0
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

Cơ cấu doanh thu của công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 37 -38 )

2.3. Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty

2.3.1. Cơ cấu doanh thu của công ty

Bảng 2.4. Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2019-2021

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

So Sánh So sánh 2020/2019 2021/2020 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tièn Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) 1.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 223.006 98,04 231.548 98,06 297.288 97,79 8.542 3,83 65.739 28,39 2.Doanh thu hoạt

động tài chính 62,8 0,03 1,2 0,00 2,7 0,00 -61,6 -98,09 1,5 125,00 3.Thu nhập khác 4.385,0 1,93 4.570,7 1,94 6.725,2 2,21 186 4,23 2.155 47,14

4.Tổng doanh

thu 227.454 100 236.120 100 304.016 100 8.666 3,81 67.895 28,75

(Nguồn Báo cáo tài chính công ty 2019-2021)

Qua bảng cơ cấu doanh thu của công ty giai đoạn 2019-2021 ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu tăng trưởng tốt qua 3 năm. Năm 2019 tổng doanh thu từ các hoạt động của công ty đạt 227.454 triệu đồng, năm 2020 đạt 236.120 triệu đồng tăng 8.666 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 3,81% so với năm 2019. Sang năm 2021 tổng doanh thu tiếp tục tăng cao so vơi năm 2020, tăng 67.895 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 28,75%.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: đây là khoảng doanh thu chủ yếu của công ty. Chiếm trên 97% trong tổng doanh thu. Điều này khá đáng mừng cho công ty, chứng tỏ trong thời gian qua công ty đã khẳng định thương hiệu kinh doanh các thiết bị điện có hiệu quả trên thị trường. Năm 2019 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 223.006 triệu đồng chiếm tỷ trọng 98,04% trong tổng doanh thu của công ty. Năm 2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 231.548 triệu đồng chiếm tỷ trọng 98,06% trong tổng doanh thu của công ty và tăng 8.542 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng với tỷ lệ tăng 3,83% so với năm 2019. Năm 2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 297.288 triệu đồng vẫn chiếm tỷ trọng cao là 97,79% trong tổng doanh thu của công ty và tăng hơn 65.739 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 28,39 % so với

năm 2020. Trong tương lai công ty cần phát huy những gì đã và đang đạt được và cố gắng khắc phục những gì chưa làm được trong những năm qua.

Doanh thu hoạt động tài chính đây là khoản mục chưa được công ty không chú trọng phát triển trong thời gian qua và doanh thu hoạt động tài chính cũng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh thu của công ty. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty năm 2019 đạt 62,8 triệu đồng. Đến năm 2020 doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 1,2 triệu đồng giảm mạnh 61,6 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng với mức giảm là 98,09%. Năm 2021 tổng doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 1,5 triệu đồng tương ứng với mức tăng 125% so với năm 2020. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu đến từ hoạt động trả lãi tiền gửi không kỳ hạn và một số hạng mục đầu tư nhỏ lẻ. Đây không phải thế mạnh của công ty nên không được công ty trú trọng phát triển.

Thu nhập khác qua 3 năm quy mô có xu hướng biến động tăng mặc dù thu nhập không có sự thường xuyên và ổn định. Năm 2020 tăng 186 triệu đồng tương ứng 4,23% so với năm 2019. Đến năm 2021 tăng lên mức 6.725,2 triệu đồng tăng là 2.155 triệu đồng tương ứng với mức tăng 47,14% so với năm 2020. Nguyên nhân tăng lên do công ty thu từ các khoản bồi thường, thanh lý tài sản đã hết thời gian sử dụng giúp công ty thu về được một phần doanh thu.

Tóm lại trong giai đoạn 2019-2021 tổng doanh thu của công ty đã đạt được những hiệu quả đáng kể, nhưng chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là từ hoạt động kinh doanh chính của công ty. Doanh thu từ hoạt động tài chính là không đáng kể trong khi doanh thu từ các hoạt động khác của công ty đã mang về nguồn lợi nhuận đáng kể cho công ty thời gian vừa qua.

Công ty cần phát huy năng lực từ hoạt động sản xuất kinh doanh hơn nữa bởi vì đây chính là hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược và mang lại gần như toàn bộ doanh thu trong cơ cấu doanh thu của công ty thời gian vừa qua.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 37 -38 )

×