0

tiểu luận biện chứng giữa cái tương đối và cái tuyệt đối trong hoạt động quản lý kinh tế

19 5 0
  • tiểu luận biện chứng giữa cái tương đối và cái tuyệt đối trong hoạt động quản lý kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:19

TRƯỜNG KHOA TIỂU LUẬN BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ Họ tên học viên Lớp , 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ 2 1 1 Cái tương đối và cái tuyệt đối 2 1 2 Hoạt động quản lý kinh tế 3 II BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ 6 2 1 Biện chứng giữa cái tương đối và cái tuyệt đối trong hoạt động quản lý kinh tế 6 2 2 M. TRƯỜNG… KHOA …  TIỂU LUẬN BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ Họ tên học viên:…………………… Lớp:……………., - 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CÁI TƯƠNG I ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG 2 QUẢN LÝ KINH TẾ 1.1 1.2 Cái tương đối tuyệt đối Hoạt động quản lý kinh tế BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI II TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 2.1 2.2 KINH TẾ Biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế Một số giải pháp vận dụng biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 16 17 MỞ ĐẦU Trong giai đoạn cách mạng hịên nay, tác động nhân tố thời đại, đặc biệt kinh tế thị trường mở cửa, vai trò quản lý xã hội nhà nước phải phát huy tất lĩnh vực đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phịng an ninh…) nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực mục tiêu làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào đấu tranh hịa bình, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội nhân dân giới Trong nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế có ý nghĩa định đến thành công công đổi nước ta Thực tiễn vai trò quản lý nhà nước ta năm qua lĩnh vực đời sống xã hội nói chung lĩnh vực kinh tế nói riêng, đạt thành tựu quan trọng, đưa đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; bên cạnh cịn tồn nhiều mặt hạn chế, yếu gây súc nhân dân dư luận xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội cần khắc phục Để khắc phục hạn chế cần tiến hành nhiều giải pháp khác nhau, nghiên cứu vấn đề biện chứng tương đối tuyệt đối cho có sở phương pháp luận để giải vấn đề Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế” làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ 1.1 Cái tương đối tuyệt đối Mọi chân lý có tính khách quan, thân giới khách quan lại vơ cùng, vơ tận, vậy, phù hợp chân lý q trình Điều có nghĩa chân lý vừa mang tính tương đối vừa mang tính tuyệt đối Tính tương đối thể chỗ, bao quát cách có điều kiện, gần tính quy luật khách thể Tính chất tính “khơng tối cao có hạn” nhận thức quy định Nhận thức người hệ lồi người trí nhân loại, thời điểm nào, bị giới hạn điều kiện hoàn cảnh lịch sử trình độ phát triển thực tiễn xã hội Trong đó, vật , tượng giới xung quanh lại phong phú, muôn vẻ, không ngừng vận động, phát triển ln bộc lộ thuộc tính quan hệ cần phải nhận biết Chính thế, tri thức mà người đạt trình lịch sử thường chân lý tương đối, tức tri thức chưa hoàn toàn, chưa đầy đủ Sự phù hợp khách thể tương đối, phù hợp có tính chất phận, phần số cấp độ Nhưng tính tương đối khơng loại trừ tính tuyệt đối Tính tuyệt đối thể chỗ, tri thức tuyệt đối hoàn toàn phù hợp với phạm vi, giai đoạn, khía cạnh phận khách thể Tính chất tính “tối cao vô hạn” nhận thức quy định Chính chân lý có tính tuyệt đối nên xét theo “bản tính, xứ mệnh, khả mục đích lịch sử cuối cùng” người đạt đến chân lý tuyệt đối, tức đạt tới tri thức hoàn toàn phù hợp thực đầy đủ giới Cái tương đối tuyệt đối khác phạm vi khả phản ánh, mức độ đầy đủ, hoàn thiện hay mức độ chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, song