0

(LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

68 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 22:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN TƢ VẤN RỒNG VIỆT Ngành: Tài – Ngân hàng Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Trọng Toàn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy MSSV: 1211190302 Lớp: 12DTDN01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN TƢ VẤN RỒNG VIỆT Ngành: Tài – Ngân hàng Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Trọng Toàn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy MSSV: 1211190302 Lớp: 12DTDN01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 i download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo đƣợc thực Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tƣ Vấn Rồng Việt, không chép từ nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng cam đoan TP Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng … Năm 2016 Tác Giả (Ký tên) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy ii Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin chân thành cảm ơn tập thể Q thầy khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng, thầy cô trang bị cho em nhiều kiến thức cần thiết thời gian học tập nhƣ thời gian làm luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn Thầy Nguyễn Trọng Toàn trực tiếp hƣớng dẫn hỗ trợ em nhiều để em hồn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo toàn thể anh chị nhân viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn tƣ vấn Rồng Việt nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em có hội tiếp cận với thực tế suốt thời gian em thực tập đơn vị Tuy nhiên, kiến thức chuyên mơn cịn hạn chế, thân cịn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhƣ thời gian hoàn thành đề tài ngắn nên nội dung luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đƣợc hƣớng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu Quý thầy cô anh chị công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn Rồng Việt để viết em đƣợc hoàn thiện Em xin ghi nhận tất giá trị cao quý xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc lời chúc sức khỏe đến Quý thầy cô anh chị kiểm tốn viên giúp đỡ em q trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng … Năm 2016 (Sinh viên ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy iii Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập:………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ tên sinh viên: ………………………………………………………………… MSSV: ………………………………………………………………………………… Lớp: ………………………………………………………………………………… Thời gian thực tập đơn vị: Từ …………… … đến ……………………… Tại phận thực tập: ………………………………………………………… Trong trình thực tập đơn vị sinh viên thể hiện: Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng đạt Số buổi thực tập đơn vị: □ >3 buổi/tuần □ 1-2 buổi/tuần □ đến đơn vị Đề tài phản ánh đƣợc thực trạng hoạt động đơn vị: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng đạt Nắm bắt đƣợc quy trình nghiệp vụ chun ngành (Kế tốn, Kiểm tốn, Tài chính, Ngân hàng…) □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng đạt TP Hồ Chí Minh, Ngày….Tháng….Năm 2016 Đơn vị thực tập Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy iv Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VDAC Công ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn BHTN Bảo hiểm thất nghiệp TL Tiền lƣơng SP Sản phẩm HH Hàng hóa NLĐ Ngƣời lao động DN Doanh nghiệp Quỹ KT – PL Quỹ khen thƣởng phúc lợi GTGT Thuế giá trị gia tăng TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp KQKD Kết hoạt động kinh doanh CPSXKD Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế LNST Lợi nhuận sau thuế CNV Công nhân viên CNSX Công nhân sản xuất Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy v Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty giai đoạn 2013 – 2015……………… 27 Bảng 4.1 Bảng chấm công………………………………………………………………… 33 Bảng 4.2 Bảng toán lƣơng……………………………………………………………35 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Hạch toán tổng hợp tiền lƣơng 17 Sơ đồ 2.2: Trình tự hạch tốn khoản trích theo lƣơng………………………………… 18 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt…………………20 Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tƣ Vấn Rồng Việt……24 Sơ đồ 3.