0
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 43 -44 )

2.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty

2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của công ty

Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2019-2021

(ĐVT: Triệu đồng) Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 So sánh So sánh 2020/2019 2021/2020 Số tiền Tỉ lệ Số tiền Tỉ lệ (+/-) (%) (+/-) (%)

1.Doanh thu thuần Trđ 223.006 231.548 297.288 8542 3,83 65739 28,39

2.Vốn chủ sở hữu bình

quân Trđ 1.569 1.682 5.382 113 7,23 3700 219,97

3.Tổng tài sản bình quân Trđ 24.669 26.944 32.103 2276 9,23 5159 19,15

4.Lợi nhuận sau thuế Trđ 214 227 187 13 6,18 -40 -17,48

5. VKD Bình quân Trđ 24.668,60 26.944,40 32.103,0

5 2276 9,23 5159 19,15

6. Giá vốn hàng bán Trđ 221.297 229.493 295.362 8196 3,70 65869 28,70

7.Tỷ suất sinh lời của tài

sản ROA (=4/3) 0,0087 0,0084 0,0058 -0,0003 -2,79 -0,0026 -30,74

8.Tỷ suất sinh lời vốn chủ

sở hữu ROE (=4/2) 0,1361 0,1348 0,0348 -0,0013 -0,97 -0,1000 -74,21

9.Tỷ suất sinh lời của

doanh thu ROS (=4/1) 0,0010 0,0010 0,0006 0,0000 2,26 -0,0003 -35,72

10. Tỷ suất sinh lời trên

giá vốn hàng bán (=4/6) 0,0010 0,0010 0,0006 0,0000 2,39 -0,0004 -35,88

(Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2019- 2021)

Nhận xét:

Qua các phân tích về doanh thu và chi phí của công ty ta có thể thấy hiệu quả sản xuất và kinh doanh của công ty những năm vừa qua thay đổi theo chiều hướng chưa tốt. Năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty không cao tuy nhiên đến năm 2021 khi dịch bện đã dần ổn định thì hiệu suất kinh doanh của công ty biến chuyển tốt. Điều này được phản ánh qua các chỉ số sinh lời sau.

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. Qua ba năm của công ty giảm dần. Năm 2019 có ROA là 0,0087có nghĩa là cứ một đồng tài sản sẽ tạo ra được 0,0087 đồng doanh thu. Năm 2020 ROA là 0,0084 với giảm 0,0003 so với năm 2019 tương ứng với mức giảm là 2,79%. Và năm 2021 ROA là 0,0058 giảm mạnh so với năm 2020 là 0,0026 tương ứng với mức độ giảm 30,74%. Điều này

cho thấy tài sản của công ty chưa phát huy được nhiều hiệu quả trong hoạt động sinh lời của công ty.

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): Chỉ số này là để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn bỏ ra, có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn bỏ ra với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình mở rộng quy mô. Nhìn vào bảng số liệu qua 3 năm tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu giảm dần. Cụ thể, năm 2019 ROE đạt 0,1361 có nghĩa là cứ một đồng vốn chủ sở hữu sẽ tạo ra 0,1361 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2020 ROE đạt 0,1348 giảm 0,0013 so với năm 2019 tương ứng với mức giảm là 0,97%. Năm 2021 ROE đạt 0,0348 giảm 0,1 tương ứng với mức giảm là 74,21% so với năm 2020. Nguyên nhân là do công ty giảm bớt gánh nặng nợ và sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu hơn. Qua đó sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay diều này ảnh hưởng lớn đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của công ty.

Tỷ suất sinh lời của doanh thu (ROS): Chỉ tiêu này cho biết với một đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.Trong ba năm có sự biến động. Năm 2020, ROS tăng nhẹ với tỷ lệ 2,26% so với năm 2019, năm 2021 thì ROS giảm với tỷ lệ 35,72% so với năm 2020. Có thể thấy Công ty sử dụng vốn vay và vốn tự có trong quá trình sản xuất chưa thực sự hiệu quả vào năm 2020 và đạt hiệu quả vào năm 2021, Các chi phí đầu vào tăng cao đã khiến công ty bị giảm sút lợi nhuận trong giai đoạn vừa qua.

Tỷ suất sinh lời trên giá vốn hàng bán: Trong 3 năm tỷ suất có xu hướng biến động. Chi phí bỏ ra của công ty thu được lợi nhuận khá tốt. Năm 2020 tỷ suất sinh lời trên giá vốn tăng 2,39% so với năm 2019 và năm 2021 tỷ suất sinh lời trên giá vốn giảm mạnh là 35,88% so với năm 2020.

Nhìn chung tỷ suất sinh lời của công ty Bình Phương rất thấp và giảm qua các năm. Điều này là do sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 vào năm 2020 và 2021 kết hợp với đó là sự quản lý yếu trong kiểm soát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh thấp.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 43 -44 )

×