chúng chân lý khách quan có mối quan hệ thống biện chứng với Điều đó, biểu mối quan hệ trình nhận thức vơ tận giới khách quan với q trình nhận thức riêng lẻ, cụ thể có hạn cá nhân, hệ điều kiện lịch sử, xã hội định Cái tuyệt đối tổng số tương đối, tương đối nấc thang đường nhận thức tuyệt đối V.I Lênin viết: “theo chất nó, tư người cung cấp cung cấp cho chân lý tuyệt đối mà chân lý tổng số chân lý tương đối Mỗi giai đoạn phát triển khoa học lại đem thêm hạt vào tổng số chân lý tuyệt đối” [5, tr.517]… “chân lý tuyệt đối cấu thành từ tổng số chân lý tương đối” [6, tr.127] Ngược lại chân lý tương đối chứa đựng yếu tố, thành phần phận chân lý tuyệt đối, thành phần phù hợp với điều kiện lịch sử định mà sau không bác bỏ V.I Lênin viết: “… chân lý khoa học dù có tính tương đối, chứa đựng yếu tố chân lý tuyệt đối” [7, tr.251] Nhận thức đắn mối quan hệ biện chứng tương đối, tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng việc phê phán khắc phục sai lầm cực đoan nhận thức hành động Nếu cường điệu hố tính tuyệt đối, hạ thấp tính tương đối rơi vào quan điểm siêu hình, chủ quan, giáo điều, bệnh bảo thủ trì trệ Ngược lại, tuyệt đối hố tính tương đối, hạ thấp vai trị tính tuyệt đối rơi vào chủ nghĩa tương đối, “… phủ định tiêu chuẩn, mẫu mực khách quan, tồn khơng phụ thuộc vào lồi người, tiêu chuẩn mẫu mực mà nhận thức tương đối ngày tiến gần” [7, tr.252] Từ dẫn tới chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa xét lại, thuật ngụy biện, thuyết hồi nghi khơng thể biết 1.2 Hoạt động quản lý kinh tế Quản lý xuất từ lâu xã hội loài người hoạt động ngày phát triển xã hội đại Quản lý dạng lao động xã hội đặc biệt, điều khiển hoạt động lao động, có tính khoa học nghệ thuật cao, đồng thời sản phẩm có tính lịch sử - xã hội Khi đề cập đến sở khoa học quản lí, Các Mác viết: “Bất lao động có tính xã hội, cộng đồng thực qui mô định cần chừng mực định quản lí, giống người chơi vĩ cầm tự điều khiển cịn dàn nhạc phải có nhạc trưởng” [1, tr.182] Quản lý q trình tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến khách thể quản lý (đối tượng quản lý) thông qua việc thực chức quản lý, nhằm đạt mục đích quản lý Quản lý có chức bản, là: kế hoạch hố; tổ chức; đạo; kiểm tra Bốn chức có mối quan hệ mật thiết gắn bó hữu với trình quản lý Kinh tế tổng thể yếu tố sản xuất đời sống người quan hệ vật chất người với người trình sản xuất tái sản xuất xã hội giai đoạn phát triển định lịch sử ) Quản lý nhà nước kinh tế chức quan trọng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Quản lý nhà nước kinh tế nội dung cốt lõi quản lý nhà nước nói chung gắn chặt với hoạt động quản lý nhà nước khác Quản lý nhà nước kinh tế tác động có tổ chức pháp luật Nhà nước đến kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực kinh tế nước, hội có để đạt mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt Chủ thể quản lý nhà nước kinh tế: Là quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp mà trực tiếp máy quản lý kinh tế tổ chức từ Trung ương đến sở (Theo thể chế nước ta (căn vào Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung 2013), cấu máy quản lý nhà nước kinh tế bao gồm: Các quan quyền lực nhà nước: Quốc hội (Điều 70, khoản 2,3,4,14; Điều 75, Điều 79 Hiến pháp: Quyết định mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; giám sát tối cao ) Hội đồng nhân dân cấp (Điều 112, 113, 114, 115, 116 Hiến pháp: Quyết định vấn đề địa phương theo luật định; giám sát việc chấp hành ) Các quan Quản lý nhà nước, bao gồm: Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp (thực chức quản lý kinh tế) Chẳng hạn Bộ quan ngang Bộ chia thành nhóm khác nhau: Nhóm Bộ làm chức quản lý kinh tế trực tiếp: Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng Nhóm Bộ làm chức quản lý kinh tế gián tiếp: Bộ Quốc phịng, Bộ Cơng an, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông Cơ quan xét xử; quan kiểm sát, tra phủ, kiểm tốn nhà nước thực phần việc kinh tế đất nước (Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế tập đồn, cơng ty, doanh nghiệp ; xét xử vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế ) Đối tượng quản lý nhà nước kinh tế: Là toàn kinh tế quốc dân Điều có nghĩa là: Quản lý quan hệ nảy sinh hoạt động kinh tế lãnh thổ quốc gia ngồi lãnh thổ quốc gia Ví dụ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước; hoạt động kinh tế công dân Việt Nam diễn nước như: doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam nước ngồi, hàng hố xuất nhập Việt Nam cịn ngồi nước, thẩm định công nghệ - thiết bị chuẩn bị chuyển giao Việt Nam Quản lý phận cấu thành kinh tế quốc dân, gồm: tài nguyên quốc gia, kết cấu hạ tầng kinh tế, quỹ tiền tệ quốc gia, hệ thống doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu Ví dụ quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai; quản lý, cấp phép xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơng trình giao thông, thủy lợi, quản lý cấp phép thành lập Tập đồn, Tổng cơng ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân Quản lý ngành kinh tế hợp thành hệ thống kinh tế quốc dân Bao gồm lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp; nông nghiệp; dịch vụ; xây dựng; tài ngân hàng (Chính phủ Việt Nam áp dụng Hệ thống ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ, gồm 21 nhóm ngành, 642 hoạt động kinh tế cụ thể: Nhóm A: Nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Nhóm B: Khai khống Nhóm C: Cơng nghiệp chế biến Nhóm D: Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hịa khơng khí Nhóm E: Cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Nhóm F: Xây dựng Nhóm G: Bán bn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Nhóm H: Vận tải kho bãi Nhóm I: Dịch vụ lưu trú ăn uống Nhóm J: Thơng tin truyền thơng Nhóm K: Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Nhóm U: Hoạt động tổ chức quan quốc tế II BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ 2.1 Biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế Cái tương đối hoạt động quản lý kinh tế thể hiện, nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, hoạt động quản lý kinh tế mặt hạn chế, có nhận thức khơng mơ hình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, phát triển kinh tế không theo quy luật khách quan, hoạt động quản lý máy móc, rập khn… hạn chế “tương đối” hoạt động quản lý kinh tế, chưa nhận thức tuân theo quy luật khách quan, chưa đạt tới “tuyệt đối” Biểu “cái tương đối” hoạt động quản lý kinh tế: Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có thời kỳ nhận thức khơng kinh tế thị trường Theo đó, thị trường sản phẩm chủ nghĩa tư đem đối lập kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế hành tập trung, quan liêu, bao cấp chối bỏ kinh tế thị trường, dẫn đến giai đoạn “ngăn sông cấm chợ”, khơng khuyến khích sản xuất, sản xuất bị đình chệ, hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân khổ cực Từ khó khăn, thách thức khủng hoảng đó, Đảng, Nhà nước nhân dân thấy rõ cần thiết phải thăy đổi cách nghĩ cách làm cho phù hợp mang lại hiệu thiết thực Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước ta nhận thức cách khách quan kinh tế thị trường chế thị trường mặt tích cực mặt tiêu cực Kinh tế thị trường giai đoạn phát triển kinh tế hàng hóa Khi trình độ sản xuất phát triển đến sản xuất hàng hóa tất yếu thị trường đời Kinh tế thị trường tác động nhiều chiều xã hội nói chung vai trò quản lý nhà nước chế thị trường kinh tế hoạt động với chế theo quy luật thị trường tinh vi