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Excell 25 Sơ đồ 4.1 Quy trình kế tốn tiền lƣơng cơng ty………………………………………….37 Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy vi Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu 1.4 Đề tài gồm chƣơng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 2.1 Tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ chức kế toán tiền lƣơng khoảng trích theo lƣơng 2.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tiền lƣơng 2.1.4 Các nguyên tắc tiền lƣơng 2.1.5 Phân loại tiền lƣơng 2.2 Quỹ lƣơng, quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 10 2.2.1 Quỹ Lƣơng 10 2.2.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 11 2.2.3 Quỹ Bảo hiểm y tế 12 2.2.4 Kinh phí cơng đồn 13 2.2.5 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 13 2.3 Tính lƣơng trợ cấp BHXH 14 2.4 Kế tốn tổng hợp tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng 14 2.4.1 Nhiệm vụ kế toán tiền lƣơng 14 2.4.2 Chứng từ sử dụng 15 2.4.3 Tài khoản sử dụng 15 2.5 Phƣơng pháp kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng 17 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƢ VẤN RỒNG VIỆT 19 3.1 Lịch sử hình thành 19 Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy vii Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com 3.2 Cơ cấu tổ chức ngành nghề kinh doanh 20 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 20 3.2.2 Ngành nghề kinh doanh 20 3.3 Cơ cấu tổ chức kế tốn cơng ty 24 3.3.1 Bộ máy kế toán 24 3.3.2 Tổ chức công tác kế toán 25 3.4 Tổng quan hoạt động kinh doanh 26 3.5 Thuận lợi, khó khăn, định hƣớng phát triển 27 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƢ VẤN RỒNG VIỆT 28 4.1 Đặc điểm lao động, quản lý chi trả lƣơng công ty 28 4.2 Nội dung quỹ lƣơng công tác quản lý quỹ lƣơng Công ty 28 4.2.1 Nội dung quỹ lƣơng 28 4.2.2 Công tác quản lý quỹ lƣơng 29 4.2.3 Chứng từ sử dụng 29 4.2.4 Hạch toán thời gian lao động 32 4.3 Hạch toán tiền lƣơng, tiền thƣởng toán cho nhân viên 32 4.3.1 Tính lƣơng cho nhân viên 32 4.3.2 Một số chứng từ Công ty áp dụng 4.3.3 Kế tốn tiền lƣơng cơng ty 37 4.4 Kế tốn khoản trích theo lƣơng 38 4.4.1 Tính BHXH trả CNV công nhân viên Công ty 38 4.4.2 Kế toán khoản trích theo lƣơng: BHXH, BHYT, BHTN 40 4.5 Sổ sách sử dụng 42 4.5.1 Sổ Nhật ký chung 42 4.5.2 Sổ chi tiết tài khoản 3383 43 4.5.3 Sổ chi tiết tài khoản 3384 45 4.5.4 Sổ chi tiết tài khoản 3386 47 4.5.5 Sổ 334 48 4.5.6 Sổ 338 49 Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy viii Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com CHƢƠNG 5: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn cơng ty 50 5.1.1 Về quản lý lao động 50 5.1.2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích heo lƣơng 50 5.1.3 Về sách lƣơng Cơng ty 50 5.2 Nhận xét cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng ty 51 5.2.1 Ƣu điểm 51 5.2.2 Nhƣợc điểm 52 5.3 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng ty 53 5.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng ty 53 5.3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng công ty 54 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy ix Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 31/5/2016 Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 44 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn 4.5.3 Sổ chi tiết tài khoản 3384 Công ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt Mẫu số S38-DN 59 Nguyễn Quý Đức, Phƣờng An Phú, Quận (Ban hành theo Thơng tƣ số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 3384 Đối tƣợng: Bảo hiểm y tế Loại tiền: VNĐ Thời gian: Tháng năm 2016 Ngày, Chứng từ tháng Số Ngày, ghi sổ hiệu tháng A B C TK đối Diễn giải ứng D E Nợ Có Nợ Có *** *** *** *** - Số dƣ đầu tháng - BHYT trừ vào lƣơng 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 - Nộp BHYT T5 nhân phận trực tiếp - BHYT trừ vào lƣơng phận quản lý - BHYT tính vào chi phí trực tiếp - BHYT tính vào chi phí quản lý 334 - Cộng số phát sinh 374.395 334 548.511 622 1.310.381 