0

(Luận văn thạc sĩ) tổ chức công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may châu giang

107 3 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tổ chức công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may châu giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  - - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY CHÂU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  - - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY CHÂU GIANG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TUẤN DUY HÀ NỘI – 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Tính đến thời điểm này, tồn nội dung Luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC B ẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính c ấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu/ câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN 1.1.1 Khái ni ệm tổ chức công tác kế toán 1.1.2 Ngun tắc tổ chức cơng tác kế tốn 1.1.3 Ý nghĩa tổ chức cơng tác kế tốn 10 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đế n tổ chức cơng tác kế tốn 10 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 13 1.2.1 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 13 1.2.2 Tổ chức máy kế toán 26 1.2.3 Tổ chức ứng dụng công nghệ thơng tin cơng tác kế tốn .32 1.2.4 Tổ chức thực kiểm tra kế toán 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 37 iii 2.1.1 Lịch sử hình thành phát tri ển 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 38 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ nghành nghề sản xuất kinh doanh 38 2.1.3 Tổ chức máy quản lý c công ty 41 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH dệt may Châu Giang 43 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 45 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 45 2.2.2 Tổ chức thực chế độ chứng từ kế toán 48 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài kho ản kế toán 54 2.2.4 Tổ chức thực chế độ sổ kế toán 56 2.2.5 Tổ chức thực chế độ báo cáo tài 59 2.2.6 Tổ chức thực kiểm tra kế toán 60 2.2.7 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn .61 2.3 NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 63 2.3.1 Ưu điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH dệt may Châu Giang 63 2.3.2 Những hạn chế cịn tồn tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH dệt may Châu Giang 66 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 71 3.2 YÊU CẦU HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 72 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 76 iv 3.3.1 Tổ chức máy kế toán 76 3.3.2 Tổ chức thực chế độ chứng từ kế toán 77 3.3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài kho ản kế toán 78 3.3.4 Tổ chức thực chế độ sổ kế toán 79 3.3.5 Tổ chức thực chế độ báo cáo tài 79 3.3.6 Tổ chức thực kiểm tra kế toán 80 3.3.7 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn .82 3.4 KIẾN NGHỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP .83 3.4.1 Về phía nhà nước 83 3.4.2 Ki ến nghị với Bộ tài 84 3.4.3 Về phía cơng ty 85 TỔNG KẾT CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Từ viết tắt BCTC BMKT TNHH CTKT DN GTGT SKT TKKT TK vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty 43 Bảng 2.2: Danh mục chứng từ kế toán sử dụng Công ty 50 Bảng 3.1 : Sổ phân loại nợ phải thu khách hàng theo tuổi nợ 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy kế toán tập trung 28 Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy kế toán phân tán 30 Sơ đồ 1.3: Tổ chức máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán .32 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 41 Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ máy kế toán công ty TNHH dệt may Châu Giang 45 Sơ đồ 2.3: Quy trình ln chuyển chứng từ cơng ty TNHH dệt may Châu Giang 51 Sơ đồ 2.4 : Trình tự ghi sổ kế tốn bán hàng công ty TNHH dệt may Châu Giang 59 Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức máy kế toán DN sản xuất 74 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong xu toàn cầu hóa vừa tạo hội vừa đem lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp giới nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng Nền kinh tế ngày phát triển với đổi chế quản lý, doanh nghiệp Việt Nam tự hồn thiện phát triển mạnh mẽ mặt kinh tế Để tồn phát triển doanh nghiệp cần phải xây dựng chế quản lý chặt chẽ hệ thống thơng tin kế tốn có hiệu Kế tốn đóng vai trị quan trọng hệ thống công cụ quản lý doanh nghiệp Tuy nhiên, vai trị quan trọng kế tốn phát huy tối đa đơn vị kế tốn tổ chức cơng tác kế toán khoa học hiệu Đối với doanh nghiệp thương mại vấn đề hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn u cầu thiết, cho đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể DN nhằm thu nhận, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời trung thực phục vụ cho việc điều hành nhà quản lý Theo đó, tổ chức BMKT doanh nghiệp thương mại cần tương ứng với quy mô khối lượng cơng việc kế tốn cần thực số lượng chất lượng đội ngũ người làm kế tốn Qua q trình làm việc công ty TNHH dệt may Châu Giang, thấy tổ chức cơng tác kế tốn chưa thật hợp lý, việc luân chuyển