Nếu vai trò quản lý nhà nước kết hợp hài hòa với quy luật điều tiết kinh tế thị trường, cung- cầu, điều tiết phân phối nguồn lực cách mau lẹ, kích thích tiến khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh Điều chứng minh thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ Đảng Nhà nước ta chuyển đổi chế từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho kinh tế nước ta phát triển động, nhanh tróng nguyên nhân định đưa nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội Sau 30 năm đổi thành tựu khảng đinh đường lối đắn Đảng, đồng thời thể rõ vai trò quản lý nhà nước ta kinh tế có hiệu Qua Đảng, Nhà nước ta đúc rút nhiều kinh nghiệm tronng quản lý, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa - tiền lệ chưa có lịch sử đất nước Đánh giá vai trị này, Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X khảng định: “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta xây dựng bước đầu, kinh tế vĩ mô ổn định” [3, tr.148] “hệ thống pháp luật, sách chế vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng tương đối đồng bộ; hoạt động loại hình doanh nghiệp máy quản lý nhà nước đổi bước quan trọng Một số loại thị trường hình thành; thị trường hàng hóa, lao động, khoa học cơng nghệ, tài chính, bất động sản có bước phát triển phù hợp với chế” [3, tr.149] Đây mặt tích cực kinh tế thị trường tác động đến vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế cần phải tận dụng, phát huy trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Cùng với mặt tích cực kinh tế thị trường có tác động tiêu cực (hay gọi mặt trái chế thị trường) xã hội nói chung vai trị quản lý nhà nước nói riêng Bởi vì, chế thị trường chất thường vận động tự phát, tất yếu dẫn đến cấu cung cầu cân đối, dẫn đến khủng hoảng kinh tế hàng hóa theo chu kỳ, tệ nạn thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo q mức Nếu khơng có quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng cộng sản dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế, từ dẫn đến chệch hướng trị mặt khác xã hội Bên cạnh đó, kinh tế thị trường có tác động tiêu cực đến vấn đề xã hội như: tư tưởng, đạo đức, lối sống… Kinh tế thị trường làm nảy sinh tệ sùng bái đồng tiền, đồng tiền mà chà đạp lên đạo đức, nhân phẩm người; xuất hiện tượng buôn lậu, chốn thuế, cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả, lừa đảo, môi giới lừa đảo làm cho công tác quản lý nhà nước kinh tế phức tạp lại phức tạp Nếu nhà nước khơng có sách quản lý chặt chẽ dẫn đến dối loạn thị trường, đình chệ sản xuất, nguy tụt hậu xa kinh tế khó tránh khỏi Vì vậy, làm để khắc phục hạn chế kinh tế thị trường giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cho kinh tế; làm để phát huy mặt tích cực kinh tế thị trường dể đưa đất nước ta tiến lên Đây vấn đề cấp thiết đặt vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh tế 10 “Cái tương đối” hoạt động quản lý kinh tế thể hiện: Vai trò quản lý xã hội nói chung quản lý lĩnh vực kinh tế nói riêng cịn chịu tác động sách mở cửa, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Đây xu yêu cầu khách quan trình phát triển kinh tế- xã hội, muốn phát triển phải mở cửa, hội nhập Nếu phát huy tốt vai trị nước ta thực sách kinh tế đối ngoại tranh thủ vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý kinh tế nước phục vụ cho quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta dúng hướng Tuy nhiên điều kiện mở cửa hợp tác hội nhập tồn cầu hóa kinh tế, bên cạnh yếu tố tích cực hội nhập kinh tế quốc tế cịn mang lại mặt tiêu cực như: bị chèn ép kinh tế, bị tụt hậu khoa học công nghệ, thâm nhập nhiều luồng văn hóa dẫn đến đánh sắc văn hóa dân tộc… Mặt khác chủ nghĩa đế quốc lực thù địch không từ bỏ âm mưu phá hoại cách mạng nước