642 112 1.919.788 4.153.075 4.153.075 4.153.075 - Số dƣ cuối kỳ Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 45 Số dƣ Số phát sinh Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 31/5/2016 Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 46 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn 4.5.4 Sổ chi tiết tài khoản 3386 Cơng ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt Mẫu số S38-DN 59 Nguyễn Quý Đức, Phƣờng An Phú, Quận (Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 3386 Đối tƣợng: Bảo hiểm thất nghiệp Loại tiền: VNĐ Thời gian: Tháng năm 2016 Ngày, Chứng từ tháng Số Ngày, ghi sổ hiệu tháng A B C đối Diễn giải ứng D Số dƣ Số phát sinh TK E Nợ Có Nợ Có *** *** *** *** - Số dƣ đầu tháng - BHTN tính vào 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 31/5/16 - Nộp BHTN T5 chi phí trực tiếp - BHTN tính vào chi phí quản lý 622 748.789 642 1.097.022 112 - Cộng số phát sinh 1.845.811 1.845.811 1.845.811 - Số dƣ cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: 31/5/2016 Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 47 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn 4.5.5 Sổ 334 Cơng ty TNHH Kiểm tốn tƣ vấn Rồng Việt 59 Nguyễn Quý Đức, Phƣờng An Phú, Quận Mẫu số S38-DN (Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Tài khoản: 334 Đối tƣợng: Phải trả ngƣời lao động Loại tiền: VNĐ Thời gian: Tháng năm 2016 Chứng từ Ngày, tháng ghi Số Ngày, sổ hiệu tháng A B C Số phát sinh TK Diễn giải Ghi đối ứng D E Số dƣ đầu tháng 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 Lƣơng trả phận trực Nợ Có *** *** 622 43.299.465 Lƣơng trả khối quản lý 642 58.791.087 Khấu trừ BHXH, BHYT 338 9.690.508 141 1.050.000 tiếp Khấu trừ tạm ứng nợ cá nhân Chi trả lƣơng nhân viên 91.350.044 Cộng số phát sinh tháng 102.090.552 102.090.522 Số dƣ cuối kỳ *** *** Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 48 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn 4.5.6 Sổ 338 Cơng ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt Mẫu số S38-DN 59 Nguyễn Quý Đức, Phƣờng An Phú, Quận (Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Tài khoản: 338 Đối tƣợng: Phải trả phải nộp khác Loại tiền: VNĐ Thời gian: Tháng năm 2016 Chứng từ Ngày, tháng ghi Số Ngày, sổ hiệu tháng A B C TK Diễn giải đối ứng D E Số dƣ đầu tháng 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 31/05/16 Tính BHXH, BHYT phận trực tiếp Tính BHXH, BHYT khối quản lý Tính BHXH, BHYT trừ vào lƣơng ngƣời lao động Nộp tiền BHXH, BHYT Cộng số phát sinh tháng Số dƣ cuối kỳ Số phát sinh Nợ Có *** *** 622 8.236.682 642 12.067.239 334 9.690.508 111 Ghi 29.994.429 29.994.429 29.994.429 *** *** Ngày 31 tháng 05 năm 2016 Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 49 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn CHƢƠNG 5: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Trong điều kiện kinh tế ngày phát triển nhƣ nay, theo phát triển kế tốn kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng Đó khơng tiền cơng, tiền thƣởng mà khoản phụ cấp theo lƣơng mà cịn quyền lợi ngƣời lao động, điều kiện để họ yên tâm công tác Vì em xin có số nhận xét ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng việc công ty 5.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty 5.1.1 Về quản lý lao động Qua nhiều năm hoạt động Cơng ty sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Cách thức tổ chức Công ty gọn công việc phân cấp quản lý rõ ràng giúp tổng Giám đốc nắm bắt đƣợc tình hình kinh doanh biến động cơng ty kịp thời 5.1.2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích heo lƣơng Cách hạch tốn lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN chấp hành quy chế, chế độ tiền lƣơng nhƣ chế độ phụ cấp nhân viên Cơng ty có số máy kế tốn chun mơn giàu kinh nghiệp vụ giàu kinh nghiệm đảm nhiệm Hình thức nhật ký chung phù hợp với công tác kế tốn Cơng ty Việc tổ chức hệ thống kế toán theo quy định Nhà nƣớc Kế toán vận dụng đầy đủ quy định mẫu biểu Bộ tài ban hành quy định riêng Công ty, thực tốt quy định chế độ kế toán ban hành theo thong tƣ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trƣởng Bộ tài 