chứng từ, sử dụng sổ sách từ chưa đảm bảo u cầu thơng tin cho quản lý, c s thông tin kế toán để định nhà quản trị cịn nhiều bất cập Vì việc nghiên cứu đề tài “Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Châu Giang” cần thiết cấp bách Tổng quan nghiên cứu Tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị hợp lý, khoa học có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý điều hành hoạt động đơn vị Trên giới, tổ chức cơng tác kế tốn chủ đề nhiều nghiên cứu thực Có thể đưa vấn đề bật đề cập làm rõ số nghiên cứu nước tơi tìm hiểu sau: Luận văn Thạc sĩ kế toán, Trường Đại học Thương mại (tác giả Phạm Thị Hồng Nhung – năm 2018) “Tổ chức công tác kế tốn cơng ty cổ phần vận tải thương mại Vitranimex” Luận văn hệ thống hóa phân tích vai trị kế tốn cơng tác quản lý; nhiệm vụ, nguyên tắc nội dung tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế tốn cơng ty cổ phần vận tải thương mại thơng qua khảo sát phịng kế tốn công ty Đánh giá xác thực khách quan tổ chức cơng tác kế tốn góc độ chế độ kế tốn, tổ chức cơng tác tài tổ chức cơng tác kế tốn Luận văn thạc sĩ tác giả Phạm Thị Hồng Nhung (trường đại học lao động- xã hội) với đề tài “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Linh” năm 2017 Luận văn tập trung vào vấn đề cở sở lý luận, vai trò, ý nghĩa tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp góc độ kế tốn tài kế tốn quản trị Tác giả phân tích ưu nhược điểm nguyên nhân từ đưa số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH dược phẩm Hoa Linh thời gian tới Luận văn thạc sĩ với đề tài “ Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần 6.3” tác giả Trần Thị Ngọc Vinh trường đại học Đà Nẵng Luận văn tập trung làm rõ vấn đề lý luận chung thực trạng tổ chức công tác kế tốn doanh nghiệp xây lắp nói chung cơng ty cổ phần 6.3 nói riêng Chỉ rõ ưu nhược điểm đưa giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty, như: hoàn thiện chứng 84 trường thay đổi nhanh chóng theo xu hướng hội nhập quốc tế Đối với Luật kế toán cần thay đổi nhiều mặt cho phù hợp với thời đại kinh tế mới, có văn Luật hướng dẫn cách cụ thể, chi tiết cho doanh nghiệp Nâng cao nhận thức vai trị kế tốn doanh nghiệp - Định kỳ hàng năm cần có tra, kiểm tra quan chức việc chấp hành chuẩn mực, chế độ, pháp luật doanh nghiệp liên quan đến kế tốn nhằm có biện pháp xử lý kịp thời hành vi sai phạm - Bổ sung hồn thiện chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vừa chương trình khuyến khích đầu tư, trợ giúp tiếp cận nguồn vốn vay, trợ giúp thông tin, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Đồng thời, Nhà nước cần tiếp tục trì mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, thực bước tiến trình hội nhập kế toán, kiểm toán để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển 3.4.2 Kiến nghị với Bộ tài Bộ tài cần bổ sung hoàn thiện chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp phù hợp với thực tế tiến tới theo sát chuẩn mực kế toán quốc tế Bên cạnh việc ban hành chuẩn mực, chế độ mới, Bộ tài cần ban hành thơng tư hướng dẫn cụ thể, nhanh chóng , kịp thời việc áp dụng, nhiều nghị định ban hành lâu mà không kịp thời ban hành thông tư hướng dẫn để doanh nghiệp vận dụng cách quán Bộ tài cần tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn thay đổi sách kế tốn, giải đáp thắc mắc để tạo điều kiện cho nhân viên kế toán doanh nghiệp nắm bắt kịp thời áp dụng vào công tác kế tốn doanh nghiệp 85 3.4.3 Về phía cơng ty Để thực giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH dệt may Châu Giang, công ty cần: - Trước hết, công ty cần tôn trọng pháp luật Việt Nam, tơn trọng ngun tắc tài kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn tất khâu quy trình kế tốn - Nhà quản lý cơng ty cần thấy tầm quan trọng kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ đó, có kế hoạch đầu tư, bổi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế tốn Cơng ty cần thường xun cử người dự lớp tập huấn chế độ kế toán, sách thuế quan chức nhà nước tổ chức Ví dụ: lần thơng tư, nghị định đời Cục thuế hay Chi cục thuế có buổi tập huấn thảo luận cho doanh nghiệp địa bàn - Xây dựng lộ trình hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty theo xu hướng đại, gọn nhẹ, hiệu Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn nhằm nâng cao suất lao động hiệu công việc - Có sách đãi ngộ tốt cho cán cơng nhân viên nói chung cán kế tốn nói riêng Tạo điều kiện thu nhập sách xã hội tốt cán công nhân viên Để thực điều này, nhà quản lý phải thực quan tâm tới đời sống sinh hoạt người lao động đặc biệt cán kế toán doanh nghiệp Doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc quy định tiền lương, thưởng, khoản phụ cấp, theo quy chế nội đơn vị, thực tốt tiêu chuẩn trách nhiệm doanh nghiệp người lao động, giúp cán kế toán yên tâm làm việc, gắn bó với cơng ty 86 TỔNG KẾT CHƯƠNG Chương Luận văn tâp trung nghiên cứu việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH dệt may Châu Giang, góp phần hồn thiện hạn chế tăng cường hiệu từ ưu điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty, nội dụng cụ thể sau: Luận văn đưa cần thiết u cầu hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH dệt may Châu Giang, việc hồn thiện phải hướng tới tn thủ pháp luật kế toán, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động Công ty phải có tính khả thi, tính hiệu cao Từ hạn chế tổ chức cơng tác kế tốn phân tích chương 2, chương này, giải pháp đề xuất nhằm khắc phục hạn chế Các giải pháp sâu vào hoàn thiện tổ chức máy kế toán, tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức sổ kế toán, tổ chức thực chế độ báo cáo tài phân tích báo cáo tài chính, tổ chức kiểm tra kế tốn ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn Các giải pháp đưa khía cạnh kế tốn tài kế tốn quản trị Chương Luận văn đề cập đến điều kiện để thực giải pháp nêu cho tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH dệt may Châu Giang 87 KẾT LUẬN Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, công ty TNHH dệt may Châu Giang ngày cảnh khẳng định vị trí có đóng góp khơng nhỏ cho phát triển chung đất nước Trong đó, tổ chức kế tốn hợp lý khoa học ln công cụ quan trọng, đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý, điều hành mở rộng hoạt động kinh doanh, thống chung với yêu cầu đặt bối cảnh chung Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, lý luận chung tổ chức kế toán doanh nghiệp, sâu khảo sát thực tiễn công ty TNHH dệt may Châu Giang, đề tài đạt số kết có ý nghĩa sau: - Đề tài hệ thống hóa vấn đề có liên quan đến tổ chức kế toán doanh nghiệp như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nguyên tắc tổ chức kế toán… - Trên sở nghiên cứu lý luận bản, sâu tìm hiểu, phân tích thực trạng tổ chức kế tốn cơng ty TNHH dệt may Châu Giang đánh giá ưu, nhược điểm tổ chức kế tốn cơng ty, từ mặt mạnh cần phát huy tồn cần khắc phục - Đề tài đưa số giải pháp kiến nghị nhà nước cơng ty nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn cơng ty TNHH dệt may Châu Giang Hi vọng đề tài góp phần tạo sở giúp cơng ty có điều kiện thực khoa học hợp lý hoạt động tổ chức kế toán nhằm phục vụ cho kế tốn cơng tác quản lý, đáp ứng u cầu giai đoạn hội nhập kinh tế khu vực quốc tế diễn mạnh mẽ Do phạm vi vấn đề nghiên cứu rộng, đề tài nghiên cứu tránh khỏi số hạn chế Tuy nhiên, đề tài hoàn thiện nhiều nhận ý kiến đánh giá, đóng góp quý báu từ hướng dẫn thầy cô, bạn bè độc giả quan tâm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2002), C h u ẩ n m ực kế toá n việt n a m số , ban hành công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ tài (2016), Thơng tư 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Học viện Ngân hàng, Lê Văn Luyện (Chủ biên) (2012), Giáo trình kế tốn tài chính, Nxb Dân trí, Hà Nội Học viện Tài chính, Lưu Đức Tuyên, Ngơ Thị Thu Hồng (Đồng chủ biên) (2011), Giáo trình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp, Hà Nội Quốc hội (2015), Luật kế toán, số: 88/2015/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2015 Đào Ngọc Hà (2018), Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp theo quy định Luật Kế toán 2015, Hà Nội Phạm Thị Hồng Nhung (2017), Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Linh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường đại học lao động- xã hội Trần Phước (2012), Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nxb Thống kê, Hà Nội Công ty TNHH dệt may Châu Giang , Báo cáo tài năm 10 Website tapchitaichinh.vn 11 Website tapchiketoan.com PHỤ LỤC Phụ lục 01: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Nhật ký đặc biệt SỔ CÁI Bảng cân đối BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 02: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại NHẬT KÝ – SỔ CÁI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 03: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ Bảng cân đối tài khoản BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 04: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chứng từ Chứng từ kế toán bảng phân bổ Bảng kê NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Sổ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Phụ lục 05: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Chứng từ kế toán Sổ kế toán: - Sổ tổng hợp - Bảng tổng hợp Chứng từ kế toán loại Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra MÁY VI TÍNH Sổ chi tiết Báo cáo tài Báo cáo kế tốn quản trị Phụ lục 06: Một số mẫu chứng từ kế tốn Cơng ty TNHH dệt may Châu Giang - Phiếu xuất kho - Phiếu nhập kho Phụ lục 07: Một số mẫu sổ kế tốn cơng ty TNHH dệt may Châu Giang - Sổ chi tiết công nợ phải thu - Bảng tính giá thành - Sổ tài khoản tiền mặt Phụ lục 08: Báo cáo tài năm 2020 cơng ty TNHH dệt may Châu Giang ... 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Châu Giang Chương 3: Giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Châu Giang CHƯƠNG... thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH dệt may Châu Giang 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG. .. TNHH dệt may Châu Giang 43 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG 45 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 45 2.2.2 Tổ chức thực chế độ chứng từ kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tổ chức công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may châu giang ,