ta, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa hội nước ta Trong âm mưu thủ đoạn đó, thủ đoạn chống phá kinh tế chúng lợi dụng nhằm thúc đẩy nhanh trình “tự diễn biến” sang đường tư chủ nghĩa Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, mở cửa, hợp tác chúng làm cho kinh tế nước ta tính cân độc lập tự chủ, khuyến khích tự hóa, tư nhân hóa kinh tế làm vai trị chủ đạo kinh tế nhà nước Thông qua hoạt động đầu tư thương mại, bóp ngẹt, chèn ép kinh tế nước ta… Theo để vừa mở cửa hội nhập kinh tế, tham gia vào q trình tồn cầu hóa mà khơng bị hịa tan, địi hỏi phải đặc biệt trọng đến vai trò quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Trước tác động nhiều chiều kinh tế thi trường mở cửa kinh tế nay, cần phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chức quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế Từ có giải pháp nâng cao vai trị nhà nước quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa “Cái tuyệt đối” hoạt động quản lý kinh tế thể hiện: Nhà nước ta chủ thể quản lý kinh tê đất nước, hoạt động kinh tế diễn chịu quản lý, giám sát nhà nước Chính vậy, văn kiện toàn quốc lần thứ X 11 khảng định: “tiếp tục hoàn thiện thể chế để thực đầy đủ nguyên tắc nhà nước quản lý kinh tế pháp luật Khẩn trương rà soát để giảm đến mức thấp quan hệ “xin-cho” Thực công khai, minh bạch mua sắm công đầu tư xây dựng bản, quản lý tài ngân sách nhà nước…” [2, tr.100] Đây nội dung đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vừa thể tâm Đảng nhân dân ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Trong đề cao hiệu lực quản lý xã hội lĩnh vực kinh tế lĩnh vực định chi phối đến lĩnh vực khác đời sống xã hội nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa q trình đổi mới, đẩy nhanh q trình hồn thành nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Khẳng định vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế trọng tâm quản lý xã hội cịn thực trạng đặc điểm kinh tế nước ta quy định Bởi vì, nước ta lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lực lượng sản xuất phát triển, tồn nhiều thành phần kinh tế, khuynh hướng tự phát lên chủ nghĩa tư khách quan, khơng thể tránh khỏi Bên cạnh đó, đặc điểm kinh tế thị trường nhiều thành phần quy định tính định hướng xã hội chủ nghĩa là: Thứ nhất, thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; lấy việc giải phóng sức sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực bên bên sở nguồn lực nước định, nguồn lực bên ngồi quan trọng cho cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao hiệu kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu hàng đầu khuyến khích phát triển thành phần kinh tế hình thức tổ chức kinh doanh Có sách tơn vinh người tổ chức sản xuất, kinh doanh theo luật pháp, tạo nhiều việc làm cho xã hội, dù thành phần kinh tế Thứ hai, kinh tế nhà nước đóng vai trị chủ đạo, với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhà kinh doanh tư nhân làm ăn lâu dài mở rộng hình thức liên doanh, liên kết kinh tế nhà 12 nước với thành phần kinh tế khác nước Thứ ba, xác lập, củng cố nâng cao địa vị làm chủ người lao động sản xuất xã hội; thực công xã hội ngày tốt hơn; đảm bảo công xã hội cho người dân tham gia hoạt động kinh tế-xã hội Thứ tư, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công xã hội bước phát triển Thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu, kết hợp với phân phối theo mức độ đóng góp nguồn lực trí tuệ , vốn vào sản xuất kinh doanh phân phối thông qua phúc lợi xã hội Các nguồn tài nguyên, tài quốc gia phân phối, sử dụng theo nguyên tắc công hiệu Thứ năm, kết hợp chặt chẽ thị trường kế hoạch, có quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Vai trò quản lý, điều khiển kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa điều kiện tiên để phát triển đắn giữ vững kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “Cái tuyệt đối” hoạt động quản lý kinh tế thể hiện: Nhà nước ta quản lý tồn diện kinh tế Khi nói đến vai trò quản lý kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa kinh tế nói đến quản lý cách toàn diện mà trước hết quản lý sở hữu tư liệu sản xuất, thành phần kinh tế, yếu tố định chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; định chất chế độ xã hội Trong phải tổ chức, quản lý vai trò chủ đạo thành phần kinh tế nhà nước, với kinh tế hợp tác (nòng cốt hợp tác xã) trở thành tảng kinh tế quốc dân Đồng thời phải quản lý trình độ phát triển kinh tế, hệ thống kinh tế, thành phần kinh tế Để đạt mục tiêu đó, nhà nước ta phải quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tất lĩnh vực, mặt đời sống kinh tế xã hội; trực tiếp đầu tư số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn có tính chất huyết mạch kinh tế ngân hàng tài chính, viễn thơng, sở hạ tầng… để dẫn dắt toàn kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thiết lập khuôn khổ hệ thống pháp luật, hệ thống sách quán nhằm khắc phục hạn chế, 13 tiêu cực kinh tế thị trường Từng bước hồn thiện sách phân phối đảm bảo công theo khả người lao động; hướng dẫn hoạt động kinh tế, thành phần kinh tế vào quỹ đạo chủ nghĩa xã hội Nội dung quản lý kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa chủ yếu tập trung vào việc cụ thể hóa đường lối, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Đảng Tổ chức thực cách khoa học, có kế hoạch, xác định cấu tổ chức, quản lý phù hợp với giai đoạn, tình hình thực tế đất nước, ngành, vùng kinh tế Thực tốt vai trò đạo địa phương, ngành kinh tế, vai trò điều tiết, định hướng, giám sát, kiểm tra, khuyến khích, sử phạt nhà nước quản lý kinh tế 2.2 Một số giải pháp vận dụng biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế Từ hạn chế yếu quản lý kinh tế nước ta thời gian qua, việc nâng cao vai trò quản lý kinh tế nhà nước ta đề khách quan cấp bách Để phát huy vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa nay, cần vận dụng sáng tạo biện chứng tương đối tuyệt đối, sở thực số giải pháp sau: Một là, nắm vững xu hướng vận động thành phần kinh tế Xây dựng kinh tế thời kỳ qúa độ tất yếu phải thực quán sách phát triền kinh tế nhiều thành phần Bởi vì, cần phải quán triệt sâu sắc kiên trì quan điểm đại hội IX, X Nghị TW9, khóa IX Các thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế thống nhất, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh với Trong xu hướng vận động chung, thành phần kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, hỗ trợ thành phần kinh tế khác phát triển; thành phần kinh tế tập thể cần phát triển mạnh với thành phần kinh tế nhà nước trở thành tảng kinh tế quốc dân; thành phần kinh tế ngồi quốc doanh khuyến khích phát triển, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh mục đích kinh tế, khơng hạn chế quy mô, hoạt động theo pháp luật theo định hướng nhà nước Vì vậy, phải tiếp 14 tục tháo gỡ khó khăn, cản trở nay, xóa bỏ phân biệt đối xử tạo điều kiện môi trường kinh doanh lành mạnh cho thành phần kinh tế Hai là, nâng cao vai trò chủ đạo thành phần kinh tế nhà nước Ở nước ta, vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước xuất phát từ lợi ích đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, “hòn đá thử vàng” để xem xét hướng hay chệch hướng xã hội chủ nghĩa tiến trình phhát triển kinh tế Kinh tế nhà nước phát huy tốt vai trị chủ đạo kinh tế - xã hội phát triển nhanh, góp phần thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” nhanh vững nhiêu Để phát huy tốt vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước cần tập trung giải tốt công việc sau đây: Đẩy nhanh tiến độ khổ phần hóa doanh ngiệp nhà nước mở rộng việc mua bán khổ phiếu công khai thị trường; Tổng kết chuyển công ty nhà nước hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con; hình thành cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; Đổi việc quản lý doanh nghiệp nhà nước, xóa bỏ bao cấp bảo hộ bất hợp lý, thực đầu tư vốn thông qua tài chính, đưa doanh nghiệp nhà nước thực đối mặt với yêu cầu thị trường cạnh tranh bình đẳng thị trường; tăng quyền tự chủ kinh doanh nhà nước, nâng cao hiệu hoạt động tổng cơng ty mạnh, hình thành tập đồn kinh tế lớn; kiểm sốt chặt chẽ doanh nghiệp nhà nước hoạt động khu vực độc quyền, điều tiết lợi nhuận độc quyền nhà nước mang lại Ba là, tiếp tục hồn thiện thể chế, sách nhà nước Để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhiều thành phần, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, sách phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế quốc tế Cụ thể, cần tập trung nghiên cứu giải vấn đề sau: Hướng tới thống việc ban hành đạo luật theo hành vi cần điều chỉnh theo chủ thể điều chỉnh Sớm tạo lập hệ thống pháp luật theo hướng có luật áp dụng chung, bình đẳng cho tất doanh nghiệp, khơng cần phân biệt hình thức sử hữu, luật cần thống chung Nghĩa là, phải đặt doanh 15 nghiệp thuộc thành phần kinh tế hoạt động luật chơi thực cơng có tạo cạnh tranh lành mạnh loại hình doanh nghiệp; sớm ban hành luật Cạnh tranh luật Kiểm soát độc quyền, luật Chống bán phá giá…, nhằm hình thành khung pháp luật cho việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh kiểm soát độc quyền, hạn chế tiêu cực kinh doanh; trọng súc tiến thương mại đầu tư đẩy nhanh tiến độ tiếp cận với giới trình hội nhập Đẩy mạnh tiến độ cải cách hành nhà nước Hiện nay, thái độ tâm lý làm việcvà phương thức, công cụ quản lý hầu hết quan nhà nước có liên quan chưa có thay đổi rõ nét đó, chưa thực phù hợp với chế, sách phát triển kinh tế Tính khoa học, chun mơn, chun nghiệp theo chế thị trường công việc quan quản lý nhà nước cịn thấp Trước mắt, cần hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức, đơn vị quản lý hành cấp để nâng cao hiệu quản lý nhà nước với thành phần kinh tế Khắc phục tiến tới xóa bỏ tình trạng trùng lắp quản lý, điều hành; làm rõ trách nhiệm có chế độ thưởng phạt nghiêm minh người đứng đầu tổ chức, đơn vị Đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ chế độ chủ quản để doanh nghiệp tự chủ việc sản xuất, kinh doanh Hồn thiện cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mô kinh tế Trước hết cần hồn thiện số sách sau: Có sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp dân doanh tiếp cận với nguồn vồn tín dụng ngân hàng cách dơn giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa hình thức cho vay vốn bảo lãnh tín dụng, th mua tài chính…; Hồn thiện sách thuế, khắc phục tình trạng vừa bất hợp lý, vừa sơ hở, lại vừa bất bình đẳng nay… Để khắc phục tình trạng chốn lậu thuế, khai khống hóa đơn liên tục sảy thời gian qua, cần thực nguyên tắc bình đẳng thuế doanh nghiệp thuộc thành phần kinhh tế; xác định mức thuế hợp lý để vừa đảm bảo thu đủ ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo cho doanh nghiệp tích lũy vốn đầu tư phát triển, vừa hạn chế tình trạng trốn thuế; nhanh chóng khắc phục sơ hở hệ thống thuế, tiến tới hoàn thiện hệ thống thuế cách hợp lý 16 Bốn là, nâng cao vai trò quản lý kinh tế quyền cấp Mặc dù có nhiều chuyển biến, vai trò quản lý thành phần kinh tế bộ, quyền địa phương cấp bất cập, lấn sân có nhiều sơ hở Thời gian tới, cần hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nâng cao vai trị quản lý nhà nước kinh tế nói chung quản lý thành phần kinh tế nói riêng