5.1.3 Về sách lƣơng Công ty Để nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ Cơng ty cần tập trung trí tuệ để có phƣơng án phân cấp lao động hợp lý hạch tốn tiền lƣơng, thƣởng xác nhằm khuyến khích để nâng cao tinh thần làm việc nhân viên Công ty Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 50 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn Cơng ty sử dụng vốn có hiệu quả, khơng có tình trạng nợ tồn đọng nhà nƣớc q nhiều, chiếm dụng vốn lƣơng nhân viên trực tiếp Ví dụ nhƣ nợ lại lƣơng nhân viên - tháng sau trả không tốn đủ lƣơng cho nhân viên Cơng ty khai số thuế phải nộp, thuế doanh thu, thuế lợi tức… nộp đầy đủ kịp thời theo quy định Nhà nƣớc ban hành 5.2 Nhận xét công tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng công ty Trên sở lý luận kiến thức em đƣợc học em xin nêu lên nhận xét cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng Cơng ty nhƣ sau 5.2.1 Ƣu điểm - Trong trình tính lƣơng ln đảm bảo tính xác, thống tháng tháng năm Phƣơng pháp tính lƣơng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm Việc ghi chép số liệu từ chứng từ gốc vào sổ sách kế tốn đảm bảo tính xác, hợp lý quy định - Cơng tác hạch tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng đƣợc thực theo quy định Nhà nƣớc Công ty sử dụng hệ thống sổ sách,chứng từ kế toán với chế độ kế tốn Một số mẫu sổ Cơng ty có điều chỉnh lại theo u cầu cơng tác song đảm bảo quy định Nhà nƣớc có tính thống cao - Cơng tác quản lý nhân chặt chẽ, có đối chiếu việc chấm cơng với thống kê lao động đảm bảo tính cơng ngƣời lao động Với nhân viên nghỉ hƣởng BHXH đƣợc theo dõi sát xao, chứng từ phải đầy đủ chữ ký phận liên quan đƣợc tốn, có xem xét cẩn thận cho trƣờng hợp để xét đóng tỷ lệ hƣởng BHXH - Các chứng từ đƣợc trình bày nhƣ quy định, có đầy đủ chữ ký, đảm bảo xác, khơng bị tẩy xố, việc thu thập xử lý chứng từ cẩn thận, khoa học, hợp lý thuận lợi cho q trình tính tốn nhƣ kiểm tra cần - Việc toán khoản phải trả, phải thu rõ ràng, theo chế độ quy định Việc toán trả lƣơng cho nhân viên tiền mặt, trả lƣơng thời hạn quy định Công ty trả lƣơng cho nhân viên lần tháng, có tạm ứng lƣơng nhƣ tạo điều kiện cho nhân viên việc chi tiêu, sinh hoạt cá nhân cần thiết mà chờ Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 51 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn đến cuối tháng Do tạo đƣợc tin tƣởng, tâm lý thoải mái kích thích ngƣời lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, hăng say làm việc cống hiến cho đơn vị - Chi phí tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN ln đƣợc tính tốn xác, đầy đủ theo tỷ lệ Nhà nƣớc quy định, đƣợc phân bổ cho đối tƣợng vào chi phí sản xuất kinh doanh nộp cho quan quản lý theo thời gian quy định 5.2.2 Nhƣợc điểm - Kế toán theo dõi tiền lƣơng vào bảng chấm công để xác định ngày công làm việc thực tế nhân viên tháng từ làm sở để tính tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động Tuy nhiên bảng chấm công thể đƣợc số ngày làm số ngày nghỉ mà đƣợc việc sớm muộn nhƣ chƣa đánh giá đƣợc chất lƣợng công tác nhân viên - Hiện nay, Công ty trả lƣơng cho ngƣời lao động tiền mặt Với khối lƣợng tiền lớn dễ gây nên nhầm lẫn, sai sót, mát q trình chi trả cho ngƣời lao động Việc toán tiền lƣơng nhiều thời gian, không khoa học, không đáp ứng đƣợc nhu cầu nhân viên - Trong việc trích lập khoản BHXH, BHYT, BHTN, kế tốn tính ba khoản gộp chung lại với tính trích 10,5% thể cột Bảng tính tốn lƣơng cho nhân viên khơng tạo đƣợc tách biệt khoản trích gây nên khó khăn cho nhân viên nhà quản lý việc kiểm tra, theo dõi - Việc áp dụng hình thức trả lƣơng theo thời gian công ty hợp lý song không tránh khỏi trình trạng khơng cơng chế độ tiền lƣơng Vì cơng ty cần có biện pháp quản lý tốt Cơng ty chƣa trích kinh phí cơng đoàn Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 52 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn 5.3 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng ty 5.