năm 2019 tương ứng với tỷ lệ tăng 6,18%. Sang năm 2021 lợi nhuận trước thuế tăng đạt 248 triệu đồng, giảm so với năm 2020 tương ứng tỷ lệ giảm 12,63%. Mặc dù doanh thu của công ty Bình Phương rất lớn tuy nhiên mức lợi nhuận của công ty khá thấp. Không những vậy năm 2020 tăng nhẹ còn năm 2021 giảm điều này cho thấy việc công ty Bình Phương quản lý các chi phí chưa tốt. Đặc biệt là các chi phí giá vốn hàng bán tăng quá cao. Công ty đang chịu lỗ do nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: Trong cơ cấu lợi nhuận của công ty thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm qua các năm cho thấy các công tác quản lý chi phí của công ty Bình Phương không tốt. Khi các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng tăng mạnh qua các năm.. Năm 2019 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt (-4.098) triệu đồng đến năm 2020 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt (-4.225) triệu đồng giảm nhẹ 157 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng với mức giảm là 3,84. Năm 2021 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục giảm đạt (-6.161) triệu đồng tăng 1.907 triệu đồng so với năm 2020 tương ứng với mức giảm là 44,81%.

Lợi nhuận khác: Trong thời gian qua lợi nhuận khác chỉ thu được chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng và thanh lý tài sản. Trong 3 năm công ty đã bán một số trang thiết bị sản xuất đã hết khấu hao cũng đã thu được một khoản lợi nhuận

cho công ty. Năm 2019 lợi nhuận khác của công ty đạt 4.364 triệu đồng đến năm 2020 lợi nhuận khác của công ty đạt 4.538 triệu đồng tăng 174 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng với mức tăng 3,98%. Đến năm 2021 lợi nhuận khác của công ty tăng lên đạt 6.409 triệu đồng tăng 1.871triệu đồng so với năm 2020 tương ứng với mức tăng là 41,23%. Tuy đây là một hoạt động không phát sinh thường xuyên và không mang tính chất kinh doanh nhưng cũng đã mang lại lợi nhuận cho công ty. Chính vì điều đó nên lợi nhuận khác của công ty biến đổi qua các năm.

Như vậy, trong ba năm qua, Công ty đã cố gắng, nỗ lực và thu về lợi nhuận cho công ty. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại mà công ty cần khắc phục. Hi vọng trong năm tiếp theo, năng lực tài chính của công ty sẽ càng ổn định và bền vững hơn nữa.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 40 -43 )

×