bộ, ngành địa phương Tăng cường đạo, kiểm tra đôn đốc bộ, ngành thể chế hóa, hồn thiện số cơng cụ, sách sách tín dụng, sách thuế… Hình thành tổ chức phù hợp, thống với nhiệm vụ cụ thể để thực có hiệu chức đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế Năm là, nâng cao phẩm chất lực trình độ quản lý kinh tế đội ngũ cán máy nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc, muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [4, tr.187] Thực tiễn “năng lực phẩm chất nhiều cán bộ, cơng chức cịn yếu, số phận khơng nhỏ thối hóa, biến chất Dân chủ nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm quan liêu, tham nhũng, lãng phí cịn nghiên trọng, đặc biệt tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm phận không nhỏ cán bộ, công chức, quan giải công việc cho dân doanh nghiệp…” [3, tr.175] Cho nên, việc nâng cao phẩm chất, lực quản lý cho đội ngũ cán công chức nhà nước yêu cầu khách quan cần thiết cấp bách 17 KẾT LUẬN Mục tiêu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta xác định nhằm: Phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển lực lượng sản xuất đại gắn với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp tất ba mặt sở hữu, quản lý phân phối Thực chất bước giải phóng người lao động khỏi áp bóc lột, làm cho người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, người phát triển tồn diện Khi nói đến vai trò quản lý kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa kinh tế nói đến quản lý cách tồn diện mà trước hết quản lý sở hữu tư liệu sản xuất, thành phần kinh tế, yếu tố định chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; định chất chế độ xã hội Đó vận dụng sáng tạo biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế Trong phải tổ chức, quản lý vai trị chủ đạo thành phần kinh tế nhà nước, với kinh tế hợp tác (nòng cốt hợp tác xã) trở thành tảng kinh tế quốc dân Đồng thời phải quản lý trình độ phát triển kinh tế, hệ thống kinh tế, thành phần kinh tế Để đạt mục tiêu đó, nhà nước ta phải quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tất lĩnh vực, mặt đời sống kinh tế xã hội (cái tuyệt đối); trực tiếp đầu tư số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn có tính chất huyết mạch kinh tế ngân hàng tài chính, viễn thơng, sở hạ tầng… để dẫn dắt tồn kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thiết lập khuôn khổ hệ thống pháp luật, hệ thống sách quán nhằm khắc phục hạn chế, tiêu cực kinh tế thị trường Từng bước hồn thiện sách phân phối đảm bảo cơng theo khả người lao động; hướng dẫn hoạt động kinh tế, thành phần kinh tế vào quỹ đạo chủ nghĩa xã hội 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 V.I.Lênin, toàn tập, tập 5, Nxb Tiến Mátxcơva, 1976 V.I.Lênin, toàn tập, tập 25, Nxb Tiến Mátxcơva, 1976 V.I.Lênin, toàn tập, tập 35, Nxb Tiến Mátxcơva, 1976 19 ... ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CÁI TƯƠNG I ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG 2 QUẢN LÝ KINH TẾ 1.1 1.2 Cái tương đối tuyệt đối Hoạt động quản lý kinh tế BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI II TUYỆT ĐỐI TRONG. .. TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 2.1 2.2 KINH TẾ Biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế Một số giải pháp vận dụng biện chứng tương đối tuyệt đối hoạt động quản lý kinh tế KẾT LUẬN TÀI... K: Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Nhóm U: Hoạt động tổ chức quan quốc tế II BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI TƯƠNG ĐỐI VÀ CÁI TUYỆT ĐỐI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH TẾ 2.1 Biện chứng tương đối tuyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận biện chứng giữa cái tương đối và cái tuyệt đối trong hoạt động quản lý kinh tế,