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng ty Trong kinh tế thị trƣờng sức lao động đƣợc coi hàng hố việc xác định giá trị có ý nghĩa vơ quan trọng khơng với ngƣời lao động , ngƣời sử dụng lao động mà cịn với xã hội Để q trình sản xuất diễn liên tục ngƣời lao động phải tái sản xuất sức lao động Tiền lƣơng mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động đƣợc dùng để bù đắp sức lao động mà họ bỏ Mặt khác tiền lƣơng cịn kích thích đảm bảo ngƣời lao động làm việc có hiệu quả, có suất cao tiền lƣơng tăng lên ngƣợc lại Mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mong muốn thu nhận đƣợc thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu doanh nghiệp nắm bắt đƣợc đầy đủ thông tin cần thiết có khả tạo thời phát huy chủ động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Muốn tồn phát triển doanh nghiệp cần phải tạo dịch vụ tốt, giá hợp lý tạo lợi cạnh tranh Để làm đƣợc điều doanh nghiệp khơng cịn cách khác tối thiểu hố chi phí từ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Kế toán công cụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế, động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày phát triển làm ăn có hiệu Vì hồn thiện cơng tác kế tốn mục tiêu hàng đầu cần thiết doanh nghiệp Trong thơng tin mà kế tốn cung cấp thơng tin tiền lƣơng hoản trích theo lƣơng có vị trí quan trọng hệ thống kinh tế tài phận cấu thành phí Ngồi kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng giúp cho việc cải tiến tổ chức kinh doanh, tổ chức lao động nâng cao suất lao động Cho nên việc tính tốn phân bổ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng phải đƣợc thực đắn tính đầy đủ chế độ tiền lƣơng toán kịp thời Mỗi doanh nghiệp có hình thức, quan niệm, cách thức khác nhau, xong doanh nghiệp mong muốn có cách thức tính, chi trả, hạch tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 53 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn Chính thay đổi kinh tế, đặc thù sản xuất kinh doanh, tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng có tồn mà nhà quản lý đã, cố gắng nỗ lực mong muốn khắc phục tồn để hồn thiện kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng doanh nghiệp Kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng đắn giúp cho việc hạch toán kinh doanh doanh nghiệp vào nề nếp, giảm bớt chi phí khơng cần thiết Nó cho doanh nghiệp xác định đắn chi phí sản xuất chi phí kinh doanh Từ xác định đắn thu nhập doanh nghiệp, ngồi cịn giúp doanh nghiệp cân đối chi phí kết tạo cho hiệu kinh tế đƣợc tăng lên giúp cho doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nƣớc, với ban ngành có liên quan Đối với đảm bảo tốn tiền lƣơng đầy đủ, xác làm tăng thu nhập cho ngƣời lao động cho doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tƣ Vấn Rồng Việt doanh nghiệp có nhiều đổi kinh doanh, nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biết lĩnh vực kiểm toán Với đổi kinh tế thị trƣờng, Công ty tổ chức lại máy quản lý, cải tiến trình cung cấp dịch vụ đồng thời tổ chức lại máy kế tốn Cơng ty 5.3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng cơng ty - Thứ nhất: Xây dựng lại đơn giá tiền lƣơng hệ thống tiền lƣơng để nâng cao hiệu sử dụng lao động nhƣ khuyến khích đƣợc nhân viên phấn đấu tăng suất lao động Công ty nên kết hợp việc trả lƣơng theo thời gian việc trả lƣơng theo số lƣợng hợp đồng Vì lĩnh vực kinh doanh Cơng ty lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nên việc tìm kiếm nhiều khách hàng điều đáng khuyến khích Vì nên có thêm hình thức trả lƣơng theo số lƣợng hợp đồng khiến nhân viên tích cực công việc mang doanh thu cho công ty - Thứ hai: Để việc quản lý quỹ đƣợc chặt chẽ hiệu hơn, việc hạch toán thu chi đƣợc xác để việc đánh giá kịp thời khoản chi phí cho đối tƣợng sử dụng lao động Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 54 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn cơng ty, kế tốn nên phân loại chi phí cụ thể tổ chức phân bổ tiền lƣơng hợp lý - Thứ ba: Kế tốn nên thống hồn thiện sổ sách kế toán gọn nhẹ mà đảm bảo đẩy đủ thông tin cần thiết theo quy định nguyên tắc kế toán, tránh để lặp làm tăng khối lƣợng công việc không cần thiết - Thứ tƣ: Về việc quản lý thời gian chất lƣợng lao động Xét theo hạn chế Cơng ty nói việc chấm công ta thấy ngày công lao động sở để tính tiền lƣơng phải trả cho CNV Ngoài việc phản ánh số ngày làm việc thực tế tháng, cịn thể tinh thần trách nhiệm ngƣời lao động Vì thế, việc chấm cơng xác cần thiết để đảm bảo công cho sức lực ngƣời lao động bỏ nhƣ sở để ban lãnh đạo công ty đánh giá thái độ làm việc CNV đơn vị Trong công ty, kế tốn tiền lƣơng có trách nhiệm tập hợp bảng chấm cơng tính số ngày cơng làm việc thực tế nhân viên để tính lƣơng Kế tốn khơng theo dõi trực tiếp đƣợc việc chấm công Trên bảng chấm công không phản ánh đƣợc việc ngƣời lao động có làm đủ hay khơng Cho nên để khắc phục tình trạng này, kế tốn tiền lƣơng nên thƣờng xuyên giám sát, theo dõi để việc chấm cơng đƣợc xác Bên cạnh để quản lý đƣợc tình hình muộn sớm nhƣ số công làm việc thực tế nhân viên công ty nên sử dụng thêm “Thẻ chấm công” để đánh giá ngày cơng lao động đƣợc tồn diện chuẩn xác Để thông tin thẻ chấm cơng đƣợc xác cách tuyệt đối Cơng ty nên lắp đặt hệ thống máy dập thẻ đƣợc nhiều doanh nghiệp áp dụng có hiệu Dựa vào thẻ chấm công nhà quản lý cần có sách khen thƣởng kịp thời nhân viên làm việc đủ làm thêm có biện pháp để chấn chỉnh nhân viên làm không đủ thời gian - Thứ năm: Về việc trả lƣơng cho ngƣời lao động: Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 55 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn Khơng ngừng nghiên cứu sách Đảng Nhà nƣớc cơng tác tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng để áp dụng vào cơng ty cách khoa học hợp lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đồng thời phải luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý lƣơng khoản trích theo lƣơng Thƣờng xuyên kiểm tra, xem xét để rút hình thức phƣơng pháp trả lƣơng có khoa học, cơng với ngƣời lao động Công ty nên áp dụng hình thức trả lƣơng qua ngân hàng để giảm thiểu rủi ro nhƣ sai sót q trình chi lƣơng Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 56 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Tồn KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng đƣợc tổ chức tốt gớp phần quản lý công ty chặt chẽ Để gớp phần giúp kế toán quản lý tốt lao động tiền lƣơng kế tốn cần phải biết kết hợp mơ hình hạch tốn dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đƣa phƣơng án quản lý tốt Để kế tốn trở thành cơng cụ có hiệu lực, tổ chức hạch tốn nói chung đặc điểm tổ chức kế tốn phải khơng ngừng cải tiến hoàn thiện để phản ánh đầy đủ xác Kế tốn phải ln kịp thời nắm bắt chế độ ban hành nhà nƣớc tài Xây dựng quy chế, quy định việc luân chuyển chứng từ, thống hạch tốn kế tốn, quy chế tài cơng ty để làm tốt công tác quản lý doanh nghiệp Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn Rồng Việt, kiến thức học kết hợp với thực tế công việc em tìm cho đƣợc nhiều học kinh nghiệm bổ ích cách quản lý, hạch tốn kế tốn quy trình kiểm tốn báo cáo tài Về em thấy công tác tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ phù hợp, phát huy hết lực Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 57 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Trọng Toàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Thơng tƣ số 200/2014/TT/BCTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính hƣớng dẫn Chế độ kế tốn doanh nghiệp) Nhà xuất Tài Chứng từ bảng biểu Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tƣ Vấn Rồng Việt Chế độ tiền lƣơng Việt Nam – Nhà xuất Bộ tài Luật số 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 20/11/2014 Luật số 46/2014/QH13 Luật sửa đổi bổ sung số điều luật Bảo hiểm y tế ban hành ngày 13/06/2014 Các luận văn tốt nghiệp anh/chị khóa trƣớc Nguyễn Ngọc Phƣơng Duy 58 Lớp: 12DTDN01 download by : skknchat@gmail.com ... kế toán - Đào tạo sử dụng phần mềm kế toán 3.3 Cơ cấu tổ chức kế tốn cơng ty 3.3.1 Bộ máy kế toán Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy kế toán Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tƣ Vấn Rồng Việt Kế toán trƣởng Kế toán tổng... luận chung kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng - Chƣơng 3: Giới thiệu công ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn Rồng Việt - Chƣơng 4: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lƣơng khoảng trích cơng ty - Chƣơng... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​ ,

Hình ảnh liên quan

VDAC đã và đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, với nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề  thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nƣớc, đến các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh ng - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

v.

à đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, với nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nƣớc, đến các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh ng Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Kế toán tiền lƣơng: Có nhiệm vụ căn cứ vào bảng chấm công để lập bảng thanhtoán lƣơng và các khoản phụ cấp cho các đối tƣợng cụ thể trong Công ty - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

to.

án tiền lƣơng: Có nhiệm vụ căn cứ vào bảng chấm công để lập bảng thanhtoán lƣơng và các khoản phụ cấp cho các đối tƣợng cụ thể trong Công ty Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 4.1 Bảng chấm công - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

Bảng 4.1.

Bảng chấm công Xem tại trang 43 của tài liệu.
4.3.2.2 Bảng thanhtoán lƣơng - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

4.3.2.2.

Bảng thanhtoán lƣơng Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 4.2 Bảng thanhtoán lƣơng BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

Bảng 4.2.

Bảng thanhtoán lƣơng BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG Xem tại trang 45 của tài liệu.
- Bƣớc 2: Kế toán tiền lƣơng tập hợp Bảng chấn công và các chứng từ liên quan nhƣ tạm ứng lƣơng, chi phí điện thoại, xăng xe… và nhập các số liệu vào bảng chứng từ phát  sinh trên Excell - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

c.

2: Kế toán tiền lƣơng tập hợp Bảng chấn công và các chứng từ liên quan nhƣ tạm ứng lƣơng, chi phí điện thoại, xăng xe… và nhập các số liệu vào bảng chứng từ phát sinh trên Excell Xem tại trang 47 của tài liệu.
Do tình hình lao động của Công ty và tình hình quản lý chung ở Công ty có rất nhiều điểm khác biệt - (LUẬN văn THẠC sĩ) tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn rồng việt​

o.

tình hình lao động của Công ty và tình hình quản lý chung ở Công ty có rất nhiều điểm khác biệt Xem tại trang 50 của tài liệu.